source: branches/dev/html/mobile/nonmember/payment.php @ 12707

Revision 12707, 10.8 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page {
13    var $arrSession;
14    var $tpl_mode;
15    function LC_Page() {
16        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/pay.css';
17        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/payment.tpl';
18        $this->tpl_onload = 'fnCheckInputPoint();';
19        $this->tpl_title = "¤ª»ÙʧÊýË¡¤Î»ØÄê";
20        /*
21         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
22         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
23         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
24        */
25        session_cache_limiter('private-no-expire');     
26    }
27}
28
29$objPage = new LC_Page();
30$objView = new SC_MobileView();
31$objSiteSess = new SC_SiteSession();
32$objCartSess = new SC_CartSession();
33$objCustomer = new SC_Customer();
34$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
35$arrInfo = $objSiteInfo->data;
36
37// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
38$objFormParam = new SC_FormParam();
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
40lfInitParam();
41// POSTÃͤμèÆÀ
42$objFormParam->setParam($_POST);
43// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
44$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
45// ¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤ò°ú¤­·Ñ¤°
46$objPage->tpl_uniqid = $uniqid;
47
48// ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯
49if($objCustomer->isLoginSuccess()) {
50    $objPage->tpl_login = '1';
51    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
52}
53
54// ¶â³Û¤Î¼èÆÀ (¹ØÆþÅÓÃæ¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤Î´Ø¿ôÆâ¤Ë¤Æ¤½¤Î¾¦ÉʤθĿô¤¬£°¤Ë¤Ê¤ë)
55$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
56$objPage->arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
57
58// ¥«¡¼ÅÔÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯
59$objCartSess->chkSoldOut($objCartSess->getCartList(), true);
60
61// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Î½èÍý
62if (!empty($_POST['return'])) {
63    switch ($_POST['mode']) {
64    case 'confirm':
65        $_POST['mode'] = 'payment';
66        break;
67    default:
68        // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
69        $objSiteSess->setRegistFlag();
70        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP));
71        exit;
72    }
73}
74
75switch($_POST['mode']) {
76// »Ùʧ¤¤ÊýË¡»ØÄê ¢ª ÇÛãÆü»þ»ØÄê
77case 'deliv_date':
78    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹
79    $objFormParam->convParam();
80    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData);
81    if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) {
82        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·
83        $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_date.tpl';
84        $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê";
85        break;
86    } else {
87        // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
88        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
89        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ
90        lfSetOrderTempData($uniqid);
91    }
92    break;
93case 'confirm':
94    print("confirm");
95    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹
96    $objFormParam->convParam();
97    $objPage->arrErr = lfCheckError($objPage->arrData );
98    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·
99    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
100        // DB¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿
101        lfRegistData($uniqid);
102        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
103        $objSiteSess->setRegistFlag();
104        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
105        header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_CONFIRM));
106        exit;
107    }else{
108        // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
109        $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
110        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ
111        lfSetOrderTempData($uniqid);
112        if (!isset($objPage->arrErr['payment_id'])) {
113            // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·
114            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_date.tpl';
115            $objPage->tpl_title = "ÇÛãÆü»þ»ØÄê";
116        }
117    }
118    break;
119// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë
120case 'return':
121    // Èó²ñ°÷¤Î¾ì¹ç
122    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
123    $objSiteSess->setRegistFlag();
124    header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_TOP));
125    exit;
126    break;
127// »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
128case 'payment':
129    // ¤³¤³¤Îbreak¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³°¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£
