source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13076

Revision 13076, 7.6 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_MOBIE_SEND){
80           
81            $sendResut = array(
82                                 $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
83                                ,$subjectBody                               //¡¡Subject
84                                ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
85                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
86                                ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
87                                ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
88                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
89                                ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
90                                                           );
91            $smtp = array( 
92                           'host' => "210.188.254.83"
93                          ,'port' => "25"
94                                          );
95           
96            print_r($sendResut);
97            print_r($objSite->data["company_name"]);
98            $sendResut = mb_convert_encoding( $sendResut, "JIS", CHAR_CODE);
99           
100            $decoder = & new Mail_mimeDecode($sendResut);
101            $parts = $decoder->getSendArray();
102            list($recipients, $header, $body) = $parts;
103           
104            $mailSend = & SC_Mail::factory("SMTP", $smtp);
105            $mailSend->send($recipients, $header, $body);
106           
107        } else {
108            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
109            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
110
111                $sendResut = MAIL_SENDING(
112                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
113                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
114                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
115                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
116                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
117                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
118                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
119                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
120                                                                         );
121                                                                         
122
123            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
124            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
125           
126                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
127                                             $list_data[$i][$j]["email"]
128                                            ,$subjectBody
129                                            ,$mailBody
130                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
131                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
132                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
133                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
134                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
135                                                                     );
136            }
137        }
138 
139        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
140        if( ! $sendResut ){
141             $sendFlag = "-1";
142        } else {
143            $sendFlag = "1";
144           
145            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
146            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
147            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
148        }
149
150        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
151       
152       
153
154    }
155
156    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
157    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
158    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
159
160    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
161    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
162
163    HTML_MAIL_SENDING(
164                     $objSite->data["email03"] 
165                    ,$compData
166                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
167                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
168                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
169                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
170                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
171                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
172                 );
173                 
174    if ($_GET['mode'] = "now") {
175        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
176    }
177    echo "complete\n";
178
179}
180
181
182//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
183function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
184
185
186    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
187    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
188       
189    if( $mail_obj->sendMail() ) {
190        return true;
191    }
192   
193}
194
195//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
196function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
197
198
199    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
200    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
201
202           
203    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
204        return true;   
205    }
206   
207}
208
209
210?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.