source: branches/feature-templates/html/install/index.php @ 15812

Revision 15812, 37.0 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

細かな修正

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../" . HTML2DATA_DIR . "module/Request.php");
10define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
11
12class LC_Page {
13    function LC_Page() {
14        $this->arrDB_TYPE = array(
15            'pgsql' => 'PostgreSQL',
16            'mysql' => 'MySQL'
17        );
18        $this->arrDB_PORT = array(
19            'pgsql' => '',
20            'mysql' => ''
21        );
22    }
23}
24
25$objPage = new LC_Page();
26
27// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
28$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
29$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
30
31if($mode != '777') {
32    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
33    exit;
34}
35
36$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
37
38// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
39$objWebParam = new SC_FormParam();
40$objDBParam = new SC_FormParam();
41// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
42$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
43$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
44
45//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
46$objWebParam->setParam($_POST);
47$objDBParam->setParam($_POST);
48
49switch($_POST['mode']) {
50// ¤è¤¦¤³¤½
51case 'welcome':
52    //$objPage = lfDispAgreement($objPage);
53    $objPage = lfDispStep0($objPage);
54    //$objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
55    break;
56
57/* ¸½ºßÊÝαÃæ
58
59// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ
60case 'agreement':
61    $objPage = lfDispStep0($objPage);
62    break;
63*/
64
65// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
66case 'step0':
67    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
68    break;
69// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
70case 'step0_1':
71    $objPage = lfDispStep1($objPage);
72    break;
73// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
74case 'step1':
75    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
76    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
77    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
78        $objPage = lfDispStep2($objPage);
79    } else {
80        $objPage = lfDispStep1($objPage);
81    }
82    break;
83// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
84case 'step2':
85    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
86    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
87    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
88        $objPage = lfDispStep3($objPage);
89    } else {
90        $objPage = lfDispStep2($objPage);
91    }
92    break;
93// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
94case 'step3':
95    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
96    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
97    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
98
99    /*
100        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
101        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
102    */
103    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
104    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
105    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
106    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
107    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
108    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
109    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_site_control", $dsn);    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
110    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_trackback", $dsn);   // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
111    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_blayn", $dsn);   // ¥Ö¥ì¥¤¥óIP´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
112
113    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
114    lfAddColumn($dsn);
115
116    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲÃ
117    lfAddData($dsn);
118
119    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
120        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
121        $skip = $_POST["db_skip"];
122        if ($skip == "on") {
123            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
124            lfMakeConfigFile();
125            $objPage = lfDispComplete($objPage);
126            //$objPage = lfDispStep4($objPage);
127            break;
128        }
129    }
130
131    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
132    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
133    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
134        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
135    } else {
136        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
137    }
138
139    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
140    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
141        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
142        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
143        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
144            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
145        } else {
146            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
147        }
148    }
149
150    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
151    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
152        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
153
154        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
155            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
156        } else {
157            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
158        }
159    }
160
161    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
162    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
163        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
164        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
165            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
166        } else {
167            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
168        }
169    }
170
171    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
172    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
173        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
174        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
175            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
176        } else {
177            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
178        }
179    }
180
181    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
182        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
183        lfMakeConfigFile();
184        $objPage = lfDispStep3($objPage);
185        $objPage->tpl_mode = 'step4';
186    } else {
187        $objPage = lfDispStep3($objPage);
188    }
189    break;
190case 'step4':
191    $objPage = lfDispStep4($objPage);
192    break;
193
194// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
195case 'drop':
196    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
197    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
198    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
199
200    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
201    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
202    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
203    lfDropTable("dtb_campaign_order", $dsn);
204    lfDropTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);
205    lfDropTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);
206    lfDropTable("dtb_site_control", $dsn);
207    lfDropTable("dtb_trackback", $dsn);
208    lfDropTable("dtb_blayn", $dsn);
209
210    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
211        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
212        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
213        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
214            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
215        } else {
216            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
217        }
218    }
219
220    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
221    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
222        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
223        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
224            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
225        } else {
226            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
227        }
228    }
229    $objPage = lfDispStep3($objPage);
230    break;
231// ´°Î»²èÌÌ
232case 'complete':
233    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
234    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
235
236    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
237    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
238    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
239    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
240    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
241    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
242    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
243    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
244    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
245    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
246    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
247    $objQuery = new SC_Query($dsn);
248    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
249    if($cnt > 0) {
250        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
251    } else {
252        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);
253    }
254
255    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
256    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
257    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
258
259    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
260    $objQuery->query($sql, array($login_id));
261
262    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
263            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
264
265    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));
