source: branches/dev/html/admin/system/module.php @ 14877

Revision 14877, 8.3 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
9
10//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
11class LC_Page {
12    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
13    function LC_Page() {
14        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
15        $this->tpl_mainpage = 'system/module.tpl';
16        $this->tpl_subnavi = 'system/subnavi.tpl';
17        $this->tpl_mainno = 'system';       
18        $this->tpl_subno = 'module';
19        $this->tpl_subtitle = '¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý';
20    }
21}
22$objPage = new LC_Page();
23$objView = new SC_AdminView();
24$objQuery = new SC_Query();
25
26// ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¹
27$objSess = new SC_Session();
28// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
29sfIsSuccess($objSess);
30
31switch($_POST['mode']) {
32// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ
33case 'edit':
34    // ¹¹¿·¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Ë¤¹¤ë
35    lfLoadUpdateList();
36    break;
37// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
38case 'install':
39    // ¹¹¿·¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Ë¤¹¤ë
40    lfLoadUpdateList();
41    // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë·´¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
42    lfInstallModule();
43    break;
44// ¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
45case 'uninstall':
46    // ¹¹¿·¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Ë¤¹¤ë
47    lfLoadUpdateList();
48    // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë·´¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë   
49    lfUninstallModule();
50    break;
51default:
52    break;
53}
54
55$objQuery->setorder("module_id");
56$arrUpdate = $objQuery->select("*", "dtb_module");
57
58$objPage->arrUpdate = $arrUpdate;
59$objView->assignobj($objPage);      //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
60$objView->display(MAIN_FRAME);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
61//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
62// ¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ
63function lfCopyUpdateFile($file) {
64    global $objPage;
65   
66    $src_path = sfRmDupSlash(UPDATE_HTTP . $file . ".txt");
67    $dst_path = sfRmDupSlash(MODULE_PATH . $file);
68    $flg_ok = true; // ½èÍý¤ÎÀ®¸ùȽÄê
69   
70    $src_fp = @fopen($src_path, "rb");
71   
72    if(!$src_fp) {
73        sfErrorHeader(">> " . $src_path . "¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
74        $flg_ok = false;
75    } else {
76        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆɤ߹þ¤à
77        $contents = '';
78        while (!feof($src_fp)) {
79            $contents .= fread($src_fp, 1024);
80        }
81        fclose($src_fp);
82       
83        // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êºîÀ®¤ò»î¤ß¤ë
84        lfMakeDirectory($dst_path);
85        // ¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¹þ¤ß       
86        $dst_fp = @fopen($dst_path, "wb");
87        if(!$dst_fp) {
88            sfErrorHeader(">> " . $dst_path . "¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£");
89            $flg_ok = false;
90        } else {
91            fwrite($dst_fp, $contents);
92            fclose($dst_fp);
93        }
94    }
95   
96    if($flg_ok) {
97        $objPage->update_mess.= ">> " . $dst_path . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù<br>";
98    } else {
99        $objPage->update_mess.= ">> " . $dst_path . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ<br>";     
100    }
101   
102    return $flg_ok;
103}
104
105// ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤¹¤ë
106function lfMakeDirectory($path) {
107    $pos = 0;
108    $cnt = 0;               // ̵¸Â¥ë¡¼¥×Âкö
109    $len = strlen($path);   // ̵¸Â¥ë¡¼¥×Âкö
110   
111    while($cnt <= $len) {
112        $pos = strpos($path, "/", $pos);
113        // ¤³¤³¤Ç¤ÎȽÄê¤Ï¡¢Åù¹æ3¤Ä¤ò»ÈÍÑ
114        if($pos === false) {
115            // ¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±¤ë
116            break;
117        }
