source: branches/dev/html/test/adachi/test.php @ 15325

Revision 15325, 3.0 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

コミットメールテスト

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
10$objSess = new SC_Session();
11sfIsSuccess($objSess);
12
13// Smarty¤Ø¤ÎassignÍÑÏ¢ÁÛÇÛÎó
14$arrAssignVars = array(
15    'tpl_mainpage' => 'basis/kiyaku.tpl',
16    'tpl_subnavi'  => 'basis/subnavi.tpl',
17    'tpl_subno'    => 'kiyaku',
18    'tpl_subtitle' => '²ñ°÷µ¬ÌóÅÐÏ¿',
19    'tpl_mainno'   => 'basis'
20);
21
22/** MODE¤ÎȽÄê **/
23switch(SC_Form::getMode()) {
24/** DBÅÐÏ¿½èÍý **/
25case 'register':
26    $objForm = lfInitRegisterMode();
27    $objForm->convert();
28
29    if ($objForm->validate()->is_ok() === true) {
30        $arrAddInsertData = array(
31            'create_date' => 'NOW()',
32            'update_date' => 'NOW()',
33            'del_flg' => '0'
34        );
35        $objForm->insert('dtb_baseinfo', $arrAddInsertData);
36    } else {
37        $arrAssignVars['arrErr']  = $objForm->getEM();
38        $arrAssignVars['arrForm'] = $objForm->getParams();
39    }
40
41    break:
42/** ºï½ü **/
43case 'delete':
44
45    $objForm = lfInitDeleteMode();
46
47    if ($objForm->validate()->is_ok === true) {
48        sfDeleteRankRecord('dtb_kiyaku', 'kiyaku_id', $objForm->getParams(), '', true);
49        sfReload();
50    } else {
51        sfDispError('PAGE_ERROR');
52    }
53
54    break;
55/** ÊÔ½¸Á°½èÍý **/
56case 'pre_edit':
57    $objForm = lfInitPreEditMode();
58
59    if ($objForm->validate()->is_ok === true) {
60        // ÊÔ½¸¹àÌܤòDB¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
61        $where = "kiyaku_id = ?";
62        $objQuery = new SC_Query();
63        $arrKiyakuInfo = $objQuery->select("kiyaku_text, kiyaku_title", "dtb_kiyaku", $where, array($_POST['kiyaku_id']));
64
65        // ÆþÎϹàÌܤ˥«¥Æ¥´¥ê̾¤òÆþÎϤ¹¤ë¡£
66        $arrAssignVars['kiyaku_title'] = $arrKiyakuInfo[0]['kiyaku_title'];
67        $arrAssignVars['kiyaku?text']  = $arrKiyakuInfo[0]['kiyaku_text'];
68        $arrAssignVars['tpl_kiyaku_id'] = $objForm->getParams();
69    } else {
70        sfDispPage();
71    }
72
73    break;
74case 'down':
75    sfRankDown("dtb_kiyaku", "kiyaku_id", $_POST['kiyaku_id']);
76    // ºÆɽ¼¨
77    sfReload();
78    break;
79case 'up':
80    sfRankUp("dtb_kiyaku", "kiyaku_id", $_POST['kiyaku_id']);
81    // ºÆɽ¼¨
82    sfReload();
83    break;
84default:
85    break;
86}
87
88// µ¬³Ê¤ÎÆɹþ
89$where = "del_flg <> 1";
90$objQuery->setOrder("rank DESC");
91$arrAssignVars['arrKiyaku'] = $objQuery->select("kiyaku_title, kiyaku_text, kiyaku_id", "dtb_kiyaku", $where);
92
93$objView = new SC_AdminView();
94$objView->assignArray($arrAssignVars);
95$objView->display(MAIN_FRAME);
96
97function lfInitEditMode(){
98    $arrParamsInfo = array(
99        'kiyaku_text' => array(
100            'dispName'     => 'ËÜʸ',
101            'convertType'  => 'KVa',
102            'validateType' => array(
103                '' => true,
104                'min'     => 1,
105                'max'     => 5,
106                'type'    => 'alnum',
107                'htmlTag' => array(),
108
109            )
110        )
111    );
112
113    $objForm = new SC_Form($_POST, $arrParamsInfo);
114    return $objForm;
115}
116testtesttesttest
117?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.