266
267    global $GLOBAL_ERR;
268    $GLOBAL_ERR = "";
269    $objPage = lfDispComplete($objPage);
270
271    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®
272    $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
273    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
274
275    $arrSendData = array();
276    foreach($_POST as $key => $val){
277        if (ereg("^senddata_*", $key)){
278            $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
279            $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
280        }
281    }
282
283    $req->addPostDataArray($arrSendData);
284
285    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
286        $response1 = $req->getResponseBody();
287    } else {
288        $response1 = "";
289    }
290    $req->clearPostData();
291
292    break;
293case 'return_step0':
294    $objPage = lfDispStep0($objPage);
295    break;
296case 'return_step1':
297    $objPage = lfDispStep1($objPage);
298    break;
299case 'return_step2':
300    $objPage = lfDispStep2($objPage);
301    break;
302case 'return_step3':
303    $objPage = lfDispStep3($objPage);
304    break;
305case 'return_agreement':
306    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
307    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
308    break;
309case 'return_welcome':
310default:
311    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
312    break;
313}
314
315//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
316$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
317$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
318
319// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
320$objView->assignobj($objPage);
321$objView->display('install_frame.tpl');
322//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
323// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
324function lfDispWelcome($objPage) {
325    global $objWebParam;
326    global $objDBParam;
327    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
328    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
329    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
330    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
331    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
332    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
333    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
334    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
335    return $objPage;
336}
337
338// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤Îɽ¼¨
339function lfDispAgreement($objPage) {
340    global $objWebParam;
341    global $objDBParam;
342    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
343    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
344    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
345    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
346    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
347    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
348    $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl';
349    $objPage->tpl_mode = 'agreement';
350    return $objPage;
351}
352
353// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
354function lfDispStep0($objPage) {
355    global $objWebParam;
356    global $objDBParam;
357    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
358    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
359    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
360    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
361    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
362    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
363    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
364    $objPage->tpl_mode = 'step0';
365
366    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
367    $arrWriteFile = array(
368        ".." . HTML2DATA_DIR . "install.php",
369        "../user_data",
370        "../cp",
371        "../upload",
372        ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c",
373        ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads",
374        ".." . HTML2DATA_DIR . "logs"
375    );
376
377    $mess = "";
378    $err_file = false;
379    foreach($arrWriteFile as $val) {
380        if(file_exists($val)) {
381            $mode = lfGetFileMode($val);
382            $real_path = realpath($val);
383
384            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
385            if(is_dir($val)) {
386                if($mode == "777") {
387                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";
388                } else {
389                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
390                    $err_file = true;
391                }
392            } else {
393                if($mode == "666") {
394                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";
395                } else {
396                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
397                    $err_file = true;
398                }
399            }
400        } else {
401            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
402            $err_file = true;
403        }
404    }
405
406    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
407    if(!$err_file) {
408        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/admin";
409        if(!file_exists($path)) {
410            mkdir($path);
411        }
412        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/mobile";
413        if(!file_exists($path)) {
414            mkdir($path);
415        }
416        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "Smarty/templates_c/default1";
417        if(!file_exists($path)) {
418            mkdir($path);
419        }
420        $path = "../upload/temp_template";
421        if(!file_exists($path)) {
422            mkdir($path);
423        }
424        $path = "../upload/save_image";
425        if(!file_exists($path)) {
426            mkdir($path);
427        }
428        $path = "../upload/temp_image";
429        if(!file_exists($path)) {
430            mkdir($path);
431        }
432        $path = "../upload/graph_image";
433        if(!file_exists($path)) {
434            mkdir($path);
435        }
436        $path = "../upload/mobile_image";
437        if(!file_exists($path)) {
438            mkdir($path);
439        }
440        $path = "../upload/csv";
441        if(!file_exists($path)) {
442            mkdir($path);
443        }
444        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/module";
445        if(!file_exists($path)) {
446            mkdir($path);
447        }
448        $path = ".." . HTML2DATA_DIR . "downloads/update";
449        if(!file_exists($path)) {
450            mkdir($path);
451        }
452    }
453
454    $objPage->mess = $mess;
455    $objPage->err_file = $err_file;
456
457    return $objPage;
458}
459
460// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
461function lfDispStep0_1($objPage) {
462    global $objWebParam;
463    global $objDBParam;
464    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
465    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
466    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
467    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
468    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
469    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
470    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
471    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
472    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
473    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
474    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
475    return $objPage;
476}
477
478// STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
479function lfDispStep0_2($objPage) {
480    global $objWebParam;
481    global $objDBParam;
482    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
483    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
484    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
485    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
486    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
487    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
488    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
489    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
490    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
491    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
492    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
493    return $objPage;
494}
495
496function lfGetFileMode($path) {
497    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
498    return $mode;
499}
500
501// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
502function lfDispStep1($objPage) {
503    global $objDBParam;
504    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
505    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
506    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
507    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
508    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
509    $objPage->tpl_mode = 'step1';
510    return $objPage;
511}
512
513// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
514function lfDispStep2($objPage) {
515    global $objWebParam;
516    global $objDBParam;
517    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
518    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
519    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
520    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
521    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
522    $objPage->tpl_mode = 'step2';
523    return $objPage;
524}
525
526// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
527function lfDispStep3($objPage) {
528    global $objWebParam;
529    global $objDBParam;
530    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
531    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
532    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
533    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
534    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
535    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
536    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
537    $objPage->tpl_mode = 'step3';
538    return $objPage;
539}
540
541// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
