source: branches/dev/html/entry/index.php @ 291

Revision 291, 13.7 KB checked in by naka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10    function LC_Page() {
11        $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/entry/index.css';  // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹
12        $this->tpl_mainpage = 'entry/index.tpl';        // ¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
13        $this->tpl_title .= '²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÆþÎÏ¥Ú¡¼¥¸)';         //¡¡¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
14    }
15}
16
17//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê
18$CONF = sf_getBasisData();                  // ŹÊÞ´ðËܾðÊó
19$objConn = new SC_DbConn();
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_SiteView();
22$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
23$objDate = new SC_Date(START_BIRTH_YEAR, date("Y",strtotime("now")));
24$objPage->arrPref = $arrPref;
25$objPage->arrJob = $arrJob;
26$objPage->arrReminder = $arrReminder;
27$objPage->arrYear = $objDate->getYear('', 1950);    //¡¡ÆüÉÕ¥×¥ë¥À¥¦¥óÀßÄê
28$objPage->arrMonth = $objDate->getMonth();
29$objPage->arrDay = $objDate->getDay();
30
31//SSLURLȽÄê
32if (SSLURL_CHECK == 1){
33    $ssl_url= sfRmDupSlash(SSL_URL.$_SERVER['REQUEST_URI']);
34    if (!ereg("^https://", $non_ssl_url)){
35        sfDispSiteError(URL_ERROR);
36    }
37}
38
39// ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ
40$objPage = sfGetPageLayout($objPage, false, DEF_LAYOUT);
41
42//---- ÅÐÏ¿ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
43$arrRegistColumn = array(
44                             array(  "column" => "name01", "convert" => "aKV" ),
45                             array(  "column" => "name02", "convert" => "aKV" ),
46                             array(  "column" => "kana01", "convert" => "CKV" ),
47                             array(  "column" => "kana02", "convert" => "CKV" ),
48                             array(  "column" => "zip01", "convert" => "n" ),
49                             array(  "column" => "zip02", "convert" => "n" ),
50                             array(  "column" => "pref", "convert" => "n" ),
51                             array(  "column" => "addr01", "convert" => "aKV" ),
52                             array(  "column" => "addr02", "convert" => "aKV" ),
53                             array(  "column" => "email", "convert" => "a" ),
54                             array(  "column" => "email2", "convert" => "a" ),
55                             array(  "column" => "email_mobile", "convert" => "a" ),
56                             array(  "column" => "email_mobile2", "convert" => "a" ),
57                             array(  "column" => "tel01", "convert" => "n" ),
58                             array(  "column" => "tel02", "convert" => "n" ),
59                             array(  "column" => "tel03", "convert" => "n" ),
60                             array(  "column" => "fax01", "convert" => "n" ),
61                             array(  "column" => "fax02", "convert" => "n" ),
62                             array(  "column" => "fax03", "convert" => "n" ),
63                             array(  "column" => "sex", "convert" => "n" ),
64                             array(  "column" => "job", "convert" => "n" ),
65                             array(  "column" => "birth", "convert" => "n" ),
66                             array(  "column" => "reminder", "convert" => "n" ),
67                             array(  "column" => "reminder_answer", "convert" => "aKV"),
68                             array(  "column" => "password", "convert" => "a" ),
69                             array(  "column" => "password02", "convert" => "a" )
70                         );
71
72//---- ÅÐÏ¿½ü³°ÍÑ¥«¥é¥àÇÛÎó
73$arrRejectRegistColumn = array("year", "month", "day", "email02", "email_mobile02", "password02");
74
75if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
76
77    //-- POST¥Ç¡¼¥¿¤Î°ú¤­·Ñ¤®
78    $objPage->arrForm = $_POST;
79   
80    if($objPage->arrForm['year'] == '----') {
81        $objPage->arrForm['year'] = '';
82    }
83   
84    $objPage->arrForm['email'] = strtolower($objPage->arrForm['email']);        // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
85    $objPage->arrForm['email02'] = strtolower($objPage->arrForm['email02']);    // email¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾®Ê¸»ú¤Ç½èÍý
86   
87    //-- ÆþÎϥǡ¼¥¿¤ÎÊÑ´¹
88    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
89       
90    //--¡¡ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
91    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
92
93    if ($objPage->arrErr || $_POST["mode"] == "return") {       // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
94        foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
95            $objPage->$key = $val;
96        }
97
98    } else {
99
100        //--¡¡³Îǧ
