source: branches/mobile/html/entry/index.php @ 10399

Revision 10399, 12.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/entry/index.css';  // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸)';         //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_SiteView();
22$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
23$objPage->arrPref = $arrPref;
24$objPage->arrJob = $arrJob;
25$objPage->arrReminder = $arrReminder;
26$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
27$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
28$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
29
30//SSLURLȽÄê
31if (SSLURL_CHECK == 1){
32    $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
33    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
34        sfDispSiteError(URL_ERROR);
35    }
36}
37
38// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
39$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
40
41//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
42$arrRegistColumn = array(
43                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
44                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
45                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
46                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
47                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
48                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
49                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
50                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
51                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
52                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
53                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
54                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
55                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
56                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
57                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
58                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
59                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
60                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
61                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
64                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
65                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
66                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
67                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
68                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" )
69                         );
70
71//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
72$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
73
74if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
75
76    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
77    $objPage->arrForm = $_POST;
78   
79    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
80        $objPage->arrForm['year'] = '';
81    }
82   
83    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
84    $objPage->arrForm['email02'] = strtolower($objPage->arrForm['email02']);    // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
85   
86    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
87    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
88       
89    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
90    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
91
92    if ($objPage->arrErr || $_POST["mode"] == "return") {       // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
93        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
94            $objPage->$key = $val;
95        }
96
97    } else {
98
99        //--¡¡³Îǧ
100        if ($_POST["mode"] == "confirm") {
101            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
102                if ($key != "mode" && $key != "subm") $objPage->list_data[ $key ] = $val;
103            }
104            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
105            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
106            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
107           
108            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/confirm.css';
109            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
110            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
111
112        }
113
114        //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
115        if ($_POST["mode"] == "complete") {
116            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn);
117           
118            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/complete.css';
119            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
120            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
121
122            //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
123            $objPage->CONF = $CONF;
124            $objPage->to_name01 = $_POST['name01'];
125            $objPage->to_name02 = $_POST['name02'];
126            $objMailText = new SC_SiteView();
127            $objMailText->assignobj($objPage);
128            $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
129            $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
130            $objMail = new GC_SendMail();
131            $objMail->setItem(
132                                ''                                  //¡¡°¸Àè
133                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
134                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
135                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
136                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
137                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
138                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
139                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
140                                , $CONF["email01"]                  //  Bcc
141                                                                );
142            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
143            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
144            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
145            $objMail->sendMail();
146
147            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
148            header("Location: ./complete.php");
149            exit;
150        }
151    }
152}
153
154if($objPage->year == '') {
155    $objPage->year = '----';
156}
157
158//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
159$objView->assignobj($objPage);
160$objView->display(SITE_FRAME);
161
162//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
163
164//---- function·²
165function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn) {
166    global $objConn;
167
168    // ²¾ÅÐÏ¿
169    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
170        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
171            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
172        }
173    }
174       
175    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
176    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
177        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
178    }
179   
180    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
181    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
182   
183    $count = 1;
184    while ($count != 0) {
185        $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
186        $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
187    }
188   
189    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô
190    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
191    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
192    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
193   
194    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
195    $objConn->query("BEGIN");
196
197    $objQuery = new SC_Query();
198    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
199
200    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
201    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
202    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
203
204    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
205    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
206    if ($array["mail_flag"] == 1) {
207        $arrRegistMail["mail_flag"] = 4;
208    } elseif ($array["mail_flag"] == 2) {
209        $arrRegistMail["mail_flag"] = 5;
210    } else {
211        $arrRegistMail["mail_flag"] = 6;
212    }
213    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
214   
215    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
216    if ($mailResult == 1) {     
217        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
218    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
219        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
220        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
221    }
222    $objConn->query("COMMIT");
223
224    return $uniqid;
225}
226
227//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
228function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
229    /*
230     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
231     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
232     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
233     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
234     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
235     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
236     */
237    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
238    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
239        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
240    }
241    // ʸ»úÊÑ´¹
242    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
243        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
244        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
245            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
246        }
247    }
248    return $array;
249}
250
251//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
252function lfErrorCheck($array) {
253
254    global $objConn;
255    $objErr = new SC_CheckError($array);
256   
257    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
258    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
259    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
260    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
261    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
262    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
263    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
264    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
265    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
266    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
267    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
268    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email02", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK","SPTAB_CHECK" , "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
269    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email", "email02") ,array("EQUAL_CHECK"));
270
271    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
272    if (strlen($array["email"]) > 0) {
273        $objQuery = new SC_Query();
274        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"]));
275               
276        if(count($arrRet) > 0) {
277            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
278                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
279                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
280            } else {
281                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
282                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
283                $now_time = time();
284                $pass_time = $now_time - $leave_time;
285                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
286                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
287                if($pass_time < $limit_time) {
288                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
289                }
290            }
291        }
292    }
293
294    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
295    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
296    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
297    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
298    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ1", 'fax01'), array("SPTAB_CHECK"));
299    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ2", 'fax02'), array("SPTAB_CHECK"));
300    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ3", 'fax03'), array("SPTAB_CHECK"));
301    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
302    $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
303    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
304    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)", 'password02', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
305    $objErr->doFunc(array('¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É', '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)', "password", "password02") ,array("EQUAL_CHECK"));
306    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È ¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
307    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È Åú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
308    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
309   
310    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
311    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", 'mail_flag'), array("SELECT_CHECK"));
312   
313    return $objErr->arrErr;
314}
315
316//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
317
318function lfPassLen($passlen){
319    $ret = "";
320    for ($i=0;$i<$passlen;true){
321    $ret.="*";
322    $i++;
323    }
324    return $ret;
325}
326
327//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
328?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.