source: branches/dev/html/install/index.php @ 11492

Revision 11492, 33.0 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8$INSTALL_DIR = realpath(dirname( __FILE__));
9require_once("../../data/module/Request.php");
10
11define("INSTALL_LOG", "./temp/install.log");
12
13class LC_Page {
14    function LC_Page() {
15        $this->arrDB_TYPE = array(
16            'pgsql' => 'PostgreSQL',
17            'mysql' => 'MySQL' 
18        );
19        $this->arrDB_PORT = array(
20            'pgsql' => '',
21            'mysql' => ''   
22        );
23    }
24}
25
26$objPage = new LC_Page();
27
28// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯
29$temp_dir = $INSTALL_DIR . '/temp';
30$mode = lfGetFileMode($temp_dir);
31
32if($mode != '777') {
33    sfErrorHeader($temp_dir . "¤Ë¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£", true);
34    exit;
35}
36
37$objView = new SC_InstallView($INSTALL_DIR . '/templates', $INSTALL_DIR . '/temp');
38
39// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
40$objWebParam = new SC_FormParam();
41$objDBParam = new SC_FormParam();
42// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
43$objWebParam = lfInitWebParam($objWebParam);
44$objDBParam = lfInitDBParam($objDBParam);
45
46//¥Õ¥©¡¼¥àÇÛÎó¤Î¼èÆÀ
47$objWebParam->setParam($_POST);
48$objDBParam->setParam($_POST);
49
50switch($_POST['mode']) {
51// ¤è¤¦¤³¤½
52case 'welcome':
53    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
54    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
55    break;
56// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤ÎƱ°Õ
57case 'agreement':
58    $objPage = lfDispStep0($objPage);
59    break;
60// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
61case 'step0':
62    $objPage = lfDispStep0_1($objPage);
63    break; 
64// ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼
65case 'step0_1':
66    $objPage = lfDispStep1($objPage);
67    break; 
68// WEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê
69case 'step1':
70    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
71    $objPage->arrErr = lfCheckWEBError($objWebParam);
72    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
73        $objPage = lfDispStep2($objPage);
74    } else {
75        $objPage = lfDispStep1($objPage);
76    }
77    break;
78// ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀßÄê
79case 'step2':
80    //ÆþÎÏÃͤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
81    $objPage->arrErr = lfCheckDBError($objDBParam);
82    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
83        $objPage = lfDispStep3($objPage);
84    } else {
85        $objPage = lfDispStep2($objPage);
86    }
87    break;
88// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
89case 'step3':
90    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
91    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
92    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
93   
94    /*
95        lfAddTable¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×Åù¤ÇÄɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
96        ¡Ê£Ä£Â¹½À®¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤Î¤¿¤á¥¹¥­¥Ã¥×»þ¤â¶¯À©¡Ë
97    */
98    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
99    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_session", $dsn);         // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
100    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_module", $dsn);          // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
101    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_campaign_order", $dsn);  // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
102    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
103    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_kara_mail", $dsn);    // ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
104    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÄɲ䵤ì¤ë¡£
105    $objPage->arrErr = lfAddTable("dtb_mobile_ext_session_id", $dsn);   // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë
106   
107    // ¥«¥é¥à¤òÄɲÃ
108    lfAddColumn($dsn);
109
110    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲÃ
111    lfAddData($dsn);
112   
113    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
114        // ¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡²èÌ̤ØÁ«°Ü
115        $skip = $_POST["db_skip"];
116        if ($skip == "on") {
117            // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
118            lfMakeConfigFile();
119            //$objPage = lfDispComplete($objPage);
120            $objPage = lfDispStep4($objPage);
121            break;
122        }
123    }
124   
125    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®
126    $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_table_".$arrRet['db_type'].".sql", $dsn);
127    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
128        $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
129    } else {
130        $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
131    }
132
133    // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
134    if(count($objPage->arrErr) == 0 and $arrRet['db_type'] == 'pgsql') {
135        // ¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®
136        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/create_view.sql", $dsn);
137        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
138            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
139        } else {
140            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
141        }
142    }   
143   
144    // ½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
145    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