118        $pos++; // ʸ»úȯ¸«°ÌÃÖ¤ò°ìʸ»ú¿Ê¤á¤ë
119        $dir = substr($path, 0, $pos);
120       
121        // ¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤ë
122        if(!file_exists($dir)) {
123            mkdir($dir);
124        }
125        $cnt++; // ̵¸Â¥ë¡¼¥×Âкö
126    }
127}
128
129// ¹¹¿·¾ðÊó¤òºÇ¿·¤Ë¤¹¤ë
130function lfLoadUpdateList() {
131    $objQuery = new SC_Query();
132    $path = UPDATE_HTTP . MODULE_CSV;
133    $fp = @fopen($path, "rb");
134   
135    $arrInsID = array();
136       
137    if(!$fp) {
138        sfErrorHeader(">> " . $path . "¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
139    } else {
140       
141        while (!feof($fp)) {
142            $arrCSV = fgetcsv($fp, UPDATE_CSV_LINE_MAX);
143           
144            // ¥¨¥¹¥±¡¼¥×½èÍý¤ÎÃÖ´¹
145            foreach($arrCSV as $key => $val){
146                $arrCSV[$key] = str_replace('\"', '"', $val);
147            }
148           
149            if(ereg("^#", $arrCSV[0])) {
150                continue;
151            }
152           
153            // ¥«¥é¥à¿ô¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß
154            if(count($arrCSV) == MODULE_CSV_COL_MAX) {
155                    // insert¤¹¤ëmodule_id¤òÇÛÎó¤Ë³ÊǼ
156                    $arrInsID[] = $arrCSV[0];
157               
158                    // ¼èÆÀ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¤òDB¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
159                    $sqlval['module_id'] = $arrCSV[0];
160                    $sqlval['module_name'] = $arrCSV[1];
161                    $sqlval['latest_version'] = $arrCSV[3];
162                    $sqlval['module_explain'] = $arrCSV[4];
163                    $sqlval['main_php'] = $arrCSV[5];
164                    $sqlval['extern_php'] = $arrCSV[6];
165                    $sqlval['install_sql'] = $arrCSV[7];
166                    $sqlval['uninstall_sql'] = $arrCSV[8];             
167                    $sqlval['other_files'] = $arrCSV[9];
168                    $sqlval['del_flg'] = $arrCSV[10];
169                    $sqlval['update_date'] = "now()";
170                    $sqlval['release_date'] = $arrCSV[12];
171                    $sqlval['module_x'] = $arrCSV[14];
172                    $sqlval['module_y'] = $arrCSV[15];
173                    // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÂΤΥС¼¥¸¥ç¥ó
174                    $sqlval['eccube_version'] = $arrCSV[13];                   
175                    // ´û¸¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
176                    $cnt = $objQuery->count("dtb_module", "module_id = ?", array($sqlval['module_id']));
177                    if($cnt > 0) {
178                        // ¤¹¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¹¹¿·¤¹¤ë¡£
179                        $objQuery->update("dtb_module", $sqlval, "module_id = ?", array($sqlval['module_id']));
180                    } else {
181                        // ¿·µ¬¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÄɲÃ
182                        $sqlval['create_date'] = "now()";
183                        $objQuery->insert("dtb_module", $sqlval);
184                    }
185            } else {
186                sfErrorHeader(">> ¥«¥é¥à¿ô¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¡£¡§".count($arrCSV));
187            }
188        }
189       
190        // ÉÔÍפʥǡ¼¥¿¤òºï½ü
191        if(count($arrInsID) > 0){
192            $del_sql = "DELETE FROM dtb_module WHERE module_id NOT IN (?";
193           
194            for($i = 1; $i < count($arrInsID); $i++){
195                $del_sql .= ",?";
196            }
197            $del_sql .= ")";
198           
199            $objQuery->query($del_sql, $arrInsID);
200        }
201
202        fclose($fp);
203    }
204}
205
206// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½èÍý
207function lfInstallModule() {
208    global $objPage;
209   
210    $objQuery = new SC_Query();
211    $arrRet = $objQuery->select("module_id, extern_php, other_files, install_sql, latest_version", "dtb_module", "module_id = ?", array($_POST['module_id']));
212    $flg_ok = true; // ½èÍý¤ÎÀ®¸ùȽÄê
213   
214    if(count($arrRet) > 0) {
215        $arrFiles = array();
