source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13358

Revision 13358, 8.2 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16//¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¥â¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¤Î¤È¤­
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20
21} else {
22   
23    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
24    if (DB_TYPE == "pgsql") {
25        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
26        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
27    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
28        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
29        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
30    }   
31    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
32    $time_data = $conn->getAll($sql);
33}
34
35$count = count($time_data);
36
37if( $count > 0 ){
38    print("start sending <br />\n");
39} else {
40    print("not found <br />\n");
41    exit;
42}
43
44//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½àÈ÷
45for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
46
47    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
48    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
49   
50    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
51    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
52
53}
54
55//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
56$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
57$objMail = new GC_SendMail();
58
59//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
60for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
61
62    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
63
64        $customerName = "";
65        $mailBody = "";
66        $sendFlag = "";
67
68        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
69        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
70       
71        if ($name == "") {
72            $name = "¤ªµÒ";
73        }
74       
75        $customerName = htmlspecialchars($name);
76        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
77        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
78
79        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
80        if(MELMAGA_SEND_BLAYN){
81           
82            //-- ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
83            Mb_language( "Japanese" );
84                 
85            //-- Á÷¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍƤÈÁ÷¿®Àè
86            $sendResut = array(
87                          "to" => $list_data[$i][$j]["email"]        //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
88                    ,"subject" => mb_encode_mimeheader($subjectBody) //¡¡Subject 
89                       ,"from" => $objSite->data["email03"]          //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
90                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]          //¡¡reply_to
91                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]          //¡¡return_path
92                                                                       );
93            //-- ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛ
94            $html_param['head_charset'] = "ISO-2022-JP";
95            $html_param['html_encoding'] = "ISO-2022-JP";
96            $html_param['html_charset'] = "JIS";
97           
98            //-- ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
99            $param = array(   
100                       'host' => "210.188.254.83"
101                      ,'port' => "25"                 
102                                                  );
103            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
104            $mail_mimeObj = new Mail_mime();
105           
106            //-- Mail_mime¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ËHTML¤ÎËÜʸ¤òÄɲÃ
107            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE);
108            $mail_mimeObj->setHTMLBody($mailBody);
109           
110            $body = $mail_mimeObj->get($html_param);
111            $header = $mail_mimeObj->headers($sendResut);
112           
113            //-- PEAR::Mail¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈºîÀ®
114            $mailObj =& Mail::factory("smtp", $param);
115            // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
116            $result = $mailObj->send($sendResut["to"], $header, $body);
117                 
118        } else {
119            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
120            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
121
122                $sendResut = MAIL_SENDING(
123                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
124                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
125                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
126                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
127                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
128                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
129                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
130                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
131                                                                         );
132                                                                         
133
134            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
135            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
136           
137                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
138                                             $list_data[$i][$j]["email"]
139                                            ,$subjectBody
140                                            ,$mailBody
141                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
142                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
143                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
144                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
145                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
146                                                                     );
147            }
148        }
149 
150        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
151        if( ! $sendResut ){
152            $sendFlag = "0";
153        } else {
154            $sendFlag = "1";
155           
156            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
157            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
158            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]));
159        }
160
161        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
162       
163       
164
165    }
166
167    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
168    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
169    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
170
171    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
172    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
173
174    HTML_MAIL_SENDING(
175                     $objSite->data["email03"] 
176                    ,$compData
177                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
178                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
179                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
180                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
181                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
182                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
183                 );
184                 
185    if ($_GET['mode'] = "now") {
186        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
187    }
188    echo "complete\n";
189
190}
191
192
193//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
194function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
195
196    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
197    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
198       
199    if( $mail_obj->sendMail() ) {
200        return true;
201    }
202   
203}
204
205//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
206function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
207
208    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
209    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
210           
211    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
212        return true;   
213    }
214   
215}
216
217
218?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.