source: branches/dev/html/mobile/nonmember/deliv_addr.php @ 12796

Revision 12796, 12.1 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 * ÇÛÁ÷Àè¤ÎÄɲÃ
9 */
10require_once("../require.php");
11
12class LC_Page{
13    function LC_Page(){
14        $this->tpl_mainpage = 'nonmember/deliv_addr.tpl';
15        $this->tpl_title = "¾¤Î¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿";
16    }
17}
18
19$objPage = new LC_Page();
20$objView = new SC_MobileView(false);
21$objQuery = new SC_Query();
22$objCustomer = new SC_Customer();
23$objConn = new SC_DBConn();
24$objSiteSess = new SC_SiteSession();
25$objCartSess = new SC_CartSession();
26
27////¥í¥°¥¤¥óȽÄê
28//if (!$objCustomer->isLoginSuccess()){
29//  sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
30//}
31
32$objPage->arrForm = $_POST;
33$objPage->arrPref = $arrPref;
34
35//Ê̤ΤªÆϤ±Àè£Ä£ÂÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
36$arrRegistColumn = array(
37                             array(  "column" => "name01",      "convert" => "aKV" ),
38                             array(  "column" => "name02",      "convert" => "aKV" ),
39                             array(  "column" => "kana01",      "convert" => "CKV" ),
40                             array(  "column" => "kana02",      "convert" => "CKV" ),
41                             array(  "column" => "zip01",       "convert" => "n" ),
42                             array(  "column" => "zip02",       "convert" => "n" ),
43                             array(  "column" => "pref",        "convert" => "n" ),
44                             array(  "column" => "addr01",      "convert" => "aKV" ),
45                             array(  "column" => "addr02",      "convert" => "aKV" ),
46                             array(  "column" => "tel01",       "convert" => "n" ),
47                             array(  "column" => "tel02",       "convert" => "n" ),
48                             array(  "column" => "tel03",       "convert" => "n" ),
49                        );
50
51//-- ¥Ç¡¼¥¿ÀßÄê
52foreach($_POST as $key => $val) {
53    if ($key != "mode" && $key != "return" && $key != "submit" && $key != session_name()) {
54        $objPage->list_data[ $key ] = $val;
55    }
56}
57
58
59
60// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
61$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
62
63print_r($objPage->arrForm);
64print("<br>");                       
65 //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
66    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
67print_r(lfErrorCheck1($objPage->arrForm));                       
68
69// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥óÍѽèÍý
70if (!empty($_POST["return"])) {
71    switch ($_POST["mode"]) {
72    case 'complete':
73        $_POST["mode"] = "set2";
74        break;
75    case 'set2':
76        $_POST["mode"] = "set1";
77        break;
78    default:
79        header("Location: " . gfAddSessionId('index.php'));
80        exit;
81    }
82}
83
84switch ($_POST['mode']){
85    case 'set1':
86        $objPage->arrErr = lfErrorCheck1($objPage->arrForm);
87        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
88            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
89
90            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
91            foreach($checkVal as $key) {
92                unset($objPage->list_data[$key]);
93            }
94
95            // ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
96            if (@$objPage->arrForm['pref'] == "" && @$objPage->arrForm['addr01'] == "" && @$objPage->arrForm['addr02'] == "") {
97                $address = lfGetAddress($_REQUEST['zip01'].$_REQUEST['zip02']);
98
99                $objPage->arrForm['pref'] = @$address[0]['state'];
100                $objPage->arrForm['addr01'] = @$address[0]['city'] . @$address[0]['town'];
101            }
102        } else {
103            $checkVal = array("name01", "name02", "kana01", "kana02", "zip01", "zip02");
104            foreach($checkVal as $key) {
105                unset($objPage->list_data[$key]);
106            }
107        }
108        break;
109    case 'set2':
110        $objPage->arrErr = lfErrorCheck2($objPage->arrForm);
111        if (count($objPage->arrErr) == 0 && empty($_POST["return"])) {
112            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set2.tpl';
113        } else {
114            $objPage->tpl_mainpage = 'nonmember/set1.tpl';
115
116            $checkVal = array("pref", "addr01", "addr02", "addr03", "tel01", "tel02", "tel03");
117            foreach($checkVal as $key) {
118                unset($objPage->list_data[$key]);
119            }
120        }
121        break;
122    case 'complete':
123        $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
124        if (count($objPage->arrErr) == 0) {
125            // ÅÐÏ¿
126            $other_deliv_id = lfRegistData($_POST,$arrRegistColumn,$uniqid);
127
128            // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊ̤ΤªÆϤ±Àè¤ò¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
129            lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id);
130
131            // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
132            $objSiteSess->setRegistFlag();
133            // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
134            header("Location: " . gfAddSessionId(MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT));
135            exit;
136        } else {
137            sfDispSiteError(CUSTOMER_ERROR, "", false, "", true);
138        }
139        break;
140    default:
141        $deliv_count = $objQuery->count("dtb_other_deliv", "customer_id=?", array($objCustomer->getValue('customer_id')));
142        if ($deliv_count >= DELIV_ADDR_MAX){
143            sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "ºÇÂçÅÐÏ¿·ï¿ô¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£");
144        }
145}
146
147$objView->assignobj($objPage);
148$objView->display(SITE_FRAME);
149
150//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151
152/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
153function lfErrorCheck() {
154    $objErr = new SC_CheckError();
155   
156    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
157    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
158    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
159    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
160    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
161    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
162    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
163    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
164    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
165    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
166    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
