source: branches/dev/html/mobile/nonmember/nonmember/entry_index.php @ 12436

Revision 12436, 17.2 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9
10class LC_Page {
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';            //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_MobileView();
22$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
23$objPage->arrPref = $arrPref;
24$objPage->arrJob = $arrJob;
25$objPage->arrReminder = $arrReminder;
26$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
27$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
28$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
29
30// ¶õ¥á¡¼¥ë
31if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
32    $objPage->tpl_kara_mail_from = $_POST['email'] = $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'];
33} elseif (MOBILE_USE_KARA_MAIL) {
34    $token = gfPrepareKaraMail('entry/index.php');
35    if ($token !== false) {
36        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/mail.tpl';
37        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(¶õ¥á¡¼¥ë)';
38        $objPage->tpl_kara_mail_to = MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER . 'entry_' . $token . '@' . MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN;
39        $objPage->tpl_from_address = $CONF['email03'];
40    }
41}
42
43//SSLURLȽÄê
44if (SSLURL_CHECK == 1){
45    $ssl_url= sfRmDupSlash(MOBILE_SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
46    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
47        sfDispSiteError(URL_ERROR, "", false, "", true);
48    }
49}
50
51// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
52$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
53
54//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
55$arrRegistColumn = array(
56                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
57                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
58                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
59                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
60                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
61                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
64                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
65                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
66                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
67                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
68                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
69                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
70                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
71                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
72                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
73                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
74                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
75                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
76                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
77                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
78                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
79                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
80                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
81                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" ),
82                             array(  "column" => "mailmaga_flg", "convert" => "n" ),
83                         );
84
85//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
86$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
87
88if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
89
90    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
91    $objPage->arrForm = $_POST;
92   
93    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
94        $objPage->arrForm['year'] = '';
95    }
96   
97    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
98   
99    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
100    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
101
102    // Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
103    if (!empty($_POST["return"])) {
104        switch ($_POST["mode"]) {
105        case "complete":
106            $_POST["mode"] = "set3";
107            break;
108        case "confirm":
109            $_POST["mode"] = "set2";
110            break;
111        default:
112            $_POST["mode"] = "set1";
113            break;
114        }
115    }
116
117    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
118    if ($_POST["mode"] == "set1") {
119        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
120        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';
121        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(1/3)';
122    } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
123        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
124        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
125        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
126    } else {
127        $objPage->arrErr = lfErrorCheck3($objPage->arrForm);
128        $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
129        $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
130    }
131
132    foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
133        $objPage->$key = $val;
134    }
135
136    if ($objPage->arrErr || !empty($_POST["return"])) {     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
137
138        //-- ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀßÄê
139        if ($_POST["mode"] == "set1") {
140            $checkVal = array("email", "password", "reminder", "reminder_answer", "name01", "name02", "kana01", "kana02");
141        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
142            $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02");
143        } else {
144            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mail_flag");
145        }
146
147        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
148            if ($key != "mode" && $key != "submit" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal))
149                $objPage->list_data[ $key ] = $val;
150        }
151
152
153
154    } else {
155
156        //--¡¡¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê
157        if ($_POST["mode"] == "set1") {
158            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set1.tpl';
159            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(2/3)';
160        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
161            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/set2.tpl';
162            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(3/3)';
163
164            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
165                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
166                $objPage->pref = @$address[0]['state'];
167                $objPage->addr01 = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
168            }
169        } elseif ($_POST["mode"] == "confirm") {
170            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
171            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
172            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
173           
174            //¥á¡¼¥ë¼õ¤±¼è¤ê
175            if (strtolower($objPage->arrForm['mail_flag']) == "on") {
176                $objPage->arrForm['mail_flag']  = "2";
177            } else {
178                $objPage->arrForm['mail_flag']  = "3";
179            }
180
181            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
182            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
183
184        }
185
186        //-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
187        unset($objPage->list_data);
188        if ($_POST["mode"] == "set1") {
189            $checkVal = array("sex", "year", "month", "day", "zip01", "zip02");
190        } elseif ($_POST["mode"] == "set2") {
191            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "tel01", "tel02", "tel03", "mail_flag");
192        } else {
193            $checkVal = array();
194        }
195
196        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
197            if ($key != "mode" && $key != "submit" && $key != "confirm" && $key != "return" && $key != session_name() && !in_array($key, $checkVal)) {
198                $objPage->list_data[ $key ] = $val;
199            }
200        }
201
202
203        //--¡¡²¾ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
204        if ($_POST["mode"] == "complete") {
205            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn);
206
207            // ¶õ¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤¹¤ë¡£
208            if (isset($_SESSION['mobile']['kara_mail_from'])) {
209                header("Location:" . gfAddSessionId(MOBILE_URL_DIR . "regist/index.php?mode=regist&id=" . $objPage->uniqid));
210                exit;
211            }
212
213            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
214            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
215
216            sfMobileSetExtSessionId('id', $objPage->uniqid, 'regist/index.php');
217
218            //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
219            $objPage->CONF = $CONF;
220            $objPage->to_name01 = $_POST['name01'];
221            $objPage->to_name02 = $_POST['name02'];
222            $objMailText = new SC_MobileView();
223            $objMailText->assignobj($objPage);
224            $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
225            $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
226            $objMail = new GC_SendMail();
227            $objMail->setItem(
228                                ''                                  //¡¡°¸Àè
229                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
230                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
231                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
232                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