130    break;
131default:
132    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ
133    lfSetOrderTempData($uniqid);
134    break;
135}
136
137// ŹÊÞ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
138$arrInfo = $objSiteInfo->data;
139// ¹ØÆþ¶â³Û¤Î¼èÆÀÆÀ
140$total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
141// »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ
142$objPage->arrPayment = lfGetPayment($total_pretax);
143// ÇÛÁ÷»þ´Ö¤Î¼èÆÀ
144$arrRet = sfGetDelivTime($objFormParam->getValue('payment_id'));
145$objPage->arrDelivTime = sfArrKeyValue($arrRet, 'time_id', 'deliv_time');
146$objPage->objCustomer = $objCustomer;
147//¡¡ÇÛÁ÷Æü°ìÍ÷¤Î¼èÆÀ
148$objPage->arrDelivDate = lfGetDelivDate();
149
150$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
151
152$objView->assignobj($objPage);
153$objView->display(SITE_FRAME);
154//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
156function lfInitParam() {
157    global $objFormParam;
158    $objFormParam->addParam("¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡", "payment_id", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
159    $objFormParam->addParam("¥Ý¥¤¥ó¥È", "use_point", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK", "ZERO_START"));
160    $objFormParam->addParam("ÇÛã»þ´Ö", "deliv_time_id", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
161    $objFormParam->addParam("¤´¼ÁÌä", "message", LTEXT_LEN, "KVa", array("SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
162    $objFormParam->addParam("¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë", "point_check", INT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"), '2');
163    $objFormParam->addParam("ÇÛãÆü", "deliv_date", STEXT_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
164}
165
166function lfGetPayment($total_pretax) {
167    $objQuery = new SC_Query();
168    $objQuery->setorder("rank DESC");
169    //ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÙʧÊýË¡¤ò¼èÆÀ
170    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule, upper_rule, note, payment_image", "dtb_payment", "del_flg = 0 AND deliv_id IN (SELECT deliv_id FROM dtb_deliv WHERE del_flg = 0) ");
171    //ÍøÍѾò·ï¤«¤é»Ùʧ²ÄǽÊýË¡¤òȽÄê
172    foreach($arrRet as $data) {
173        //²¼¸Â¤È¾å¸Â¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
174        if($data['rule'] > 0 && $data['upper_rule'] > 0) {
175            if($data['rule'] <= $total_pretax && $data['upper_rule'] >= $total_pretax) {
176                $arrPayment[] = $data;
177            }
178        //²¼¸Â¤Î¤ßÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
179        } elseif($data['rule'] > 0) {   
180            if($data['rule'] <= $total_pretax) {
181                $arrPayment[] = $data;
182            }
183        //¾å¸Â¤Î¤ßÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë
184        } elseif($data['upper_rule'] > 0) {
185            if($data['upper_rule'] >= $total_pretax) {
186                $arrPayment[] = $data;
187            }
188        //ÀßÄê¤Ê¤·
189        } else {
190            $arrPayment[] = $data;
191        }   
192    }
193    return $arrPayment;
194}
195
196/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */
197function lfCheckError($arrData) {
198    global $objFormParam;
199    global $objCustomer;
200    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
201    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
202    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
203    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
204   
205    if($_POST['point_check'] == '1') {
206        $objErr->doFunc(array("¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë", "point_check"), array("EXIST_CHECK"));
207        $objErr->doFunc(array("¥Ý¥¤¥ó¥È", "use_point"), array("EXIST_CHECK"));
208        $max_point = $objCustomer->getValue('point');
209        if($max_point == "") {
210            $max_point = 0;
211        }
212        if($arrRet['use_point'] > $max_point) {
213            $objErr->arrErr['use_point'] = "¢¨ ¤´ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¤¬½ê»ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>";
214        }
215        if(($arrRet['use_point'] * POINT_VALUE) > $arrData['subtotal']) {
216            $objErr->arrErr['use_point'] = "¢¨ ¤´ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¤¬¤´¹ØÆþ¶â³Û¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br>";
217        }
218    }
219    return $objErr->arrErr;
220}
221
222/* »Ùʧ¤¤Êýˡʸ»úÎó¤Î¼èÆÀ */
223function lfGetPaymentInfo($payment_id) {
224    $objQuery = new SC_Query();
225    $where = "payment_id = ?";
226    $arrRet = $objQuery->select("payment_method, charge", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
227    return (array($arrRet[0]['payment_method'], $arrRet[0]['charge']));
228}
229
230/* ÇÛÁ÷»þ´Öʸ»úÎó¤Î¼èÆÀ */
231function lfGetDelivTimeInfo($time_id) {
232    $objQuery = new SC_Query();
233    $where = "time_id = ?";
