source: branches/feature-templates/data/Smarty/templates/admin/design/template.tpl @ 15812

Revision 15812, 7.2 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

細かな修正

Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<script type="text/javascript"><!--
9function submitRegister() {
10    var form = document.form1;
11    var msg  = "¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n´û¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©";
12
13    if (window.confirm(msg)) {
14        form['mode'].value = 'register';
15        form.submit();
16    }
17}
18// -->
19</script>
20<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
21<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22<form name="form1" method="post" action="">
23<input type="hidden" name="mode" value="">
24<input type="hidden" name="template_code_delete" value="">
25<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$uniqid}-->">
26    <tr valign="top">
27        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
28            <!--¢§SUB NAVI-->
29            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
30            <!--¢¥SUB NAVI-->
31        </td>
32        <td class="mainbg">
33            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
34            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
35                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
36                <tr>
37                    <td align="center">
38                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
39                            <tr><td height="14"></td></tr>
40                            <tr>
41                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
42                            </tr>
43                            <tr>
44                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
45                                <td bgcolor="#cccccc">
46                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
47                                    <tr>
48                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
49                                    </tr>
50                                    <tr>
51                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
52                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê</span></td>
53                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
54                                    </tr>
55                                    <tr>
56                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
57                                    </tr>
58                                    <tr>
59                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
60                                    </tr>
61                                </table>
62                               
63                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
64                                <tr bgcolor="#f2f1ec" class="fs12n">
65                                    <td>
66                                        ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢<br>
67                                        ÁªÂò¤·¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£<br>
68                                        <br>
69                                        Êѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
70                                        <ul>
71                                            <li>user_data/css/contents.css</li>
72                                            <li>user_data/include/*</li>
73                                            <li>user_data/templates/mypage/*</li>
74                                            <li>user_data/templates/detail.tpl</li>
75                                            <li>user_data/templates/list.tpl</li>
76                                            <li>user_data/templates/top.tpl</li>
77                                        </ul>
78                                    </td>
79                                </tr>
80                                <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
81                                    <td>
82                                        <table width="650" bgcolor="#cccccc" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" summary=" ">
83                                            <tr bgcolor="#f2f1ec" align="center" class="fs12n">
84                                                <td width="">ÁªÂò</td>
85                                                <td width="">̾Á°</td>
86                                                <td width="">ÊݸÀè</td>
87                                                <!--<td width="50">³Îǧ</td>-->
88                                                <td width="50">ºï½ü</td>
89                                            </tr>
90                                            <tr bgcolor="#ffffff" align="center" class="fs12n">
91                                                <td width=""><input type="radio" name="template_code" value="default" <!--{if !$tplcode}-->checked<!--{/if}-->></td>
92                                                <td width="" colspan="3">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤</td>
93                                            </tr>
94                                            <!--{foreach from=$templates item=tpl}-->
95                                            <!--{assign var=tplcode value=$tpl.template_code}-->
96                                            <tr bgcolor="#ffffff" align="center" class="fs12">
97                                                <td width="" ><input type="radio" name="template_code" value="<!--{$tplcode|escape}-->" <!--{if $tplcode == $now_template}-->checked<!--{/if}-->></td>
98                                                <td width=""><!--{$tpl.template_name|escape}--></td>
99                                                <td width="">user_data/tpl_packages/<!--{$tplcode|escape}-->/</td>
100                                                <!--<td width=""><span class="icon_confirm"><a href="" onClick="">³Îǧ</span></a></td>-->
101                                                <td width=""><span class="icon_delete"><a href="" onClick="fnModeSubmit('delete','template_code_delete','<!--{$tplcode}-->');return false;">ºï½ü</a></span></td>
102                                            </tr>
103                                            <!--{/foreach}-->
104
105                                        </table>
106                                    </td>
107                                </tr>
108                                </table>
109                               
110                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
111                                    <tr>
112                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
113                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
114                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
115                                    </tr>
116                                    <tr>
117                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
118                                        <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
119                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
120                                            <tr>
121                                                <td>
122                                                    <a href="" onClick="submitRegister();return false;">
123                                                    <img onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm">
124                                                    </a>
125                                                </td>
126                                            </tr>
127                                        </table>
128                                        </td>
129                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
130                                    </tr>
131                                    <tr>
132                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
133                                    </tr>
134                                </table>
135                                </td>
136                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
137                            </tr>
138                            <tr>
139                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
140                            </tr>
141                            <tr><td height="30"></td></tr>
142                        </table>
143                    </td>
144                </tr>
145                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
146            </table>
147            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
148        </td>
149    </tr>
150</form>
151</table>
152<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.