source: branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/paygent_bank.php @ 15168

Revision 15168, 3.8 KB checked in by naka, 14 years ago (diff)

ペイジェント決済モジュール

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once(MODULE_PATH . "mdl_paygent/mdl_paygent.inc");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/
12        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_paygent/paygent_bank.tpl';     // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        /*
14         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
15         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
16         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
17        */
18        session_cache_limiter('private-no-expire');     
19    }
20}
21
22$objPage = new LC_Page();
23$objView = new SC_SiteView();
24$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
25$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
26$arrInfo = $objSiteInfo->data;
27
28// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
29$objFormParam = new SC_FormParam();
30// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
31lfInitParam();
32// POSTÃͤμèÆÀ
33$objFormParam->setParam($_POST);
34
35// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
36$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
37
38// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
39$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
40
41// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
42$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
43
44switch($_POST['mode']) {
45// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
46case 'return':
47    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
48    $objSiteSess->setRegistFlag();
49    header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
50    exit;
51    break;
52// ¼¡¤Ø
53case 'next':
54    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹
55    $objFormParam->convParam();
56    $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet);
57    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç
58    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
59         // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦
60        $arrInput = $objFormParam->getHashArray();
61        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿®
62        $arrRet = sfSendPaygentBANK($arrData, $arrInput, $uniqid);     
63       
64        // À®¸ù
65        if($arrRet['redirect_html'] != "") {
66            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
67            $objPage->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_paygent/paygent_bank_redirect.tpl';
68            $objPage->tpl_bank = $arrNetBank[$arrInput['bank_code']];
69            $objPage->tpl_form = mb_convert_encoding($arrRet['redirect_html'], CHAR_CODE, "Shift-JIS");
70        } else {
71            // ¼ºÇÔ
72            $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
73        }
74    }
75    break;
76}
77
78$objDate = new SC_Date();
79$objDate->setStartYear(RELEASE_YEAR);
80$objDate->setEndYear(RELEASE_YEAR + CREDIT_ADD_YEAR);
81$objPage->arrYear = $objDate->getZeroYear();
82$objPage->arrMonth = $objDate->getZeroMonth();
83
84// ¶¦Ä̤Îɽ¼¨½àÈ÷
85$objPage = sfPaygentDisp($objPage, $payment_id);
86
87$objPage->arrNetBank = $arrNetBank;
88$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
89$objView->assignobj($objPage);
90// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
91$objCampaignSess->pageView($objView);
92//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
93/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
94function lfInitParam() {
95    global $objFormParam;
96    $objFormParam->addParam("¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯", "bank_code", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));   
97    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«", "customer_family_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name01']);
98    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾", "customer_name", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_name02']);
99    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔÀ«¥«¥Ê", "customer_family_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana01']);
100    $objFormParam->addParam("ÍøÍѼÔ̾¥«¥Ê", "customer_name_kana", STEXT_LEN, "CKVa", array("EXIST_CHECK", "KANA_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"), $arrData['order_kana02']);
101}
102
103/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */
104function lfCheckError() {
105    global $objFormParam;
106    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
107    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
108    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
109    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
110   
111    return $objErr->arrErr;
112}
113?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.