source: branches/dev/data/lib/slib.php @ 15001

Revision 15001, 78.2 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)

カラム一覧取得時、不正データは取得しないように修正

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8//---¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò»ØÄê
9$INC_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
10require_once( $INC_PATH ."/../conf/conf.php" );
11require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_DbConn.php" );
12require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_Query.php" );
13require_once( $INC_PATH ."/../class/SC_CampaignSession.php" );
14require_once( $INC_PATH ."/../include/session.inc" );
15
16// Á´¥Ú¡¼¥¸¶¦ÄÌ¥¨¥é¡¼
17$GLOBAL_ERR = "";
18// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
19sfInitInstall();
20
21/* ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó½êÆÀ */
22function sfGetDBVersion($dsn = "") {
23    if($dsn == "") {
24        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
25            $dsn = DEFAULT_DSN;
26        } else {
27            return;
28        }
29    }
30   
31    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
32    list($db_type) = split(":", $dsn);
33    if($db_type == 'mysql') {
34        $val = $objQuery->getOne("select version()");
35        $version = "MySQL " . $val;
36    }   
37    if($db_type == 'pgsql') {
38        $val = $objQuery->getOne("select version()");
39        $arrLine = split(" " , $val);
40        $version = $arrLine[0] . " " . $arrLine[1];
41    }
42    return $version;
43}
44
45/* ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯ */
46function sfTabaleExists($table_name, $dsn = "") {
47    if($dsn == "") {
48        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
49            $dsn = DEFAULT_DSN;
50        } else {
51            return;
52        }
53    }
54   
55    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
56    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
57    if(!$objQuery->isError()) {
58        list($db_type) = split(":", $dsn);
59        // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
60        if ($db_type == "pgsql") {
61            $sql = "SELECT
62                        relname
63                    FROM
64                        pg_class
65                    WHERE
66                        (relkind = 'r' OR relkind = 'v') AND
67                        relname = ?
68                    GROUP BY
69                        relname";
70            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
71            if(count($arrRet) > 0) {
72                return true;
73            }
74        }else if ($db_type == "mysql") {
75            $sql = "SHOW TABLE STATUS LIKE ?";
76            $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
77            if(count($arrRet) > 0) {
78                return true;
79            }
80        }
81    }
82    return false;
83}
84
85// ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
86function sfColumnExists($table_name, $col_name, $col_type = "", $dsn = "", $add = false) {
87    if($dsn == "") {
88        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
89            $dsn = DEFAULT_DSN;
90        } else {
91            return;
92        }
93    }
94
95    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
96    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
97   
98    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
99    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
100    if(!$objQuery->isError()) {
101        list($db_type) = split(":", $dsn);
102       
103        // ¥«¥é¥à¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ
104        $arrRet = sfGetColumnList($table_name, $objQuery, $db_type);
105        if(count($arrRet) > 0) {
106            if(in_array($col_name, $arrRet)){
107                return true;
108            }
109        }
110    }
111   
112    // ¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë
113    if($add){
114        $objQuery->query("ALTER TABLE $table_name ADD $col_name $col_type ");
115        return true;
116    }
117   
118    return false;
119}
120
121// ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈºîÀ®
122function sfIndexExists($table_name, $col_name, $index_name, $length = "", $dsn = "", $add = false) {
123    if($dsn == "") {
124        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
125            $dsn = DEFAULT_DSN;
126        } else {
127            return;
128        }
129    }
130
131    // ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