146        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/insert_data.sql", $dsn);
147       
148        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
149            $objPage->tpl_message.="¡û¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
150        } else {
151            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§½é´ü¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
152        }
153    }   
154   
155    // ¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
156    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
157        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/column_comment.sql", $dsn);
158        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
159            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
160        } else {
161            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥«¥é¥à¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
162        }
163    }   
164   
165    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß
166    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
167        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/table_comment.sql", $dsn);
168        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
169            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
170        } else {
171            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
172        }
173    }
174
175    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
176        // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®
177        lfMakeConfigFile();
178        $objPage = lfDispStep3($objPage);
179        $objPage->tpl_mode = 'step4';
180    } else {
181        $objPage = lfDispStep3($objPage);
182    }
183    break;
184case 'step4':
185    $objPage = lfDispStep4($objPage);
186    break;
187   
188// ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÎàºï½ü
189case 'drop':
190    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
191    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
192    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
193   
194    // Äɲåơ¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ðºï½ü¤¹¤ë¡£
195    lfDropTable("dtb_module", $dsn);
196    lfDropTable("dtb_session", $dsn);
197       
198    if ($arrRet['db_type'] == 'pgsql'){
199        // ¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü
200        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_view.sql", $dsn, false);
201        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
202            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
203        } else {
204            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Ó¥å¡¼¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";     
205        }
206    }
207
208    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü
209    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
210        $objPage->arrErr = lfExecuteSQL("./sql/drop_table.sql", $dsn, false);
211        if(count($objPage->arrErr) == 0) {
212            $objPage->tpl_message.="¡û¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
213        } else {
214            $objPage->tpl_message.="¡ß¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";       
215        }
216    }
217    $objPage = lfDispStep3($objPage);
218    break;
219// ´°Î»²èÌÌ
220case 'complete':
221    // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
222    $arrRet =  $objDBParam->getHashArray();
223   
224    $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
225    $sqlval['shop_name'] = $objWebParam->getValue('shop_name');
226    $sqlval['email01'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
227    $sqlval['email02'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
228    $sqlval['email03'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
229    $sqlval['email04'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
230    $sqlval['email05'] = $objWebParam->getValue('admin_mail');
231    $sqlval['top_tpl'] = "default1";
232    $sqlval['product_tpl'] = "default1";
233    $sqlval['detail_tpl'] = "default1";
234    $sqlval['mypage_tpl'] = "default1";
235    $objQuery = new SC_Query($dsn);
236    $cnt = $objQuery->count("dtb_baseinfo");
237    if($cnt > 0) {
238        $objQuery->update("dtb_baseinfo", $sqlval);
239    } else {       
240        $objQuery->insert("dtb_baseinfo", $sqlval);     
241    }
242
243    // ´ÉÍý¼ÔÅÐÏ¿
244    $login_id = $objWebParam->getValue('login_id');
245    $login_pass = sha1($objWebParam->getValue('login_pass') . ":" . AUTH_MAGIC);
246   
247    $sql = "DELETE FROM dtb_member WHERE login_id = ?";
248    $objQuery->query($sql, array($login_id));   
249
250    $sql = "INSERT INTO dtb_member (name, login_id, password, creator_id, authority, work, del_flg, rank, create_date, update_date)
251            VALUES ('´ÉÍý¼Ô',?,?,0,0,1,0,1, now(), now());";
252   
253    $objQuery->query($sql, array($login_id, $login_pass));     
254   
255    global $GLOBAL_ERR;
256    $GLOBAL_ERR = "";
257    $objPage = lfDispComplete($objPage);
258   
259    // ¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤âÎɤ¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ÷¤ë
260    $req = new HTTP_Request("http://www.ec-cube.net/mall/use_site.php");
261    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
262   
263    $arrSendData = array();
264    foreach($_POST as $key => $val){
265        if (ereg("^senddata_*", $key)){
266            $arrSendDataTmp = array(str_replace("senddata_", "", $key) => $val);
267            $arrSendData = array_merge($arrSendData, $arrSendDataTmp);
268        }
269    }
270   
271    $req->addPostDataArray($arrSendData);
272   
273    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
