source: branches/dev/html/test/uehara/mail.php @ 109

Revision 109, 588 bytes checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2
3require_once("../../require.php");
4
5mb_send_mail( $_REQUEST['email'], "test!!", "test");
6/*
7//¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®
8$subject = "Support Of Duddy";
9//$address = $_POST['val1'];        //¥¢¥É¥ì¥¹³ÊǼ
10$address = "Katsuya_Uehara@lockon.co.jp";       //¥¢¥É¥ì¥¹³ÊǼ
11$message = $_REQUEST['val2'].": test!!";        //ËÜʸ³ÊǼ
12
13//¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
14$success = mail($address, $subject, $message);
15if($success){
16    //Á÷¿®À®¸ù
17    $flg = 0;
18//  print "Á÷¿®À®¸ù";
19}else{
20    //Á÷¿®¼ºÇÔ
21    $flg = 1;
22//  print "Á÷¿®¼ºÇÔ";
23}
24
25
26//FLASH¤ØÃͤòÁ÷¿®(À®¸ù = 0, ¼ºÇÔ = 1)
27print "trans=".$_REQUEST['val2'];
28*/
29
30echo "trans=". $_REQUEST['email'];
31
32
33?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.