132    if(!sfTabaleExists($table_name, $dsn)) return false;
133   
134    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
135    // Àµ¾ï¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
136    if(!$objQuery->isError()) {
137        list($db_type) = split(":", $dsn);     
138        switch($db_type) {
139        case 'pgsql':
140            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
141            $arrRet = $objQuery->getAll("SELECT relname FROM pg_class WHERE relname = ?", array($index_name));
142            break;
143        case 'mysql':
144            // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ºß³Îǧ
145            $arrRet = $objQuery->getAll("SHOW INDEX FROM ? WHERE Key_name = ?", array($table_name, $index_name));           
146            break;
147        default:
148            return false;
149        }
150        // ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç
151        if(count($arrRet) > 0) {
152            return true;
153        }
154    }
155   
156    // ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ë
157    if($add){
158        switch($db_type) {
159        case 'pgsql':
160            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?)", array($index_name, $table_name, $col_name));
161            break;
162        case 'mysql':
163            $objQuery->query("CREATE INDEX ? ON ? (?(?))", array($index_name, $table_name, $col_name, $length));           
164            break;
165        default:
166            return false;
167        }
168        return true;
169    }   
170    return false;
171}
172
173// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
174function sfDataExists($table_name, $where, $arrval, $dsn = "", $sql = "", $add = false) {
175    if($dsn == "") {
176        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
177            $dsn = DEFAULT_DSN;
178        } else {
179            return;
180        }
181    }
182    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
183    $count = $objQuery->count($table_name, $where, $arrval);
184
185    if($count > 0) {
186        $ret = true;
187    } else {
188        $ret = false;
189    }
190    // ¥Ç¡¼¥¿¤òÄɲ乤ë
191    if(!$ret && $add) {
192        $objQuery->exec($sql);
193    }
194   
195    return $ret;
196}
197
198/*
199 * ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊ󤫤éÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
200 * ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢É¬¤º1°Ê¾å¤Î¿ôÃͤ¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
201 * 0¤òÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
202 *
203 * @param $control_id ´ÉÍýID
204 * @param $dsn DataSource
205 * @return $control_flg ¥Õ¥é¥°
206 */
207function sfGetSiteControlFlg($control_id, $dsn = "") {
208
209    // ¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹
210    if($dsn == "") {
211        if(defined('DEFAULT_DSN')) {
212            $dsn = DEFAULT_DSN;
213        } else {
214            return;
215        }
216    }
217
218    // ¥¯¥¨¥êÀ¸À®
219    $target_column = "control_flg";
220    $table_name = "dtb_site_control";
221    $where = "control_id = ?";
222    $arrval = array($control_id);
223    $control_flg = 0;
224
225    // ¥¯¥¨¥êȯ¹Ô
226    $objQuery = new SC_Query($dsn, true, true);
227    $arrSiteControl = $objQuery->select($target_column, $table_name, $where, $arrval);
228
229    // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
230    if (count($arrSiteControl) > 0) {
231        $control_flg = $arrSiteControl[0]["control_flg"];
232    }
233   
234    return $control_flg;
235}
236
237// ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥é¥à°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
238function sfGetColumnList($table_name, $objQuery = "", $db_type = DB_TYPE){
239    if($objQuery == "") $objQuery = new SC_Query();
240    $arrRet = array();
241   
242    // postgresql¤Èmysql¤È¤Ç½èÍý¤òʬ¤±¤ë
243    if ($db_type == "pgsql") {
244        $sql = "SELECT a.attname FROM pg_class c, pg_attribute a WHERE c.relname=? AND c.oid=a.attrelid AND a.attnum > 0 AND not a.attname like '........pg.dropped.%........' ORDER BY a.attnum";
245        $arrColList = $objQuery->getAll($sql, array($table_name));
246        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
247        $arrRet = $arrColList["attname"];
248    }else if ($db_type == "mysql") {
249        $sql = "SHOW COLUMNS FROM $table_name";
250        $arrColList = $objQuery->getAll($sql);
251        $arrColList = sfswaparray($arrColList);
