source: branches/feature-templates/html/install/user_data/tpl_packages/default1/user_edit/templates/mypage/change.tpl @ 15798

Revision 15798, 14.6 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright (c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
11        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
12            <tr>
13                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/mypage/title.jpg" width="700" height="40" alt="MY¥Ú¡¼¥¸"></td>
14            </tr>
15            <tr><td height="15"></td></tr>
16        </table>
17        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
18            <tr valign="top">
19                <td>
20                    <!--{include file=$tpl_navi}-->
21                </td>
22                <td align="right">
23                <table width="515" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
24                <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
25                <input type="hidden" name="mode" value="confirm">
26                <input type="hidden" name="customer_id" value="<!--{$arrForm.customer_id|escape}-->">
27                    <tr>
28                        <td><!--¡ú¥¿¥¤¥È¥ë--><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/mypage/subtitle02.gif" width="515" height="32" alt="²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹"></td>
29                    </tr>
30                    <tr><td height="15"></td></tr>
31                    <tr>
32                        <td class="fs12">²¼µ­¹àÌܤˤ´ÆþÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö<span class="red">¢¨</span>¡×°õ¤ÏÆþÎÏɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£<br>
33                        ÆþÎϸ塢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
34                    </tr>
35                    <tr><td height="10"></td></tr>
36                    <tr>
37                        <td bgcolor="#cccccc" align="center">
38                        <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤«¤é-->
39                        <table width="515" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
40                            <tr>
41                                <td width="122" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°<span class="red">¢¨</span></td>
42                                <td width="350" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.name01}--><!--{$arrErr.name02}--></span>
43                                    À«&nbsp;<input type="text" name="name01" value="<!--{$arrForm.name01}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.name01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" size="15" class="box15" />¡¡Ì¾&nbsp;<input type="text" name="name02" value="<!--{$arrForm.name02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.name02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" size="15" class="box15" /> 
44                                </td>
45                            </tr>
46                            <tr>
47                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td>
48                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.kana01}--><!--{$arrErr.kana02}--></span>
49                                ¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="kana01" value="<!--{$arrForm.kana01}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.kana01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" size="15" class="box15" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="kana02" value="<!--{$arrForm.kana02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.kana02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" size="15" class="box15" /></td>
50                            </tr>
51                            <tr>
52                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">͹ÊØÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
53                                <td bgcolor="#ffffff">
54                                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
55                                    <tr>
56                                        <!--{assign var=key1 value="zip01"}-->
57                                        <!--{assign var=key2 value="zip02"}-->
58                                        <td colspan="2"><span class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
59                                        ¢©&nbsp;<input type="text" name="zip01" value="<!--{$arrForm.zip01}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.ZIP01_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.zip01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" size=6 class="box6" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="zip02" value="<!--{$arrForm.zip02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.ZIP02_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.zip02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" size=6 class="box6" />¡¡
60                                        <a href="http://search.post.japanpost.jp/7zip/" target="_blank"><span class="fs12">͹ÊØÈֹ渡º÷</span></a></td>
61                                    </tr>
62                                    <tr><td height="5"></td></tr>
63                                    <tr>
64                                        <td><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->input_zip.php" onclick="fnCallAddress('<!--{$smarty.const.URL_INPUT_ZIP}-->', 'zip01', 'zip02', 'pref', 'addr01'); return false;" target="_blank"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/address.gif" width="86" height="20" alt="½»½ê¼«Æ°ÆþÎÏ" /></a></td>
65                                        <td class="fs10n">&nbsp;͹ÊØÈÖ¹æ¤òÆþÎϸ塢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
66                                    </tr>
67                                </table>
68                                </td>
69                            </tr>
70                            <tr>
71                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">½»½ê<span class="red">¢¨</span></td>
72                                <td bgcolor="#ffffff">
73                                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
74                                    <tr>
75                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.pref}--><!--{$arrErr.addr01}--><!--{$arrErr.addr02}--></span>
76                                        <select name="pref" style="<!--{$arrErr.pref|sfGetErrorColor}-->">
77                                        <option value="" selected>ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
78                                        <!--{html_options options=$arrPref selected=$arrForm.pref}-->
79                                        </select></td>
80                                    </tr>
81                                    <tr><td height="7"></td>
82                                    </tr>