542function lfDispStep4($objPage) {
543    global $objWebParam;
544    global $objDBParam;
545    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
546    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
547    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
548    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
549    $objPage->arrHidden['agreement'] = $_POST['agreement'];
550
551    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
552    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
553    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
554
555    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
556    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
557
558    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
559    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
560    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
561    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
562    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
563    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
564    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
565    $objPage->tpl_mode = 'complete';
566    return $objPage;
567}
568
569// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
570function lfDispComplete($objPage) {
571    global $objWebParam;
572    global $objDBParam;
573    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
574    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
575    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
576    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
577    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
578    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
579    $objPage->tpl_mode = 'complete';
580
581    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
582    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
583    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
584        $secure_url = $secure_url . "/";
585    }
586    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;
587    return $objPage;
588}
589
590// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
591function lfInitWebParam($objWebParam) {
592
593    if(defined('HTML_PATH')) {
594        $install_dir = HTML_PATH;
595    } else {
596        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
597    }
598
599    if(defined('SITE_URL')) {
600        $normal_url = SITE_URL;
601    } else {
602        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
603        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
604    }
605
606    if(defined('SSL_URL')) {
607        $secure_url = SSL_URL;
608    } else {
609        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
610        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
611    }
612
613    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
614    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
615        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
616        if($ret) {
617            $objQuery = new SC_Query();
618            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
619            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
620            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
621        }
622    }
623
624    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
625    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
626    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
627    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
628    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
629    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
630    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
631    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
632
633    return $objWebParam;
634}
635
636// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
637function lfInitDBParam($objDBParam) {
638
639    if(defined('DB_SERVER')) {
640        $db_server = DB_SERVER;
641    } else {
642        $db_server = "127.0.0.1";
643    }
644
645    if(defined('DB_TYPE')) {
646        $db_type = DB_TYPE;
647    } else {
648        $db_type = "";
649    }
650
651    if(defined('DB_PORT')) {
652        $db_port = DB_PORT;
653    } else {
654        $db_port = "";
655    }
656
657    if(defined('DB_NAME')) {
658        $db_name = DB_NAME;
659    } else {
660        $db_name = "eccube_db";
661    }
662
663    if(defined('DB_USER')) {
664        $db_user = DB_USER;
665    } else {
666        $db_user = "eccube_db_user";
667    }
668
669    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
670    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
671    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
672    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
673    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
674    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
675
676    return $objDBParam;
677}
678
679// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
680function lfCheckWebError($objFormParam) {
681    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
682    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
683    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
684    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
685
686    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
687    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
688    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
689
690    if($normal_dir != $secure_dir) {
691        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
692        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
693    }
694
695    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
696    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
697
698    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
699    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
700
701    return $objErr->arrErr;
702}
703
704// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
705function lfCheckDBError($objFormParam) {
706    global $objPage;
707
708    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
709    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
710
711    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
712    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
713
714    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
715        // Àܳ³Îǧ
716        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
717        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
718        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
719        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
720        // ÀܳÀ®¸ù
721        if(!PEAR::isError($objDB)) {
722            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
723            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);
724        } else {
725            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
726            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
727            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
728            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
729            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
730        }
731    }
732    return $objErr->arrErr;
733}
734
735// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
736function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
737    $arrErr = array();
738
739    if(!file_exists($filepath)) {
740        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
741    } else {
742          if($fp = fopen($filepath,"r")) {
743            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
744            fclose($fp);
745        }
746        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
747        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
748        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
749        // Àܳ¥¨¥é¡¼
750        if(!PEAR::isError($objDB)) {
751            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
752            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
753            $sql_split = split(";",$sql);
754            foreach($sql_split as $key => $val){
755                if (trim($val) != "") {
756                    $ret = $objDB->query($val);
757                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
758                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
759                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
760                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
761                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
762                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
763                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
764                    }
765                }
766            }
767        } else {
768            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
769            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
770        }
771    }
772    return $arrErr;
773}
774
775// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
776function lfMakeConfigFile() {
777    global $objWebParam;
778    global $objDBParam;
779
780    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
781    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
782    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
783        $root_dir = $root_dir . "/";
784    }
785
786    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
787    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
788    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
789        $normal_url = $normal_url . "/";
790    }
791
792    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
793    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
794    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
795        $secure_url = $secure_url . "/";
796    }
797
798    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
799    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
800
801    $data_path = sfRmDupSlash($root_dir . HTML2DATA_DIR);
802    $data_path = realpath($data_path);
803    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
804    if (!ereg("/$", $data_path)) {
805        $data_path = $data_path . "/";
806    }
807    $filepath = $data_path . "install.php";
808
809    $config_data =
810    "<?php\n".