252        $arrRet = $arrColList["Field"];
253    }
254    return $arrRet;
255}
256
257// ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë½é´ü½èÍý
258function sfInitInstall() {
259    // ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
260    if(!defined('ECCUBE_INSTALL')) {
261        if(!ereg("/install/", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
262            header("Location: ./install/");
263        }
264    } else {
265        $path = HTML_PATH . "install/index.php";
266        if(file_exists($path)) {
267            sfErrorHeader(">> /install/index.php¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
268        }
269       
270        // µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îinstall.php¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
271        $path = HTML_PATH . "install.php";
272        if(file_exists($path)) {
273            sfErrorHeader(">> /install.php¤Ï¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
274        }       
275    }
276}
277
278// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PHP¤òÆɤ߽Ф·
279function sfLoadUpdateModule() {
280    // URLÀßÄê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
281    $main_php = ereg_replace(URL_DIR, "", $_SERVER['PHP_SELF']);
282    $extern_php = UPDATE_PATH . $main_php;
283    if(file_exists($extern_php)) {
284        require_once($extern_php);
285    }
286}
287
288function sf_getBasisData() {
289    //DB¤«¤éÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
290    $objConn = new SC_DbConn(DEFAULT_DSN);
291    $result = $objConn->getAll("SELECT * FROM dtb_baseinfo");
292    if(is_array($result[0])) {
293        foreach ( $result[0] as $key=>$value ){
294            $CONF["$key"] = $value;
295        }
296    }
297    return $CONF;
298}
299
300// Áõ¾þÉÕ¤­¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
301function sfErrorHeader($mess, $print = false) {
302    global $GLOBAL_ERR;
303    if($GLOBAL_ERR == "") {
304        $GLOBAL_ERR = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . CHAR_CODE . "'>\n";
305    }
306    $GLOBAL_ERR.= "<table width='100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' summary=' '>\n";
307    $GLOBAL_ERR.= "<tr>\n";
308    $GLOBAL_ERR.= "<td bgcolor='#ffeebb' height='25' colspan='2' align='center'>\n";
309    $GLOBAL_ERR.= "<SPAN style='color:red; font-size:12px'><strong>" . $mess . "</strong></span>\n";
310    $GLOBAL_ERR.= "</td>\n";
311    $GLOBAL_ERR.= " </tr>\n";
312    $GLOBAL_ERR.= "</table>\n";
313   
314    if($print) {
315        print($GLOBAL_ERR);
316    }
317}
318
319/* ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
320function sfDispError($type) {
321   
322    class LC_ErrorPage {
323        function LC_ErrorPage() {
324            $this->tpl_mainpage = 'login_error.tpl';
325            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
326        }
327    }
328
329    $objPage = new LC_ErrorPage();
330    $objView = new SC_AdminView();
331   
332    switch ($type) {
333        case LOGIN_ERROR:
334            $objPage->tpl_error="£É£Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
335            break;
336        case ACCESS_ERROR:
337            $objPage->tpl_error="¥í¥°¥¤¥óǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
338            break;
339        case AUTH_ERROR:
340            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
341            break;
342        case PAGE_ERROR:
343            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
344            break;
345        default:
346            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤â¤¦°ìÅÙ¤´³Îǧ¤Î¤¦¤¨¡¢ºÆÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
347            break;
348    }
349   
350    $objView->assignobj($objPage);
351    $objView->display(LOGIN_FRAME);
352   
353    exit;
354}
355
356/* ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ */
357function sfDispSiteError($type, $objSiteSess = "", $return_top = false, $err_msg = "", $is_mobile = false) {
358    global $objCampaignSess;
359   
360    if ($objSiteSess != "") {
361        $objSiteSess->setNowPage('error');
362    }
363   
364    class LC_ErrorPage {
365        function LC_ErrorPage() {
366            $this->tpl_mainpage = 'error.tpl';
367            $this->tpl_css = URL_DIR.'css/layout/error.css';
368            $this->tpl_title = '¥¨¥é¡¼';
369        }
370    }
371   
372    $objPage = new LC_ErrorPage();
373   
374    if($is_mobile === true) {
375        $objView = new SC_MobileView();     
