source: branches/dev/html/mobile/nonmember/load_payment_module.php @ 12263

Revision 12263, 1.1 KB checked in by nakanishi, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once("../require.php");
10
11$objSiteSess = new SC_SiteSession();
12$objCartSess = new SC_CartSession();
13$objQuery = new SC_Query();
14
15// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê
16sfIsPrePage($objSiteSess, true);
17
18// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê
19$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
20
21$payment_id = $_SESSION["payment_id"];
22
23// »Ùʧ¤¤ID¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼
24if($payment_id == ""){
25    sfDispSiteError(PAGE_ERROR, "", true, "", true);
26}
27
28// ·èºÑ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
29if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
30    $sql = "SELECT module_path, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ?";
31    $arrPayment = $objQuery->getall($sql, array($payment_id));
32}
33
34if(count($arrPayment) > 0) {
35    $path = $arrPayment[0]['module_path'];
36    if(file_exists($path)) {
37        require_once($path);
38        exit;
39    } else {
40        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£", true);
41    }
42}
43
44?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.