source: branches/feature-templates/data/class/SC_View.php @ 16336

Revision 16336, 11.0 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

MOBILE_TEMPLATE_DIR定数が定義されているかの判定を追加

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8$SC_VIEW_PHP_DIR = realpath(dirname(__FILE__));
9require_once($SC_VIEW_PHP_DIR . "/../module/Smarty/libs/Smarty.class.php");
10require_once($SC_VIEW_PHP_DIR . "/../include/php_ini.inc");
11
12class SC_View {
13
14    /** Smarty¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ */
15    var $_smarty;
16    /** SC_SiteInfo¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹ */
17    var $objSiteInfo;
18    /** ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î³«»Ï»þ´Ö */
19    var $time_start;
20    /** »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾ */
21    var $tplName;
22    /** display¤¹¤ëtpl¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ */
23    var $template;
24
25    /**
26     * ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
27     *
28     * @param boolean $assignSiteInfo ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
29     */
30    function SC_View($assignSiteInfo = true) {
31        // ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎϤΥ٥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼¥È
32        $this->setStartTime();
33
34        // Smarty½é´ü²½
35        $this->initSmarty();
36
37        $this->tplName = $this->getTemplateName();
38        $this->assignDefaultVars();
39
40        // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë
41        if($assignSiteInfo) $this->assignSiteInfo();
42    }
43
44    /**
45     * Smarty¤Î½é´ü²½.
46     * ½¤¾þ»ì¤ä¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È´Ø¿ô¤ÎÄêµÁ¤ò¹Ô¤¦.
47     *
48     * @param void
49     * @return void
50     */
51    function initSmarty() {
52        $SC_VIEW_PHP_DIR = realpath(dirname(__FILE__));
53
54        $this->_smarty = new Smarty;
55        $this->_smarty->left_delimiter = '<!--{';
56        $this->_smarty->right_delimiter = '}-->';
57        $this->_smarty->register_modifier("sfDispDBDate","sfDispDBDate");
58        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendDateToDisp","sfConvSendDateToDisp");
59        $this->_smarty->register_modifier("sfConvSendWdayToDisp","sfConvSendWdayToDisp");
60        $this->_smarty->register_modifier("sfGetVal", "sfGetVal");
61        $this->_smarty->register_function("sfSetErrorStyle","sfSetErrorStyle");
62        $this->_smarty->register_function("sfGetErrorColor","sfGetErrorColor");
63        $this->_smarty->register_function("sfTrim", "sfTrim");
64        $this->_smarty->register_function("sfPreTax", "sfPreTax");
65        $this->_smarty->register_function("sfPrePoint", "sfPrePoint");
66        $this->_smarty->register_function("sfGetChecked", "sfGetChecked");
67        $this->_smarty->register_function("sfTrimURL", "sfTrimURL");
68        $this->_smarty->register_function("sfMultiply", "sfMultiply");
69        $this->_smarty->register_function("sfPutBR", "sfPutBR");
70        $this->_smarty->register_function("sfRmDupSlash", "sfRmDupSlash");
71        $this->_smarty->register_function("sfCutString", "sfCutString");
72        $this->_smarty->plugins_dir = array("plugins", $SC_VIEW_PHP_DIR . "/../smarty_extends");
73        $this->_smarty->register_function("sf_mb_convert_encoding","sf_mb_convert_encoding");
74        $this->_smarty->register_function("sf_mktime","sf_mktime");
75        $this->_smarty->register_function("sf_date","sf_date");
76        $this->_smarty->register_function("str_replace","str_replace");
77        $this->_smarty->register_function("sfPrintEbisTag","sfPrintEbisTag");
78        $this->_smarty->register_function("sfPrintAffTag","sfPrintAffTag");
79        $this->_smarty->register_function("sfIsHTTPS","sfIsHTTPS");
80        $this->_smarty->default_modifiers = array('script_escape');
81        $this->_smarty->force_compile = DEBUG_MODE;
82    }
83
84    /**
85     * ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î³«»Ï»þ´Ö¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë.
86     *
87     * @param void
88     * @return void
89     */
90    function setStartTime() {
91        // TODO PEAR::BenchMark»È¤¦¡©
92        $this->time_start = time();
93    }
94
95    /**
96     * ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÑ¿ô¤òassign¤¹¤ë.
