source: branches/feature-module-zeus/html/shopping/complete.php @ 15478

Revision 15478, 17.8 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'shopping/complete.tpl';
13        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/shopping/complete.css';
14        $this->tpl_title = "¤´Ãíʸ´°Î»";
15        global $arrCONVENIENCE;
16        $this->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE;
17        global $arrCONVENIMESSAGE;
18        $this->arrCONVENIMESSAGE = $arrCONVENIMESSAGE;
19        global $arrCONVENIENCE;
20        global $arrCONVENIMESSAGE;
21        $objPage->arrCONVENIENCE = $arrCONVENIENCE;
22        $objPage->arrCONVENIMESSAGE = $arrCONVENIMESSAGE;
23        /*
24         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
25         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
26         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
27        */
28        session_cache_limiter('private-no-expire');     
29
30    }
31}
32
33$conn = new SC_DBConn();
34$objPage = new LC_Page();
35$objView = new SC_SiteView();
36$objSiteSess = new SC_SiteSession();
37$objCartSess = new SC_CartSession();
38$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
39$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
40$arrInfo = $objSiteInfo->data;
41$objCustomer = new SC_Customer();
42$order_id = '';
43
44// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê
45sfIsPrePage($objSiteSess);
46// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
47$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
48if ($uniqid != "") {
49   
50    // ´°Î»½èÍý
51    $objQuery = new SC_Query();
52    $objQuery->begin();
53    $order_id = lfDoComplete($objQuery, $uniqid);
54    $objQuery->commit();
55   
56    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÊݴɤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
57    $objCustomer->updateSession();
58
59    // ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
60    if($order_id != "") {
61        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
62   
63    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë
64    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){
65            // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ
66            sfSendOrderMail($order_id, '2');
67        }else{
68            // PCÈÇ
69            sfSendOrderMail($order_id, '1');
70        }
71    }
72
73    // ¤½¤Î¾¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
74    $arrResults = $objQuery->getall("SELECT memo02, memo05 FROM dtb_order WHERE order_id = ? ", array($order_id));
75
76    if (count($arrResults) > 0) {   
77        if (isset($arrResults[0]["memo02"]) || isset($arrResults[0]["memo05"])) {
78            // ´°Î»²èÌ̤Çɽ¼¨¤¹¤ë·èºÑÆâÍÆ
79            $arrOther = unserialize($arrResults[0]["memo02"]);
80            // ´°Î»²èÌ̤«¤éÁ÷¿®¤¹¤ë·èºÑÆâÍÆ
81            $arrModuleParam = unserialize($arrResults[0]["memo05"]);
82           
83            // ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÔ½¸
84            foreach($arrOther as $key => $val){
85                // URL¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¤Ä¤­¤Çɽ¼¨¤µ¤»¤ë
86                if (preg_match('/^(https?|ftp)(:\/\/[-_.!~*\'()a-zA-Z0-9;\/?:\@&=+\$,%#]+)$/', $val["value"])) {
87                    $arrOther[$key]["value"] = "<a href='#' onClick=\"window.open('". $val["value"] . "'); \" >" . $val["value"] ."</a>";
88                }
89            }
90                   
91            $objPage->arrOther = $arrOther;
92            $objPage->arrModuleParam = $arrModuleParam;
93        }
94    }
95   
96    // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÍÑ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¿¥°¤ÎÀßÄê
97    $objPage->tpl_conv_page = AFF_SHOPPING_COMPLETE;
98    $objPage->tpl_aff_option = "order_id=$order_id";
99    //¹ç·×²Á³Ê¤Î¼èÆÀ
100    $total = $objQuery->get("dtb_order", "total", "order_id = ? ", array($order_id));
101    if($total != "") {
102        $objPage->tpl_aff_option.= "|total=$total";
103    }
104}
105
106$objPage->arrInfo = $arrInfo;
107// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
108$objPage->is_campaign = $objCampaignSess->getIsCampaign();
109$objPage->campaign_dir = $objCampaignSess->getCampaignDir();
110
111$objView->assignobj($objPage);
112// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
113$objCampaignSess->pageView($objView);
114
115// ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«Êü
116$objCampaignSess->delCampaign();
117//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
118// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°°úÅϤ·Íѥǡ¼¥¿¤òÀ¸À®¤¹¤ë
119function lfGetEbisData($order_id) {
120    $objQuery = new SC_Query();
121    $col = "customer_id, total, order_sex, order_job, to_number(to_char(age(current_timestamp, order_birth), 'YYY'), 999) AS order_age";
122    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
123   
124    if($arrRet[0]['customer_id'] > 0) {
125        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ
126        $arrEbis['m1id'] = $arrRet[0]['customer_id'];
127        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷
128        $arrEbis['o5id'] = '1';
129    } else {
130        // ²ñ°÷ÈÖ¹æ
131        $arrEbis['m1id'] = '';
132        // Èó²ñ°÷or²ñ°÷
133        $arrEbis['o5id'] = '2';
134    }
135   
136    // ¹ØÆþ¶â³Û
137    $arrEbis['a1id'] = $arrRet[0]['total'];
138    // À­ÊÌ
139    $arrEbis['o2id'] = $arrRet[0]['order_sex'];
140    // ǯÎð
141    $arrEbis['o3id'] = $arrRet[0]['order_age'];
142    // ¿¦¶È
143    $arrEbis['o4id'] = $arrRet[0]['order_job'];
144       
145    $objQuery->setgroupby("product_id");
146    $arrRet = $objQuery->select("product_id", "dtb_order_detail", "order_id = ?", array($order_id));
147    $arrProducts = sfSwapArray($arrRet);
148   
149    $line = "";
150    // ¾¦ÉÊID¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀܳ¤¹¤ë¡£
151    foreach($arrProducts['product_id'] as $val) {
152        if($line != "") {
153            $line .= "_$val";       
154        } else {
155            $line .= "$val";
156        }
157    }
158   
159    // ¾¦ÉÊID   
160    $arrEbis['o1id'] = $line;
161   
162    return $arrEbis;
163}
164
165// ´°Î»½èÍý
166function lfDoComplete($objQuery, $uniqid) {
167    global $objCartSess;
168    global $objSiteSess;
169    global $objCampaignSess;
170    global $objCustomer;
171    global $arrInfo;
172   
173    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
174    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
175
176    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
177    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
178        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿
179        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id'));
180        // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
181        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery);
182    } else {
183        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿
184        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) {
185        //̵¸ú
186        case '0':
187            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿
188            if($arrData['member_check'] == '1') {
189                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
190                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
191                // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
192                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
193            }
194            break;
195        //Í­¸ú
196        case '1':
197            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
198            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
