source: branches/dev/html/input_zip_json.php @ 13028

Revision 13028, 1.5 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
RevLine 
[12966]1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("./require.php");
[12987]9//header("Content-Type: text/json; charset=euc-jp");
[12966]10
[12999]11
[12966]12$conn = new SC_DBconn(ZIP_DSN);
13
14// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
15$arrErr = fnErrorCheck();
16
17// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï½ªÎ»
[12999]18if(count($arrErr) == 0) {
[12966]19
20// ͹ÊØÈֹ渡º÷ʸºîÀ®
[13027]21$zipcode = $_GET['zip01'].$_GET['zip02'];
[13028]22$zipcode = mb_convert_kana($zipcode ,"n");
[12966]23$sqlse = "SELECT state, city, town FROM mtb_zip WHERE zipcode = ?";
24
25$data_list = $conn->getAll($sqlse, array($zipcode));
26
27// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÃͤòȿž¤µ¤»¤ë¡£
28$arrREV_PREF = array_flip($arrPref);
[12999]29$state = $arrREV_PREF[$data_list[0]['state']];
30$city = $data_list[0]['city'];
[12966]31$town =  $data_list[0]['town'];
32/*
33    Áí̳¾Ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È
34    °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʸ»úÎó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç  Âкö¤¹¤ë¡£
35    ¡¦¡Ê£±¢·£±£¹ÃúÌÜ¡Ë
36    ¡¦°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
37*/
38$town = ereg_replace("¡Ê.*¡Ë$","",$town);
39$town = ereg_replace("°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç","",$town);
40
41// ͹ÊØÈֹ椬ȯ¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
[13028]42if(count($data_list[0]) > 0) {
[12985]43    echo "{ 'POST' : 'test' , 'GET' : 'test' }";
[12966]44} else {
[13023]45echo "{'MSG' : '½»½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£' , 'ZIP' : '$zipcode','DATA_LIST':'$data_list[0]','TRACE':$trace}" ;
[12999]46    }
[12966]47}
48/* ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ */
49function fnErrorCheck() {
50    // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÇÛÎó¤Î½é´ü²½
51    $objErr = new SC_CheckError();
52   
53    // ͹ÊØÈÖ¹æ
[13027]54    $objErr->doFunc( array("͹ÊØÈÖ¹æ1",'zip01',ZIP01_LEN ) ,array( "NUM_COUNT_CHECK" ) );
55    $objErr->doFunc( array("͹ÊØÈÖ¹æ2",'zip02',ZIP02_LEN ) ,array( "NUM_COUNT_CHECK" ) );
[12966]56   
57    return $objErr->arrErr;
58}
59
60?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.