source: branches/feature-module-paygent/html/shopping/load_payment_module.php @ 15168

Revision 15168, 1.1 KB checked in by naka, 14 years ago (diff)

ペイジェント決済モジュール

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9$objSiteSess = new SC_SiteSession();
10$objCartSess = new SC_CartSession();
11$objQuery = new SC_Query();
12
13// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê
14sfIsPrePage($objSiteSess);
15
16// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê
17$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
18
19$payment_id = $_SESSION["payment_id"];
20
21// »Ùʧ¤¤ID¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼
22if($payment_id == ""){
23    sfDispSiteError(PAGE_ERROR, "", true);
24}
25
26// ·èºÑ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
27if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
28    $sql = "SELECT module_path, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10, payment_image FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?";
29    $arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($payment_id));
30}
31
32if(count($arrPayment) > 0) {
33    $path = $arrPayment[0]['module_path'];
34    if(file_exists($path)) {
35        require_once($path);
36        exit;
37    } else {
38        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£");
39    }
40}
41
42?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.