376    } else {
377        $objView = new SC_SiteView();
378    }
379   
380    switch ($type) {
381        case PRODUCT_NOT_FOUND:
382            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£";
383            break;
384        case PAGE_ERROR:
385            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥Ú¡¼¥¸°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£";
386            break;
387        case CART_EMPTY:
388            $objPage->tpl_error="¥«¡¼¥È¤Ë¾¦Éʤ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
389            break;
390        case CART_ADD_ERROR:
391            $objPage->tpl_error="¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉʤòÄɲ乤뤳¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
392            break;
393        case CANCEL_PURCHASE:
394            $objPage->tpl_error="¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£<br />¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç<br />¡¦¹ØÆþ¼ê³¤­Ãæ¤Ë¿·¤·¤¤¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç<br />¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¼ê³¤­¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç";
395            break;
396        case CATEGORY_NOT_FOUND:
397            $objPage->tpl_error="¤´»ØÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
398            break;
399        case SITE_LOGIN_ERROR:
400            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
401            break;
402        case TEMP_LOGIN_ERROR:
403            $objPage->tpl_error="¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br />ËÜÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<br />URL¤è¤êËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
404            break;
405        case CUSTOMER_ERROR:
406            $objPage->tpl_error="ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£";
407            break;
408        case SOLD_OUT:
409            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¹ØÆþ¤ÎľÁ°¤ÇÇä¤êÀڤ줿¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
410            break;
411        case CART_NOT_FOUND:
412            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʾðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
413            break;
414        case LACK_POINT:
415            $objPage->tpl_error="¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£";
416            break;
417        case FAVORITE_ERROR:
418            $objPage->tpl_error="´û¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÄɲ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤǤ¹¡£";
419            break;
420        case EXTRACT_ERROR:
421            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
422            break;
423        case FTP_DOWNLOAD_ERROR:
424            $objPage->tpl_error="¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎFTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
425            break;
426        case FTP_LOGIN_ERROR:
427            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
428            break;
429        case FTP_CONNECT_ERROR:
430            $objPage->tpl_error="FTP¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
431            break;
432        case CREATE_DB_ERROR:
433            $objPage->tpl_error="DB¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n»ØÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢DBºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
434            break;
435        case DB_IMPORT_ERROR:
436            $objPage->tpl_error="¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\nsql¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£";
437            break;
438        case FILE_NOT_FOUND:
439            $objPage->tpl_error="»ØÄê¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£";
440            break;
441        case WRITE_FILE_ERROR:
442            $objPage->tpl_error="ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\nÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
443            break;
444        case FREE_ERROR_MSG:
445            $objPage->tpl_error=$err_msg;
446            break;
447        default:
448            $objPage->tpl_error="¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£";
449            break;
450    }
451   
452    $objPage->return_top = $return_top;
453   
454    $objView->assignobj($objPage);
455   
456    if(is_object($objCampaignSess)) {
457        // ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
458        $objCampaignSess->pageView($objView);