234    $arrRet = $objQuery->select("deliv_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($time_id));
235    return (array($arrRet[0]['deliv_id'], $arrRet[0]['deliv_time']));
236}
237
238/* DB¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅÐÏ¿ */
239function lfRegistData($uniqid) {
240    global $objFormParam;
241    $arrRet = $objFormParam->getHashArray();
242    $sqlval = $objFormParam->getDbArray();
243    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
244    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
245    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
246   
247    if($sqlval['payment_id'] != "") {
248        list($sqlval['payment_method'], $sqlval['charge']) = lfGetPaymentInfo($sqlval['payment_id']);
249    } else {
250        $sqlval['payment_id'] = '0';
251        $sqlval['payment_method'] = "";
252    }
253   
254    if($sqlval['deliv_time_id'] != "") {
255        list($sqlval['deliv_id'], $sqlval['deliv_time']) = lfGetDelivTimeInfo($sqlval['deliv_time_id']);
256    } else {
257        $sqlval['deliv_time_id'] = '0';
258        $sqlval['deliv_id'] = '0';
259        $sqlval['deliv_time'] = "";
260    }
261   
262    // »ÈÍѥݥ¤¥ó¥È¤ÎÀßÄê
263    if($sqlval['point_check'] != '1') {
264        $sqlval['use_point'] = 0;
265    }
266   
267    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
268}
269
270/* ÇÛãÆü°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
271function lfGetDelivDate() {
272    $objCartSess = new SC_CartSession();
273    $objQuery = new SC_Query();
274    // ¾¦ÉÊID¤Î¼èÆÀ
275    $max = $objCartSess->getMax();
276    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
277        if($_SESSION[$objCartSess->key][$i]['id'][0] != "") {
278            $arrID['product_id'][$i] = $_SESSION[$objCartSess->key][$i]['id'][0];
279        }
280    }
281    if(count($arrID['product_id']) > 0) {
282        $id = implode(",", $arrID['product_id']);
283        //¾¦Éʤ«¤éȯÁ÷Ìܰ¤μèÆÀ
284        $deliv_date = $objQuery->get("dtb_products", "MAX(deliv_date_id)", "product_id IN (".$id.")");
285        //ȯÁ÷ÌÜ°Â
286        switch($deliv_date) {
287        //¨ÆüȯÁ÷
288        case '1':
289            $start_day = 1;
290            break;
291        //1-2Æü¸å
292        case '2':
293            $start_day = 3;
294            break;
295        //3-4Æü¸å
296        case '3':
297            $start_day = 5;
298            break;
299        //1½µ´Ö°ÊÆâ
300        case '4':
301            $start_day = 8;
302            break;
303        //2½µ´Ö°ÊÆâ
304        case '5':
305            $start_day = 15;
306            break;
307        //3½µ´Ö°ÊÆâ
308        case '6':
309            $start_day = 22;
310            break;
311        //1¥ö·î°ÊÆâ
312        case '7':
313            $start_day = 32;
314            break;
315        //2¥ö·î°Ê¹ß
316        case '8':
317            $start_day = 62;           
318            break;
319        //¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)
320        case '9':
321            $start_day = "";
322            break;
323        default:
324            //¤ªÆϤ±Æü¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
325            $start_day = "";
326            break;
327        }
328        //ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ«¤é¡¢ÇÛãÆü¤ÎÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
329        $arrDelivDate = lfGetDateArray($start_day, DELIV_DATE_END_MAX);
330    }
331    return $arrDelivDate;
332}
333
334//ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ«¤é¡¢ÇÛãÆü¤ÎÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
335function lfGetDateArray($start_day, $end_day) {
336    global $arrWDAY;
337    //ÇÛã²ÄǽÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃͤ¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð
338    if($start_day >= 1) {
339        $now_time = time();
340        $max_day = $start_day + $end_day;
341        // ½¸·×
342        for ($i = $start_day; $i < $max_day; $i++) {
343            // ´ðËÜ»þ´Ö¤«¤éÆü¿ô¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯
344            $tmp_time = $now_time + ($i * 24 * 3600);
345            list($y, $m, $d, $w) = split(" ", date("y m d w", $tmp_time)); 
346            $val = sprintf("%02d/%02d/%02d(%s)", $y, $m, $d, $arrWDAY[$w]);
347            $arrDate[$val] = $val;
348        }
349    } else {
350        $arrDate = false;
351    }
352    return $arrDate;
353}
354
355//°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò³ÊǼ¤¹¤ë
356function lfSetOrderTempData($uniqid) {
357    global $objQuery;
358    global $objFormParam;
359   
360    $objQuery = new SC_Query();
361    $col = "payment_id, use_point, deliv_time_id, message, point_check, deliv_date";
362    $from = "dtb_order_temp";
363    $where = "order_temp_id = ?";
364    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($uniqid));
365    // DBÃͤμèÆÀ
366    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
367    return $objFormParam;
368}
369
370
371?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.