274        $response1 = $req->getResponseBody();
275    } else {
276        $response1 = "";
277    }
278    $req->clearPostData();
279   
280    break;
281case 'return_step0':
282    $objPage = lfDispStep0($objPage);
283    break; 
284case 'return_step1':
285    $objPage = lfDispStep1($objPage);
286    break;
287case 'return_step2':
288    $objPage = lfDispStep2($objPage);
289    break;
290case 'return_step3':
291    $objPage = lfDispStep3($objPage);
292    break;
293case 'return_agreement':
294    $objPage = lfDispAgreement($objPage);
295    $objPage->tpl_onload .= "fnChangeVisible('agreement_yes', 'next');";
296    break;
297case 'return_welcome':
298default:
299    $objPage = lfDispWelcome($objPage);
300    break;
301}
302
303//¥Õ¥©¡¼¥àÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
304$objPage->arrForm = $objWebParam->getFormParamList();
305$objPage->arrForm = array_merge($objPage->arrForm, $objDBParam->getFormParamList());
306
307// SiteInfo¤òÆɤ߹þ¤Þ¤Ê¤¤
308$objView->assignobj($objPage);
309$objView->display('install_frame.tpl');
310//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
311// ¤è¤¦¤³¤½²èÌ̤Îɽ¼¨
312function lfDispWelcome($objPage) {
313    global $objWebParam;
314    global $objDBParam;
315    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
316    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
317    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
318    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
319    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
320    $objPage->tpl_mainpage = 'welcome.tpl';
321    $objPage->tpl_mode = 'welcome';
322    return $objPage;
323}
324
325// »ÈÍѵöÂú·ÀÌó½ñ¤Îɽ¼¨
326function lfDispAgreement($objPage) {
327    global $objWebParam;
328    global $objDBParam;
329    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
330    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
331    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
332    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
333    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
334    $objPage->tpl_mainpage = 'agreement.tpl';
335    $objPage->tpl_mode = 'agreement';
336    return $objPage;
337}
338
339// STEP0²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¸¢¸Â¥Á¥§¥Ã¥¯)
340function lfDispStep0($objPage) {
341    global $objWebParam;
342    global $objDBParam;
343    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
344    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
345    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
346    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
347    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
348    $objPage->tpl_mainpage = 'step0.tpl';
349    $objPage->tpl_mode = 'step0';
350   
351    // ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ñ¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
352    $arrWriteFile = array(
353        "../../data/install.inc",
354        "../../data/install_mobile.inc",
355        "../user_data",
356        "../cp",
357        "../upload",
358        "../mobile/converted_images",
359        "../../data/Smarty/templates_c",
360        "../../data/downloads",
361        "../../data/logs"
362    );
363   
364    $mess = "";
365    $err_file = false;
366    foreach($arrWriteFile as $val) {
367        if(file_exists($val)) {
368            $mode = lfGetFileMode($val);
369            $real_path = realpath($val);
370                       
371            // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç
372            if(is_dir($val)) {
373                if($mode == "777") {
374                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
375                } else {
376                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(777)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
377                    $err_file = true;                                       
378                }
379            } else {
380                if($mode == "666") {
381                    $mess.= ">> ¡û¡§$real_path($mode) <br>¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¡£<br>";                   
382                } else {
383                    $mess.= ">> ¡ß¡§$real_path($mode) <br>¥æ¡¼¥¶½ñ¹þ¤ß¸¢¸Â(666)¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>";
384                    $err_file = true;                           
385                }
386            }           
387        } else {
388            $mess.= ">> ¡ß¡§$val ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
389            $err_file = true;
390        }
391    }
392   
393    // ¸¢¸Â¥¨¥é¡¼Åù¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
394    if(!$err_file) {
395        $path = "../../data/Smarty/templates_c/admin";
396        if(!file_exists($path)) {
397            mkdir($path);
398        }
399        $path = "../upload/temp_template";
400        if(!file_exists($path)) {
401            mkdir($path);
402        }       
403        $path = "../upload/save_image";
404        if(!file_exists($path)) {
405            mkdir($path);
406        }
407        $path = "../upload/temp_image";
408        if(!file_exists($path)) {
409            mkdir($path);
410        }
411        $path = "../upload/graph_image";
412        if(!file_exists($path)) {
413            mkdir($path);
414        }
415        $path = "../upload/csv";
416        if(!file_exists($path)) {
417            mkdir($path);
418        }
419        $path = "../../data/downloads/module";
420        if(!file_exists($path)) {
421            mkdir($path);
422        }
423        $path = "../../data/downloads/update";
424        if(!file_exists($path)) {
425            mkdir($path);
426        }       
427    }
428   
429    $objPage->mess = $mess;
430    $objPage->err_file = $err_file;
431