459    } else {
460        $objView->display(SITE_FRAME);
461    }   
462    exit;
463}
464
465/* ǧ¾Ú¤Î²ÄÈÝȽÄê */
466function sfIsSuccess($objSess, $disp_error = true) {
467    $ret = $objSess->IsSuccess();
468    if($ret != SUCCESS) {
469        if($disp_error) {
470            // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
471            sfDispError($ret);
472        }
473        return false;
474    }
475    return true;       
476}
477
478/* Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«È½Äê */
479function sfIsPrePage($objSiteSess, $is_mobile = false) {
480    $ret = $objSiteSess->isPrePage();
481    if($ret != true) {
482        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
483        sfDispSiteError(PAGE_ERROR, $objSiteSess, false, "", $is_mobile);           
484    }
485}
486
487function sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess) {
488    // ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ
489    $uniqid = $objSiteSess->getUniqId();
490    // ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿»þ¤Î¥«¡¼¥ÈÆâÍƤ¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
491    $objCartSess->saveCurrentCart($uniqid);
492    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼)
493    $ret = $objSiteSess->checkUniqId();
494    if($ret != true) {
495        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨
496        sfDispSiteError(CANCEL_PURCHASE, $objSiteSess);
497    }
498   
499    // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ¤Ç¤Ê¤¤¤« || ¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤éÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¤«
500    $quantity = $objCartSess->getTotalQuantity();
501    $ret = $objCartSess->checkChangeCart();
502    if($ret == true || !($quantity > 0)) {
503        // ¥«¡¼¥È¾ðÊóɽ¼¨¤Ë¶¯À©°ÜÆ°¤¹¤ë
504        header("Location: ".URL_CART_TOP);
505        exit;
506    }
507    return $uniqid;
508}
509
510/* DBÍÑÆüÉÕʸ»úÎó¼èÆÀ */
511function sfGetTimestamp($year, $month, $day, $last = false) {
512    if($year != "" && $month != "" && $day != "") {
513        if($last) {
514            $time = "23:59:59";
515        } else {
516            $time = "00:00:00";
517        }
518        $date = $year."-".$month."-".$day." ".$time;
519    } else {
520        $date = "";
521    }
522    return  $date;
523}
524
525// INT·¿¤Î¿ôÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯
526function sfIsInt($value) {
527    if($value != "" && strlen($value) <= INT_LEN && is_numeric($value)) {
528        return true;
529    }
530    return false;
531}
532
533function sfCSVDownload($data, $prefix = ""){
534   
535    if($prefix == "") {
536        $dir_name = sfUpDirName();
537        $file_name = $dir_name . date("ymdHis") .".csv";
538    } else {
539        $file_name = $prefix . date("ymdHis") .".csv";
540    }
541   
542    /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */
543    Header("Content-disposition: attachment; filename=${file_name}");
544    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${file_name}");
545    Header("Cache-Control: ");
546    Header("Pragma: ");
547   
548    /* i18n¢· ¤À¤ÈÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢mb¢· ¤ËÊѹ¹
549    if (i18n_discover_encoding($data) == CHAR_CODE){
550        $data = i18n_convert($data,'SJIS',CHAR_CODE);
551    }
552    */
553    if (mb_internal_encoding() == CHAR_CODE){
554        $data = mb_convert_encoding($data,'SJIS',CHAR_CODE);
555    }
556   
557    /* ¥Ç¡¼¥¿¤ò½ÐÎÏ */
558    echo $data;
559}
560
561/* 1³¬Áؾå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
562function sfUpDirName() {
563    $path = $_SERVER['PHP_SELF'];
564    $arrVal = split("/", $path);
565    $cnt = count($arrVal);
566    return $arrVal[($cnt - 2)];
567}
568
569// ¸½ºß¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡Ê¤¿¤À¤·¥Ý¥¹¥È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ë
570function sfReload($get = "") {
571    if ($_SERVER["SERVER_PORT"] == "443" ){
572        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SSL_URL);
573    } else {
574        $url = ereg_replace(URL_DIR . "$", "", SITE_URL);
575    }
576   
577    if($get != "") {
578        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?" . $get);
579    } else {
580        header("Location: ". $url . $_SERVER['PHP_SELF']);
581    }
582    exit;
583}
584
585// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ë¡£
586function sfRankUp($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
587    $objQuery = new SC_Query();