216        if($arrRet[0]['other_files'] != "") {
217            $arrFiles = split("\|", $arrRet[0]['other_files']);
218        }
219        $arrFiles[] = $arrRet[0]['extern_php'];
220        foreach($arrFiles as $val) {
221            // ¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ
222            $ret=lfCopyUpdateFile($val);
223            if(!$ret) {
224                $flg_ok = false;
225            }
226        }
227    } else {
228        sfErrorHeader(">> Âоݤε¡Ç½¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£");
229        $flg_ok = false;
230    }
231   
232    // ɬÍפÊSQLʸ¤Î¼Â¹Ô
233    if($arrRet[0]['install_sql'] != "") {
234        // SQLʸ¼Â¹Ô¡¢¥Ñ¥é¡¼¥á¡¼¥¿¤Ê¤·¡¢¥¨¥é¡¼Ìµ»ë
235        $arrInstallSql = split(";",$arrRet[0]['install_sql']);
236        foreach($arrInstallSql as $key => $val){
237            if (trim($val) != ""){
238                $ret = $objQuery->query(trim($val),"",true);
239            }
240        }
241        if(DB::isError($ret)) {
242            // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
243            ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
244            $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
245            $objPage->update_mess.= $arrKey[0] . "<br>";
246            $flg_ok = false;
247        } else {
248            $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
249        }
250    }
251   
252    if($flg_ok) {
253        $path = MODULE_PATH . $arrRet[0]['extern_php'];
254        $sqlval['now_version'] = sfGetFileVersion($path);
255       
256        $sqlval['update_date'] = "now()";
257        $objQuery->update("dtb_module", $sqlval, "module_id = ?", array($arrRet[0]['module_id']));
258    }
259}
260
261// ¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½èÍý
262function lfUninstallModule() {
263    global $objPage;
264   
265    $objQuery = new SC_Query();
266    $arrRet = $objQuery->select("module_id, extern_php, other_files, install_sql, uninstall_sql, latest_version", "dtb_module", "module_id = ?", array($_POST['module_id']));
267    $flg_ok = true; // ½èÍý¤ÎÀ®¸ùȽÄê
268   
269    if(count($arrRet) > 0) {
270       
271        // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë
272        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array($arrRet[0]['module_id']));
273
274        $arrFiles = array();
275        if($arrRet[0]['other_files'] != "") {
276            $arrFiles = split("\|", $arrRet[0]['other_files']);
277        }
278        $arrFiles[] = $arrRet[0]['extern_php'];
279
280        foreach($arrFiles as $val) {
281            $path = MODULE_PATH . $val;
282            // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë
283            if(file_exists($path) && unlink($path)) {
284                $objPage->update_mess.= ">> " . $path . "¡§ºï½üÀ®¸ù<br>";
285            } else {
286                $objPage->update_mess.= ">> " . $path . "¡§ºï½ü¼ºÇÔ<br>";
287            }
288        }
289
290        // ɬÍפÊSQLʸ¤Î¼Â¹Ô
291        if($arrRet[0]['uninstall_sql'] != "") {
292            // SQLʸ¼Â¹Ô¡¢¥Ñ¥é¡¼¥á¡¼¥¿¤Ê¤·¡¢¥¨¥é¡¼Ìµ»ë
293            $ret = $objQuery->query($arrRet[0]['uninstall_sql'],"",true);
294            if(DB::isError($ret)) {
295                // ¥¨¥é¡¼Ê¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
296                ereg("\[(.*)\]", $ret->userinfo, $arrKey);
297                $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
298                $objPage->update_mess.= $arrKey[0] . "<br>";
299                $flg_ok = false;
300            } else {
301                $objPage->update_mess.=">> ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹½À®¤ÎÊѹ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£<br>";
302            }
303        }
304    } else {
305        sfErrorHeader(">> Âоݤε¡Ç½¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£");
306    }
307
308    if($flg_ok) {
309        // ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
310        $sqlval['now_version'] = "";
311        $sqlval['update_date'] = "now()";
312        $objQuery->update("dtb_module", $sqlval, "module_id = ?", array($arrRet[0]['module_id']));
313    }
314}
315
316?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.