101        if ($_POST["mode"] == "confirm") {
102            foreach($objPage->arrForm as $key => $val) {
103                if ($key != "mode" && $key != "subm") $objPage->list_data[ $key ] = $val;
104            }
105            //¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨
106            $passlen = strlen($objPage->arrForm['password']);
107            $objPage->passlen = lfPassLen($passlen);
108           
109            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/confirm.css';
110            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/confirm.tpl';
111            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(³Îǧ¥Ú¡¼¥¸)';
112
113        }
114
115        //--¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤È´°Î»²èÌÌ
116        if ($_POST["mode"] == "complete") {
117            // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î»þÍѤÎÃÍ
118            if($objCampaignSess->getIsCampaign()) {
119                $objPage->etc_value = "&cp=".$objCampaignSess->getCampaignId();
120            }
121           
122            // ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿
123            $objPage->uniqid = lfRegistData ($objPage->arrForm, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, CUSTOMER_CONFIRM_MAIL);
124           
125            $objPage->tpl_css = '/css/layout/entry/complete.css';
126            $objPage->tpl_mainpage = 'entry/complete.tpl';
127            $objPage->tpl_title = '²ñ°÷ÅÐÏ¿(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)';
128
129            //¡¡´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
130            $objPage->CONF = $CONF;
131            $objPage->name01 = $_POST['name01'];
132            $objPage->name02 = $_POST['name02'];
133            $objMailText = new SC_SiteView();
134            $objMailText->assignobj($objPage);
135           
136            // ²¾²ñ°÷¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
137            if(CUSTOMER_CONFIRM_MAIL == true) {
138                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ');
139                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
140            } else {
141                $subject = sfMakesubject('²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´´°Î»');
142                $toCustomerMail = $objMailText->fetch("mail_templates/customer_regist_mail.tpl");
143            }
144           
145            $objMail = new GC_SendMail();
146            $objMail->setItem(
147                                ''                                  //¡¡°¸Àè
148                                , $subject                          //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
149                                , $toCustomerMail                   //¡¡ËÜʸ
150                                , $CONF["email03"]                  //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
151                                , $CONF["shop_name"]                //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
152                                , $CONF["email03"]                  //¡¡reply_to
153                                , $CONF["email04"]                  //¡¡return_path
154                                , $CONF["email04"]                  //  Errors_to
155                            );
156            // °¸Àè¤ÎÀßÄê
157            $name = $_POST["name01"] . $_POST["name02"] ." ÍÍ";
158            $objMail->setTo($_POST["email"], $name);
159            $objMail->sendMail();
160
161            // ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£
162            header("Location: ./complete.php");
163            exit;
164        }
165    }
166}
167
168if($objPage->year == '') {
169    $objPage->year = '----';
170}
171
172//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
173$objView->assignobj($objPage);
174// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
175$objCampaignSess->pageView($objView);
176
177//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
178// ²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿
179function lfRegistData ($array, $arrRegistColumn, $arrRejectRegistColumn, $confirm_flg) {
180    global $objConn;
181   
182    // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ¸À®
183    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
184        if (strlen($array[ $data["column"] ]) > 0 && ! in_array($data["column"], $arrRejectRegistColumn)) {
185            $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
186        }
187    }
188       
189    // ÃÂÀ¸Æü¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
190    if (strlen($array["year"]) > 0 ) {
191        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
192    }
193   
194    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î°Å¹æ²½
195    $arrRegist["password"] = sha1($arrRegist["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
196   
197    // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
198    if($confirm_flg == true) {