811    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
812    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .
813    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
814    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
815    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .
816    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
817    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
818    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
819    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
820    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
821    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
822    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
823    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
824    "    define ('MOBILE_HTML_PATH', HTML_PATH . 'mobile/');\n" .
825    "    define ('MOBILE_SITE_URL', SITE_URL . 'mobile/');\n" .
826    "    define ('MOBILE_SSL_URL', SSL_URL . 'mobile/');\n" .
827    "    define ('MOBILE_URL_DIR', URL_DIR . 'mobile/');\n" .
828    "?>";
829
830    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
831        fwrite($fp, $config_data);
832        fclose($fp);
833    }
834}
835
836// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
837function lfAddTable($table_name, $dsn) {
838    global $objPage;
839    $arrErr = array();
840    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
841        list($db_type) = split(":", $dsn);
842        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
843        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
844        if(count($arrErr) == 0) {
845            $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
846        } else {
847            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
848        }
849    } else {
850        $objPage->tpl_message.="¡û¡§Äɲåơ¼¥Ö¥ë($table_name)¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
851    }
852
853    return $arrErr;
854}
855
856// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
857function lfDropTable($table_name, $dsn) {
858    $arrErr = array();
859    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
860        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
861        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
862        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
863        // ÀܳÀ®¸ù
864        if(!PEAR::isError($objDB)) {
865            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
866        } else {
867            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
868            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
869            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
870            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
871            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
872        }
873    }
874    return $arrErr;
875}
876
877// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
878function lfAddColumn($dsn) {
879    global $objDBParam;
880
881    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
882    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true);
883    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
884    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
885    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
886    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
887    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
888    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
889    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
890    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
891    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
892    sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true);
893
894    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
895    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);
896    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
897    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
898    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
899    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
900    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
901    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
902    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
903    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
904    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
905    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
906
907    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
908    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true);
909    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);
910    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
911    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
912    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
913    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);
914    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
915    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
916    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
917    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
918    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
919    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
920    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
921    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
922    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
923
924    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
925    sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true);
926    sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
927    sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
928    sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
929    sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
930    sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
931
932    // ¸ÜµÒ
933    sfColumnExists("dtb_customer", "mailmaga_flg", "int2", $dsn, true);
934
935    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î³Îǧ
936    if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true)) {
937        // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄɲÃ
938        sfIndexExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "dtb_customer_mobile_phone_id_key", 64, $dsn, true);
939    }
940
941    // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë
942    if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
943        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true);
944    } else {
945        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true);
946    }
947}
948
949// ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
950function lfAddData($dsn) {
951    // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë
952    if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) {
953        lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()', $dsn);
954        lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()', $dsn);
955        lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()', $dsn);
956        lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()', $dsn);
957        lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()', $dsn);
958        lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()', $dsn);
959        lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()', $dsn);
960        lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()', $dsn);
961        lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()', $dsn);
962        lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()', $dsn);
963        lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()', $dsn);
964        lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()', $dsn);
965        lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()', $dsn);
966        lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()', $dsn);
967        lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()', $dsn);
968        lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()', $dsn);
969        lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()', $dsn);
970        lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()', $dsn);
971        lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()', $dsn);
972        lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()', $dsn);
973        lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()', $dsn);
974        lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()', $dsn);
975        lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()', $dsn);
976        lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()', $dsn);
977        lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()', $dsn);
978        lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()', $dsn);
979        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()', $dsn);
980        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()', $dsn);
981        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()', $dsn);
982        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()', $dsn);
983        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()', $dsn);
984        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()', $dsn);
985        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()', $dsn);
986        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()', $dsn);
987        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()', $dsn);
988        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()', $dsn);
989        lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()', $dsn);
990        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()', $dsn);
991        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()', $dsn);
992        lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()', $dsn);
993    }
994}
995
996// CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲÃ
997function lfInsertCSVData($csv_id,$col,$disp_name,$rank,$create_date,$update_date, $dsn) {
998    $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);";
999    sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn, $sql, true);
1000}
1001?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.