source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13228

Revision 13228, 8.1 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_MOBILE_SEND){
80           
81            //ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
82            Mb_language( "Japanese" );
83            //$objSite->data["company_name"] = ereg_replace("<","¡ã", $from_name);
84            //$objSite->data["company_name"] = ereg_replace(">","¡ä", $from_name);
85            //$objSite->data["company_name"] = Mb_encode_mimeheader(mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE));
86            //iso-2022-jp¤À¤ÈÆüìʸ»ú¤¬¡©¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇJIS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£
87            $sendResut = array(
88                       "to"    => $list_data[$i][$j]["email"]   //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
89                    ,"subject" => $subjectBody                  //¡¡Subject 
90                       ,"from" => $objSite->data["email03"]     //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
91                  ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]     //¡¡reply_to
92                ,"return_path" => $objSite->data["email04"]     //¡¡return_path
93                                                                       );
94            print_r($sendResut);
95            print_r($mailBody);
96            //¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
97            $param = array(   
98                                   'host' => "210.188.254.83"
99                                  ,'port' => "25"                 
100                                                         );
101           
102            $mail_obj =& Mail::factory("smtp", $param);
103            print_r($mail_obj);
104           
105            $sendResut["subject"] = mb_convert_encoding($sendResut["subject"], "JIS", CHAR_CODE );
106            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE );
107
108            $result = $mail_obj->send( $sendResut["to"], $sendResut, $mailBody );
109            /*true¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤¬£±¤Ë¤Ê¤ë*/         
110                 
111        } else {
112            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
113            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
114
115                $sendResut = MAIL_SENDING(
116                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
117                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
118                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
119                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
120                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
121                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
122                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
123                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
124                                                                         );
125                                                                         
126
127            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
128            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
129           
130                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
131                                             $list_data[$i][$j]["email"]
132                                            ,$subjectBody
133                                            ,$mailBody
134                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
135                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
136                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
137                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
138                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
139                                                                     );
140            }
141        }
142 
143        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
144        if( ! $sendResut ){
145             $sendFlag = "-1";
146        } else {
147            $sendFlag = "1";
148           
149            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
150            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
151            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
152        }
153
154        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
155       
156       
157
158    }
159
160    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
161    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
162    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
163
164    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
165    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
166
167    HTML_MAIL_SENDING(
168                     $objSite->data["email03"] 
169                    ,$compData
170                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
171                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
172                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
173                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
174                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
175                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
176                 );
177                 
178    if ($_GET['mode'] = "now") {
179        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
180    }
181    echo "complete\n";
182
183}
184
185
186//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
187function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
188
189
190    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
191    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
192       
193    if( $mail_obj->sendMail() ) {
194        return true;
195    }
196   
197}
198
199//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
200function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
201
202
203    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
204    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
205
206           
207    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
208        return true;   
209    }
210   
211}
212
213
214?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.