source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13210

Revision 13210, 8.5 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_MOBILE_SEND){
80           
81            //ʸ»ú¤òÆüËܸì¤ËÀßÄê
82            Mb_language( "Japanese" );
83            // ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ËÆüËܸì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏMb_encode_mimeheader¤Ç¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¡£
84            $objSite->data["company_name"] = ereg_replace("<","¡ã", $from_name);
85            $objSite->data["company_name"] = ereg_replace(">","¡ä", $from_name);
86            $objSite->data["company_name"] = mb_convert_encoding($from_name,"JIS",CHAR_CODE);
87            //iso-2022-jp¤À¤ÈÆüìʸ»ú¤¬¡©¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇJIS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£
88            $mailBody = mb_convert_encoding($mailBody, "JIS", CHAR_CODE );
89            $headers = array(
90                                "to"    => $list_data[$i][$j]["email"]   //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
91                             ,"subject" => $subjectBody                  //¡¡Subject 
92                         ,"fromaddress" => $objSite->data["email03"]     //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
93                           ,"from_name" => $objSite->data["company_name"]//¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
94                           ,"replay_to" => $objSite->data["email03"]     //¡¡reply_to
95                         ,"return_path" => $objSite->data["email04"]     //¡¡return_path
96                                                                       );
97            print_r($headers);
98            //¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð¡¼IP¥¢¥É¥ì¥¹
99            $param = array(   
100                                   'host' => "210.188.254.83"
101                                  ,'port' => "25"                 
102                                                         );
103           
104            $mail_obj =& Mail::factory("smtp", $param);
105            print_r($mail_obj);
106           
107            $headers["subject"] = mb_convert_encoding($headers["subject"], "JIS", CHAR_CODE );     
108
109            $result = $mail_obj->end( $headers["to"], $headers, $body );
110
111
112//          $decoder =& new Mail_mimeDecode($sendResut);
113//          $parts = $decoder->getSendArray();
114//           
115//          list($recipients, $headers, $body) = $parts;
116//         
117//          $mail_object =& Mail::factory("smtp", $mail_options);
118//          $mail_object->end($recipients, $header, $body);
119//          break;             
120                 
121        } else {
122            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
123            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
124
125                $sendResut = MAIL_SENDING(
126                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
127                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
128                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
129                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
130                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
131                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
132                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
133                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
134                                                                         );
135                                                                         
136
137            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
138            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
139           
140                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
141                                             $list_data[$i][$j]["email"]
142                                            ,$subjectBody
143                                            ,$mailBody
144                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
145                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
146                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
147                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
148                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
149                                                                     );
150            }
151        }
152 
153        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
154        if( ! $sendResut ){
155             $sendFlag = "-1";
156        } else {
157            $sendFlag = "1";
158           
159            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
160            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
161            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
162        }
163
164        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
165       
166       
167
168    }
169
170    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
171    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
172    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
173
174    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
175    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
176
177    HTML_MAIL_SENDING(
178                     $objSite->data["email03"] 
179                    ,$compData
180                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
181                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
182                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
183                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
184                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
185                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
186                 );
187                 
188    if ($_GET['mode'] = "now") {
189        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
190    }
191    echo "complete\n";
192
193}
194
195
196//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
197function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
198
199
200    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
201    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
202       
203    if( $mail_obj->sendMail() ) {
204        return true;
205    }
206   
207}
208
209//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
210function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
211
212
213    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
214    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
215
216           
217    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
218        return true;   
219    }
220   
221}
222
223
224?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.