432    return $objPage;
433}
434
435// STEP0_1²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
436function lfDispStep0_1($objPage) {
437    global $objWebParam;
438    global $objDBParam;
439    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
440    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
441    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
442    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
443    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
444    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
445    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
446    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
447    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
448    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
449    return $objPage;
450}
451
452// STEP0_2²èÌ̤Îɽ¼¨(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼)
453function lfDispStep0_2($objPage) {
454    global $objWebParam;
455    global $objDBParam;
456    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
457    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
458    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
459    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
460    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
461    $objPage->tpl_mainpage = 'step0_1.tpl';
462    $objPage->tpl_mode = 'step0_1';
463    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥Ô¡¼
464    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./user_data/", "../user_data/", $objPage->copy_mess);
465    $objPage->copy_mess = sfCopyDir("./save_image/", "../upload/save_image/", $objPage->copy_mess);
466    return $objPage;
467}
468
469function lfGetFileMode($path) {
470    $mode = substr(sprintf('%o', fileperms($path)), -3);
471    return $mode;
472}
473
474// STEP1²èÌ̤Îɽ¼¨
475function lfDispStep1($objPage) {
476    global $objDBParam;
477    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
478    $objPage->arrHidden = $objDBParam->getHashArray();
479    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
480    $objPage->tpl_mainpage = 'step1.tpl';
481    $objPage->tpl_mode = 'step1';
482    return $objPage;
483}
484
485// STEP2²èÌ̤Îɽ¼¨
486function lfDispStep2($objPage) {
487    global $objWebParam;
488    global $objDBParam;
489    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
490    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
491    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
492    $objPage->tpl_mainpage = 'step2.tpl';
493    $objPage->tpl_mode = 'step2';
494    return $objPage;
495}
496
497// STEP3²èÌ̤Îɽ¼¨
498function lfDispStep3($objPage) {
499    global $objWebParam;
500    global $objDBParam;
501    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
502    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
503    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
504    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
505    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
506    $objPage->tpl_mainpage = 'step3.tpl';
507    $objPage->tpl_mode = 'step3';
508    return $objPage;
509}
510
511// STEP4²èÌ̤Îɽ¼¨
512function lfDispStep4($objPage) {
513    global $objWebParam;
514    global $objDBParam;
515    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
516    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
517    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
518    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
519
520    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
521    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
522    if (!ereg("/$", $normal_url)) $normal_url = $normal_url . "/";
523
524    $arrDbParam = $objDBParam->getHashArray();
525    $dsn = $arrDbParam['db_type']."://".$arrDbParam['db_user'].":".$arrDbParam['db_password']."@".$arrDbParam['db_server'].":".$arrDbParam['db_port']."/".$arrDbParam['db_name'];
526
527    $objPage->tpl_site_url = $normal_url;
528    $objPage->tpl_shop_name = $objWebParam->getValue('shop_name');
529    $objPage->tpl_cube_ver = ECCUBE_VERSION;
530    $objPage->tpl_php_ver = phpversion();
531    $objPage->tpl_db_ver = sfGetDBVersion($dsn);
532    $objPage->tpl_db_skip = $_POST['db_skip'];
533    $objPage->tpl_mainpage = 'step4.tpl';
534    $objPage->tpl_mode = 'complete';
535    return $objPage;
536}
537
538// ´°Î»²èÌ̤Îɽ¼¨
539function lfDispComplete($objPage) {
540    global $objWebParam;
541    global $objDBParam;
542    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
543    $objPage->arrHidden = $objWebParam->getHashArray();
544    // hidden¤ËÆþÎÏÃͤòÊÝ»ý
545    $objPage->arrHidden = array_merge($objPage->arrHidden, $objDBParam->getHashArray());
546    $objPage->arrHidden['db_skip'] = $_POST['db_skip'];
547    $objPage->tpl_mainpage = 'complete.tpl';
548    $objPage->tpl_mode = 'complete';
549   
550    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
551    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
552    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
553        $secure_url = $secure_url . "/";
554    }
555    $objPage->tpl_sslurl = $secure_url;     
556    return $objPage;
557}
558
559// WEB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
560function lfInitWebParam($objWebParam) {
561   
562    if(defined('HTML_PATH')) {
563        $install_dir = HTML_PATH;
564    } else {
565        $install_dir = realpath(dirname( __FILE__) . "/../") . "/";
566    }
567   
568    if(defined('SITE_URL')) {
569        $normal_url = SITE_URL;
570    } else {
571        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
572        $normal_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
573    }
574   
575    if(defined('SSL_URL')) {
576        $secure_url = SSL_URL;
577    } else {