588    $objQuery->begin();
589    $where = "$colname = ?";
590    if($andwhere != "") {
591        $where.= " AND $andwhere";
592    }
593    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
594    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
595    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ
596    $maxrank = $objQuery->max($table, "rank", $andwhere);
597    // ¥é¥ó¥¯¤¬ºÇÂçÃͤè¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
598    if($rank < $maxrank) {
599        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä¾å¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
600        $where = "rank = ?";
601        if($andwhere != "") {
602            $where.= " AND $andwhere";
603        }
604        $uprank = $rank + 1;
605        $up_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($uprank));
606        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
607        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
608        $objQuery->exec($sqlup, array($rank + 1, $id));
609        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $up_id));
610    }
611    $objQuery->commit();
612}
613
614// ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò²¼¤²¤ë¡£
615function sfRankDown($table, $colname, $id, $andwhere = "") {
616    $objQuery = new SC_Query();
617    $objQuery->begin();
618    $where = "$colname = ?";
619    if($andwhere != "") {
620        $where.= " AND $andwhere";
621    }
622    // ÂоݹàÌܤΥé¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ
623    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
624       
625    // ¥é¥ó¥¯¤¬1(ºÇ¾®ÃÍ)¤è¤ê¤âÂ礭¤¤¾ì¹ç¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
626    if($rank > 1) {
627        // ¥é¥ó¥¯¤¬°ì¤Ä²¼¤ÎID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
628        $where = "rank = ?";
629        if($andwhere != "") {
630            $where.= " AND $andwhere";
631        }
632        $downrank = $rank - 1;
633        $down_id = $objQuery->get($table, $colname, $where, array($downrank));
634        // ¥é¥ó¥¯Æþ¤ìÂؤ¨¤Î¼Â¹Ô
635        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ?, update_date = Now() WHERE $colname = ?";
636        $objQuery->exec($sqlup, array($rank - 1, $id));
637        $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $down_id));
638    }
639    $objQuery->commit();
640}
641
642//----¡¡»ØÄê½ç°Ì¤Ø°ÜÆ°
643function sfMoveRank($tableName, $keyIdColumn, $keyId, $pos, $where = "") {
644    $objQuery = new SC_Query();
645    $objQuery->begin();
646       
647    // ¼«¿È¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
648    $rank = $objQuery->get($tableName, "rank", "$keyIdColumn = ?", array($keyId)); 
649    $max = $objQuery->max($tableName, "rank", $where);
650       
651    // ÃͤÎÄ´À°¡ÊµÕ½ç¡Ë
652    if($pos > $max) {
653        $position = 1;
654    } else if($pos < 1) {
655        $position = $max;
656    } else {
657        $position = $max - $pos + 1;
658    }
659   
660    if( $position > $rank ) $term = "rank - 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤êÂ礭¤¤¾ì¹ç
661    if( $position < $rank ) $term = "rank + 1"; //Æþ¤ìÂؤ¨Àè¤Î½ç°Ì¤¬Æþ¤ì´¹¤¨¸µ¤Î½ç°Ì¤è¤ê¾®¤µ¤¤¾ì¹ç
662
663    //--¡¡»ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Î¾¦Éʤ«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¾¦ÉʤޤǤÎrank¤ò£±¤Ä¤º¤é¤¹
664    $sql = "UPDATE $tableName SET rank = $term, update_date = NOW() WHERE rank BETWEEN ? AND ? AND del_flg = 0";
665    if($where != "") {
666        $sql.= " AND $where";
667    }
668   
669    if( $position > $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $rank + 1, $position ));
670    if( $position < $rank ) $objQuery->exec( $sql, array( $position, $rank - 1 ));
671
672    //-- »ØÄꤷ¤¿½ç°Ì¤Ørank¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¡£
673    $sql  = "UPDATE $tableName SET rank = ?, update_date = NOW() WHERE $keyIdColumn = ? AND del_flg = 0 ";
674    if($where != "") {
675        $sql.= " AND $where";
676    }
677   
678    $objQuery->exec( $sql, array( $position, $keyId ) );
679    $objQuery->commit();
680}
681
682// ¥é¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥ì¥³¡¼¥É¤Îºï½ü
683// ¥ì¥³¡¼¥É¤´¤Èºï½ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢$delete¤òtrue¤Ë¤¹¤ë¡£
684function sfDeleteRankRecord($table, $colname, $id, $andwhere = "", $delete = false) {
685    $objQuery = new SC_Query();
686    $objQuery->begin();
687    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
688    $where = "$colname = ?";
689    if($andwhere != "") {
