source: branches/dev/html/admin/contents/inquiry.php @ 14998

Revision 14998, 7.0 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)

【修正中】
アンケートの回答結果をCSVダウンロードする時に
すべてのアンケート結果がダウンロードされてしまうエラーを
修正中

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9require_once("../order/index_csv.php");
10
11$arrCVSCOL = array(
12       
13                );
14                       
15$arrCVSTITLE = array(
16                '²óÅúID',
17                '¼ÁÌäID',
18                '²óÅúÆü»þ',
19                '²óÅú̾',
20                '¸ÜµÒ̾1',
21                '¸ÜµÒ̾2',
22                '¸ÜµÒ̾¥«¥Ê1',
23                '¸ÜµÒ̾¥«¥Ê2',
24                '͹ÊØÈÖ¹æ1',
25                '͹ÊØÈÖ¹æ2',
26                'ÅÔÆ»Éܸ©',
27                '½»½ê1',
28                '½»½ê2',
29                'ÅÅÏÃÈÖ¹æ1',
30                'ÅÅÏÃÈÖ¹æ2',
31                'ÅÅÏÃÈÖ¹æ3',
32                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹',
33                '²óÅú1',
34                '²óÅú2',
35                '²óÅú3',
36                '²óÅú4',
37                '²óÅú5',
38                '²óÅú6'             
39            );
40
41
42class LC_Page {
43    var $cnt_question;
44
45    var $ERROR;
46    var $ERROR_COLOR;
47    var $MESSAGE;
48   
49    var $QUESTION_ID;
50   
51    var $arrActive;
52    var $arrQuestion;
53    var $arrSession;
54   
55    function LC_Page() {
56        $this->tpl_mainpage = 'contents/inquiry.tpl';
57        $this->tpl_mainno = 'contents';
58        $this->tpl_subnavi = 'contents/subnavi.tpl';
59        $this->tpl_subno = "inquiry";
60        $this->tpl_subtitle = '¥¢¥ó¥±¡¼¥È´ÉÍý';
61    }
62}
63
64$conn = new SC_DBConn();
65$objPage = new LC_Page();
66$objView = new SC_AdminView();
67$objSess = new SC_Session();
68
69// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
70sfIsSuccess($objSess);
71
72$arrActive = array( "0"=>"²ÔƯ", "1"=>"Èó²ÔƯ" );
73$arrQuestion = array( "0"=>"»ÈÍѤ·¤Ê¤¤", "1"=>"¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥ê¥¢", "2"=>"¥Æ¥­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹"
74                    , "3"=>"¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹", "4"=>"¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó"
75                );
76               
77$sql = "SELECT *, cast(substring(create_date, 1, 10) as date) as disp_date FROM dtb_question WHERE del_flg = 0 ORDER BY question_id";
78$result = $conn->getAll($sql);
79$objPage->list_data = $result;
80
81
82if ( $_GET['mode'] == 'regist' ){
83
84    for ( $i=0; $i<count($_POST["question"]); $i++ ) {
85        $_POST['question'][$i]['name'] = mb_convert_kana( trim ( $_POST['question'][$i]['name'] ), "K" );
86        for ( $j=0; $j<count( $_POST['question'][$i]['option'] ); $j++ ){
87            $_POST['question'][$i]['option'][$j] = mb_convert_kana( trim ( $_POST['question'][$i]['option'][$j] ) );
88        }
89    }
90   
91    $error = lfErrCheck();
92
93    if ( ! $error  ){
94       
95        if ( ! is_numeric($_POST['question_id']) ){
96            $objQuery = new SC_Query();
97           
98            //ÅÐÏ¿
99            $value = serialize($_POST);
100            if (DB_TYPE == "pgsql") {
101                $question_id = $objQuery->nextval('dtb_question', 'question_id');
102            }
103           
104            $sql_val = array( $value, $_POST['title'] ,$question_id );
105            $conn->query("INSERT INTO dtb_question ( question, question_name, question_id, create_date) VALUES (?, ?, ?, now())", $sql_val );
106            $objPage->MESSAGE = "ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿";
107
108            if (DB_TYPE == "mysql") {
109                $question_id = $objQuery->nextval('dtb_question', 'question_id');
110            }
111           
112            $objPage->QUESTION_ID = $question_id;
113            sfReload();
114        } else {
115            //ÊÔ½¸
116            $value = serialize($_POST);
117            $sql_val = array( $value, $_POST['title'] ,$_POST['question_id'] );
118            $conn->query("UPDATE dtb_question SET question = ?, question_name = ? WHERE question_id = ?", $sql_val );
119            $objPage->MESSAGE = "ÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿";
120            $objPage->QUESTION_ID = $_POST['question_id'];
121            sfReload();
122        }
123    } else {
124       
125        //¥¨¥é¡¼É½¼¨
126        $objPage->ERROR = $error;
127        $objPage->QUESTION_ID = $_REQUEST['question_id'];
128        $objPage->ERROR_COLOR = lfGetErrColor($error, ERR_COLOR);
129
130    }
131} elseif ( ( $_GET['mode'] == 'delete' ) && ( sfCheckNumLength($_GET['question_id']) )  ){
132
133    $sql = "UPDATE dtb_question SET del_flg = 1 WHERE question_id = ?";
134    $conn->query( $sql, array( $_GET['question_id'] ) );
135    sfReload();
136   
137} elseif ( ( $_GET['mode'] == 'csv' ) && ( sfCheckNumLength($_GET['question_id']) ) ){
138
139            $head = sfGetCSVList($arrCVSTITLE);