97     */
98    function assignDefaultVars() {
99        $arrDefaultParams = array(
100            'URL_DIR' => URL_DIR,
101            // FIXME tplName¤¬null¤Î¾ì¹ç¤Î½èÍý
102            'TPL_PKG_URL' => URL_DIR . USER_DIR . TPL_PKG_DIR . $this->tplName . '/',
103            'tpl_site_main' => 'site_main.tpl'
104        );
105        $this->assignArray($arrDefaultParams);
106    }
107
108    /**
109     * ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òassign¤¹¤ë.
110     *
111     * @param void
112     * @return void
113     */
114    function assignSiteInfo() {
115        if (!defined('LOAD_SITEINFO')) {
116            $this->objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
117            $arrSiteInfo = $this->objSiteInfo->data;
118
119            // ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾¤òÊÑ´¹
120            global $arrPref;
121            $arrSiteInfo['pref'] = $arrPref[$arrSiteInfo['pref']];
122
123            // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë
124            $this->assign('arrSiteInfo', $arrSiteInfo);
125
126            define('LOAD_SITEINFO', 1);
127        }
128    }
129
130    /**
131     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃͤò³ä¤êÅö¤Æ¤ë
132     *
133     * @param string $key
134     * @param mixed $value
135     * @return void
136     */
137    function assign($key, $value) {
138        $this->_smarty->assign($key, $value);
139    }
140
141    /**
142     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤ò¼èÆÀ
143     *
144     * @param string $template tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹
145     * @return string ½ÐÎÏ·ë²Ì
146     */
147    function fetch($template) {
148        return $this->_smarty->fetch($template);
149    }
150
151    /**
152     * ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½èÍý·ë²Ì¤òɽ¼¨.
153     *
154     * @param string $template tpl¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹
155     * @return void
156     */
157    function display($template, $display = false) {
158        $this->template = $template;
159
160        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨½èÍý
161        $this->initTemplate();
162
163        // ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥é¡¼¤Îɽ¼¨
164        $this->displayGlobalError($display);
165
166        // ²èÌÌɽ¼¨
167        $this->_smarty->display($this->template);
168
169        // ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤Îɽ¼¨
170        $this->displayBenchMark();
171    }
172
173    /**
174     *  ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨½èÍý¤ò¹Ô¤¦.
175     *  ¼ÂÁõ¤Ï»Ò¥¯¥é¥¹¤Ç¹Ô¤¦.
176     */
177    function initTemplate() {}
178
179    /**
180     * ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥é¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë.
181     *
182     * @param boolean $display
183     * @return void
184     */
185    function displayGlobalError($display = false) {
186        if (!$display) {
187            global $GLOBAL_ERR;
188            if(!defined('OUTPUT_ERR')) {
189                print($GLOBAL_ERR);
190                define('OUTPUT_ERR','ON');
191            }
192        }
193    }
194
195    /**
196     * ¥Ú¡¼¥¸½ÐÎÏ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Î·ë²Ì¤òɽ¼¨¤¹¤ë.
197     * ADMIN_MODE¤¬true¤Î¤È¤­¤Î¤ßÍ­¸ú.
198     *
199     * @param void
200     * @return void
201     */
202    function displayBenchMark() {
203        if (ADMIN_MODE) {
204            $time_end = time();
205            $time = $time_end - $this->time_start;
206            print("½èÍý»þ´Ö:" . $time . "ÉÃ");
207        }
208    }
209
210    /**
211     * ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥ÐÊÑ¿ô¤òassign¤¹¤ë.
212     *
213     * @param object $obj LC_Page¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹
214     * @return void
215     */
216    function assignObj($obj) {
217        $this->assignArray(get_object_vars($obj));
218    }
219
220    /**
221     * Ï¢ÁÛÇÛÎó¤òassign¤¹¤ë.
222     *
223     * @param array $arrAssignVars assign¤¹¤ëÏ¢ÁÛÇÛÎó
224     * @return void
225     */
226    function assignArray($arrAssignVars) {
227        foreach ($arrAssignVars as $key => $val) {
228            $this->assign($key, $val);
229        }
230    }
231
232    /**
233     * »ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Ì¾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
234     */
235    function getTemplateName() {
236        $objQuery = new SC_Query();
237        $arrRet = $objQuery->select('top_tpl', 'dtb_baseinfo');
238
239        if (isset($arrRet[0]['top_tpl'])) {
240            return $arrRet[0]['top_tpl'];
241        }
242        return null;
243    }
244    /**
245     * Smarty¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë.
