source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13376

Revision 13376, 8.3 KB checked in by uehara, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16//¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¥â¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¤Î¤È¤­
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20
21} else {
22   
23    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
24    if (DB_TYPE == "pgsql") {
25        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
26        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
27    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
28        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
29        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
30    }   
31    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
32    $time_data = $conn->getAll($sql);
33}
34
35$count = count($time_data);
36
37if( $count > 0 ){
38    print("start sending <br />\n");
39} else {
40    print("not found <br />\n");
41    exit;
42}
43
44//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½àÈ÷
45for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
46
47    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
48    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
49   
50    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
51    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
52
53}
54
55//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
56$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
57$objMail = new GC_SendMail();
58
59
60if(MELMAGA_SEND_BLAYN === true) {
61    echo "BLAYN_ON";
62} else {
63    echo "BLAYN_OFF";
64}
65
66
67//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
68for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
69
70    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
71
72        $customerName = "";
73        $mailBody = "";
74        $sendFlag = "";
75
76        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
77        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
78       
79        if ($name == "") {
80            $name = "¤ªµÒ";
81        }
82       
83        $customerName = htmlspecialchars($name);
84        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
85        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
86
87        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
88        if(MELMAGA_SEND_BLAYN){
89           
90            //-- ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
91            Mb_language( "Japanese" );
92                 
93            //-- Á÷¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤÈÁ÷¿®Àè
94            $sendResut = array(
95                          "to" => $list_data[$i][$j]["email"]        //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
96                    ,"subject" => mb_encode_mimeheader($subjectBody) //¡¡Subject 
97                       ,"from" => $objSite->data["email03"]          //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
98                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]          //¡¡reply_to
99                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]          //¡¡return_path
100                                                                       );
101            //-- ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛ
102            $html_param['head_charset'] = "ISO-2022-JP";
103            $html_param['html_encoding'] = "ISO-2022-JP";
104            $html_param['html_charset'] = "JIS";
105           
106            //-- ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
107            $param = array(   
108                       'host' => "210.188.254.83"
109                      ,'port' => "25"                 
110                                                  );
111            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
112            $mail_mimeObj = new Mail_mime();
113           
114            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËHTML¤ÎËÜʸ¤òÄɲÃ
115            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE);
116            $mail_mimeObj->setHTMLBody($mailBody);
117           
118            $body = $mail_mimeObj->get($html_param);
119            $header = $mail_mimeObj->headers($sendResut);
120           
121            //-- PEAR::Mail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
122            $mailObj =& Mail::factory("smtp", $param);
123            // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
124            $result = $mailObj->send($sendResut["to"], $header, $body);
125if($result) {
126    echo "OK!!";
127    exit;
128} else {
129    echo "NG!!";
130    exit;
131}             
132        } else {
133            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
134            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
135
136                $sendResut = MAIL_SENDING(
137                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
138                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
139                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
140                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
141                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
142                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
143                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
144                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
145                                                                         );
146                                                                         
147
148            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
149            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
150           
151                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
152                                             $list_data[$i][$j]["email"]
153                                            ,$subjectBody
154                                            ,$mailBody
155                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
156                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
157                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
158                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
159                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
160                                                                     );
161            }
162        }
163 
164        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
165        if( ! $sendResut ){
166            $sendFlag = "0";
167        } else {
168            $sendFlag = "1";
169           
170            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
171            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
172            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]));
173        }
174
175        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
176       
177       
178
179    }
180
181    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
182    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
183    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
184
185    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
186    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
187
188    HTML_MAIL_SENDING(
189                     $objSite->data["email03"] 
190                    ,$compData
191                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
192                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
193                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
194                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
195                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
196                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
197                 );
198                 
199    if ($_GET['mode'] = "now") {
200        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
201    }
202    echo "complete\n";
203
204}
205
206
207//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
208function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
209
210    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
211    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
212       
213    if( $mail_obj->sendMail() ) {
214        return true;
215    }
216   
217}
218
219//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
220function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
221
222    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
223    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
224           
225    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
226        return true;   
227    }
228   
229}
230
231
232?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.