source: branches/dev/html/install/index.php @ 11506

Revision 11506, 33.4 KB checked in by uehara, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../../data/module/Request.php");
10
11define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
12
13class LC_Page {
14    function LC_Page() {
15        $this->arrDB_TYPE = array(
16            'pgsql' => 'PostgreSQL',
17            'mysql' => 'MySQL' 
18        );
19        $this->arrDB_PORT = array(
20            'pgsql' => '',
21            'mysql' => ''   
22        );
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27
28// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
29$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
30$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
31
32if($mode != '777') {
33    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
34    exit;
35}
36
37$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
38
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
40$objWebParam = new SC_FormParam();
41$objDBParam = new SC_FormParam();
42// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
43$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
44$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
45
46//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
47$objWebParam->setParam($_POST);
48$objDBParam->setParam($_POST);
49
50switch($_POST['mode']) {
51// ¤è¤¦¤³¤½
52case 'welcome':
53    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
54    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
55    break;
56// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ
57case 'agreement':
58    $objPage = lfDispStep0($objPage);
59    break;
60// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
61case 'step0':
62    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
63    break; 
64// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
65case 'step0_1':
66    $objPage = lfDispStep1($objPage);
67    break; 
68// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
69case 'step1':
70    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
71    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
72    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
73        $objPage = lfDispStep2($objPage);
74    } else {
75        $objPage = lfDispStep1($objPage);
76    }
77    break;
78// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
79case 'step2':
80    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
81    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
82    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
83        $objPage = lfDispStep3($objPage);
84    } else {
85        $objPage = lfDispStep2($objPage);
86    }
87    break;
88// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
89case 'step3':
90    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
91    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
92    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
93   
94    /*
95        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
96        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
97    */
98    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
99    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
100    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
101    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
102    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
103    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
104    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
105    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
106   
107    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
108    lfAddColumn($dsn);
109
110    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲÃ
111    lfAddData($dsn);
112   
113    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
114        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
115        $skip = $_POST["db_skip"];
116        if ($skip == "on") {
117            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
118            lfMakeConfigFile();
119            $objPage = lfDispComplete($objPage);
120            //$objPage = lfDispStep4($objPage);
121            break;
122        }
123    }
124   
125    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
126    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
127    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
128        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
129    } else {
130        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
131    }
132
133    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
134    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
135        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
136        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
137        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
138            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
139        } else {
140            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
141        }
142    }   
143   
144    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
145    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
146        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
147       
148        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
149            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
150        } else {
151            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
152        }
153    }   
154   
155    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
156    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
157        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
158        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
159            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
160        } else {
161            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
162        }
163    }   
164   
165    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
166    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
167        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
168        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
169            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
170        } else {
171            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
172        }
173    }
174
175    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
176        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
177        lfMakeConfigFile();
178        $objPage = lfDispStep3($objPage);
179        $objPage->tpl_mode = 'step4';
180    } else {
181        $objPage = lfDispStep3($objPage);
182    }
183    break;
184case 'step4':
185    $objPage = lfDispStep4($objPage);
186    break;
187   
188// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
189case 'drop':
190    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
191    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
192    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
193   
194    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
195    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
196    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
197       
198    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
199        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
200        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
201        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
202            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
203        } else {
204            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
205        }
206    }
207
208    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
209    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
210        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
211        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
212            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
213        } else {
214            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
215        }
216    }
217    $objPage = lfDispStep3($objPage);
218    break;
219// ´°Î»²èÌÌ
220case 'complete':
221    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
222    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
223   
224    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
225    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
226    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
227    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
228    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
229    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
230    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
231    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
232    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
233    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
234    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
235    $objQuery = new SC_Query($dsn);
236    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
237    if($cnt > 0) {
238        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
239    } else {       
240        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);     
241    }
242
243    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
244    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
245    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
246   
247    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
248    $objQuery->query($sql, array($login_id));   
249
250    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
251            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
252   
253    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));     
254   
255    global $GLOBAL_ERR;
256    $GLOBAL_ERR = "";
257    $objPage = lfDispComplete($objPage);
258   
259    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤âÎɤ¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ÷¤ë
260    $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
