source: branches/dev/html/install/templates/step1.tpl @ 17

Revision 17, 6.1 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<table width="502" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" summary=" ">
7<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
8<input type="hidden" name="mode" value="<!--{$tpl_mode}-->">
9<input type="hidden" name="step" value="0">
10
11<!--{foreach key=key item=item from=$arrHidden}-->
12<input type="hidden" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$item|escape}-->">
13<!--{/foreach}-->
14
15<tr><td height="30"></td></tr>
16<tr><td align="left" class="fs12st">¢£EC¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê</td></tr>
17<tr>
18    <td bgcolor="#cccccc">
19    <table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
20        <tr>
21            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">Ź̾<span class="red">¢¨</span></td>
22            <td bgcolor="#ffffff" width="332">
23            <!--{assign var=key value="shop_name"}-->
24            <span class="red"><span class="fs12n"><!--{$arrErr[$key]}--></span></span>
25            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
26            <br><span class="fs10">¢¨¤¢¤Ê¤¿¤ÎŹ̾¤ò¤´µ­Æþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span>
27            </td>
28        </tr>
29        <tr>
30            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹<span class="red">¢¨</span></td>
31            <td bgcolor="#ffffff" width="332">
32            <!--{assign var=key value="admin_mail"}-->
33            <span class="red"><span class="fs12n"><!--{$arrErr[$key]}--></span></span>
34            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
35            <br><span class="fs10">¢¨¼õÃí¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î°¸Àè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡§(Îã)example@ec-cube.net</span>
36            </td>
37        </tr>
38        <tr>
39            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150"><span class="fs12n">´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID<span class="red">¢¨</span></span><br/><span class="fs10">Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡¦15ʸ»ú°ÊÆâ</span></td>
40            <td bgcolor="#ffffff" width="332">
41            <!--{assign var=key value="login_id"}-->
42            <span class="red"><span class="fs12n"><!--{$arrErr[$key]}--></span></span>
43            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
44            <br><span class="fs10">¢¨´ÉÍý¼Ô²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎID¤Ç¤¹¡£</span>
45            </td>
46        </tr>
47        <tr>
48            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150"><span class="fs12n">´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É<span class="red">¢¨</span></span><br/><span class="fs10">Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú¡¦15ʸ»ú°ÊÆâ</span></td>
49            <td bgcolor="#ffffff" width="332">
50            <!--{assign var=key value="login_pass"}-->
51            <span class="red"><span class="fs12n"><!--{$arrErr[$key]}--></span></span>
52            <input type="password" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->;" size="40" class="box40" />
53            <br><span class="fs10">¢¨´ÉÍý¼Ô²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£</span>
54            </td>
55        </tr>
56    </table>
57    </td>
58</tr>
59<tr><td height="20"></td></tr>
60<tr><td align="left" class="fs12st">¢£WEB¥µ¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê</td></tr>
61<tr>
62    <td bgcolor="#cccccc">
63    <table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">     
64        <tr>
65            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">HTML¥Ñ¥¹<span class="red">¢¨</span></td>
66            <td bgcolor="#ffffff" width="332" class="fs12">
67            <!--{assign var=key value="install_dir"}-->
68            <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
69            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
70            </td>
71        </tr>
72        <tr>
73            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">URL(Ä̾ï)<span class="red">¢¨</span></td>
74            <td bgcolor="#ffffff" width="332" class="fs12">
75            <!--{assign var=key value="normal_url"}-->
76            <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
77            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
78            </td>
79        </tr>
80        <tr>
81            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">URL(¥»¥­¥å¥¢)<span class="red">¢¨</span></td>
82            <td bgcolor="#ffffff" width="332" class="fs12">
83            <!--{assign var=key value="secure_url"}-->
84            <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
85            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
86            </td>
87        </tr>
88        <tr>
89            <td bgcolor="#f2f1ec" width="150" class="fs12n">¶¦Ḁ̈ɥᥤ¥ó</td>
90            <td bgcolor="#ffffff" width="332"> 
91            <!--{assign var=key value="domain"}-->
92            <span class="red"><span class="fs12n"><!--{$arrErr[$key]}--></span></span>
93            <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
94            <br><span class="fs10">¢¨Ä̾ïURL¤È¥»¥­¥å¥¢URL¤Ç¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</span>
95            </td>
96        </tr>
97    </table>
98    </td>
99</tr>
100</table>
101
102<table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
103    <tr><td height="20"></td></tr>
104    <tr>
105        <td align="center">
106        <a href="#" onmouseover="chgImg('../img/install/back_on.jpg','back')" onmouseout="chgImg('../img/install/back.jpg','back')" onclick="document.form1['mode'].value='return_step0';document.form1.submit();return false;" /><img  width="105" src="../img/install/back.jpg"  height="24" alt="Á°¤ØÌá¤ë" border="0" name="back"></a>
107        <input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('../img/install/next_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('../img/install/next.jpg',this)" src="../img/install/next.jpg" width="105" height="24" alt="¼¡¤Ø¿Ê¤à" border="0" name="next">
108        </td>
109    </tr>
110    <tr><td height="30"></td></tr>
111</from>
112</table>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.