578        $dir = ereg_replace("install/.*$", "", $_SERVER['REQUEST_URI']);
579        $secure_url = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $dir;
580    }
581
582    // Ź̾¡¢´ÉÍý¼Ô¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£(ºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ)
583    if(defined('DEFAULT_DSN')) {
584        $ret = sfTabaleExists("dtb_baseinfo", DEFAULT_DSN);
585        if($ret) {
586            $objQuery = new SC_Query();
587            $arrRet = $objQuery->select("shop_name, email01", "dtb_baseinfo");
588            $shop_name = $arrRet[0]['shop_name'];
589            $admin_mail = $arrRet[0]['email01'];
590        }
591    }
592
593    $objWebParam->addParam("Ź̾", "shop_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $shop_name);
594    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹", "admin_mail", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EMAIL_CHECK","EMAIL_CHAR_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $admin_mail);
595    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID", "login_id", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
596    $objWebParam->addParam("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "login_pass", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
597    $objWebParam->addParam("¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê", "install_dir", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $install_dir);
598    $objWebParam->addParam("URL(Ä̾ï)", "normal_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $normal_url);
599    $objWebParam->addParam("URL(¥»¥­¥å¥¢)", "secure_url", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","URL_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $secure_url);
600    $objWebParam->addParam("¥É¥á¥¤¥ó", "domain", MTEXT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"));
601   
602    return $objWebParam;
603}
604
605// DB¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
606function lfInitDBParam($objDBParam) {
607       
608    if(defined('DB_SERVER')) {
609        $db_server = DB_SERVER;
610    } else {
611        $db_server = "127.0.0.1";
612    }
613   
614    if(defined('DB_TYPE')) {
615        $db_type = DB_TYPE;
616    } else {
617        $db_type = "";
618    }
619   
620    if(defined('DB_PORT')) {
621        $db_port = DB_PORT;
622    } else {
623        $db_port = "";
624    }
625       
626    if(defined('DB_NAME')) {
627        $db_name = DB_NAME;
628    } else {
629        $db_name = "eccube_db";
630    }
631       
632    if(defined('DB_USER')) {
633        $db_user = DB_USER;
634    } else {
635        $db_user = "eccube_db_user";               
636    }
637           
638    $objDBParam->addParam("DB¤Î¼ïÎà", "db_type", INT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_type);
639    $objDBParam->addParam("DB¥µ¡¼¥Ð", "db_server", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_server);
640    $objDBParam->addParam("DB¥Ý¡¼¥È", "db_port", INT_LEN, "", array("MAX_LENGTH_CHECK"), $db_port);
641    $objDBParam->addParam("DB̾", "db_name", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_name);
642    $objDBParam->addParam("DB¥æ¡¼¥¶", "db_user", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"), $db_user);
643    $objDBParam->addParam("DB¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", "db_password", MTEXT_LEN, "", array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));   
644       
645    return $objDBParam;
646}
647
648// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
649function lfCheckWebError($objFormParam) {
650    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
651    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
652    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
653    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
654   
655    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î¤ß¼èÆÀ¤¹¤ë
656    $normal_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['normal_url']);
657    $secure_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $arrRet['secure_url']);
658   
659    if($normal_dir != $secure_dir) {
660        $objErr->arrErr['normal_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
661        $objErr->arrErr['secure_url'] = "URL¤Ë°Û¤Ê¤ë³¬Áؤò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";     
662    }
663   
664    // ¥í¥°¥¤¥óID¥Á¥§¥Ã¥¯
665    $objErr->doFunc(array("´ÉÍý¼Ô¡§¥í¥°¥¤¥óID",'login_id',ID_MIN_LEN , ID_MAX_LEN) ,array("NUM_RANGE_CHECK"));
666   
667    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
668    $objErr->doFunc( array("´ÉÍý¼Ô¡§¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É",'login_pass',4 ,15 ) ,array( "NUM_RANGE_CHECK" ) );
669   
670    return $objErr->arrErr;
671}
672
673// ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯
674function lfCheckDBError($objFormParam) {
675    global $objPage;
676   
677    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£
678    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray();
679   
680    $objErr = new SC_CheckError($arrRet);
681    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError();
682   
683    if(count($objErr->arrErr) == 0) {
684        // Àܳ³Îǧ
685        $dsn = $arrRet['db_type']."://".$arrRet['db_user'].":".$arrRet['db_password']."@".$arrRet['db_server'].":".$arrRet['db_port']."/".$arrRet['db_name'];
686        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
687        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
688        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
689        // ÀܳÀ®¸ù
690        if(!PEAR::isError($objDB)) {
691            // ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
692            $objPage->tpl_db_version = sfGetDBVersion($dsn);           
