source: branches/feature-module-zeus/html/cart/index.php @ 15467

Revision 15467, 3.1 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7 
8 print("ok");
9 exit;
10 
11require_once("../require.php");
12
13class LC_Page {
14    var $arrSession;
15    var $arrProductsClass;
16    var $tpl_total_pretax;
17    var $tpl_total_tax;
18    var $tpl_total_point;
19    var $tpl_message;
20    function LC_Page() {
21        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/
22        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/cartin/index.css'; // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
23        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/
24        $this->tpl_mainpage = 'cart/index.tpl';     // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
25        $this->tpl_title = "¥«¥´¤ÎÃæ¤ò¸«¤ë";
26    }
27}
28
29$objPage = new LC_Page();
30$objView = new SC_SiteView(false);
31$objCartSess = new SC_CartSession("", false);
32$objSiteSess = new SC_SiteSession();
33$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
34$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
35$objCustomer = new SC_Customer();
36// ´ðËܾðÊó¤Î¼èÆÀ
37$arrInfo = $objSiteInfo->data;
38
39// ¾¦ÉʹØÆþÃæ¤Ë¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¡£
40if($objCartSess->getCancelPurchase()) {
41    $objPage->tpl_message = "¾¦ÉʹØÆþÃæ¤Ë¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¤ä¤êľ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£";
42}
43
44switch($_POST['mode']) {
45case 'up':
46    $objCartSess->upQuantity($_POST['cart_no']);
47    sfReload();
48    break;
49case 'down':
50    $objCartSess->downQuantity($_POST['cart_no']);
51    sfReload();
52    break;
53case 'delete':
54    $objCartSess->delProduct($_POST['cart_no']);
55    sfReload();
56    break;
57case 'confirm':
58    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
59    $arrRet = $objCartSess->getCartList();
60    $max = count($arrRet);
61    $cnt = 0;
62    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
63        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
64        $arrData = sfGetProductsClass($arrRet[$i]['id']);
65        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
66        if($arrData != "") {
67            $cnt++;
68        }
69    }
70    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤ¬1·ï°Ê¾å¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
71    if($cnt > 0) {
72        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
73        $objSiteSess->setRegistFlag();
74        $pre_uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
75        // Ãíʸ°ì»þID¤Îȯ¹Ô
76        $objSiteSess->setUniqId();
77        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
78        // ¥¨¥é¡¼¥ê¥È¥é¥¤¤Ê¤É¤Ç´û¤Ëuniqid¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò°ú¤­·Ñ¤°
79        if($pre_uniqid != "") {
80            $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
81            $where = "order_temp_id = ?";
82            $objQuery = new SC_Query();
83            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($pre_uniqid));
84        }
85        // ¥«¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê
86        $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
87        // ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ø
88        header("Location: " . URL_SHOP_TOP);
89    }
90    break;
91default:
92    break;
93}
94
95// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
96$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
97$objPage->arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer);
98
99$objPage->arrInfo = $arrInfo;
100
101// ¥í¥°¥¤¥óȽÄê
102if($objCustomer->isLoginSuccess()) {
103    $objPage->tpl_login = true;
104    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
105    $objPage->tpl_name = $objCustomer->getValue('name01');
106}
107
108// Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤ò·×»»
109$tpl_deliv_free = $objPage->arrInfo['free_rule'] - $objPage->tpl_total_pretax;
110$objPage->tpl_deliv_free = $tpl_deliv_free;
111
112// Á°ÊǤÎURL¤ò¼èÆÀ
113$objPage->tpl_prev_url = $objCartSess->getPrevURL();
114
115$objView->assignobj($objPage);
116// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
117$objCampaignSess->pageView($objView);
118
119//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120
121
122
123?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.