source: branches/dev/html/install/user_data/include/bloc/cart.tpl @ 254

Revision 254, 2.3 KB checked in by kakinaka, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¸½ºß¤Î¥«¥´¤ÎÃ椳¤³¤«¤é-->
7<table width="166" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/title_cartin.jpg" width="166" height="35" alt="¸½ºß¤Î¥«¥´¤ÎÃæ"></td>
10    </tr>
11    <tr>
12        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
13        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
14        <table width="146" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
15            <tr><td height="5"></td></tr>
16            <tr>
17                <td class="fs10">¾¦ÉÊ¿ô¡§<!--{$arrCartList.0.TotalQuantity|number_format|default:0}-->ÅÀ</td>
18            </tr>
19            <tr><td height="10"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/line_146.gif" width="146" height="1" alt=""></td></tr>
20            <tr>
21                <td class="fs12"><span class="redst">¹ç·×¡§<!--{$arrCartList.0.ProductsTotal|number_format|default:0}-->±ß</span></td>
22            </tr>
23            <tr><td height="5"></td></tr>
24           
25            <!-- ¥«¥´¤ÎÃæ¤Ë¾¦Éʤ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßɽ¼¨ -->
26            <!--{if $arrCartList.0.TotalQuantity > 0 and $arrCartList.0.free_rule > 0}-->
27            <tr>
28                <td class="fs10">
29                <!--{if $arrCartList.0.deliv_free > 0}-->
30                    Á÷ÎÁ¼ê¿ôÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤¢¤È<!--{$arrCartList.0.deliv_free|number_format|default:0}-->±ß¡ÊÀǹþ¡Ë¤Ç¤¹¡£
31                <!--{else}-->
32                    ¸½ºß¡¢Á÷ÎÁ¤Ï¡Ö<span class="redst">̵ÎÁ</span>¡×¤Ç¤¹¡£
33                <!--{/if}-->
34                </td>
35            </tr>
36            <tr><td height="10"></td></tr>
37            <!--{/if}-->
38            <tr>
39                <td align="center"><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->cart/index.php" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/button_cartin_on.gif','button_cartin');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/button_cartin.gif','button_cartin');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/button_cartin.gif" width="87" height="22" alt="¥«¥´¤ÎÃæ¤ò¸«¤ë" border="0" name="button_cartin"></a></td>
40            </tr>
41        </table>
42        </td>
43        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
44    </tr>
45    <tr>
46        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/side/flame_bottom01.gif" width="166" height="15" alt=""></td>
47    </tr>
48    <tr><td height="10"></td></tr>
49</table>
50<!--¸½ºß¤Î¥«¥´¤ÎÃ椳¤³¤Þ¤Ç-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.