source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13389

Revision 13389, 8.2 KB checked in by uehara, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16//¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¥â¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¤Î¤È¤­
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20
21} else {
22   
23    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
24    if (DB_TYPE == "pgsql") {
25        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
26        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
27    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
28        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
29        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
30    }   
31    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
32    $time_data = $conn->getAll($sql);
33}
34
35$count = count($time_data);
36
37
38if( $count > 0 ){
39    print("start sending <br />\n");
40} else {
41    print("not found <br />\n");
42    exit;
43}
44
45//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½àÈ÷
46for( $i = 0; $i < $count; $i++ ) {
47
48    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
49    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
50   
51    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
52    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
53
54}
55
56//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
57$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
58$objMail = new GC_SendMail();
59
60print($count);
61print_r($time_data);
62print_r($list_data);
63print_r($mail_data);
64exit;
65
66//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
67for( $i = 0; $i < $count; $i++ ) {
68
69    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
70
71        $customerName = "";
72        $mailBody = "";
73        $sendFlag = "";
74
75        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
76        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
77       
78        if ($name == "") {
79            $name = "¤ªµÒ";
80        }
81       
82        $customerName = htmlspecialchars($name);
83        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
84        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
85
86
87        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
88        if(MELMAGA_SEND_BLAYN){
89           
90            //-- ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
91            Mb_language( "Japanese" );
92                 
93            //-- Á÷¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤÈÁ÷¿®Àè
94            $sendResut = array(
95                          "to" => $list_data[$i][$j]["email"]        //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
96                    ,"subject" => mb_encode_mimeheader($subjectBody) //¡¡Subject 
97                       ,"from" => $objSite->data["email03"]          //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
98                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]          //¡¡reply_to
99                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]          //¡¡return_path
100                                                                       );
101            //-- ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛ
102            $html_param['head_charset'] = "ISO-2022-JP";
103            $html_param['html_encoding'] = "ISO-2022-JP";
104            $html_param['html_charset'] = "JIS";
105           
106            //-- ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
107            $param = array(   
108                       'host' => "210.188.254.83"
109                      ,'port' => "25"                 
110                                                  );
111            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
112            $mail_mimeObj = new Mail_mime();
113           
114            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËHTML¤ÎËÜʸ¤òÄɲÃ
115            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE);
116            $mail_mimeObj->setHTMLBody($mailBody);
117           
118            $body = $mail_mimeObj->get($html_param);
119            $header = $mail_mimeObj->headers($sendResut);
120           
121            //-- PEAR::Mail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
122            $mailObj =& Mail::factory("smtp", $param);
123            // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
124            $result = $mailObj->send($sendResut["to"], $header, $body);
125
126        } else {
127            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
128            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
129
130                $sendResut = MAIL_SENDING(
131                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
132                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
133                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
134                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
135                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
136                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
137                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
138                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
139                                                                         );
140                                                                         
141
142            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
143            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
144           
145                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
146                                             $list_data[$i][$j]["email"]
147                                            ,$subjectBody
148                                            ,$mailBody
149                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
150                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
151                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
152                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
153                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
154                                                                     );
155            }
156        }
157 
158        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
159        if( ! $sendResut ){
160            $sendFlag = "0";
161        } else {
162            $sendFlag = "1";
163           
164            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
165            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
166            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]));
167        }
168
169        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
170       
171       
172
173    }
174
175    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
176    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
177    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
178
179    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
180    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
181
182    HTML_MAIL_SENDING(
183                     $objSite->data["email03"] 
184                    ,$compData
185                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
186                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
187                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
188                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
189                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
190                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
191                 );
192               
193    if ($_GET['mode'] = "now") {
194        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
195    }
196    echo "complete\n";
197
198}
199
200
201//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
202function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
203
204    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
205    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
206       
207    if( $mail_obj->sendMail() ) {
208        return true;
209    }
210   
211}
212
213//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
214function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
215
216    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
217    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
218           
219    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
220        return true;   
221    }
222   
223}
224
225
226?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.