261    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
262   
263    $arrSendData = array();
264    foreach($_POST as $key => $val){
265        if (ereg("^senddata_*", $key)){
266            $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
267            $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
268        }
269    }
270   
271    $req->addPostDataArray($arrSendData);
272   
273    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
274        $response1 = $req->getResponseBody();
275    } else {
276        $response1 = "";
277    }
278    $req->clearPostData();
279   
280    break;
281case 'return_step0':
282    $objPage = lfDispStep0($objPage);
283    break; 
284case 'return_step1':
285    $objPage = lfDispStep1($objPage);
286    break;
287case 'return_step2':
288    $objPage = lfDispStep2($objPage);
289    break;
290case 'return_step3':
291    $objPage = lfDispStep3($objPage);
292    break;
293case 'return_agreement':
294    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
295    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
296    break;
297case 'return_welcome':
298default:
299    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
300    break;
301}
302
303//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
304$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
305$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
306
307// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
308$objView->assignobj($objPage);
309$objView->display('install_frame.tpl');
310//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
311// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
312function lfDispWelcome($objPage) {
313    global $objWebParam;
314    global $objDBParam;
315    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
316    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
317    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
318    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
319    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
320    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
321    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
322    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
323    return $objPage;
324}
325
326// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤Îɽ¼¨
327function lfDispAgreement($objPage) {
328    global $objWebParam;
329    global $objDBParam;
330    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
331    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
332    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
333    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
334    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
335    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
336    $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl';
337    $objPage->tpl_mode = 'agreement';
338    return $objPage;
339}
340
341// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
342function lfDispStep0($objPage) {
343    global $objWebParam;
344    global $objDBParam;
345    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
346    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
347    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
348    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
349    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
350    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
351    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
352    $objPage->tpl_mode = 'step0';
353   
354    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
355    $arrWriteFile = array(
356        "../../data/install.inc",
357        "../../data/install_mobile.inc",
358        "../user_data",
359        "../cp",
360        "../upload",
361        "../mobile/converted_images",
362        "../../data/Smarty/templates_c",
363        "../../data/downloads",
364        "../../data/logs"
365    );
366   
367    $mess = "";
368    $err_file = false;
369    foreach($arrWriteFile as $val) {
370        if(file_exists($val)) {
371            $mode = lfGetFileMode($val);
372            $real_path = realpath($val);
373                       
374            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
375            if(is_dir($val)) {
376                if($mode == "777") {
377                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
378                } else {
379                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
380                    $err_file = true;                                       
381                }
382            } else {
383                if($mode == "666") {
384                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
385                } else {
386                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
387                    $err_file = true;                           
388                }
389            }           
390        } else {
391            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
392            $err_file = true;
393        }
394    }
395   
396    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
397    if(!$err_file) {
398        $path = "../../data/Smarty/templates_c/admin";
399        if(!file_exists($path)) {
400            mkdir($path);
401        }
402        $path = "../upload/temp_template";
403        if(!file_exists($path)) {
404            mkdir($path);
405        }       
406        $path = "../upload/save_image";
407        if(!file_exists($path)) {
408            mkdir($path);
409        }
410        $path = "../upload/temp_image";
411        if(!file_exists($path)) {
412            mkdir($path);
413        }
414        $path = "../upload/graph_image";
415        if(!file_exists($path)) {
416            mkdir($path);
417        }
418        $path = "../upload/csv";
419        if(!file_exists($path)) {
420            mkdir($path);
421        }
422        $path = "../../data/downloads/module";
423        if(!file_exists($path)) {
424            mkdir($path);
425        }
426        $path = "../../data/downloads/update";
427        if(!file_exists($path)) {
428            mkdir($path);
429        }       
430    }
431   
432    $objPage->mess = $mess;
433    $objPage->err_file = $err_file;
434
435    return $objPage;
436}
437
438// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
439function lfDispStep0_1($objPage) {
440    global $objWebParam;
441    global $objDBParam;
442    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
443    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
444    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
445    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
446    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
447    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
448    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
449    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
450    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
451    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
452    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
453    return $objPage;
454}
455
456// STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
457function lfDispStep0_2($objPage) {
458    global $objWebParam;
459    global $objDBParam;
460    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
461    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
462    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
463    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
464    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
465    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
466    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
467    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
468    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
469    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
470    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
471    return $objPage;
472}
473
474function lfGetFileMode($path) {
475    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
476    return $mode;
477}
478
479// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
480function lfDispStep1($objPage) {
481    global $objDBParam;
482    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
483    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
484    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
485    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
486    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
487    $objPage->tpl_mode = 'step1';
488    return $objPage;
489}
490
491// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
492function lfDispStep2($objPage) {
493    global $objWebParam;
494    global $objDBParam;
495    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
496    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
497    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
498    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
499    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
500    $objPage->tpl_mode = 'step2';
501    return $objPage;
502}
503
504// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
505function lfDispStep3($objPage) {
506    global $objWebParam;
507    global $objDBParam;
508    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
509    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
510    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
511    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
512    $objPage->arrHidden['send_info'] = $_POST['send_info'];
513    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
514    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
515    $objPage->tpl_mode = 'step3';
516    return $objPage;
517}
518
519// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
520function lfDispStep4($objPage) {
521    global $objWebParam;
522    global $objDBParam;
523    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
524    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