199            // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
200            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
201            break;
202        }
203       
204    }
205    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
206    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess);
207    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
208    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess);
209    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
210    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid);
211    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
212    if($objCampaignSess->getIsCampaign() and $objCartSess->chkCampaign($objCampaignSess->getCampaignId())) {
213        lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id);
214    }
215   
216    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦Éʤòºï½ü¤¹¤ë¡£
217    $objCartSess->delAllProducts();
218    // Ãíʸ°ì»þID¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£
219    $objSiteSess->unsetUniqId();
220   
221    return $order_id;
222}
223
224// ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë
225function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) {
226    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿
227    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01'];
228    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02'];
229    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01'];
230    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02'];
231    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01'];
232    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02'];
233    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref'];
234    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01'];
235    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02'];
236    $sqlval['email'] = $arrData['order_email'];
237    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01'];
238    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02'];
239    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03'];
240    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01'];
241    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02'];
242    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03'];
243    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex'];
244    $sqlval['password'] = $arrData['password'];
245    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder'];
246    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer'];
247   
248    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê
249    switch($arrData['mail_flag']) {
250    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë
251        $mail_flag = 4;
252        break;
253    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë
254        $mail_flag = 5;
255        break;
256    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤·
257        $mail_flag = 6;
258        break;
259    default:
260        $mail_flag = 6;
261        break;
262    }
263    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥°
264    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag;
265       
266    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿
267    $sqlval['status'] = 1;
268    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼
269    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");
270   
271    $objQuery = new SC_Query();
272    $sqlval['create_date'] = "now()";
273    $sqlval['update_date'] = "now()";
274    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval);
275   
276    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ
277    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key']));
278    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
279   
280    //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
281    $objMailPage = new LC_Page();
282    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01'];
283    $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02'];
284    $objMailPage->CONF = $arrInfo;
285    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key'];
286    $objMailView = new SC_SiteView();
287    $objMailView->assignobj($objMailPage);
288    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
289   
290    $objMail = new GC_SendMail();
291    $objMail->setItem(
292                        ''                                      //¡¡°¸Àè
293                        , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
294                        , $body                                 //¡¡ËÜʸ
295                        , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
296                        , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
297                        , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to
298                        , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path
299                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to
300                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc
301                                                        );
302    // °¸Àè¤ÎÀßÄê
303    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ";
304    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);           
305    $objMail->sendMail();
306   
307    return $customer_id;
308}
309
310// ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
311function lfRegistOrder($objQuery, $arrData, $objCampaignSess) {
312    $sqlval = $arrData;
313
314    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî
315    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯
316    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯
317    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯
318    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯
319    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
320    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä
321    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨
322    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥°
323    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó
324   
325    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê
326    if($sqlval["status"] == ""){
327        $sqlval['status'] = '1';           
328    }
329   
330    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
331    if($arrData["deliv_check"] == "-1") {
332        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01'];
333        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02'];
334        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01'];
335        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02'];
336        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref'];
337        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01'];
338        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02'];
339        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01'];
340        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02'];
341        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01'];
342        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02'];
343        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03'];
344    }
345   
346    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID
347    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü
348   
349    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID
350    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId();
351
352    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È
353    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval);
354   
355    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
356    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval);