167    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
168    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
169    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
170    return $objErr->arrErr;
171   
172}
173
174/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
175function lfErrorCheck1() {
176    $objErr = new SC_CheckError();
177   
178    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
179    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
180    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/À«¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
181    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥Ê/̾¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
182    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
183    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
184    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
185    return $objErr->arrErr;
186   
187}
188
189/* ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
190function lfErrorCheck2() {
191    $objErr = new SC_CheckError();
192   
193    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
194    $objErr->doFunc(array("»Ô¶èĮ¼", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
195    $objErr->doFunc(array("ÈÖÃÏ", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
196    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
197    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
198    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","NUM_CHECK"));
199    $objErr->doFunc(array("ÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03", TEL_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
200    return $objErr->arrErr;
201   
202}
203
204
205
206/* ÅÐÏ¿¼Â¹Ô Èó²ñ°÷¹ØÆþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¹±µ×Ū¤ÊÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤*/
207function lfRegistData($array, $arrRegistColumn,$uniqid) {
208    global $objConn;
209    global $objCustomer;
210   
211    $objQuery = new SC_Query();
212   
213    $sqlse = "SELECT customer_id FROM dtb_order_temp WHERE order_temp_id = ?";
214    $arrRegist['customer_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($uniqid));
215   
216    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
217        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0) {
218            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
219        }
220    }
221   
222    //$arrRegist['customer_id'] = $objCustomer->getvalue('customer_id');
223   
224    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
225    $objConn->query("BEGIN");
226    if ($array['other_deliv_id'] != ""){
227        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist, "other_deliv_id='" .addslashes($array["other_deliv_id"]). "'");
228    }else{
229        $objConn->autoExecute("dtb_other_deliv", $arrRegist);
230
231        $sqlse = "SELECT max(other_deliv_id) FROM dtb_other_deliv WHERE customer_id = ?";
232        $array['other_deliv_id'] = $objConn->getOne($sqlse, array($arrRegist['customer_id']));
233    }
234
235    $objConn->query("COMMIT");
236
237    return $array['other_deliv_id'];
238}
239
240//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
241function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
242    /*
243     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
244     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
245     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
246     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
247     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
248     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
249     */
250    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
251    print("251");   
252    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
253        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
254    }
255   
256    // ʸ»úÊÑ´¹
257    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
258        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
259        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
260            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
261        }
262    }
263    return $array;
264}
265
266// ͹ÊØÈֹ椫¤é½»½ê¤Î¼èÆÀ
267function lfGetAddress($zipcode) {
268    global $arrPref;
269
270    $conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
271
272    // ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
273    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
274    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
275
276    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
277
278    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
279    $arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
280
281    /*
282        Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
283        °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
284        ¡¦¡Ê£±¡¦£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
285        ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
286    */
287    $town =  $data_list[0]['town'];
288    $town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
289    $town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
290    $data_list[0]['town'] = $town;
291    $data_list[0]['state'] = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
292
293    return $data_list;
294}
295
296/* Ê̤ΤªÆϤ±Àè½»½ê¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
297function lfRegistOtherDelivData($uniqid, $objCustomer, $other_deliv_id) {
298    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
299    $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
300    $sqlval['update_date'] = 'Now()';
301    $sqlval['customer_id'] = '0';
302    //$sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
303    $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
304
305    $objQuery = new SC_Query();
306    $where = "other_deliv_id = ?";
307    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_other_deliv", $where, array($other_deliv_id));
308   
309    $sqlval['deliv_check'] = '1';
310    $sqlval['deliv_name01'] = $arrRet[0]['name01'];
311    $sqlval['deliv_name02'] = $arrRet[0]['name02'];
312    $sqlval['deliv_kana01'] = $arrRet[0]['kana01'];
313    $sqlval['deliv_kana02'] = $arrRet[0]['kana02'];
314    $sqlval['deliv_zip01'] = $arrRet[0]['zip01'];
315    $sqlval['deliv_zip02'] = $arrRet[0]['zip02'];
316    $sqlval['deliv_pref'] = $arrRet[0]['pref'];
317    $sqlval['deliv_addr01'] = $arrRet[0]['addr01'];
318    $sqlval['deliv_addr02'] = $arrRet[0]['addr02'];
319    $sqlval['deliv_tel01'] = $arrRet[0]['tel01'];
320    $sqlval['deliv_tel02'] = $arrRet[0]['tel02'];
321    $sqlval['deliv_tel03'] = $arrRet[0]['tel03'];
322    sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
323}
324
325?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.