525    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
526    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
527
528    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
529    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
530    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
531
532    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
533    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
534
535    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
536    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
537    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
538    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
539    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
540    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
541    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
542    $objPage->tpl_mode = 'complete';
543    return $objPage;
544}
545
546// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
547function lfDispComplete($objPage) {
548    global $objWebParam;
549    global $objDBParam;
550    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
551    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
552    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
553    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
554    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
555    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
556    $objPage->tpl_mode = 'complete';
557   
558    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
559    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
560    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
561        $secure_url = $secure_url . "/";
562    }
563    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;     
564    return $objPage;
565}
566
567// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
568function lfInitWebParam($objWebParam) {
569   
570    if(defined('HTML_PATH')) {
571        $install_dir = HTML_PATH;
572    } else {
573        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
574    }
575   
576    if(defined('SITE_URL')) {
577        $normal_url = SITE_URL;
578    } else {
579        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
580        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
581    }
582   
583    if(defined('SSL_URL')) {
584        $secure_url = SSL_URL;
585    } else {
586        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
587        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
588    }
589
590    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
591    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
592        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
593        if($ret) {
594            $objQuery = new SC_Query();
595            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
596            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
597            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
598        }
599    }
600
601    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
602    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
603    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
604    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
605    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
606    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
607    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
608    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
609   
610    return $objWebParam;
611}
612
613// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
614function lfInitDBParam($objDBParam) {
615       
616    if(defined('DB_SERVER')) {
617        $db_server = DB_SERVER;
618    } else {
619        $db_server = "127.0.0.1";
620    }
621   
622    if(defined('DB_TYPE')) {
623        $db_type = DB_TYPE;
624    } else {
625        $db_type = "";
626    }
627   
628    if(defined('DB_PORT')) {
629        $db_port = DB_PORT;
630    } else {
631        $db_port = "";
632    }
633       
634    if(defined('DB_NAME')) {
635        $db_name = DB_NAME;
636    } else {
637        $db_name = "eccube_db";
638    }
639       
640    if(defined('DB_USER')) {
641        $db_user = DB_USER;
642    } else {
643        $db_user = "eccube_db_user";               
644    }
645           
646    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
647    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
648    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
649    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
650    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
651    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));   
652       
653    return $objDBParam;
654}
655
656// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
657function lfCheckWebError($objFormParam) {
658    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
659    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
660    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
661    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
662   
663    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
664    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
665    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
666   
667    if($normal_dir != $secure_dir) {
668        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
669        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";     
670    }
671   
672    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
673    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
674   
675    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
676    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
677   
678    return $objErr->arrErr;
679}
680
681// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
682function lfCheckDBError($objFormParam) {
683    global $objPage;
684   
685    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
686    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
687   
688    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
689    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
690   
691    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
692        // Àܳ³Îǧ
693        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
694        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
695        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
696        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
697        // ÀܳÀ®¸ù
698        if(!PEAR::isError($objDB)) {
699            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
700            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);           
701        } else {
702            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
703            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
704            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
705            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
706            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
707        }
708    }
709    return $objErr->arrErr;
710}
711
712// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
713function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
714    $arrErr = array();
715   
716    if(!file_exists($filepath)) {
717        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
718    } else {
719        if($fp = fopen($filepath,"r")) {
720            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
721            fclose($fp);
722        }
723        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
724        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
725        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
726        // Àܳ¥¨¥é¡¼
727        if(!PEAR::isError($objDB)) {
728            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
729            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
730            $sql_split = split(";",$sql);
731            foreach($sql_split as $key => $val){
732                if (trim($val) != "") {
733                    $ret = $objDB->query($val);
734                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
735                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
736                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
737                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
738                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
739                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
740                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
741                    }
742                }
743            }           
744        } else {
745            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
746            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
747        }
748    }
749    return $arrErr;
750}
751
752// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
753function lfMakeConfigFile() {
754    global $objWebParam;
755    global $objDBParam;
756   
757    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
758    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
759    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
760        $root_dir = $root_dir . "/";
761    }
762   
763    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
764    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
765    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
766        $normal_url = $normal_url . "/";
767    }
768   
769    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
770    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
771    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
772        $secure_url = $secure_url . "/";
773    }
774   
775    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
776    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
777   
778    $data_path = $root_dir . "../data/";
779    $filepath = $data_path . "install.inc";
780   
781    $config_data =
782    "<?php\n".
