source: branches/dev/html/install/templates/agreement.tpl @ 11501

Revision 11501, 5.6 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<script type="text/javascript">
7<!--
8// ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ëɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨
9function fnChangeVisible(check_id, mod_id){
10   
11    if (document.getElementById(check_id).checked){
12        document.getElementById(mod_id).disabled = false;
13        document.getElementById(mod_id).src = '../img/install/next.jpg';       
14    } else {
15        document.getElementById(mod_id).disabled = true;       
16        document.getElementById(mod_id).src = '../img/install/next_off.jpg';
17    }
18}
19//-->
20</script>
21
22<table width="502" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" summary=" ">
23<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
24<input type="hidden" name="mode" value="<!--{$tpl_mode}-->">
25<input type="hidden" name="step" value="0">
26
27<!--{foreach key=key item=item from=$arrHidden}-->
28<input type="hidden" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$item|escape}-->">
29<!--{/foreach}-->
30
31<tr><td height="30"></td></tr>
32<tr><td align="left" class="fs12st">¢£»ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ</td></tr>
33<tr><td align="left" class="fs12">
34    °Ê²¼¤Î»ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤¡£<br/>
35    ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î·ÀÌó½ñ¤ËƱ°Õ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
36</td></tr>
37<tr><td height="10"></td></tr>
38<tr>
39    <td bgcolor="#cccccc" class="fs12">
40    <table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
41        <tr>
42            <td bgcolor="#ffffff" class="fs12">
43            <div id="agreement">
44                ===¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ÈÍѵöÂú½ñ¤Ë¤´Æ±°Õ²¼¤µ¤¤===<br/>
45                <br/>
46                ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍͤ¬ËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¤´ÍøÍѤˤʤ뤿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ÈÍÑ·ÀÌó½ñ¡×¤ÎÆâÍƤò¾µÂú¤·¤Æĺ¤¯¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ<br/>
47                ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥³¥Ô¡¼¡¢¤´»ÈÍѤˤʤä¿»þÅÀ¤Ç²¼µ­¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ÈÍѵöÂú½ñ¡×¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£<br/><br/>
48                --------------------- ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ÈÍѵöÂú½ñ ---------------------<br/><br/>
49                1.¥é¥¤¥»¥ó¥¹<br/><br/>
50                EC-CUBE¤Ç¤ÏÀ½ÉʤλÈÍѤˤ¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ìµ½þ¤ÎGPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÈÍ­½þ¤Î¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êý¼°¡×¤òºÎÍѤ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃħ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£<br/>
51                <br/>
52                1-1.GPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹<br/><br/>
53                ̵½þ¤ÇEC-CUBE¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Ê£À½¡¢²þÊÑ¡¢ÈÒÉÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢EC-CUBE¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈÒÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾õÂ֤ˤ·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£<br/><br/>
54                ¢¨ ²þÊÑ¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊPHP¥Õ¥¡¥¤¥ëÅù¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼Éôʬ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Ãøºî¸¢É½¼¨°Ê³°¤Î²Õ½ê¤ÏÁ´¤Æ²þÊѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£<br/>
55                <br/>
56                ¢¨ GPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊGNU °ìÈ̸ø½°ÍøÍѵöÂú·ÀÌó½ñ)¤ÎÀµ¼°¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢http://www.fsf.org/licenses/ ¡ÊÆüËܸìÌõhttp://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/>
57                <br/>
58                1-2.¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹<br/>
59                <br/>
60                EC-CUBE¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢GPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£<br/>
61                EC-CUBE¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤ÎÈϰϤǡ¢¤´¼«¿È¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br/>
62                <br/>
63                ¢¨ GPL¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤Ê¤¤Á´¤Æ¤Î¤´ÍøÍѤˤª¤¤¤Æ¡¢¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£<br/>
64                <br/>
65                ¢¨ ¾¦Íѥ饤¥»¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢http://www.ec-cube.net/license/business.php¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/>
66                 <br/>
67                2.ÌÈÀÕ<br/>
68                <br/>
69                2-1.ÍøÍѼԤϡ¢ËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î»ÈÍѤ˴ð¤Å¤¤¤ÆȯÀ¸¤·¤¿°ìÀڤξÀÜ¡¦´ÖÀܤλ³²¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÌǼº¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¡¢¶È̳ÄäÂÚ¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÅù¡Ë¤ª¤è¤Ó´í¸±¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍøÍѼԤΤߤ¬É餦¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë³Îǧ¤·¡¢Æ±°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£<br/>
70                2-2.¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡¢·ÀÌ󤽤¤«¤Ê¤ëˡŪº¬µò¤Ë¤è¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¶¡µë¼Ô¡¢ºÆÈÎÇä¶È¼Ô¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¾ðÊó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄ󶡲ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍͤ½¤Î¾¤ÎÂè»°¼Ô¤ËÂФ·¡¢±Ä¶È²ÁÃͤÎÁÓ¼º¡¢¶È̳¤ÎÄä»ß¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë»³²¡¢¤½¤Î¾¤¢¤é¤æ¤ë¾¦¶ÈŪ»³²¡¦Â»¼ºÅù¤ò´Þ¤á°ìÀڤξÀÜŪ¡¢´ÖÀÜŪ¡¢ÆüìŪ¡¢ÉÕ¿ïŪ¤Þ¤¿¤Ï·ë²ÌŪ»¼º¡¢Â»³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂФ·¤Æ¤âÀÕǤ¤òÉ餤¤Þ¤»¤ó¡£<br/>
71                <br/>
72                3.¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤Î¼ý½¸<br/>
73                <br/>
74                3-1 EC-CEBE¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¥µ¥¤¥ÈURL¡¢Å¹ÊÞ̾¡¢EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢PHP¾ðÊó¡¢DB¾ðÊóÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÀ¼Ò¤Ë¤Æ¼ý½¸¤µ¤»¤ÆÂפ¯¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë³Îǧ¤·¡¢Æ±°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£<br/>     
75            </div>
76            </td>
77        </tr>
78    </table>
79    </td>
80</tr>
81<tr><td height="10"></td></tr>
82<!--{assign var=key value="send_info"}-->
83<tr><td align="left" class="fs12"><input type="radio" id="agreement_yes" name="<!--{$key}-->" value=true onclick="fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');" <!--{if $arrForm[$key].value|escape}-->checked<!--{/if}-->><label for="agreement_yes">Ʊ°Õ¤¹¤ë</label>¡¡<input type="radio" id="agreement_no" name="<!--{$key}-->" value=false onclick="fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');" <!--{if !$arrForm[$key].value|escape}-->checked<!--{/if}-->><label for="agreement_no">Ʊ°Õ¤·¤Ê¤¤</label></td></tr>
84</table>
85
86<table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
87    <tr><td height="20"></td></tr>
88    <tr>
89        <td align="center">
90        <a href="#" onmouseover="chgImg('../img/install/back_on.jpg','back')" onmouseout="chgImg('../img/install/back.jpg','back')" onclick="document.form1['mode'].value='return_welcome';document.form1.submit();" /><img  width="105" src="../img/install/back.jpg"  height="24" alt="Á°¤ØÌá¤ë" border="0" name="back"></a>
91        <a href="#" onclick="document.form1.submit();"><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('../img/install/next_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('../img/install/next.jpg',this)" src="../img/install/next.jpg" width="105" height="24" alt="¼¡¤Ø¿Ê¤à" border="0" name="next" id="next"></a>
92        </td>
93    </tr>
94    <tr><td height="30"></td></tr>
95</from>
96</table>                               
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.