source: branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php @ 14742

Revision 14742, 12.1 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲÃ
9 */
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page{
13    function LC_Page(){
14        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_addr.tpl';
15        $this->tpl_title = "¾¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿";
16    }
17}
18
19$objPage = new LC_Page();
20$objView = new SC_MobileView(false);
21$objQuery = new SC_Query();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objConn = new SC_DBConn();
24$objSiteSess = new SC_SiteSession();
25$objCartSess = new SC_CartSession();
26
27////¥í¥°¥¤¥óȽÄê
28//if (!$objCustomer->isLoginSuccess()){
29//  sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
30//}
31
32$objPage->arrForm = $_POST;
33$objPage->arrPref = $arrPref;
34
35//Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
36$arrRegistColumn = array(
37                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
38                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
39                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
40                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
41                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
42                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
43                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
44                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
45                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
46                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
47                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
48                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
49                        );
50
51//-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
52foreach($_POST as $key => $val) {
53    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) {
54        $objPage->list_data[ $key ] = $val;
55    }
56}
57
58// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
59$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
60
61                     
62 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
63    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);                       
64
65// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
66if (!empty($_POST["return"])) {
67    switch ($_POST["mode"]) {
68    case 'complete':
69        $_POST["mode"] = "set2";
70        break;
71    case 'set2':
72        $_POST["mode"] = "set1";
73        break;
74    default:
75       
76        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php'));
77        exit;
78    }
79}else{
80    $_POST["mode"] = "complete";
81}
82
83switch ($_POST['mode']){
84    case 'set1':
85        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
86        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
87            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
88
89            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
90            foreach($checkVal as $key) {
91                unset($objPage->list_data[$key]);
92            }
93
94            // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
95            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
96                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
97
98                $objPage->arrForm['pref'] = @$address[0]['state'];
99                $objPage->arrForm['addr01'] = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
100            }
101        } else {
102            $checkVal = array("name01", "name02", "kana01", "kana02", "zip01", "zip02");
103            foreach($checkVal as $key) {
104                unset($objPage->list_data[$key]);
105            }
106        }
107        break;
108    case 'set2':
109        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
110        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
111            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set2.tpl';
112        } else {
113            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
114
115            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
116            foreach($checkVal as $key) {
117                unset($objPage->list_data[$key]);
118            }
119        }
120        break;
121    case 'complete':
122        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
123        if (count($objPage->arrErr) == 0) {
124            // ÅÐÏ¿
125            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid);
126
127            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
128            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id);
129
130            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
131            $objSiteSess->setRegistFlag();
132            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
133            header("Location: " . gfAddSessionId('./payment.php'));
134            exit;
135        } else {
136            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
137        }
138        break;
139    default:
140        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
141        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){
142            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
143        }
144}
145
146$objView->assignobj($objPage);
147$objView->display(SITE_FRAME);
148
149//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150
151//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
152function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
153    /*
154     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
155     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
156     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
157     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹
158     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
159     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
160     */
161    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó   
162    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
163        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
164    }
165   
166    // ʸ»úÊÑ´¹
167    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
168        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
169        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
170            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
171        }
172    }
173    return $array;
174}
175
176/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
177function lfErrorCheck() {
178    $objErr = new SC_CheckError();
179   
180    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
181    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
182    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
183    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
184    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
185    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
186    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
187    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
188    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
189    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
190    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
191    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
192    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
193    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
194    return $objErr->arrErr;
195   
196}
197
198/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
199function lfErrorCheck1() {
200    $objErr = new SC_CheckError();
201   
202    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
203    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
204    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
205    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
206    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
207    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
208    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
209    return $objErr->arrErr;
210   
211}
212
213/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
214function lfErrorCheck2() {
215    $objErr = new SC_CheckError();
216   
217    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
218    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
219    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
220    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
221    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
222    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
223    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
224    return $objErr->arrErr;
225   
226}
227
228
229
230/* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹±µ×Ū¤ÊÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤*/
231function lfRegistData($array, $arrRegistColumn,$uniqid) {
232    global $objConn;
233    global $objCustomer;
234   
235    $objQuery = new SC_Query();
236   
237    $sqlse = "SELECT customer_id FROM dtb_order_temp WHERE order_temp_id = ?";
238    $arrRegist['customer_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($uniqid));
239   
240    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
241        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0) {
242            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
243        }
244    }
245   
246    //$arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id');
247   
248    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
249    $objConn->query("BEGIN");
250    if ($array['other_deliv_id'] != ""){
251        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist, "other_deliv_id='" .addslashes($array["other_deliv_id"]). "'");
252    }else{
253        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist);
254
255        $sqlse = "SELECT max(other_deliv_id) FROM dtb_other_deliv WHERE customer_id = ?";
256        $array['other_deliv_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($arrRegist['customer_id']));
257    }
258
259    $objConn->query("COMMIT");
260
261    return $array['other_deliv_id'];
262}
263
264
265
266// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
267function lfGetAddress($zipcode) {
268    global $arrPref;
269
270    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
271
272    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
273    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
274    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
275
276    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
277
278    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
279    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
280
281    /*
282        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
283        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
284        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
285        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
286    */
287    $town =  $data_list[0]['town'];
288    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
289    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
290    $data_list[0]['town'] = $town;
291    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
292
293    return $data_list;
294}
295
296/* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
297function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) {
298    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
299    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
300    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
301    $sqlval['customer_id'] = '0';
302    //$sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
303    $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
304
305    $objQuery = new SC_Query();
306    $where = "other_deliv_id = ?";
307    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_other_deliv", $where, array($other_deliv_id));
308   
309    $sqlval['deliv_check'] = '1';
310    $sqlval['deliv_name01'] = $arrRet[0]['name01'];
311    $sqlval['deliv_name02'] = $arrRet[0]['name02'];
312    $sqlval['deliv_kana01'] = $arrRet[0]['kana01'];
313    $sqlval['deliv_kana02'] = $arrRet[0]['kana02'];
314    $sqlval['deliv_zip01'] = $arrRet[0]['zip01'];
315    $sqlval['deliv_zip02'] = $arrRet[0]['zip02'];
316    $sqlval['deliv_pref'] = $arrRet[0]['pref'];
317    $sqlval['deliv_addr01'] = $arrRet[0]['addr01'];
318    $sqlval['deliv_addr02'] = $arrRet[0]['addr02'];
319    $sqlval['deliv_tel01'] = $arrRet[0]['tel01'];
320    $sqlval['deliv_tel02'] = $arrRet[0]['tel02'];
321    $sqlval['deliv_tel03'] = $arrRet[0]['tel03'];
322    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
323}
324
325?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.