source: branches/rel/data/Smarty/templates/admin/design/css.tpl @ 12157

Revision 12157, 5.0 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
9<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
10<form name="form_css" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" >
11<input type="hidden" name="mode" value="">
12<input type="hidden" name="area_row" value=<!--{$area_row}-->>
13    <tr valign="top">
14        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
15            <!--¢§SUB NAVI-->
16            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
17            <!--¢¥SUB NAVI-->
18        </td>
19        <td class="mainbg">
20            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
21            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
23                <tr>
24                    <td align="center">
25                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
26                            <tr><td height="14"></td></tr>
27                            <tr>
28                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
29                            </tr>
30                            <tr>
31                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
32                                <td bgcolor="#cccccc">
33                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
34                                    <tr>
35                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
36                                    </tr>
37                                    <tr>
38                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
39                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->CSSÊÔ½¸</span></td>
40                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
41                                    </tr>
42                                    <tr>
43                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
44                                    </tr>
45                                    <tr>
46                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
47                                    </tr>
48                                </table>
49                               
50                                <!--¢§Ãí°Õ½ñ¤­¡¡¤³¤³¤«¤é-->
51                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
52                                    <tr class="fs12n">
53                                        <td bgcolor="#ffffff" align="left">
54                                            ²¼¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÆȼ«¤ÎCSS¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£<br/>
55                                            ¤³¤³¤ÇÄêµÁ¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
56                                        </td>
57                                    </tr>
58                                </table>
59                                <!--¢¥Ãí°Õ½ñ¤­¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç-->
60
61                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
62                                    <tr><td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td></tr>
63                                </table>
64
65                                <!--¢§CSSÊÔ½¸¡¡¤³¤³¤«¤é-->
66                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
67                                    <tr class="fs12n">
68                                        <td bgcolor="#f2f1ec" align="center">
69                                            <textarea name="css" cols=90 rows=<!--{$area_row}--> align="left" wrap=off style="width: 650px;"><!--{$css_data}--></textarea>
70                                            <div align="right">
71                                            <input type="button" value="Â礭¤¯¤¹¤ë" onClick="ChangeSize(this, css, 50, 30, area_row)">
72                                            </div>
73                                        </td>
74                                    </tr>
75                                    <tr class="fs12n">
76                                        <td bgcolor="#f2f1ec" align="center">
77                                            <input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" onclick="fnFormModeSubmit('form_css','confirm','','');" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" >
78                                        </td>
79                                    </tr>
80                                </table>
81                                <!--¢¥CSSÊÔ½¸¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç-->
82                                </td>
83                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
84                            </tr>
85                            <tr>
86                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
87                            </tr>
88                            <tr><td height="30"></td></tr>
89                        </table>
90                    </td>
91                </tr>
92                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
93            </table>
94            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
95        </td>
96    </tr>
97</form>
98</table>
99<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
100
101<script type="text/javascript">
102    function ChangeSize(button, TextArea, Max, Min, row_tmp){
103        if(TextArea.rows <= Min){
104            TextArea.rows=Max; button.value="¾®¤µ¤¯¤¹¤ë"; row_tmp.value=Max;
105        }else{
106            TextArea.rows =Min; button.value="Â礭¤¯¤¹¤ë"; row_tmp.value=Min;
107        }
108    }
109</script>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.