source: branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php @ 12818

Revision 12818, 12.0 KB checked in by nakanishi, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲÃ
9 */
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page{
13    function LC_Page(){
14        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_addr.tpl';
15        $this->tpl_title = "¾¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿";
16    }
17}
18
19$objPage = new LC_Page();
20$objView = new SC_MobileView(false);
21$objQuery = new SC_Query();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objConn = new SC_DBConn();
24$objSiteSess = new SC_SiteSession();
25$objCartSess = new SC_CartSession();
26
27////¥í¥°¥¤¥óȽÄê
28//if (!$objCustomer->isLoginSuccess()){
29//  sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
30//}
31
32$objPage->arrForm = $_POST;
33$objPage->arrPref = $arrPref;
34
35//Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
36$arrRegistColumn = array(
37                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
38                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
39                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
40                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
41                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
42                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
43                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
44                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
45                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
46                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
47                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
48                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
49                        );
50
51//-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
52foreach($_POST as $key => $val) {
53    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) {
54        $objPage->list_data[ $key ] = $val;
55    }
56}
57
58// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
59$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
60
61                     
62 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
63    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);                       
64
65// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
66if (!empty($_POST["return"])) {
67    switch ($_POST["mode"]) {
68    case 'complete':
69        $_POST["mode"] = "set2";
70        break;
71    case 'set2':
72        $_POST["mode"] = "set1";
73        break;
74    default:
75        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php'));
76        exit;
77    }
78}
79
80switch ($_POST['mode']){
81    case 'set1':
82        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
83        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
84            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
85
86            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
87            foreach($checkVal as $key) {
88                unset($objPage->list_data[$key]);
89            }
90
91            // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
92            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
93                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
94
95                $objPage->arrForm['pref'] = @$address[0]['state'];
96                $objPage->arrForm['addr01'] = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
97            }
98        } else {
99            $checkVal = array("name01", "name02", "kana01", "kana02", "zip01", "zip02");
100            foreach($checkVal as $key) {
101                unset($objPage->list_data[$key]);
102            }
103        }
104        break;
105    case 'set2':
106        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
107        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
108            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set2.tpl';
109        } else {
110            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
111
112            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
113            foreach($checkVal as $key) {
114                unset($objPage->list_data[$key]);
115            }
116        }
117        break;
118    case 'complete':
119        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
120        if (count($objPage->arrErr) == 0) {
121            // ÅÐÏ¿
122            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid);
123
124            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
125            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id);
126
127            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
128            $objSiteSess->setRegistFlag();
129            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
130            header("Location: " . gfAddSessionId('./payment.php'));
131            exit;
132        } else {
133            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
134        }
135        break;
136    default:
137        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
138        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){
139            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
140        }
141}
142
143$objView->assignobj($objPage);
144$objView->display(SITE_FRAME);
145
146//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
147
148//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
149function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
150    /*
151     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
152     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
153     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
154     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹
155     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
156     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
157     */
158    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó   
159    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
160        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
161    }
162   
163    // ʸ»úÊÑ´¹
164    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
165        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
166        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
167            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
168        }
169    }
170    return $array;
171}
172
173/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
174function lfErrorCheck() {
175    $objErr = new SC_CheckError();
176   
177    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
178    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
179    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
180    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
181    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
182    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
183    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
184    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
185    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
186    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
187    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
188    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
189    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
190    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
191    return $objErr->arrErr;
192   
193}
194
195/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
196function lfErrorCheck1() {
197    $objErr = new SC_CheckError();
198   
199    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
200    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
201    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
202    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
203    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
204    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
205    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
206    return $objErr->arrErr;
207   
208}
209
210/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
211function lfErrorCheck2() {
212    $objErr = new SC_CheckError();
213   
214    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
215    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
216    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
217    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
218    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
219    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
220    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
221    return $objErr->arrErr;
222   
223}
224
225
226
227/* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹±µ×Ū¤ÊÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤*/
228function lfRegistData($array, $arrRegistColumn,$uniqid) {
229    global $objConn;
230    global $objCustomer;
231   
232    $objQuery = new SC_Query();
233   
234    $sqlse = "SELECT customer_id FROM dtb_order_temp WHERE order_temp_id = ?";
235    $arrRegist['customer_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($uniqid));
236   
237    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
238        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0) {
239            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
240        }
241    }
242   
243    //$arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id');
244   
245    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
246    $objConn->query("BEGIN");
247    if ($array['other_deliv_id'] != ""){
248        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist, "other_deliv_id='" .addslashes($array["other_deliv_id"]). "'");
249    }else{
250        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist);
251
252        $sqlse = "SELECT max(other_deliv_id) FROM dtb_other_deliv WHERE customer_id = ?";
253        $array['other_deliv_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($arrRegist['customer_id']));
254    }
255
256    $objConn->query("COMMIT");
257
258    return $array['other_deliv_id'];
259}
260
261
262
263// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
264function lfGetAddress($zipcode) {
265    global $arrPref;
266
267    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
268
269    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
270    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
271    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
272
273    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
274
275    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
276    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
277
278    /*
279        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
280        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
281        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
282        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
283    */
284    $town =  $data_list[0]['town'];
285    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
286    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
287    $data_list[0]['town'] = $town;
288    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
289
290    return $data_list;
291}
292
293/* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
294function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) {
295    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
296    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
297    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
298    $sqlval['customer_id'] = '0';
299    //$sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
300    $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
301
302    $objQuery = new SC_Query();
303    $where = "other_deliv_id = ?";
304    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_other_deliv", $where, array($other_deliv_id));
305   
306    $sqlval['deliv_check'] = '1';
307    $sqlval['deliv_name01'] = $arrRet[0]['name01'];
308    $sqlval['deliv_name02'] = $arrRet[0]['name02'];
309    $sqlval['deliv_kana01'] = $arrRet[0]['kana01'];
310    $sqlval['deliv_kana02'] = $arrRet[0]['kana02'];
311    $sqlval['deliv_zip01'] = $arrRet[0]['zip01'];
312    $sqlval['deliv_zip02'] = $arrRet[0]['zip02'];
313    $sqlval['deliv_pref'] = $arrRet[0]['pref'];
314    $sqlval['deliv_addr01'] = $arrRet[0]['addr01'];
315    $sqlval['deliv_addr02'] = $arrRet[0]['addr02'];
316    $sqlval['deliv_tel01'] = $arrRet[0]['tel01'];
317    $sqlval['deliv_tel02'] = $arrRet[0]['tel02'];
318    $sqlval['deliv_tel03'] = $arrRet[0]['tel03'];
319    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
320}
321
322?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.