source: branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php @ 14836

Revision 14836, 12.0 KB checked in by nakanishi, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲÃ
9 */
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page{
13    function LC_Page(){
14        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_addr.tpl';
15        $this->tpl_title = "¾¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿";
16    }
17}
18
19$objPage = new LC_Page();
20$objView = new SC_MobileView(false);
21$objQuery = new SC_Query();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objConn = new SC_DBConn();
24$objSiteSess = new SC_SiteSession();
25$objCartSess = new SC_CartSession();
26
27sfprintr($_SESSION);
28
29$objPage->arrForm = $_POST;
30$objPage->arrPref = $arrPref;
31
32//Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
33$arrRegistColumn = array(
34                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
35                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
36                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
37                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
38                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
39                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
40                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
41                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
42                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
43                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
44                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
45                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
46                        );
47
48//-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
49foreach($_POST as $key => $val) {
50    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) {
51        $objPage->list_data[ $key ] = $val;
52    }
53}
54
55// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
56$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
57                     
58 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
59    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);                       
60// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
61if (!empty($_POST["return"])) {
62    switch ($_POST["mode"]) {
63    case 'complete':
64        $_POST["mode"] = "set2";
65        break;
66    case 'set2':
67        $_POST["mode"] = "set1";
68        break;
69    default:
70        //header("Location: " . gfAddSessionId('index.php'));
71        //exit;
72
73    }
74}else{
75    $objPage->arrForm = $_SESSION['cart']['mobile'];
76}
77
78switch ($_POST['mode']){
79    case 'set1':
80        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
81        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
82            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
83
84            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
85            foreach($checkVal as $key) {
86                unset($objPage->list_data[$key]);
87            }
88
89            // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
90            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
91                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
92
93                $objPage->arrForm['pref'] = @$address[0]['state'];
94                $objPage->arrForm['addr01'] = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
95            }
96        } else {
97            $checkVal = array("name01", "name02", "kana01", "kana02", "zip01", "zip02");
98            foreach($checkVal as $key) {
99                unset($objPage->list_data[$key]);
100            }
101        }
102        break;
103    case 'set2':
104        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
105        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
106            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set2.tpl';
107        } else {
108            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
109
110            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
111            foreach($checkVal as $key) {
112                unset($objPage->list_data[$key]);
113            }
114        }
115        break;
116    case 'complete':
117        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
118        if (count($objPage->arrErr) == 0) {
119            // ÅÐÏ¿
120            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid);
121           
122            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
123            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id);
124
125            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
126            $objSiteSess->setRegistFlag();
127            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
128            header("Location: " . gfAddSessionId('./payment2.php'));
129            exit;
130        } else {
131            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
132        }
133        break;
134    default:
135        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
136        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){
137            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
138        }
139}
140
141$objView->assignobj($objPage);
142$objView->display(SITE_FRAME);
143
144//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145
146//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
147function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
148    /*
149     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
150     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
151     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
152     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹
153     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
154     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
155     */
156    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó   
157    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
158        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
159    }
160   
161    // ʸ»úÊÑ´¹
162    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
163        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
164        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
165            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
166        }
167    }
168    return $array;
169}
170
171/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
172function lfErrorCheck() {
173    $objErr = new SC_CheckError();
174   
175    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
176    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
177    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
178    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
179    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
180    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
181    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
182    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
183    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
184    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
185    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
186    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
187    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
188    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
189    return $objErr->arrErr;
190   
191}
192
193/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
194function lfErrorCheck1() {
195    $objErr = new SC_CheckError();
196   
197    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
198    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
199    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
200    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
201    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
202    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
203    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
204    return $objErr->arrErr;
205   
206}
207
208/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
209function lfErrorCheck2() {
210    $objErr = new SC_CheckError();
211   
212    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
213    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
214    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
215    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
216    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
217    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
218    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
219    return $objErr->arrErr;
220   
221}
222
223
224
225/* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹±µ×Ū¤ÊÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤*/
226function lfRegistData($array, $arrRegistColumn,$uniqid) {
227    global $objConn;
228    global $objCustomer;
229   
230    $objQuery = new SC_Query();
231   
232    $sqlse = "SELECT customer_id FROM dtb_order_temp WHERE order_temp_id = ?";
233    $arrRegist['customer_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($uniqid));
234   
235    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
236        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0) {
237            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
238        }
239    }
240   
241    //$arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id');
242   
243    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
244    $objConn->query("BEGIN");
245    if ($array['other_deliv_id'] != ""){
246        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist, "other_deliv_id='" .addslashes($array["other_deliv_id"]). "'");
247    }else{
248        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist);
249
250        $sqlse = "SELECT max(other_deliv_id) FROM dtb_other_deliv WHERE customer_id = ?";
251        $array['other_deliv_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($arrRegist['customer_id']));
252    }
253
254    $objConn->query("COMMIT");
255
256    return $array['other_deliv_id'];
257}
258
259
260
261// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
262function lfGetAddress($zipcode) {
263    global $arrPref;
264
265    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
266
267    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
268    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
269    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
270
271    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
272
273    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
274    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
275
276    /*
277        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
278        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
279        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
280        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
281    */
282    $town =  $data_list[0]['town'];
283    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
284    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
285    $data_list[0]['town'] = $town;
286    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
287
288    return $data_list;
289}
290
291/* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
292function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) {
293    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
294    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
295    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
296    $sqlval['customer_id'] = '0';
297    //$sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
298    $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
299
300    $objQuery = new SC_Query();
301    $where = "other_deliv_id = ?";
302    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_other_deliv", $where, array($other_deliv_id));
303   
304    $sqlval['deliv_check'] = '1';
305    $sqlval['deliv_name01'] = $arrRet[0]['name01'];
306    $sqlval['deliv_name02'] = $arrRet[0]['name02'];
307    $sqlval['deliv_kana01'] = $arrRet[0]['kana01'];
308    $sqlval['deliv_kana02'] = $arrRet[0]['kana02'];
309    $sqlval['deliv_zip01'] = $arrRet[0]['zip01'];
310    $sqlval['deliv_zip02'] = $arrRet[0]['zip02'];
311    $sqlval['deliv_pref'] = $arrRet[0]['pref'];
312    $sqlval['deliv_addr01'] = $arrRet[0]['addr01'];
313    $sqlval['deliv_addr02'] = $arrRet[0]['addr02'];
314    $sqlval['deliv_tel01'] = $arrRet[0]['tel01'];
315    $sqlval['deliv_tel02'] = $arrRet[0]['tel02'];
316    $sqlval['deliv_tel03'] = $arrRet[0]['tel03'];
317    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
318}
319
320?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.