source: branches/mobile/html/mypage/change.php @ 6081

Revision 6081, 13.6 KB checked in by naka, 17 years ago (diff)

* empty log message *

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7//¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¾¦Éʸ¡º÷¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¡ÊEC¥­¥Ã¥ÈÆ°ºî»î¸³ÍѤγ«È¯¡Ë
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page{
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = USER_PATH . 'templates/mypage/change.tpl';
13        $this->tpl_title = 'MY¥Ú¡¼¥¸/²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹(ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸)';
14        $this->tpl_navi = USER_PATH . 'templates/mypage/navi.tpl';
15        $this->tpl_mainno = 'mypage';
16        $this->tpl_mypageno = 'change';
17        global $arrReminder;
18        global $arrPref;
19        global $arrJob;
20        global $arrMAILMAGATYPE;
21        global $arrSex;
22        $this->arrReminder = $arrReminder;
23        $this->arrPref = $arrPref;
24        $this->arrJob = $arrJob;
25        $this->arrMAILMAGATYPE = $arrMAILMAGATYPE;
26        $this->arrSex = $arrSex;
27        session_cache_limiter('private-no-expire');
28    }
29}
30
31$objPage = new LC_Page();               
32$objView = new SC_SiteView();           
33$objQuery = new SC_Query();             
34$objCustomer = new SC_Customer();
35$objFormParam = new SC_FormParam();
36
37// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
38$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, "mypage/index.php");
39
40//ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
41$objDate = new SC_Date(1901);
42$objPage->arrYear = $objDate->getYear();   
43$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
44$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
45
46// ¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯
47if (!$objCustomer->isLoginSuccess()){
48    sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR);
49}else {
50    //¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¸ÜµÒ¾ðÊóɽ¼¨ÍÑ
51    $objPage->CustomerName1 = $objCustomer->getvalue('name01');
52    $objPage->CustomerName2 = $objCustomer->getvalue('name02');
53    $objPage->CustomerPoint = $objCustomer->getvalue('point');
54}
55
56//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
57$arrRegistColumn = array(
58                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
59                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
60                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
61                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
62                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
64                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
65                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
66                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
67                             array(  "column" => "email",       "convert" => "a" ),
68                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
69                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
70                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
71                             array(  "column" => "fax01",       "convert" => "n" ),
72                             array(  "column" => "fax02",       "convert" => "n" ),
73                             array(  "column" => "fax03",       "convert" => "n" ),
74                             array(  "column" => "sex",         "convert" => "n" ),
75                             array(  "column" => "job",         "convert" => "n" ),
76                             array(  "column" => "birth",       "convert" => "n" ),
77                             array(  "column" => "password",    "convert" => "an" ),
78                             array(  "column" => "reminder",    "convert" => "n" ),
79                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV" ),
80                        );
81
82
83switch ($_POST['mode']){
84   
85case 'confirm':
86    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
87    $objPage->arrForm = $_POST;
88    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
89    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
90
91    /* ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊѹ¹¤Ï²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
92    //ÃÂÀ¸ÆüÉÔÀµÊѹ¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
93    $arrCustomer = lfGetCustomerData();
94    if ($arrCustomer['birth'] != "" && ($objPage->arrForm['year'] != $arrCustomer['year'] || $objPage->arrForm['month'] != $arrCustomer['month'] || $objPage->arrForm['day'] != $arrCustomer['day'])){
95        sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR);
96    }else{
97    */
98        //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
99        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
100        $email_flag = true;
101        //¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î½ÅÊ£¥Á¥§¥Ã¥¯
102        if ($objPage->arrForm['email'] != $objCustomer->getValue('email')){
103            $email_cnt = $objQuery->count("dtb_customer","del_flg=0 AND email=?", array($objPage->arrForm['email']));
104            if ($email_cnt > 0){
105                $email_flag = false;
106            }
107        }
108        //¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Ç¤«¤Ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
109        if ($objPage->arrErr == "" && $email_flag == true){
110            //³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø
111            $objPage->tpl_mainpage = USER_PATH . 'templates/mypage/change_confirm.tpl';
112            $objPage->tpl_title = 'MY¥Ú¡¼¥¸/²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
113            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
114            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
115        } else {
116            lfFormReturn($objPage->arrForm,$objPage);
117            if ($email_flag == false){
118                $objPage->arrErr['email'].="´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£";
119            }
120        }
121    //}
122    break;
123   
124case 'return':
125    $objPage->arrForm = $_POST;
126    lfFormReturn($objPage->arrForm,$objPage);
127    break;
128   
129case 'complete':
130
131    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
132    $arrForm = lfConvertParam($_POST, $arrRegistColumn);
133    $arrForm['email'] = strtolower($arrForm['email']);      // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
134   
135    /* ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊѹ¹¤Ï²Äǽ¤Ë¤¹¤ë
136    //ÃÂÀ¸ÆüÉÔÀµÊѹ¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
137    $arrCustomer = lfGetCustomerData();
138    if ($arrCustomer['birth'] != "" && ($arrForm['year'] !=  $arrCustomer['year'] || $arrForm['month'] != $arrCustomer['month'] || $arrForm['day'] != $arrCustomer['day'])){
139        sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR);
140    } else {*/
141   
142        //¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
143        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
144        $email_flag = true;
145        if($objPage->arrForm['email'] != $objCustomer->getValue('email')) {
146            //¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î½ÅÊ£¥Á¥§¥Ã¥¯
147            $email_cnt = $objQuery->count("dtb_customer","del_flg=0 AND email=?", array($objPage->arrForm['email']));
148            if ($email_cnt > 0){
149                $email_flag = false;
150            }
151        }
152        //¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Ç¤«¤Ä¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
153        if($objPage->arrErr == "" && $email_flag) {
154            $arrForm['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
155            //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿
156            sfEditCustomerData($arrForm, $arrRegistColumn);
157            //¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·¤¹¤ë
158            $objCustomer->updateSession();
159            //´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø
