source: branches/feature-templates/html/admin/design/template.php @ 15803

Revision 15803, 4.3 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

testコードを削除

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once '../require.php';
8require_once DATA_PATH . "module/Tar.php";
9require_once DATA_PATH . "module/SearchReplace.php";
10require_once DATA_PATH . "include/file_manager.inc";
11
12// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
13$objSession = new SC_Session();
14sfIsSuccess($objSession);
15
16class LC_Page {
17    var $tpl_mainpage = 'design/template.tpl';
18    var $tpl_subnavi  = 'design/subnavi.tpl';
19    var $tpl_subno    = 'template';
20    var $tpl_mainno   = "design";
21    var $tpl_subtitle = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê';
22
23    var $arrErr  = array();
24    var $arrForm = array();
25}
26
27$objPage = new LC_Page();
28
29// uniqid¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ØËä¤á¹þ¤ß
30$objPage->uniqid = $objSession->getUniqId();
31
32$objView = new SC_AdminView();
33
34switch(lfGetMode()) {
35
36// ÅÐÏ¿¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ
37case 'register':
38    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
39    if (!sfIsValidTransition($objSession)) {
40        sfDispError('');
41    }
42    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¸¡¾Ú
43    $objForm = lfInitRegister();
44    if ($objForm->checkError()) {
45        sfDispError('');
46    }
47
48    $template_code = $objForm->getValue('template_code');
49
50    if ($template_code == 'default') {
51        $objPage->tpl_onload="alert('½é´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ØÌᤷ¤Þ¤·¤¿¡£');";
52        break;
53    }
54
55    // DB¤Ø»ÈÍѤ¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÅÐÏ¿
56    lfRegisterTemplate($template_code);
57
58    // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å½ñ¤­
59    lfChangeTemplate($template_code);
60
61    $objView->_smarty->clear_compiled_tpl();
62
63    // ´°Î»¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
64    $objPage->tpl_onload="alert('ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');";
65    break;
66
67// ºï½ü¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ
68case 'delete':
69    // ²èÌÌÁ«°Ü¤ÎÀµÅöÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯
70    if (!sfIsValidTransition($objSession)) {
71        sfDispError('');
72    }
73    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¸¡¾Ú
74    $objForm = lfInitDelete();
75    if ($objForm->checkError()) {
76        sfDispError('');
77    }
78
79    $template_code = $objForm->getValue('template_code_delete');
80    if ($template_code == lfGetNowTemplate()) {
81        $objPage->tpl_onload = "alert('ÁªÂòÃæ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ïºï½ü½ÐÍè¤Þ¤»¤ó');";
82        break;
83    }
84
85    lfDeleteTemplate($template_code);
86    break;
87
88// ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ
89case 'preview':
90    break;
91
92default:
93    break;
94}
95
96// default¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î¥»¥Ã¥È
97$objPage->templates = lfGetAllTemplates();
98$objPage->now_template = lfGetNowtemplate();
99
100// ²èÌ̤Îɽ¼¨
101$objView->assignobj($objPage);
102$objView->display(MAIN_FRAME);
103
104/**
105 * POST¤µ¤ì¤ëmode¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë.
106 *
107 * @param void
108 * @return string mode¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿, ̵¤±¤ì¤Ðnull
109 */
110function lfGetMode(){
111    if (isset($_POST['mode'])) return $_POST['mode'];
112}
113
114function lfInitRegister() {
115    $objForm = new SC_FormParam();
116    $objForm->addParam(
117        'template_code', 'template_code', STEXT_LEN, '',
118        array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK")
119    );
120    $objForm->setParam($_POST);
121
122    return $objForm;
123}
124
125function lfInitDelete() {
126    $objForm = new SC_FormParam();
127    $objForm->addParam(
128        'template_code_delete', 'template_code_delete', STEXT_LEN, '',
129        array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK", "ALNUM_CHECK")
130    );
131    $objForm->setParam($_POST);
132
133    return $objForm;
134}
135
136/**
137 * ¸½ºßŬÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë.
138 *
139 * @param void
140 * @return string ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾
141 */
142function lfGetNowTemplate() {
143    $objQuery = new SC_Query();
144    $arrRet = $objQuery->select('top_tpl', 'dtb_baseinfo');
145    if (isset($arrRet[0]['top_tpl'])) {
146        return $arrRet[0]['top_tpl'];
147    }
148    return null;
149}
150
151/**
152 * »ÈÍѤ¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òDB¤ØÅÐÏ¿¤¹¤ë
153 */
154function lfRegisterTemplate($template_code) {
155    $objQuery = new SC_Query();
156    $objQuery->update(
157        'dtb_baseinfo',
158        array('top_tpl'=> $template_code)
159    );
160}
161/**
162 * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾å½ñ¤­¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë.
163 */
164function lfChangeTemplate($template_code){
165    $from = TPL_PKG_PATH . $template_code . '/user_edit/';
166
167    if (!file_exists($from)) {
168        $mess = $from . '¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó';
169    } else {
170        $to = USER_PATH;
171        $mess = sfCopyDir($from, $to, '', true);
172    }
173    return $mess;
174}
175
176function lfGetAllTemplates() {
177    $objQuery = new SC_Query();
178    $arrRet = $objQuery->select('*', 'dtb_templates');
179    if (empty($arrRet)) return array();
180
181    return $arrRet;
182}
183
184function lfDeleteTemplate($template_code) {
185    $objQuery = new SC_Query();
186    $objQuery->delete('dtb_templates', 'template_code = ?', array($template_code));
187
188    sfDelFile(TPL_PKG_PATH . $template_code);
189}
190?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.