783    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
784    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .     
785    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
786    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
787    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
788    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
789    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
790    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
791    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
792    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
793    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
794    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
795    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
796    "?>";
797   
798    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
799        fwrite($fp, $config_data);
800        fclose($fp);
801    }
802
803    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
804    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc";
805   
806    $config_data =
807    "<?php\n".
808    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
809    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" . 
810    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
811    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" .
812    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
813    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" .
814    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
815    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .   
816    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
817    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
818    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
819    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
820    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
821    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
822    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
823    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
824    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
825    "?>";
826   
827    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
828        fwrite($fp, $config_data);
829        fclose($fp);
830    }
831}
832
833// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
834function lfAddTable($table_name, $dsn) {
835    $arrErr = array();
836    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
837        list($db_type) = split(":", $dsn);
838        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
839        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
840    }
841    return $arrErr;
842}
843
844// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
845function lfDropTable($table_name, $dsn) {
846    $arrErr = array();
847    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
848        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
849        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
850        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
851        // ÀܳÀ®¸ù
852        if(!PEAR::isError($objDB)) {
853            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
854        } else {
855            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
856            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
857            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
858            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
859            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
860        }
861    }
862    return $arrErr;
863}
864
865// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
866function lfAddColumn($dsn) {
867    global $objDBParam;
868
869    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
870    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
871    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
872    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
873    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
874    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
875    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
876    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
877    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
878    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
879    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
880    sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true);
881
882    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
883    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);   
884    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
885    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
886    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
887    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
888    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
889    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
890    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
891    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
892    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
893    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
894
895    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
896    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
897    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);   
898    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
899    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
900    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
901    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);   
902    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
903    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
904    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
905    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
906    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
907    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
908    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
909    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
910    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
911   
912    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
913    sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true);
914    sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
915    sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
916    sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
917    sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
918    sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);   
919
920    // ¸ÜµÒ
921    if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "", $dsn)) {
922        sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true);
923        $objQuery = new SC_Query($dsn);
924        if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
925            $objQuery->query("CREATE INDEX dtb_customer_mobile_phone_id_key ON dtb_customer (mobile_phone_id(64))");
926        } else {
927            $objQuery->query("CREATE INDEX dtb_customer_mobile_phone_id_key ON dtb_customer (mobile_phone_id)");
928        }
929    }
930
931    // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë
932    if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
933        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true);
934    } else {
935        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true);
936    }
937}
938
939// ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
940function lfAddData($dsn) {
941    // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë
942    if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) {
943        lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()');       
944        lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()');
945        lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()');
946        lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()');
947        lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()');
948        lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()');
949        lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()');
950        lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()');
951        lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()');
952        lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()');
953        lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()');
954        lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()');
955        lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()');
956        lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()');
957        lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()');
958        lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()');
959        lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()');
960        lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()');
961        lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()');
962        lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()');
963        lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()');
964        lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()');
965        lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()');
966        lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()');
967        lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()');
968        lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()');
969        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()');
970        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()');
971        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()');
972        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()');
973        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()');
974        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()');
975        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()');
976        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()');
977        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()');
978        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()');
979        lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()');
980        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()');
981        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()');
982        lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()');
983    }
984}
985
986// CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲÃ
987function lfInsertCSVData($csv_id,$col,$disp_name,$rank,$create_date,$update_date) {
988    $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);";
989    sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn = "", $sql, true);
990}
991?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.