357   
358    return $order_id;
359}
360
361// ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
362function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess) {
363    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
364    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
365    $max = count($arrCart);
366   
367    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
368    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id");
369
370    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
371    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
372    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
373    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
374           
375    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
376        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
377        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
378       
379        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£
380        if($arrData != "") {
381            $sqlval['order_id'] = $order_id;
382            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0];
383            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1];
384            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2];
385            $sqlval['product_name'] = $arrData['name'];
386            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code'];
387            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
388            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
389            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];         
390            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price'];
391            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity'];
392            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']);
393            // INSERT¤Î¼Â¹Ô
394            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval);
395        } else {
396            sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND);
397        }
398    }
399}
400
401// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
402function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) {
403
404    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
405    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,".
406            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,".
407            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,".
408            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,".
409            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,".
410            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total";
411
412    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
413           
414    $sqlval = $arrOrder[0];
415    $sqlval['create_date'] = 'now()';
416       
417    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
418    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval);
419   
420    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿·
421    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
422    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1;
423    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
424   
425}
426
427
428
429/* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */
430function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) {
431    $where = "order_temp_id = ?";
432    $sqlval['del_flg'] = 1;
433    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
434    // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
435}
436
437// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë
438function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) {
439    $objQuery = new SC_Query();
440    $diff = false;
441    $find_same = false;
442   
443    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02";
444    $where = "order_temp_id = ?";
445    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
446   
447    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
448    foreach($arrRet[0] as $key => $val) {
449        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key);
450        $arrNew[$keyname] = $val;
451    }
452   
453    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó
454    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
455    $where = "customer_id = ?";
456    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
457   
458    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç
459    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) {
460        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë
461        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
462        $where = "customer_id = ?";
463        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id));
464
465        foreach($arrOtherAddr as $arrval) {
466            if($arrNew == $arrval) {
467                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
468                $find_same = true;
469            }
470        }
471       
472        if(!$find_same) {
473            $diff = true;
474        }
475    }
476   
477    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
478    if($diff) {
479        $sqlval = $arrNew;
480        $sqlval['customer_id'] = $customer_id;
481        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval);
482    }
483}
484
485/* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */
486function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) {
487    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point";
488    $where = "customer_id = ?";
489    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
490    $sqlval = $arrRet[0];
491   
492    if($sqlval['first_buy_date'] == "") {
493        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()";
494    }
495    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()";
496    $sqlval['buy_times']++;
497    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total'];
498    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']);
499   
500    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
501    if($sqlval['point'] < 0) {
502        $objQuery->rollback();
503        sfDispSiteError(LACK_POINT);
504    }
505   
506    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id));
507}
508
509// ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý
510function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) {
511    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
512    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID);
513   
514    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
515    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) {
516        $objQuery->rollback();
517        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true);
518    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL
519    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') {
520        $sqlval['stock'] = null;
521        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
522    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹
523    } else {
524        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity);
525        if($sqlval['stock'] == "") {
526            $sqlval['stock'] = '0';
527        }       
528        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
529    }
530}
531
532// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë
533function lfGetInsParam($sqlVal){
534   
535    foreach($_GET as $key => $val){
536        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
537        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val;
538    }
539   
540    return $sqlVal;
541}
542
543?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.