233                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
234                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
235                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
236                                , $CONF["email01"]                  //  Bcc
237                                                                );
238            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
239            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
240            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
241            $objMail->sendMail();
242
243            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
244            header("Location:" . gfAddSessionId("./complete.php"));
245            exit;
246        }
247    }
248}
249
250//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
251$objView->assignobj($objPage);
252$objView->display(SITE_FRAME);
253
254//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255
256//---- function·²
257function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn) {
258    global $objConn;
259
260    // ²¾ÅÐÏ¿
261    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
262        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
263            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
264        }
265    }
266       
267    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
268    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
269        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
270    }
271   
272    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
273    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
274   
275    $count = 1;
276    while ($count != 0) {
277        $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
278        $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
279    }
280
281    switch($array["mailmaga_flg"]) {
282        case 1:
283            $arrRegist["mailmaga_flg"] = 4;
284            break;
285        case 2:
286            $arrRegist["mailmaga_flg"] = 5;
287            break;
288        default:
289            $arrRegist["mailmaga_flg"] = 6;
290            break;
291    }
292       
293    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²¾ÅÐÏ¿IDȯ¹Ô
294    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
295    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
296    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
297   
298    // ·ÈÂӥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
299    $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
300
301    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
302    $objConn->query("BEGIN");
303
304    $objQuery = new SC_Query();
305    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
306
307/* ¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷µ¡Ç½¤Ï¸½ºßÄä»ßÃæ¡¡2007/03/07
308    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
309    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
310    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
311
312    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
313    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
314    if ($array["mailmaga_flg"] == 1) {
315        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 4;
316    } elseif ($array["mailmaga_flg"] == 2) {
317        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 5;
318    } else {
319        $arrRegistMail["mailmaga_flg"] = 6;
320    }
321    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
322   
323    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
324    if ($mailResult == 1) {     
325        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
326    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
327        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
328        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
329    }
330*/
331    $objConn->query("COMMIT");
332
333    return $uniqid;
334}
335
336//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
337function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
338    /*
339     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
340     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
341     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
342     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
343     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
344     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
345     */
346    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
347    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
348        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
349    }
350    // ʸ»úÊÑ´¹
351    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
352        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
353        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
354            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
355        }
356    }
357    return $array;
358}
359
360//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
361function lfErrorCheck1($array) {
362
363    global $objConn;
364    $objErr = new SC_CheckError($array);
365   
366    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
367    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
368    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
369    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
370    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "MOBILE_EMAIL_CHECK"));
371
372    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
373    if (strlen($array["email"]) > 0) {
374        $objQuery = new SC_Query();
375        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? OR email_mobile ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"], $array["email"]));
376               
377        if(count($arrRet) > 0) {
378            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
379                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
380                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
381            } else {
382                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
383                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
384                $now_time = time();
385                $pass_time = $now_time - $leave_time;
386                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
387                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
388                if($pass_time < $limit_time) {
389                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
390                }
391            }
392        }
393    }
394
395    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
396    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
397    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É³ÎǧÍѤμÁÌä¤ÎÅú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
398   
399    return $objErr->arrErr;
400}
401
402//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
403function lfErrorCheck2($array) {
404
405    global $objConn, $objDate;
406    $objErr = new SC_CheckError($array);
407   
408    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
409    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
410    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
411
412    $objErr->doFunc(array("À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
413    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", 4), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
414    if (!isset($objErr->arrErr['year'])) {
415        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getStartYear()), array("MIN_CHECK"));
416        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (ǯ)", "year", $objDate->getEndYear()), array("MAX_CHECK"));
417    }
418    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü (·îÆü)", "month", "day"), array("SELECT_CHECK"));
419    if (!isset($objErr->arrErr['year']) && !isset($objErr->arrErr['month']) && !isset($objErr->arrErr['day'])) {
420        $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
421    }
422   
423    return $objErr->arrErr;
424}
425
426//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
427function lfErrorCheck3($array) {
428
429    global $objConn;
430    $objErr = new SC_CheckError($array);
431   
432    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
433    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
434    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
435    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
436    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
437    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
438    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
439   
440    return $objErr->arrErr;
441}
442
443//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
444
445function lfPassLen($passlen){
446    $ret = "";
447    for ($i=0;$i<$passlen;true){
448    $ret.="*";
449    $i++;
450    }
451    return $ret;
452}
453
454
455// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
456function lfGetAddress($zipcode) {
457    global $arrPref;
458
459    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
460
461    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
462    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
463    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
464
465    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
466
467    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
468    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
469
470    /*
471        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
472        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
473        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
474        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
475    */
476    $town =  $data_list[0]['town'];
477    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
478    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
479    $data_list[0]['town'] = $town;
480    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
481
482    return $data_list;
483}
484
485//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
486?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.