693        } else {
694            $objErr->arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
695            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
696            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
697            $objErr->arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
698            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
699        }
700    }
701    return $objErr->arrErr;
702}
703
704// SQLʸ¤Î¼Â¹Ô
705function lfExecuteSQL($filepath, $dsn, $disp_err = true) {
706    $arrErr = array();
707   
708    if(!file_exists($filepath)) {
709        $arrErr['all'] = ">> ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó";
710    } else {
711        if($fp = fopen($filepath,"r")) {
712            $sql = fread($fp, filesize($filepath));
713            fclose($fp);
714        }
715        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
716        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
717        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
718        // Àܳ¥¨¥é¡¼
719        if(!PEAR::isError($objDB)) {
720            // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
721            $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
722            $sql_split = split(";",$sql);
723            foreach($sql_split as $key => $val){
724                if (trim($val) != "") {
725                    $ret = $objDB->query($val);
726                    if(PEAR::isError($ret) && $disp_err) {
727                        $arrErr['all'] = ">> " . $ret->message . "<br>";
728                        // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
729                        ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
730                        $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
731                        $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
732                        gfPrintLog($ret->userinfo, INSTALL_LOG);
733                    }
734                }
735            }           
736        } else {
737            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message;
738            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
739        }
740    }
741    return $arrErr;
742}
743
744// ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®
745function lfMakeConfigFile() {
746    global $objWebParam;
747    global $objDBParam;
748   
749    $root_dir = $objWebParam->getValue('install_dir');
750    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
751    if (!ereg("/$", $root_dir)) {
752        $root_dir = $root_dir . "/";
753    }
754   
755    $normal_url = $objWebParam->getValue('normal_url');
756    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
757    if (!ereg("/$", $normal_url)) {
758        $normal_url = $normal_url . "/";
759    }
760   
761    $secure_url = $objWebParam->getValue('secure_url');
762    // ¸ìÈø¤Ë'/'¤ò¤Ä¤±¤ë
763    if (!ereg("/$", $secure_url)) {
764        $secure_url = $secure_url . "/";
765    }
766   
767    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼èÆÀ
768    $url_dir = ereg_replace("^https?://[a-zA-Z0-9_~=&\?\.\-]+", "", $normal_url);
769   
770    $data_path = $root_dir . "../data/";
771    $filepath = $data_path . "install.inc";
772   
773    $config_data =
774    "<?php\n".
775    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
776    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" .     
777    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
778    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
779    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
780    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
781    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
782    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
783    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
784    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
785    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
786    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
787    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
788    "?>";
789   
790    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
791        fwrite($fp, $config_data);
792        fclose($fp);
793    }
794
795    // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈǤÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë install_mobile.inc ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
796    $filepath = $data_path . "install_mobile.inc";
797   
798    $config_data =
799    "<?php\n".
800    "    define ('ECCUBE_INSTALL', 'ON');\n" .
801    "    define ('HTML_PATH', '" . $root_dir . "mobile/');\n" . 
802    "    define ('PC_HTML_PATH', '" . $root_dir . "');\n" . 
803    "    define ('SITE_URL', '" . $normal_url . "mobile/');\n" .
804    "    define ('PC_SITE_URL', '" . $normal_url . "');\n" .
805    "    define ('SSL_URL', '" . $secure_url . "mobile/');\n" .
806    "    define ('PC_SSL_URL', '" . $secure_url . "');\n" .
807    "    define ('URL_DIR', '" . $url_dir . "mobile/');\n" .   
808    "    define ('PC_URL_DIR', '" . $url_dir . "');\n" .   
809    "    define ('DOMAIN_NAME', '" . $objWebParam->getValue('domain') . "');\n" .
810    "    define ('DB_TYPE', '" . $objDBParam->getValue('db_type') . "');\n" .
811    "    define ('DB_USER', '" . $objDBParam->getValue('db_user') . "');\n" .
812    "    define ('DB_PASSWORD', '" . $objDBParam->getValue('db_password') . "');\n" .
813    "    define ('DB_SERVER', '" . $objDBParam->getValue('db_server') . "');\n" .
814    "    define ('DB_NAME', '" . $objDBParam->getValue('db_name') . "');\n" .
815    "    define ('DB_PORT', '" . $objDBParam->getValue('db_port') .  "');\n" .
816    "    define ('DATA_PATH', '".$data_path."');\n" .