246     *
247     * @param void
248     * @return void
249     */
250    function debug($var = true){
251        $this->_smarty->debugging = $var;
252    }
253}
254
255class SC_AdminView extends SC_View{
256    function SC_AdminView() {
257        parent::SC_View(false);
258        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_ADMIN_DIR;
259        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_ADMIN_DIR;
260    }
261
262}
263
264class SC_SiteView extends SC_View{
265    function SC_SiteView($cart = true) {
266        parent::SC_View();
267
268        $this->_smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR;
269        $this->_smarty->compile_dir = COMPILE_DIR;
270
271        // PHP5¤Ç¤Ïsession¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹
272        sfDomainSessionStart();
273
274        if($cart){
275            $include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
276            require_once($include_dir . "/SC_CartSession.php");
277            $objCartSess = new SC_CartSession();
278            $objCartSess->setPrevURL($_SERVER['REQUEST_URI']);
279        }
280    }
281
282    function initTemplate() {
283        // ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïreturn
284        if (empty($this->tplName)) return;
285
286        // ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥¹
287        // ***/html/user_data/tpl_packages/***/templates/
288        $template_dir = TPL_PKG_PATH . $this->tplName . '/templates/';
289        // FIXME ¤³¤³¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÍѽèÍý¤ò¶´¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤...
290        if (defined(MOBILE_TEMPLATE_DIR) && $this->_smarty->template_dir == MOBILE_TEMPLATE_DIR) {
291            $template_dir .= 'mobile/';
292        }
293
294        /**
295         * tpl_mainpage¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬ±þ½èÍý
296         *
297         * tpl_mainpage¤¬ÁêÂХѥ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð
298         * ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ø¤ÎÀäÂХѥ¹¤ËÊѹ¹¤·
299         * ¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ð¤¢¤¤¤Ïtpl_meinpage¤òºÆÅÙassign¤·¾å½ñ¤­¤¹¤ë
300         */
301        $tpl_mainpage  = $this->_smarty->get_template_vars('tpl_mainpage');
302
303        $win = "^[a-zA-Z]{1}:";
304        $other = "^\/";
305        $pattern = "/($win)|($other)/";
306
307        if (!is_null($tpl_mainpage) && !preg_match($pattern, $tpl_mainpage)) {
308            $tpl_pkg_mainpage = $template_dir . $tpl_mainpage;
309            if (file_exists($tpl_pkg_mainpage)) {
310                $this->assign('tpl_mainpage', $tpl_pkg_mainpage);
311            }
312        }
313
314        // site_frame.tpl¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬÍѽèÍý
315        if ($this->template == SITE_FRAME) {
316            if(file_exists($template_dir . SITE_FRAME)) {
317                $this->template = $template_dir . SITE_FRAME;
318            }
319        // $this->template¤¬SITE_FRAME¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
320        // $objView->display($objPage->tpl_mainpage)¤Ê¤É
321        } else {
322            if(file_exists($template_dir . $this->template)) {
323                $this->template = $template_dir . $this->template;
324            }
325        }
326
327        // site_main.tpl¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈŬ±þ½èÍý
328        $tpl_site_main = $template_dir . 'site_main.tpl';
329        if (file_exists($tpl_site_main)) {
330            $this->assign('tpl_site_main', $tpl_site_main);
331        }
332    }
333
334    function fetch($template) {
335        $this->template = $template;
336        $this->initTemplate();
337        return $this->_smarty->fetch($this->template);
338    }
339}
340
341class SC_UserView extends SC_SiteView{
342    function SC_UserView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) {
343        parent::SC_SiteView();
344        $this->_smarty->template_dir = $template_dir;
345        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir;
346    }
347
348    function display($template) {
349        $this->_smarty->display($template);
350    }
351}
352
353class SC_InstallView extends SC_View{
354    function SC_InstallView($template_dir, $compile_dir = COMPILE_DIR) {
355        parent::SC_View(false);
356        $this->_smarty->template_dir = $template_dir;
357        $this->_smarty->compile_dir = $compile_dir;
358    }
359    // SC_View::getTemplateName()¤ÎDB¥¢¥¯¥»¥¹½èÍý¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É
360    function getTemplateName() {}
361}
362
363class SC_MobileView extends SC_SiteView {
364    function SC_MobileView() {
365        parent::SC_SiteView();
366        $this->_smarty->template_dir = MOBILE_TEMPLATE_DIR;
367        $this->_smarty->compile_dir = MOBILE_COMPILE_DIR;
368    }
369}
370?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.