199        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
200        $count = 1;
201        while ($count != 0) {
202            $uniqid = sfGetUniqRandomId("t");
203            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
204        }
205        $arrRegist["status"] = "1";             // ²¾²ñ°÷
206    } else {
207        // ½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¡£
208        $count = 1;
209        while ($count != 0) {
210            $uniqid = sfGetUniqRandomId("r");
211            $count = $objConn->getOne("SELECT COUNT(*) FROM dtb_customer WHERE secret_key = ?", array($uniqid));
212        }
213        $arrRegist["status"] = "2";             // Ëܲñ°÷
214    }
215   
216    /*
217      secret_key¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç½ÅÊ£µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
218      Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¤ÏÍøÍѤµ¤ì¤Ê¤¤¤¬¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
219    */
220    $arrRegist["secret_key"] = $uniqid;     // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¡¼
221    $arrRegist["create_date"] = "now()";    // ºîÀ®Æü
222    $arrRegist["update_date"] = "now()";    // ¹¹¿·Æü
223    $arrRegist["first_buy_date"] = "";      // ºÇ½é¤Î¹ØÆþÆü
224   
225    //-- ²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
226    $objConn->query("BEGIN");
227
228    $objQuery = new SC_Query();
229    $objQuery->insert("dtb_customer", $arrRegist);
230
231    //--¡¡Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎȽÄê
232    $sql = "SELECT count(*) FROM dtb_customer_mail WHERE email = ?";
233    $mailResult = $objConn->getOne($sql, array($arrRegist["email"]));
234
235    //--¡¡¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
236    $arrRegistMail["email"] = $arrRegist["email"]; 
237    if ($array["mail_flag"] == 1) {
238        $arrRegistMail["mail_flag"] = 4;
239    } elseif ($array["mail_flag"] == 2) {
240        $arrRegistMail["mail_flag"] = 5;
241    } else {
242        $arrRegistMail["mail_flag"] = 6;
243    }
244    $arrRegistMail["update_date"] = "now()";
245   
246    // Èó²ñ°÷¤Ç¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
247    if ($mailResult == 1) {     
248        $objQuery->update("dtb_customer_mail", $arrRegistMail, "email = '" .addslashes($arrRegistMail["email"]). "'");         
249    } else {                //¡¡¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Î¾ì¹ç
250        $arrRegistMail["create_date"] = "now()";
251        $objQuery->insert("dtb_customer_mail", $arrRegistMail);     
252    }
253    $objConn->query("COMMIT");
254
255    return $uniqid;
256}
257
258//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
259function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
260    /*
261     *  ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
262     *  K :  ¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)ÊÒ²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³ÑÊÒ²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
263     *  C :  ¡ÖÁ´³Ñ¤Ò¤é²¾Ì¾¡×¤ò¡ÖÁ´³Ñ¤«¤¿²¾Ì¾¡×¤ËÊÑ´¹
264     *  V :  ÂùÅÀÉÕ¤­¤Îʸ»ú¤ò°ìʸ»ú¤ËÊÑ´¹¡£"K","H"¤È¶¦¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹ 
265     *  n :  ¡ÖÁ´³Ñ¡×¿ô»ú¤ò¡ÖȾ³Ñ(ŽÊŽÝŽ¶Ž¸)¡×¤ËÊÑ´¹
266     *  a :  Á´³Ñ±Ñ¿ô»ú¤òȾ³Ñ±Ñ¿ô»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
267     */
268    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
269    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
270        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
271    }
272    // ʸ»úÊÑ´¹
273    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
274        // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃͤΤßÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
275        if(strlen(($array[$key])) > 0) {
276            $array[$key] = mb_convert_kana($array[$key] ,$val);
277        }
278    }
279    return $array;
280}
281
282//---- ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
283function lfErrorCheck($array) {
284
285    global $objConn;
286    $objErr = new SC_CheckError($array);
287   
288    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡ÊÀ«¡Ë", 'name01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
289    $objErr->doFunc(array("¤ªÌ¾Á°¡Ê̾¡Ë", 'name02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
290    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥»¥¤¡Ë", 'kana01', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
291    $objErr->doFunc(array("¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ê¥á¥¤¡Ë", 'kana02', STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK", "NO_SPTAB", "SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK", "KANA_CHECK"));
292    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ1", "zip01", ZIP01_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
293    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ2", "zip02", ZIP02_LEN ) ,array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"NUM_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK"));