817    "?>";
818   
819    if($fp = fopen($filepath,"w")) {
820        fwrite($fp, $config_data);
821        fclose($fp);
822    }
823}
824
825// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
826function lfAddTable($table_name, $dsn) {
827    $arrErr = array();
828    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
829        list($db_type) = split(":", $dsn);
830        $sql_path = "./sql/add/". $table_name . "_" .$db_type .".sql";
831        $arrErr = lfExecuteSQL($sql_path, $dsn);
832    }
833    return $arrErr;
834}
835
836// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü¡Ê´û¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßºï½ü¤¹¤ë¡Ë
837function lfDropTable($table_name, $dsn) {
838    $arrErr = array();
839    if(sfTabaleExists($table_name, $dsn)) {
840        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
841        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
842        $objDB = DB::connect($dsn, $options);
843        // ÀܳÀ®¸ù
844        if(!PEAR::isError($objDB)) {
845            $objDB->query("DROP TABLE " . $table_name);
846        } else {
847            $arrErr['all'] = ">> " . $objDB->message . "<br>";
848            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
849            ereg("\[(.*)\]", $objDB->userinfo, $arrKey);
850            $arrErr['all'].= $arrKey[0] . "<br>";
851            gfPrintLog($objDB->userinfo, INSTALL_LOG);
852        }
853    }
854    return $arrErr;
855}
856
857// ¥«¥é¥à¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥«¥é¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
858function lfAddColumn($dsn) {
859    global $objDBParam;
860
861    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë
862    sfColumnExists("dtb_order", "memo01", "text", $dsn, true); 
863    sfColumnExists("dtb_order", "memo02", "text", $dsn, true);
864    sfColumnExists("dtb_order", "memo03", "text", $dsn, true);
865    sfColumnExists("dtb_order", "memo04", "text", $dsn, true);
866    sfColumnExists("dtb_order", "memo05", "text", $dsn, true);
867    sfColumnExists("dtb_order", "memo06", "text", $dsn, true);
868    sfColumnExists("dtb_order", "memo07", "text", $dsn, true);
869    sfColumnExists("dtb_order", "memo08", "text", $dsn, true);
870    sfColumnExists("dtb_order", "memo09", "text", $dsn, true);
871    sfColumnExists("dtb_order", "memo10", "text", $dsn, true);
872    sfColumnExists("dtb_order", "campaign_id", "int4", $dsn, true);
873
874    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë
875    sfColumnExists("dtb_order_temp", "order_id", "text", $dsn, true);   
876    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo01", "text", $dsn, true);
877    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo02", "text", $dsn, true);
878    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo03", "text", $dsn, true);
879    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo04", "text", $dsn, true);
880    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo05", "text", $dsn, true);
881    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo06", "text", $dsn, true);
882    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo07", "text", $dsn, true);
883    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo08", "text", $dsn, true);
884    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo09", "text", $dsn, true);
885    sfColumnExists("dtb_order_temp", "memo10", "text", $dsn, true);
886
887    // »Ùʧ¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
888    sfColumnExists("dtb_payment", "charge_flg", "int2 default 1", $dsn, true); 
889    sfColumnExists("dtb_payment", "rule_min", "numeric", $dsn, true);   
890    sfColumnExists("dtb_payment", "upper_rule_max", "numeric", $dsn, true);
891    sfColumnExists("dtb_payment", "module_id", "int4", $dsn, true);
892    sfColumnExists("dtb_payment", "module_path", "text", $dsn, true);
893    sfColumnExists("dtb_payment", "memo01", "text", $dsn, true);   
894    sfColumnExists("dtb_payment", "memo02", "text", $dsn, true);
895    sfColumnExists("dtb_payment", "memo03", "text", $dsn, true);
896    sfColumnExists("dtb_payment", "memo04", "text", $dsn, true);
897    sfColumnExists("dtb_payment", "memo05", "text", $dsn, true);
898    sfColumnExists("dtb_payment", "memo06", "text", $dsn, true);
899    sfColumnExists("dtb_payment", "memo07", "text", $dsn, true);
900    sfColumnExists("dtb_payment", "memo08", "text", $dsn, true);
901    sfColumnExists("dtb_payment", "memo09", "text", $dsn, true);
902    sfColumnExists("dtb_payment", "memo10", "text", $dsn, true);
903   
904    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë
905    sfColumnExists("dtb_campaign", "directory_name", "text NOT NULL", $dsn, true);
906    sfColumnExists("dtb_campaign", "limit_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
907    sfColumnExists("dtb_campaign", "total_count", "int4 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
908    sfColumnExists("dtb_campaign", "orverlapping_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
909    sfColumnExists("dtb_campaign", "cart_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);
910    sfColumnExists("dtb_campaign", "deliv_free_flg", "int2 NOT NULL DEFAULT 0", $dsn, true);   
911
912    // ¸ÜµÒ
913    if (!sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "", $dsn)) {