160            header("Location: ./change_complete.php");
161            exit;
162        } else {
163            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR);
164        }
165    //}
166    break;
167   
168default:
169    //¸ÜµÒ¾ðÊó¼èÆÀ
170    $objPage->arrForm = lfGetCustomerData();
171    $objPage->arrForm['password'] = DEFAULT_PASSWORD;
172    $objPage->arrForm['password02'] = DEFAULT_PASSWORD;
173    break;
174}
175
176//ÃÂÀ¸Æü¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿¤Î̵ͭ
177$arrCustomer = lfGetCustomerData();
178if ($arrCustomer['birth'] != ""){   
179    $objPage->birth_check = true;
180}
181
182$objView->assignobj($objPage);              //$objpageÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤òsmarty¤Ë³ÊǼ
183$objView->display(SITE_FRAME);              //¥Ñ¥¹¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô
184
185//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
186
187/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
188function lfInitParam() {
189    global $objFormParam;
190    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(À«)", "name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
191    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(̾)", "name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
192    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê(¥»¥¤)", "kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
193    $objFormParam->addParam("¥Õ¥ê¥¬¥Ê(¥á¥¤)", "kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
194    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
195    $objFormParam->addParam("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
196    $objFormParam->addParam("ÅÔÆ»Éܸ©", "pref", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
197    $objFormParam->addParam("¤´½»½ê1", "addr01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
198    $objFormParam->addParam("¤´½»½ê2", "addr02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
199    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
200    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
201    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
202}
203                                           
204//¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
205
206function lfErrorCheck($array) {
207    $objErr = new SC_CheckError($array);
208   
209    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
210    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
211    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
212    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
213    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
214    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
215    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
216    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
217    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
218    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
219    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "NO_SPTAB" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
220    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email02", MTEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK","NO_SPTAB" , "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
221    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email", "email02") ,array("EQUAL_CHECK"));
222    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK"));
223    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK"));
224    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK"));
225    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
226    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
227    $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
228    $objErr->doFunc(array("¤´¿¦¶È", "job") ,array("NUM_CHECK"));
229    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
230    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
231    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)", 'password02', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
232    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)', 'password', 'password02'), array("EQUAL_CHECK"));
233    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
234    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤ÎÅú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
235    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
236    return $objErr->arrErr;
237   
238}
239
240//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
241function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
242    /*
243     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
244     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
245     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
246     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
247     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
248     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
249     */
250    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
251    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
252        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
253    }
254   
255    // ʸ»úÊÑ´¹
256    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
257        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
258        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
259            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
260        }
261    }
262    return $array;
263}
264
265//¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
266function lfGetCustomerData(){
267    global $objQuery;
268    global $objCustomer;
269    //¸ÜµÒ¾ðÊó¼èÆÀ
270    $ret = $objQuery->select("*","dtb_customer","customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
271    $arrForm = $ret[0];
272
273    //¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥°¼èÆÀ
274    $arrForm['mail_flag'] = $objQuery->get("dtb_customer_mail","mail_flag","email=?", array($objCustomer->getValue('email')));
275   
276    //ÃÂÀ¸Æü¤Îǯ·îÆü¼èÆÀ
277    if (isset($arrForm['birth'])){
278        $birth = split(" ", $arrForm["birth"]);
279        list($year, $month, $day) = split("-",$birth[0]);
280       
281        $arrForm['year'] = $year;
282        $arrForm['month'] = $month;
283        $arrForm['day'] = $day;
284       
285    }
286    return $arrForm;
287}
288   
289// ÊÔ½¸ÅÐÏ¿
290function lfRegistData($array, $arrRegistColumn) {
291    global $objQuery;
292    global $objCustomer;
293   
294    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
295        if ($data["column"] != "password") {
296            if($array[ $data['column'] ] == "") {
297                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
298            } else {
299                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
300            }
301        }
302    }
303    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
304        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
305    } else {
306        $arrRegist["birth"] = NULL;
307    }
308
309    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
310    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
311    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
312   
313    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
314    $objQuery->begin();
315    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
316    $objQuery->commit();
317}
318
319//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
320
321function lfPassLen($passlen){
322    $ret = "";
323    for ($i=0;$i<$passlen;true){
324    $ret.="*";
325    $i++;
326    }
327    return $ret;
328}
329
330//¥¨¥é¡¼¡¢Ìá¤ë»þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎϾðÊó¤òÊÖ¤¹
331function lfFormReturn($array,$objPage){
332    foreach($array as $key => $val){
333        switch ($key){
334            case 'password':
335            case 'password02':
336            $objPage->$key = $val;
337            break;
338            default:
339            $array[ $key ] = $val;
340            break;
341        }
342    }
343}
344
345?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.