source: branches/dev/html/admin/contents/recommend.php @ 17

Revision 17, 4.1 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7 require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10   
11    function LC_Page() {
12        $this->tpl_mainpage = 'contents/recomend.tpl';
13        $this->tpl_mainno = 'contents';
14        $this->tpl_subnavi = 'contents/subnavi.tpl';
15        $this->tpl_subno = "recommend";
16        $this->tpl_subtitle = '¥ª¥¹¥¹¥á´ÉÍý';
17    }
18}
19
20$conn = new SC_DBConn();
21$objPage = new LC_Page();
22$objView = new SC_AdminView();
23$objSess = new SC_Session();
24
25$arrRegistColumn = array(
26                             array(  "column" => "product_id", "convert" => "n" ),
27                             array(  "column" => "category_id", "convert" => "n" ),
28                             array(  "column" => "rank", "convert" => "n" ),
29                             array(  "column" => "title", "convert" => "aKV" ),
30                             array(  "column" => "comment", "convert" => "aKV" ),
31                        );
32
33// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
34sfIsSuccess($objSess);
35
36//ºÇÂçÅÐÏ¿¿ô¤Îɽ¼¨
37$objPage->tpl_disp_max = RECOMMEND_NUM;
38
39// ÅÐÏ¿»þ
40if ( $_POST['mode'] == 'regist' ){
41       
42    // ÆþÎÏʸ»ú¤Î¶¯À©ÊÑ´¹
43    $objPage->arrForm = $_POST;
44    $objPage->arrForm = lfConvertParam($objPage->arrForm, $arrRegistColumn);
45    // ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
46    $objPage->arrErr[$objPage->arrForm['rank']] = lfErrorCheck();
47    if ( ! $objPage->arrErr[$objPage->arrForm['rank']]) {
48        // ¸Å¤¤¤Î¤ò¾Ã¤¹
49        $sql = "DELETE FROM dtb_best_products WHERE category_id = ? AND rank = ?";
50        $conn->query($sql, array($objPage->arrForm['category_id'] ,$objPage->arrForm['rank']));
51   
52        // £Ä£ÂÅÐÏ¿
53        $objPage->arrForm['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
54        $objPage->arrForm['update_date'] = "NOW()";
55        $objPage->arrForm['create_date'] = "NOW()";
56       
57        $objQuery = new SC_Query();
58        $objQuery->insert("dtb_best_products", $objPage->arrForm );
59//      $conn->autoExecute("dtb_best_products", $objPage->arrForm );
60    }   
61
62} elseif ( $_POST['mode'] == 'delete' ){
63// ºï½ü»þ
64
65    $sql = "DELETE FROM dtb_best_products WHERE category_id = ? AND rank = ?";
66    $conn->query($sql, array($_POST['category_id'] ,$_POST['rank']));
67   
68}
69
70// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀ ̵¤¤¤È¤­¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸
71if ( sfCheckNumLength($_POST['category_id']) ){
72    $objPage->category_id = $_POST['category_id'];
73} else {
74    $objPage->category_id = 0;
75}
76
77// ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
78$sql = "SELECT B.name, B.main_list_image, A.* FROM dtb_best_products as A INNER JOIN dtb_products as B USING (product_id)
79         WHERE A.del_flg = 0 ORDER BY rank";
80$arrItems = $conn->getAll($sql);
81foreach( $arrItems as $data ){
82    $objPage->arrItems[$data['rank']] = $data;
83}
84
85// ¾¦ÉÊÊѹ¹»þ¤Ï¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾¦Éʤ˰ì»þŪ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤ë
86if ( $_POST['mode'] == 'set_item'){
87    $sql = "SELECT product_id, name, main_list_image FROM dtb_products WHERE product_id = ? AND del_flg = 0";
88    $result = $conn->getAll($sql, array($_POST['product_id']));
89    if ( $result ){
90        $data = $result[0];
91        foreach( $data as $key=>$val){
92            $objPage->arrItems[$_POST['rank']][$key] = $val;
93        }
94        $objPage->arrItems[$_POST['rank']]['rank'] = $_POST['rank'];
95    }
96    $objPage->checkRank = $_POST['rank'];
97}
98
99//³Æ¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ
100$objPage->cnt_question = 6;
101$objPage->arrActive = $arrActive;
102$objPage->arrQuestion = $arrQuestion;
103
104// ¥«¥Æ¥´¥ê¼èÆÀ
105$objPage->arrCatList = sfGetCategoryList("level = 1");
106
107//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
108$objView->assignobj($objPage);
109$objView->display(MAIN_FRAME);
110
111
112//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113//----¡¡¼èÆÀʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹
114function lfConvertParam($array, $arrRegistColumn) {
115
116    // ¥«¥é¥à̾¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¾ðÊó
117    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
118        $arrConvList[ $data["column"] ] = $data["convert"];
119    }
120    // ʸ»úÊÑ´¹
121    $new_array = array();
122    foreach ($arrConvList as $key => $val) {
123        $new_array[$key] = $array[$key];
124        if( strlen($val) > 0) {
125            $new_array[$key] = mb_convert_kana($new_array[$key] ,$val);
126        }
127    }
128    return $new_array;
129   
130}
131
132/* ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ */
133function lfErrorCheck() {
134    $objQuery = new SC_Query;
135    $objErr = new SC_CheckError();
136   
137    $objErr->doFunc(array("¸«½Ð¤·¥³¥á¥ó¥È", "title", STEXT_LEN), array("MAX_LENGTH_CHECK"));
138    $objErr->doFunc(array("¥ª¥¹¥¹¥á¥³¥á¥ó¥È", "comment", LTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
139   
140    return $objErr->arrErr;
141}
142
143?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.