83                                    <tr>
84                                        <td><input type="text" name="addr01" value="<!--{$arrForm.addr01}-->" size="60" class="box60" style="<!--{$arrErr.addr01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /></td>
85                                    </tr>
86                                    <tr>
87                                        <td class="fs10n"><!--{$smarty.const.SAMPLE_ADDRESS1}--></td>
88                                    </tr>
89                                    <tr><td height="5"></td></tr>
90                                    <tr>
91                                        <td><input type="text" name="addr02" value="<!--{$arrForm.addr02}-->" size="60" class="box60" style="<!--{$arrErr.addr02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /></td>
92                                    </tr>
93                                    <tr>
94                                        <td class="fs10n"><!--{$smarty.const.SAMPLE_ADDRESS2}--></td>
95                                    </tr>
96                                    <tr><td height="5"></td></tr>
97                                    <tr>
98                                        <td class="fs10"><span class="red">½»½ê¤Ï2¤Ä¤Ëʬ¤±¤Æ¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾¤Ïɬ¤ºµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
99                                    </tr>
100                                </table>
101                                </td>
102                            </tr>
103                            <tr>
104                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
105                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.tel01}--><!--{$arrErr.tel02}--><!--{$arrErr.tel03}--></span><input type="text" name="tel01" value="<!--{$arrForm.tel01}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.tel01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel02" value="<!--{$arrForm.tel02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.tel02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="tel03" value="<!--{$arrForm.tel03}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.tel03|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" /></td>
106                                </td>
107                            </tr>
108                            <tr>
109                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">FAX</td>
110                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.fax01}--><!--{$arrErr.fax02}--><!--{$arrErr.fax03}--></span><input type="text" name="fax01" value="<!--{$arrForm.fax01}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.fax01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="fax02" value="<!--{$arrForm.fax02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.fax02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="fax03" value="<!--{$arrForm.fax03}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" size="6" style="<!--{$arrErr.fax03|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" /></td>
111                            </tr>
112                            <tr>
113                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹<span class="red">¢¨</span></td>
114                                <td bgcolor="#ffffff">
115                                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
116                                    <tr>
117                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.email}--></span>
118                                        <input type="text" name="email" value= "<!--{$arrForm.email}-->" style="<!--{$arrErr.email|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" maxlength="<!--{$smarty.const.MTEXT_LEN}-->" size=40 class="box40" /></td>
119                                    </tr>
120                                    <tr><td height="5"></td></tr>
121                                    <tr>
122                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.email02}--></span>
123                                        <input type="text" name="email02" value= "<!--{if $arrForm.email02 == ""}--><!--{$arrForm.email}--><!--{else}--><!--{$arrForm.email02}--><!--{/if}-->" style="<!--{$arrErr.email02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" maxlength="<!--{$smarty.const.MTEXT_LEN}-->" size=40 class="box40" /></td>
124                                    </tr>
125                                    <tr><td height="2"></td></tr>
126                                    <tr>
127                                        <td class="fs10n"><span class="red">³Îǧ¤Î¤¿¤á2ÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
128                                    </tr>
129                                </table>
130                                </td>
131                            </tr>
132                            <tr>
133                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">À­ÊÌ<span class="red">¢¨</span></td>
134                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
135                                <span class="red"><!--{$arrErr.sex}--></span><input type="radio" id="man" name="sex" value="1" style="<!--{$arrErr.sex|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm.sex eq 1}--> checked <!--{/if}--> /><label for="man">ÃËÀ­</label>¡¡<input type="radio" id="woman" name="sex" value="2" style="<!--{$arrErr.sex|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm.sex eq 2}--> checked <!--{/if}--> /><label for="woman">½÷À­</label></td>
136                            </tr>
137                            <tr>
138                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¿¦¶È</td>
139                                <td bgcolor="#ffffff">
140                                    <span class="red"><!--{$arrErr.job}--></span>
141                                    <select name="job">
142                                    <option value="" selected>ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option>
143                                    <!--{html_options options=$arrJob selected=$arrForm.job}-->
144                                    </select>
145                                </td>
146                            </tr>
147                            <tr>
148                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">À¸Ç¯·îÆü</td>
149                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.year}--><!--{$arrErr.month}--><!--{$arrErr.day}--></span>
150                                    <select name="year" style="<!--{$arrErr.year|sfGetErrorColor}-->">
151                                    <option value="" selected>--</option>
152                                    <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.year}-->
153                                    </select>&nbsp;ǯ