914        sfColumnExists("dtb_customer", "mobile_phone_id", "text", $dsn, true);
915        $objQuery = new SC_Query($dsn);
916        if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
917            $objQuery->query("CREATE INDEX dtb_customer_mobile_phone_id_key ON dtb_customer (mobile_phone_id(64))");
918        } else {
919            $objQuery->query("CREATE INDEX dtb_customer_mobile_phone_id_key ON dtb_customer (mobile_phone_id)");
920        }
921    }
922
923    // ¸ÜµÒ¥á¡¼¥ë
924    if ($objDBParam->getValue('db_type') == 'mysql') {
925        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "varchar(50) unique", $dsn, true);
926    } else {
927        sfColumnExists("dtb_customer_mail", "secret_key", "text unique", $dsn, true);
928    }
929}
930
931// ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲáʴû¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤¡Ë
932function lfAddData($dsn) {
933    // CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë
934    if(sfTabaleExists('dtb_csv', $dsn)) {
935        lfInsertCSVData(1,'category_id','¥«¥Æ¥´¥êID',53,'now()','now()');       
936        lfInsertCSVData(4,'order_id','ÃíʸID',1,'now()','now()');
937        lfInsertCSVData(4,'campaign_id','¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID',2,'now()','now()');
938        lfInsertCSVData(4,'customer_id','¸ÜµÒID',3,'now()','now()');
939        lfInsertCSVData(4,'message','Í×˾Åù',4,'now()','now()');
940        lfInsertCSVData(4,'order_name01','¸ÜµÒ̾1',5,'now()','now()');
941        lfInsertCSVData(4,'order_name02','¸ÜµÒ̾2',6,'now()','now()');
942        lfInsertCSVData(4,'order_kana01','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',7,'now()','now()');
943        lfInsertCSVData(4,'order_kana02','¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',8,'now()','now()');
944        lfInsertCSVData(4,'order_email','¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',9,'now()','now()');
945        lfInsertCSVData(4,'order_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',10,'now()','now()');
946        lfInsertCSVData(4,'order_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',11,'now()','now()');
947        lfInsertCSVData(4,'order_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',12,'now()','now()');
948        lfInsertCSVData(4,'order_fax01','FAX1',13,'now()','now()');
949        lfInsertCSVData(4,'order_fax02','FAX2',14,'now()','now()');
950        lfInsertCSVData(4,'order_fax03','FAX3',15,'now()','now()');
951        lfInsertCSVData(4,'order_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',16,'now()','now()');
952        lfInsertCSVData(4,'order_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',17,'now()','now()');
953        lfInsertCSVData(4,'order_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',18,'now()','now()');
954        lfInsertCSVData(4,'order_addr01','½»½ê1',19,'now()','now()');
955        lfInsertCSVData(4,'order_addr02','½»½ê2',20,'now()','now()');
956        lfInsertCSVData(4,'order_sex','À­ÊÌ',21,'now()','now()');
957        lfInsertCSVData(4,'order_birth','À¸Ç¯·îÆü',22,'now()','now()');
958        lfInsertCSVData(4,'order_job','¿¦¼ï',23,'now()','now()');
959        lfInsertCSVData(4,'deliv_name01','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',24,'now()','now()');
960        lfInsertCSVData(4,'deliv_name02','ÇÛÁ÷Àè̾Á°',25,'now()','now()');
961        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana01','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',26,'now()','now()');
962        lfInsertCSVData(4,'deliv_kana02','ÇÛÁ÷À襫¥Ê',27,'now()','now()');
963        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel01','ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',28,'now()','now()');
964        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel02','ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',29,'now()','now()');
965        lfInsertCSVData(4,'deliv_tel03','ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',30,'now()','now()');
966        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax01','FAX1',31,'now()','now()');
967        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax02','FAX2',32,'now()','now()');
968        lfInsertCSVData(4,'deliv_fax03','FAX3',33,'now()','now()');
969        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip01','͹ÊØÈÖ¹æ1',34,'now()','now()');
970        lfInsertCSVData(4,'deliv_zip02','͹ÊØÈÖ¹æ2',35,'now()','now()');
971        lfInsertCSVData(4,'deliv_pref','ÅÔÆ»Éܸ©',36,'now()','now()');
972        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr01','½»½ê1',37,'now()','now()');
973        lfInsertCSVData(4,'deliv_addr02','½»½ê2',38,'now()','now()');
974        lfInsertCSVData(4,'payment_total','¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×',39,'now()','now()');
975    }
976}
977
978// CSV¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄɲÃ
979function lfInsertCSVData($csv_id,$col,$disp_name,$rank,$create_date,$update_date) {
980    $sql = "insert into dtb_csv(csv_id,col,disp_name,rank,create_date,update_date) values($csv_id,'$col','$disp_name',$rank,$create_date,$update_date);";
981    sfDataExists("dtb_csv", "csv_id = ? AND col = ?", array($csv_id, $col), $dsn = "", $sql, true);
982}
983?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.