source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 13017

Revision 13017, 7.5 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16
17if($_GET['mode'] == 'now') {
18    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
19    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
20} else {
21   
22    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
23    if (DB_TYPE == "pgsql") {
24        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
25        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
26    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
27        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
28        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
29    }   
30    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
31    $time_data = $conn->getAll($sql);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤ò¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç
79        if(MELMAGA_MOBIE_SEND){
80           
81            $sendResut = array(
82                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
83                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
84                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
85                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
86                                                                   );
87            $smtp = array( 
88                           'host' => "210.188.254.83"
89                          ,'port' => "25"
90                                          );
91           
92            print_r($sendResut);
93            $decoder = new Mail_mimeDecode($sendResut);
94            $parts = $decoder->getSendArray();
95            list($recipients, $header, $body) = $parts;
96           
97            $mailSend =& Mail::factory("SMTP", $smtp);
98            $mailSend->send($recipients, $header, $body);
99           
100        } else {
101            //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç
102            if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
103
104                $sendResut = MAIL_SENDING(
105                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
106                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
107                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
108                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
109                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
110                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
111                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
112                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
113                                                                         );
114                                                                         
115
116            //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
117            } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
118           
119                $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
120                                             $list_data[$i][$j]["email"]
121                                            ,$subjectBody
122                                            ,$mailBody
123                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
124                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
125                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
126                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
127                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
128                                                                     );
129            }
130        }
131 
132        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
133        if( ! $sendResut ){
134             $sendFlag = "-1";
135        } else {
136            $sendFlag = "1";
137           
138            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
139            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
140            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
141        }
142
143        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
144       
145       
146
147    }
148
149    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
150    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
151    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
152
153    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
154    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
155
156    HTML_MAIL_SENDING(
157                     $objSite->data["email03"] 
158                    ,$compData
159                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
160                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
161                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
162                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
163                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
164                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
165                 );
166                 
167    if ($_GET['mode'] = "now") {
168        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
169    }
170    echo "complete\n";
171
172}
173
174
175//--- ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¥Ö¥ì¥¤¥óÏ¢·È¤ÎÇÛ¿®
176function BLAYN_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name="", $reply_to="", $return_path="", $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
177
178
179    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
180    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
181
182}
183
184//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
185function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
186
187
188    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
189    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
190       
191    if( $mail_obj->sendMail() ) {
192        return true;
193    }
194   
195}
196
197//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
198function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
199
200
201    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
202    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
203
204           
205    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
206        return true;   
207    }
208   
209}
210
211
212?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.