140            $list_data = $conn->getAll("SELECT result_id,question_id,question_date,question_name,name01,name02,kana01,kana02,zip01,zip02,pref,addr01,addr02,tel01,tel02,tel03,mail01,question01,question02,question03,question04,question05,question06 FROM dtb_question_result WHERE del_flg = 0,question_id ORDER BY result_id ASC",array($_GET['question_id']));
141            $data = "";
142            for($i = 0; $i < count($list_data); $i++) {
143                // ³Æ¹àÌܤòCSV½ÐÎÏÍѤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
144                $data .= lfMakeCSV($list_data[$i]);
145            }
146            // CSV¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
147            sfCSVDownload($head.$data);
148            exit;
149
150} else {
151   
152    if ( is_numeric($_GET['question_id']) ){
153   
154        $sql = "SELECT question FROM dtb_question WHERE question_id = ?";
155        $result = $conn->getOne($sql, array($_GET['question_id']));
156       
157        if ( $result ){
158            $_POST = unserialize( $result );
159            $objPage->QUESTION_ID = $_GET['question_id'];
160        }
161    }
162}
163
164
165
166
167//³Æ¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ
168$objPage->cnt_question = 6;
169$objPage->arrActive = $arrActive;
170$objPage->arrQuestion = $arrQuestion;
171
172
173//----¡¡¥Ú¡¼¥¸É½¼¨
174$objView->assignobj($objPage);
175$objView->display(MAIN_FRAME);
176
177
178// ------------  ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯½èÍýÉô ------------ 
179
180function lfGetErrColor( $arr, $err_color ){
181   
182    foreach ( $arr as $key=>$val ) {
183        if ( is_string($val) && strlen($val) > 0 ){
184            $return[$key] = $err_color;
185        } elseif ( is_array( $val ) ) {
186            $return[$key] = lfGetErrColor ( $val, $err_color);
187        }
188    }
189    return $return;
190}
191
192
193// ------------  ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯½èÍýÉô ------------ 
194
195function lfErrCheck (){
196
197    $objErr = new SC_CheckError();
198    $errMsg = "";
199
200    $objErr->doFunc( array( "²ÔƯ¡¦Èó²ÔƯ", "active" ), array( "SELECT_CHECK" ) );
201   
202    $_POST["title"] = mb_convert_kana( trim (  $_POST["title"] ), "K" );
203    $objErr->doFunc( array( "¥¢¥ó¥±¡¼¥È̾", "title" ), array( "EXIST_CHECK" ) );
204
205    $_POST["contents"] = mb_convert_kana( trim (  $_POST["contents"] ), "K" );
206    $objErr->doFunc( array( "¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÆâÍÆ" ,"contents", "3000" ), array( "EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ) );
207
208   
209    if ( ! $_POST['question'][0]["name"] ){
210        $objErr->arrErr['question'][0]["name"] = "£±¤Ä¤á¤Î¼ÁÌä̾¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó";
211    }
212   
213    //¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÄã1¤Ä°Ê¾å¹àÌܤòµ­Æþ¤µ¤»¤ë¡£
214    for( $i = 0; $i < count( $_POST["question"] ); $i++ ) {
215       
216        if ( $_POST["question"][$i]["kind"] ) {
217            if (strlen($_POST["question"][$i]["name"]) == 0) {
218                $objErr->arrErr["question"][$i]["name"] = "¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£";
219            } else if ( strlen($_POST["question"][$i]["name"]) > STEXT_LEN ) {
220                $objErr->arrErr["question"][$i]["name"] = "¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï". STEXT_LEN  ."»ú°ÊÆâ¤ÇÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£";
221            }
222        }
223       
224        if( $_POST["question"][$i]["kind"] == 3 || $_POST["question"][$i]["kind"] == 4  ) {
225
226            $temp_data = array();
227            for( $j = 0; $j < count( $_POST["question"][$i]["option"] ); $j++ ) {   
228
229                // ¹àÌܴ֡ʥƥ­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
230                if( strlen( $_POST["question"][$i]["option"][$j] ) > 0 ) $temp_data[] = mb_convert_kana( trim ( $_POST["question"][$i]["option"][$j]  ), "asKVn" );
231
232            }
233
234             $_POST["question"][$i]["option"] = $temp_data;
235
236            if( ( strlen( $_POST["question"][$i] ["option"][0] ) == 0 ) || ( strlen( $_POST["question"][$i] ["option"][0] ) > 0
237             && strlen( $_POST["question"][$i] ["option"][1] ) == 0 ) ) $objErr->arrErr["question"][$i]['kind'] = "²¼µ­¤Î2¤Ä°Ê¾å¤Î¹àÌܤ˵­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
238        }
239    }
240
241    return lfGetArrInput( $objErr->arrErr );
242
243}
244
245
246function lfGetArrInput( $arr ){
247    // Ãͤ¬ÆþÎϤµ¤ì¤¿ÇÛÎó¤Î¤ß¤òÊÖ¤¹
248   
249    if ( is_array($arr) ){
250        foreach ( $arr as $key=>$val ) {
251            if ( is_string($val) && strlen($val) > 0 ){
252                $return[$key] = $val;
253            } elseif ( is_array( $val ) ) {
254                $data = lfGetArrInput ( $val );
255                if ( $data ){
256                    $return[$key] = $data;
257                }
258            }
259        }
260    }
261    return $return;
262}
263?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.