source: branches/dev/html/admin/mail/sendmail.php @ 12806

Revision 12806, 5.4 KB checked in by matsumoto, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7$include_dir = realpath(dirname( __FILE__));
8require_once($include_dir."/../require.php");
9$conn = new SC_DbConn();
10$objSite = new SC_SiteInfo($conn);
11
12if(MELMAGA_SEND != true) {
13    exit;
14}
15
16if($_GET['mode'] == 'now') {
17    //----¡¡Ì¤Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
18    $time_data = $conn->getAll( "SELECT send_id FROM dtb_send_history  WHERE complete_count = 0 AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC" );
19} else {
20   
21    // postgresql ¤È mysql ¤È¤ÇSQL¤ò¤ï¤±¤ë
22    if (DB_TYPE == "pgsql") {
23        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
24        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN current_timestamp + '- 5 minutes' AND current_timestamp + '5 minutes' AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
25    }else if (DB_TYPE == "mysql") {
26        $sql = "SELECT send_id FROM dtb_send_history  ";
27        $sql.= "WHERE start_date  BETWEEN date_add(now(),INTERVAL -5 minute) AND date_add(now(),INTERVAL 5 minute) AND del_flg = 0 ORDER BY send_id ASC, start_date ASC";
28    }   
29    //----¡¡30ʬËè¤ËCron¤¬Á÷¿®»þ´Ö¥Ç¡¼¥¿³Îǧ
30    $time_data = $conn->getAll($sql);
31    print_r($time_data);
32}
33
34$count = count($time_data);
35
36if( $count > 0 ){
37    print("start sending <br />\n");
38} else {
39    print("not found ! <br />\n");
40    exit;
41}
42
43//---- ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
44for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
45
46    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_customer WHERE send_id = ? AND (send_flag = 2 OR send_flag IS NULL)";
47    $list_data[] = $conn->getAll( $sql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
48   
49    $sql = "SELECT * FROM dtb_send_history WHERE send_id = ?";
50    $mail_data[] = $conn->getAll( $sql, array(  $time_data[$i]["send_id"] ) );
51
52}
53
54//---- Á÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°ÍÑSQL
55$sql_flag ="UPDATE dtb_send_customer SET send_flag = ? WHERE send_id = ? AND customer_id = ?";
56$objMail = new GC_SendMail();
57
58//----¡¡¥á¡¼¥ëÀ¸À®¤ÈÁ÷¿®
59for( $i = 0; $i < count( $time_data ); $i++ ) {
60
61    for( $j = 0; $j < count( $list_data[$i] ); $j ++ ) {
62
63        $customerName = "";
64        $mailBody = "";
65        $sendFlag = "";
66
67        //-- ¸ÜµÒ̾¤ÎÊÑ´¹
68        $name = trim($list_data[$i][$j]["name"]);
69       
70        if ($name == "") {
71            $name = "¤ªµÒ";
72        }
73       
74        $customerName = htmlspecialchars($name);
75        $subjectBody = ereg_replace( "{name}", $customerName , $mail_data[$i][0]["subject"] );
76        $mailBody = ereg_replace( "{name}", $customerName ,  $mail_data[$i][0]["body"] );
77
78        //-- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç   
79        if( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 2 ) {
80
81            $sendResut = MAIL_SENDING(
82                                         $list_data[$i][$j]["email"]                //¡¡¸ÜµÒ°¸Àè
83                                        ,$subjectBody                               //¡¡Subject
84                                        ,$mailBody                                  //¡¡¥á¡¼¥ëËÜʸ
85                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
86                                        ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
87                                        ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
88                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
89                                        ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
90                                                                             );
91
92        //--  HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤Î¾ì¹ç 
93        } elseif( $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 1 || $mail_data[$i][0]["mail_method"] == 3) {
94           
95            $sendResut = HTML_MAIL_SENDING(
96                                             $list_data[$i][$j]["email"]
97                                            ,$subjectBody
98                                            ,$mailBody
99                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
100                                            ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
101                                            ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
102                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
103                                            ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
104                                                                     );
105        }
106   
107        //-- Á÷¿®´°Î»¤Ê¤é1¡¢¼ºÇԤʤé0¤ò¥á¡¼¥ëÁ÷¿®·ë²Ì¥Õ¥é¥°¤È¤·¤ÆDB¤ËÁÞÆþ
108        if( ! $sendResut ){
109             $sendFlag = "-1";
110        } else {
111            $sendFlag = "1";
112           
113            // ´°Î»¤ò1¤³Áý¤ä¤¹
114            $sql = "UPDATE dtb_send_history SET complete_count = complete_count + 1 WHERE send_id = ?";
115            $conn->query( $sql, array($mail_data[$i][0]["send_id"]) );
116        }
117
118        $conn->query( $sql_flag, array( $sendFlag, $mail_data[$i][0]["send_id"], $list_data[$i][$j]["customer_id"] ) );
119       
120       
121
122    }
123
124    //--- ¥á¡¼¥ëÁ´·ïÁ÷¿®´°Î»¸å¤Î½èÍý
125    $completeSql = "UPDATE dtb_send_history SET end_date = now() WHERE send_id = ?";
126    $conn->query( $completeSql, array( $time_data[$i]["send_id"] ) );
127
128    //---¡¡Á÷¿®´°Î»¡¡Êó¹ð¥á¡¼¥ë
129    $compData =  date("Yǯm·îdÆüH»þiʬ" . "  ²¼µ­¥á¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" );
130
131    HTML_MAIL_SENDING(
132                     $objSite->data["email03"] 
133                    ,$compData
134                    ,$mail_data[$i][0]["body"]
135                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡Á÷¿®¸µ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
136                    ,$objSite->data["company_name"]             //¡¡Á÷¿®¸µÌ¾
137                    ,$objSite->data["email03"]                  //¡¡reply_to
138                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡return_path
139                    ,$objSite->data["email04"]                  //¡¡errors_to
140                 );
141                 
142    if ($_GET['mode'] = "now") {
143        header("Location: " . URL_DIR . "admin/mail/history.php");
144    }
145    echo "complete\n";
146
147}
148
149
150//--- ¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
151function MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
152
153
154    $mail_obj = new GC_SendMail(); 
155    $mail_obj->setItem( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
156       
157    if( $mail_obj->sendMail() ) {
158        return true;
159    }
160   
161}
162
163//--- HTML¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
164function HTML_MAIL_SENDING( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to="", $bcc="", $cc ="" ) {
165
166
167    $html_mail_obj = new GC_SendMail();
168    $html_mail_obj->setItemHtml( $to, $subject, $body, $fromaddress, $from_name, $reply_to, $return_path, $errors_to, $bcc, $cc );
169
170           
171    if( $html_mail_obj->sendHtmlMail() ) {
172        return true;   
173    }
174   
175}
176
177
178?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.