source: branches/dev/html/input_zip_json.php @ 13018

Revision 13018, 1.7 KB checked in by nakanishi, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("./require.php");
9//header("Content-Type: text/json; charset=euc-jp");
10
11
12$conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
13
14// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
15$arrErr = fnErrorCheck();
16
17// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï½ªÎ»
18if(count($arrErr) == 0) {
19
20// ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
21$zipcode = $_GET['zip1'].$_GET['zip2'];
22$zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
23$sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
24
25$data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
26
27// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
28$arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
29
30$state = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
31$city = $data_list[0]['city'];
32$town =  $data_list[0]['town'];
33/*
34    Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
35    °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
36    ¡¦¡Ê£±¢·£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
37    ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
38*/
39$town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
40$town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
41
42// ͹ÊØÈֹ椬ȯ¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
43if(count($data_list) > 0) {
44    echo "{ 'POST' : 'test' , 'GET' : 'test' }";
45} else {
46   
47    $zipcode = $_GET['zip1'].$_GET['zip2'];
48    $zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
49    $sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
50    $data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode,$test));
51   
52echo "{'MSG' : '½»½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£' , 'ZIP' : '$zipcode','DATA_LIST':'$data_list'}" ;
53    }
54}
55/* ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ */
56function fnErrorCheck() {
57    // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÇÛÎó¤Î½é´ü²½
58    $objErr = new SC_CheckError();
59   
60    // ͹ÊØÈÖ¹æ
61    $objErr->doFunc( array("͹ÊØÈÖ¹æ1",'zip1',ZIP01_LEN ) ,array( "NUM_COUNT_CHECK" ) );
62    $objErr->doFunc( array("͹ÊØÈÖ¹æ2",'zip2',ZIP02_LEN ) ,array( "NUM_COUNT_CHECK" ) );
63   
64    return $objErr->arrErr;
65}
66
67?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.