294    $objErr->doFunc(array("͹ÊØÈÖ¹æ", "zip01", "zip02"), array("ALL_EXIST_CHECK"));
295    $objErr->doFunc(array("ÅÔÆ»Éܸ©", 'pref'), array("SELECT_CHECK","NUM_CHECK"));
296    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê1", "addr01", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
297    $objErr->doFunc(array("¤´½»½ê2", "addr02", MTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ,"MAX_LENGTH_CHECK"));
298    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', "email", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
299    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email02", MTEXT_LEN) ,array("NO_SPTAB", "EXIST_CHECK", "EMAIL_CHECK","SPTAB_CHECK" , "EMAIL_CHAR_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
300    $objErr->doFunc(array('¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹', '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹(³Îǧ)', "email", "email02") ,array("EQUAL_CHECK"));
301
302    //¸½²ñ°÷¤ÎȽÄê ¢ª¡¡¸½²ñ°÷¤â¤·¤¯¤Ï²¾ÅÐÏ¿Ãæ¤Ï¡¢¥á¥¢¥É°ì°Õ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇƱ¤¸¥á¥¢¥É¤ÇÅÐÏ¿ÉÔ²Ä
303    if (strlen($array["email"]) > 0) {
304        $objQuery = new SC_Query();
305        $arrRet = $objQuery->select("email, update_date, del_flg", "dtb_customer","email ILIKE ? ORDER BY del_flg", array($array["email"]));
306               
307        if(count($arrRet) > 0) {
308            if($arrRet[0]['del_flg'] != '1') {
309                // ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
310                $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ ¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£<br />";
311            } else {
312                // Âà²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
313                $leave_time = sfDBDatetoTime($arrRet[0]['update_date']);
314                $now_time = time();
315                $pass_time = $now_time - $leave_time;
316                // Âà²ñ¤«¤é²¿»þ´Ö-·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«È½Äꤹ¤ë¡£
317                $limit_time = ENTRY_LIMIT_HOUR * 3600;                     
318                if($pass_time < $limit_time) {
319                    $objErr->arrErr["email"] .= "¢¨ Âà²ñ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
320                }
321            }
322        }
323    }
324
325    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", 'tel01'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
326    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", 'tel02'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
327    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", 'tel03'), array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" ));
328    $objErr->doFunc(array("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ", "tel01", "tel02", "tel03",TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
329    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ1", 'fax01'), array("SPTAB_CHECK"));
330    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ2", 'fax02'), array("SPTAB_CHECK"));
331    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ3", 'fax03'), array("SPTAB_CHECK"));
332    $objErr->doFunc(array("FAXÈÖ¹æ", "fax01", "fax02", "fax03", TEL_ITEM_LEN) ,array("TEL_CHECK"));
333    $objErr->doFunc(array("¤´À­ÊÌ", "sex") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
334    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É", 'password', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
335    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)", 'password02', PASSWORD_LEN1, PASSWORD_LEN2), array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK" ,"ALNUM_CHECK", "NUM_RANGE_CHECK"));
336    $objErr->doFunc(array('¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É', '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ)', "password", "password02") ,array("EQUAL_CHECK"));
337    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È ¼ÁÌä", "reminder") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
338    $objErr->doFunc(array("¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Ò¥ó¥È Åú¤¨", "reminder_answer", STEXT_LEN) ,array("EXIST_CHECK","SPTAB_CHECK" , "MAX_LENGTH_CHECK"));
339    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", "mail_flag") ,array("SELECT_CHECK", "NUM_CHECK"));
340   
341    $objErr->doFunc(array("À¸Ç¯·îÆü", "year", "month", "day"), array("CHECK_DATE"));
342    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó", 'mail_flag'), array("SELECT_CHECK"));
343   
344    return $objErr->arrErr;
345}
346
347//³Îǧ¥Ú¡¼¥¸Íѥѥ¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨ÍÑ
348
349function lfPassLen($passlen){
350    $ret = "";
351    for ($i=0;$i<$passlen;true){
352    $ret.="*";
353    $i++;
354    }
355    return $ret;
356}
357
358//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
359?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.