source: branches/mobile/data/conf/mobile.conf @ 11897

Revision 11897, 2.3 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
4 */
5
6// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¡£
7require_once(dirname(__FILE__) . '/../install_mobile.inc');
8
9
10//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11// conf.php ¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÄê¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤËÊѹ¹¤¬É¬Íפʤâ¤Î
12
13define('TEMPLATE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates/mobile');  // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
14define('COMPILE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates_c/mobile'); // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
15define('IMAGE_TEMP_DIR', PC_HTML_PATH . 'upload/temp_image/');  // ²èÁü°ì»þÊݸ
16define('IMAGE_SAVE_DIR', PC_HTML_PATH . 'upload/save_image/');  // ²èÁüÊݸÀè
17define('IMAGE_TEMP_URL', PC_URL_DIR . 'upload/temp_image/');    // ²èÁü°ì»þÊݸURL
18define('IMAGE_SAVE_URL', PC_URL_DIR . 'upload/save_image/');    // ²èÁüÊݸÀèURL
19
20
21//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22// ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÀìÍѤÎÀßÄê
23
24/**
25 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òɽ¤¹Äê¿ô
26 */
27define('MOBILE_SITE', true);
28
29/**
30 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸³»þ´Ö (ÉÃ)
31 */
32define('MOBILE_SESSION_LIFETIME', 1800);
33
34/**
35 * ¶õ¥á¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
36 */
37define('MOBILE_USE_KARA_MAIL', false);
38
39/**
40 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾Éôʬ
41 */
42define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER', 'eccube');
43
44/**
45 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¶èÀÚ¤êʸ»ú
46 * qmail ¤Î¾ì¹ç¤Ï '-'
47 */
48define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER', '+');
49
50/**
51 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥É¥á¥¤¥óÉôʬ
52 */
53define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN', 'mobile.ec-cube.net');
54
55/**
56 * ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÈÂÓ¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¥É¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È
57 * Ǥ°Õ¤Î¿ô¤Î¡Ö,¡×¡Ö ¡×¤Ç¶èÀڤ롣
58 */
59define('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS', 'lockon.co.jp, rebelt.co.jp');
60
61/**
62 * ·ÈÂÓÅÅÏøþ¤±ÊÑ´¹²èÁüÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
63 */
64define('MOBILE_IMAGE_DIR', HTML_PATH . 'converted_images');
65define('MOBILE_IMAGE_URL', URL_DIR . 'converted_images');
66
67
68//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69// conf.php ¤«¤é»Ä¤ê¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤à¡£
70// Äê¿ô¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢error_reporting ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
71
72$error_reporting = error_reporting();
73error_reporting($error_reporting & ~E_NOTICE);
74require_once(DATA_PATH . 'conf/conf.php');
75error_reporting($error_reporting);
76unset($error_reporting);
77?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.