source: branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php @ 14757

Revision 14757, 11.9 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲÃ
9 */
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page{
13    function LC_Page(){
14        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_addr.tpl';
15        $this->tpl_title = "¾¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿";
16    }
17}
18
19$objPage = new LC_Page();
20$objView = new SC_MobileView(false);
21$objQuery = new SC_Query();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objConn = new SC_DBConn();
24$objSiteSess = new SC_SiteSession();
25$objCartSess = new SC_CartSession();
26
27$objPage->arrForm = $_POST;
28$objPage->arrPref = $arrPref;
29
30//Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
31$arrRegistColumn = array(
32                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
33                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
34                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
35                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
36                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
37                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
38                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
39                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
40                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
41                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
42                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
43                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
44                        );
45
46//-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
47foreach($_POST as $key => $val) {
48    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) {
49        $objPage->list_data[ $key ] = $val;
50    }
51}
52
53// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
54$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
55
56                     
57 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
58    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);                       
59
60// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
61if (!empty($_POST["return"])) {
62    switch ($_POST["mode"]) {
63    case 'complete':
64        $_POST["mode"] = "set2";
65        break;
66    case 'set2':
67        $_POST["mode"] = "set1";
68        break;
69    default:
70        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php'));
71        exit;
72    }
73}
74
75switch ($_POST['mode']){
76    case 'set1':
77        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
78        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
79            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
80
81            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
82            foreach($checkVal as $key) {
83                unset($objPage->list_data[$key]);
84            }
85
86            // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
87            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
88                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
89
90                $objPage->arrForm['pref'] = @$address[0]['state'];
91                $objPage->arrForm['addr01'] = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
92            }
93        } else {
94            $checkVal = array("name01", "name02", "kana01", "kana02", "zip01", "zip02");
95            foreach($checkVal as $key) {
96                unset($objPage->list_data[$key]);
97            }
98        }
99        break;
100    case 'set2':
101        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
102        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
103            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set2.tpl';
104        } else {
105            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
106
107            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
108            foreach($checkVal as $key) {
109                unset($objPage->list_data[$key]);
110            }
111        }
112        break;
113    case 'complete':
114        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
115        if (count($objPage->arrErr) == 0) {
116            // ÅÐÏ¿
117            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid);
118
119            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
120            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id);
121
122            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
123            $objSiteSess->setRegistFlag();
124            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
125            header("Location: " . gfAddSessionId('./payment.php'));
126            exit;
127        } else {
128            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
129        }
130        break;
131    default:
132        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
133        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){
134            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
135        }
136}
137
138$objView->assignobj($objPage);
139$objView->display(SITE_FRAME);
140
141//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142
143//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
144function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
145    /*
146     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
147     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
148     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
149     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹
150     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
151     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
152     */
153    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó   
154    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
155        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
156    }
157   
158    // ʸ»úÊÑ´¹
159    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
160        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
161        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
162            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
163        }
164    }
165    return $array;
166}
167
168/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
169function lfErrorCheck() {
170    $objErr = new SC_CheckError();
171   
172    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
173    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
174    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
175    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
176    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
177    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
178    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
179    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
180    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
181    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
182    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
183    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
184    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
185    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
186    return $objErr->arrErr;
187   
188}
189
190/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
191function lfErrorCheck1() {
192    $objErr = new SC_CheckError();
193   
194    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
195    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
196    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
197    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
198    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
199    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
200    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
201    return $objErr->arrErr;
202   
203}
204
205/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
206function lfErrorCheck2() {
207    $objErr = new SC_CheckError();
208   
209    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
210    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
211    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
212    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
213    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
214    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
215    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
216    return $objErr->arrErr;
217   
218}
219
220
221
222/* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹±µ×Ū¤ÊÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤*/
223function lfRegistData($array, $arrRegistColumn,$uniqid) {
224    global $objConn;
225    global $objCustomer;
226   
227    $objQuery = new SC_Query();
228   
229    $sqlse = "SELECT customer_id FROM dtb_order_temp WHERE order_temp_id = ?";
230    $arrRegist['customer_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($uniqid));
231   
232    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
233        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0) {
234            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
235        }
236    }
237   
238    //$arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id');
239   
240    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
241    $objConn->query("BEGIN");
242    if ($array['other_deliv_id'] != ""){
243        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist, "other_deliv_id='" .addslashes($array["other_deliv_id"]). "'");
244    }else{
245        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist);
246
247        $sqlse = "SELECT max(other_deliv_id) FROM dtb_other_deliv WHERE customer_id = ?";
248        $array['other_deliv_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($arrRegist['customer_id']));
249    }
250
251    $objConn->query("COMMIT");
252
253    return $array['other_deliv_id'];
254}
255
256
257
258// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
259function lfGetAddress($zipcode) {
260    global $arrPref;
261
262    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
263
264    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
265    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
266    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
267
268    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
269
270    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
271    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
272
273    /*
274        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
275        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
276        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
277        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
278    */
279    $town =  $data_list[0]['town'];
280    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
281    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
282    $data_list[0]['town'] = $town;
283    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
284
285    return $data_list;
286}
287
288/* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
289function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) {
290    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
291    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
292    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
293    $sqlval['customer_id'] = '0';
294    //$sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
295    $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
296
297    $objQuery = new SC_Query();
298    $where = "other_deliv_id = ?";
299    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_other_deliv", $where, array($other_deliv_id));
300   
301    $sqlval['deliv_check'] = '1';
302    $sqlval['deliv_name01'] = $arrRet[0]['name01'];
303    $sqlval['deliv_name02'] = $arrRet[0]['name02'];
304    $sqlval['deliv_kana01'] = $arrRet[0]['kana01'];
305    $sqlval['deliv_kana02'] = $arrRet[0]['kana02'];
306    $sqlval['deliv_zip01'] = $arrRet[0]['zip01'];
307    $sqlval['deliv_zip02'] = $arrRet[0]['zip02'];
308    $sqlval['deliv_pref'] = $arrRet[0]['pref'];
309    $sqlval['deliv_addr01'] = $arrRet[0]['addr01'];
310    $sqlval['deliv_addr02'] = $arrRet[0]['addr02'];
311    $sqlval['deliv_tel01'] = $arrRet[0]['tel01'];
312    $sqlval['deliv_tel02'] = $arrRet[0]['tel02'];
313    $sqlval['deliv_tel03'] = $arrRet[0]['tel03'];
314    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
315}
316
317?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.