154                                    <select name="month" style="<!--{$arrErr.month|sfGetErrorColor}-->"><span class="red"><!--{$arrErr.month}--></span>
155                                    <option value="" selected>--</option>
156                                    <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.month}-->
157                                    </select>&nbsp;·î
158                                    <select name="day" style="<!--{$arrErr.day|sfGetErrorColor}-->"><span class="red"><!--{$arrErr.day}--></span>
159                                    <option value="" selected>--</option>
160                                    <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.day}-->
161                                    </select>&nbsp;Æü
162                                </td>
163                            </tr>
164
165                            <tr>
166                                <td bgcolor="#f0f0f0"><span class="fs12">´õ˾¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É<span class="red">¢¨</span></span><br>
167                                <span class="fs10">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¹ØÆþ»þ¤ËɬÍפǤ¹</span></td>
168                                <td bgcolor="#ffffff">
169                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
170                                    <tr>
171                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.password}--></span>
172                                        <input type="password" name="password" value="<!--{$arrForm.password}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.PASSWORD_LEN2}-->" style="<!--{$arrErr.password|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" /></td>
173                                    </tr>
174                                    <tr><td height="2"></td></tr>
175                                    <tr>
176                                        <td class="fs10n"><span class="red">Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú4¡Á10ʸ»ú¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Êµ­¹æÉԲġË</span></td>
177                                    </tr>
178                                    <tr><td height="5"></td></tr>
179                                    <tr>
180                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.password02}--></span>
181                                        <input type="password" name="password02" value="<!--{$arrForm.password02}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.PASSWORD_LEN2}-->" style="<!--{$arrErr.password02|sfGetErrorColor}-->" size=15 class="box15" /></td>
182                                    </tr>
183                                    <tr><td height="2"></td></tr>
184                                    <tr>
185                                        <td class="fs10n"><span class="red">³Îǧ¤Î¤¿¤á¤Ë2ÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
186                                    </tr>
187                                </table>
188                                </td>
189                            </tr>
190                            <tr>
191                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿»þ¤Î¥Ò¥ó¥È<span class="red">¢¨</span></td>
192                                <td bgcolor="#ffffff">
193                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
194                                    <tr>
195                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.reminder}--></span><select name="reminder" style="<!--{$arrErr.reminder|sfGetErrorColor}-->">
196                                            <option value="" selected>ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option>
197                                            <!--{html_options options=$arrReminder selected=$arrForm.reminder}-->
198                                            </select>
199                                        </td>
200                                    </tr>
201                                    <tr><td height="5"></td></tr>
202                                    <tr>
203                                        <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.reminder_answer}--></span><input type="text" name="reminder_answer" value="<!--{$arrForm.reminder_answer}-->" style="<!--{$arrErr.reminder_answer|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" size=40 class="box40" /></td>
204                                    </tr>
205                                </table>
206                                </td>
207                            </tr>
208                            <tr>
209                                <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÁ÷ÉդˤĤ¤¤Æ<span class="red">¢¨</span></td>
210                                <td bgcolor="#ffffff" class="fs12">
211                                    <span class="red"><!--{$arrErr.mailmaga_flg}--></span>
212                                    <input type="radio" name="mailmaga_flg" value="1" id="html" style="<!--{$arrErr.mailmaga_flg|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm.mailmaga_flg eq 1}--> checked <!--{/if}--> />HTML¥á¡¼¥ë¡Ü¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë</label><br>
213                                    <input type="radio" name="mailmaga_flg" value="2" id="text" style="<!--{$arrErr.mailmaga_flg|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm.mailmaga_flg eq 2}--> checked <!--{/if}--> /><label for="text">¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë</label><br>
214                                    <input type="radio" name="mailmaga_flg" value="3" id="no" style="<!--{$arrErr.mailmaga_flg|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm.mailmaga_flg eq 3}--> checked <!--{/if}--> /><label for="no">¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤</label>
215                                </td>
216                            </tr>
217                        </table>
218                        <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤Þ¤Ç-->
219                        </td>
220                    </tr>
221                    <tr><td height="20"></td></tr>
222                    <tr>
223                        <td align="center">
224                            <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_confirm_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_confirm.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_confirm.gif" width="150" height="30" alt="³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø" name="refusal" id="refusal" />
225                        </td>
226                    </tr>
227                </form>
228                </table>
229                </td>
230            </tr>
231        </table>
232        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
233        </td>
234    </tr>
235</table>
236<!--¢¥CONTENTS-->
237
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.