source: branches/dev/html/install/templates/agreement.tpl @ 11491

Revision 11491, 2.8 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<script type="text/javascript">
7<!--
8// ¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ëɽ¼¨¡¦Èóɽ¼¨
9function fnChangeVisible(check_id, mod_id){
10   
11    if (document.getElementById(check_id).checked){
12        document.getElementById(mod_id).disabled = false;
13        document.getElementById(mod_id).src = '../img/install/next.jpg';       
14    } else {
15        document.getElementById(mod_id).disabled = true;       
16        document.getElementById(mod_id).src = '../img/install/next_off.jpg';
17    }
18}
19//-->
20</script>
21
22<table width="502" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" summary=" ">
23<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
24<input type="hidden" name="mode" value="<!--{$tpl_mode}-->">
25<input type="hidden" name="step" value="0">
26
27<!--{foreach key=key item=item from=$arrHidden}-->
28<input type="hidden" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$item|escape}-->">
29<!--{/foreach}-->
30
31<tr><td height="30"></td></tr>
32<tr><td align="left" class="fs12st">¢£»ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ</td></tr>
33<tr><td align="left" class="fs12">
34    °Ê²¼¤Î»ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ò¤ªÆɤߤ¯¤À¤µ¤¤¡£<br/>
35    ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î·ÀÌó½ñ¤ËƱ°Õ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
36</td></tr>
37<tr>
38    <td bgcolor="#cccccc" class="fs12">
39    <table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
40        <tr>
41            <td bgcolor="#ffffff" class="fs12" height="50">
42            dummy¡¦¡¦¡¦
43            </td>
44        </tr>
45    </table>
46    </td>
47</tr>
48<!--{assign var=key value="send_info"}-->
49<tr><td align="left" class="fs12"><input type="radio" id="agreement_yes" name="<!--{$key}-->" value=1 onclick="fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');" <!--{if $arrForm[$key].value|escape}-->checked<!--{/if}-->><label for="agreement_yes">Ʊ°Õ¤¹¤ë</label>¡¡<input type="radio" id="agreement_no" name="<!--{$key}-->" value=false onclick="fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');" <!--{if !$arrForm[$key].value|escape}-->checked<!--{/if}-->><label for="agreement_no">Ʊ°Õ¤·¤Ê¤¤</label></td></tr>
50</table>
51
52<table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
53    <tr><td height="20"></td></tr>
54    <tr>
55        <td align="center">
56        <a href="#" onmouseover="chgImg('../img/install/back_on.jpg','back')" onmouseout="chgImg('../img/install/back.jpg','back')" onclick="document.form1['mode'].value='return_welcome';document.form1.submit();" /><img  width="105" src="../img/install/back.jpg"  height="24" alt="Á°¤ØÌá¤ë" border="0" name="back"></a>
57        <a href="#" onclick="document.form1.submit();"><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('../img/install/next_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('../img/install/next.jpg',this)" src="../img/install/next.jpg" width="105" height="24" alt="¼¡¤Ø¿Ê¤à" border="0" name="next" id="next"></a>
58        </td>
59    </tr>
60    <tr><td height="30"></td></tr>
61</from>
62</table>                               
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.