source: branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.php @ 15728

Revision 15728, 6.1 KB checked in by naka, 14 years ago (diff)

タイトル修正

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_zeus/mdl_zeus.inc");
10
11//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
12class LC_Page {
13    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
14    function LC_Page() {
15        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
16        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_zeus/mdl_zeus.tpl';
17        $this->tpl_subtitle = '¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
18    }
19}
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_AdminView();
22$objQuery = new SC_Query();
23
24// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯
25lfZeroCheck();
26
27// ǧ¾Ú³Îǧ
28$objSess = new SC_Session();
29sfIsSuccess($objSess);
30
31// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
32$objFormParam = new SC_FormParam();
33$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
34// POSTÃͤμèÆÀ
35$objFormParam->setParam($_POST);
36
37// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
38sfAlterMemo();
39
40switch($_POST['mode']) {
41case 'edit':
42    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
43    $objPage->arrErr = lfCheckError();
44   
45    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·   
46    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
47        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
48        lfUpdPaymentDB();
49       
50        // javascript¼Â¹Ô
51        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
52    }
53    break;
54case 'module_del':
55    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
56    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
57        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
58        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_ZERO_ID));
59    }
60    break;
61default:
62    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
63    lfLoadData();   
64    break;
65}
66
67$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
68
69$objView->assignobj($objPage);                    //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
70$objView->display($objPage->tpl_mainpage);        //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
71//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
72/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
73function lfInitParam($objFormParam) {
74    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹIP¥³¡¼¥É", "clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
75    return $objFormParam;
76}
77
78// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
79function lfCheckError(){
80    global $objFormParam;
81   
82    $arrErr = $objFormParam->checkError();
83   
84    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
85    //if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect();
86   
87    return $arrErr;
88}
89
90// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
91function lfChkConnect(){
92    $arrRet = array();
93   
94    // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ
95    if($_POST["pc"]){
96        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
97        $arrSendData = array(
98            'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
99            'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê
100            'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É
101            'money' => 0                            // ¶â³Û
102        );
103/*
104        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
105        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_PC_URL, $arrSendData, false);
106       
107        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
108        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
109            $arrRet["pc_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
110        }
111*/
112    }
113
114    // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ
115    if($_POST["mobile"]){
116        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
117        $arrSendData = array(
118            'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
119            'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê
120            'money' => 0                                // ¶â³Û
121        );
122/*       
123        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
124        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_MOBILE_URL, $arrSendData, false);
125       
126        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
127        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
128            $arrRet["mobile_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
129        }
130*/
131    }
132   
133    return $arrRet;   
134}
135
136// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
137function lfLoadData(){
138    global $objFormParam;
139   
140    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
141    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'");
142   
143    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
144    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
145
146    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
147    $arrDisp = array();
148    $arrDisp = $arrRet[0];
149    if (!empty($arrDisp["pc_send"])) $arrDisp["pc"] = 1;
150    if (!empty($arrDisp["mobile_send"])) $arrDisp["mobile"] = 1;
151    $objFormParam->setParam($arrDisp);
152}
153
154// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
155function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
156    global $objQuery;
157   
158    $arrVal = array(MDL_ZEUS_ID);
159    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
160   
161    $arrRet = array();
162    $sql = "SELECT
163                module_id,
164                memo01 as clientip
165            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
166    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
167
168    return $arrRet;
169}
170
171
172// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
173function lfUpdPaymentDB(){
174    global $objQuery;
175    global $objSess;
176    $arrData = array();
177
178    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
179    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
180    $arrDel = array(MDL_ZEUS_ID);
181    $objQuery->query($del_sql, $arrDel);
182
183    // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿
184    $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
185    $arrData["fix"] = 3;
186    $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
187    $arrData["update_date"] = "now()";
188    $arrData["module_id"] = MDL_ZEUS_ID;
189    $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit.php";
190    $arrData["memo01"] = $_POST["clientip"];
191    $arrData["del_flg"] = "0";
192   
193    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£
194    if(count($arrData) > 0){
195        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
196        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
197       
198        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
199        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();
200       
201        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
202        if(count($arrPaymentData) > 0){
203            $objQuery->update("dtb_payment", array("memo01"=>"","memo02"=>"","memo03"=>"","memo04"=>"","memo05"=>""), " module_id = '" . MDL_ZEUS_ID . "'");
204            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_ZEUS_ID . "'");
205        }else{
206            $arrData["rank"] = $max_rank + 1;
207            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
208        }
209    }
210}
211
212
213function lfZeroCheck(){
214    if(!empty($_GET["clientip"])){
215        global $objPage;
216        global $objView;
217        global $objQuery;
218        require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/recv.php");
219        exit();
220    }
221}
222
223
224?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.