source: branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_conveni.php @ 15195

Revision 15195, 3.7 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once(MODULE_PATH . "mdl_paygent/mdl_paygent.inc");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/
12        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_paygent/paygent_conveni.tpl';      // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        /*
14         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
15         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
16         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
17        */
18        session_cache_limiter('private-no-expire');     
19    }
20}
21
22$objPage = new LC_Page();
23$objView = new SC_SiteView();
24$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
25$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
26$arrInfo = $objSiteInfo->data;
27// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
28$objFormParam = new SC_FormParam();
29
30// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
31$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
32
33// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
34lfInitParam($arrData);
35// POSTÃͤμèÆÀ
36$objFormParam->setParam($_POST);
37
38// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
39$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
40
41// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
42$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
43
44switch($_POST['mode']) {
45// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
46case 'return':
47    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
48    $objSiteSess->setRegistFlag();
49    header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
50    exit;
51    break;
52// ¼¡¤Ø
53case 'next':
54    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹
55    $objFormParam->convParam();
56    $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet);
57    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç
58    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
59         // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦
60        $arrInput = $objFormParam->getHashArray();
61        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿®
62        $arrRet = sfSendPaygentConveni($arrData, $arrInput, $uniqid);       
63       
64        // À®¸ù
65        if($arrRet['payment_id'] != "") {
66            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
67            $objSiteSess->setRegistFlag();
68            header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE);
69        } else {
70            // ¼ºÇÔ
71            $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
72        }
73    }
74    break;
75}
76
77
78// ¶¦Ä̤Îɽ¼¨½àÈ÷
79$objPage = sfPaygentDisp($objPage, $payment_id);
80
81$objPage->arrConvenience = $arrConvenience;
82$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
83$objView->assignobj($objPage);
84// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
85$objCampaignSess->pageView($objView);
86//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
87/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
88function lfInitParam($arrData) {
89    global $objFormParam;
90    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë", "cvs_company_id", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
91    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']);
92    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']);
93    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']);
94    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']);
95    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "customer_tel", 11, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"), $arrData['order_tel01'].$arrData['order_tel02'].$arrData['order_tel03']);
96}
97
98/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */
99function lfCheckError() {
100    global $objFormParam;
101    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
102    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
103    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
104    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
105   
106    return $objErr->arrErr;
107}
108?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.