690        $where.= " AND $andwhere";
691    }
692    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
693
694    if(!$delete) {
695        // ¥é¥ó¥¯¤òºÇ²¼°Ì¤Ë¤¹¤ë¡¢DEL¥Õ¥é¥°ON
696        $sqlup = "UPDATE $table SET rank = 0, del_flg = 1, update_date = Now() ";
697        $sqlup.= "WHERE $colname = ?";
698        // UPDATE¤Î¼Â¹Ô
699        $objQuery->exec($sqlup, array($id));
700    } else {
701        $objQuery->delete($table, "$colname = ?", array($id));
702    }
703   
704    // Äɲå쥳¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä¤º¤é¤¹¡£
705    $where = "rank > ?";
706    if($andwhere != "") {
707        $where.= " AND $andwhere";
708    }
709    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
710    $objQuery->exec($sqlup, array($rank));
711    $objQuery->commit();
712}
713
714// ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
715function sfIsRecord($table, $col, $arrval, $addwhere = "") {
716    $objQuery = new SC_Query();
717    $arrCol = split("[, ]", $col);
718       
719    $where = "del_flg = 0";
720   
721    if($addwhere != "") {
722        $where.= " AND $addwhere";
723    }
724       
725    foreach($arrCol as $val) {
726        if($val != "") {
727            if($where == "") {
728                $where = "$val = ?";
729            } else {
730                $where.= " AND $val = ?";
731            }
732        }
733    }
734    $ret = $objQuery->get($table, $col, $where, $arrval);
735   
736    if($ret != "") {
737        return true;
738    }
739    return false;
740}
741
742// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
743function sfMergeCBValue($keyname, $max) {
744    $conv = "";
745    $cnt = 1;
746    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
747        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
748            $conv.= "1";
749        } else {
750            $conv.= "0";
751        }
752    }
753    return $conv;
754}
755
756// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ2¿Ê¿ô·Á¼°¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
757function sfMergeCheckBoxes($array, $max) {
758    $ret = "";
759    if(is_array($array)) { 
760        foreach($array as $val) {
761            $arrTmp[$val] = "1";
762        }
763    }
764    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
765        if($arrTmp[$i] == "1") {
766            $ret.= "1";
767        } else {
768            $ret.= "0";
769        }
770    }
771    return $ret;
772}
773
774
775// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ö-¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
776function sfMergeParamCheckBoxes($array) {
777    if(is_array($array)) {
778        foreach($array as $val) {
779            if($ret != "") {
780                $ret.= "-$val";
781            } else {
782                $ret = $val;           
783            }
784        }
785    } else {
786        $ret = $array;
787    }
788    return $ret;
789}
790
791// html_checkboxes¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸¤·¤ÆSQL¸¡º÷ÍѤËÊѹ¹¤¹¤ë¡£
792function sfSearchCheckBoxes($array) {
793    $max = 0;
794    $ret = "";
795    foreach($array as $val) {
796        $arrTmp[$val] = "1";
797        if($val > $max) {
798            $max = $val;
799        }
800    }
801    for($i = 1; $i <= $max; $i++) {
802        if($arrTmp[$i] == "1") {
803            $ret.= "1";
804        } else {
805            $ret.= "_";
806        }
807    }
808   
809    if($ret != "") {   
810        $ret.= "%";
811    }
812    return $ret;
813}
814
815// 2¿Ê¿ô·Á¼°¤ÎÃͤòhtml_checkboxesÂбþ¤ÎÃͤËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë
816function sfSplitCheckBoxes($val) {
817    $len = strlen($val);
818    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
819        if(substr($val, $i, 1) == "1") {
820            $arrRet[] = ($i + 1);
821        }
822    }
823    return $arrRet;
824}
825
826// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤò¥Þ¡¼¥¸
827function sfMergeCBSearchValue($keyname, $max) {
828    $conv = "";
829    $cnt = 1;
830    for($cnt = 1; $cnt <= $max; $cnt++) {
831        if ($_POST[$keyname . $cnt] == "1") {
832            $conv.= "1";
833        } else {
834            $conv.= "_";
835        }
836    }
837    return $conv;
838}
839
840// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃͤòʬ²ò
841function sfSplitCBValue($val, $keyname = "") {
842    $len = strlen($val);
843    $no = 1;
844    for ($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
845        if($keyname != "") {
846            $arr[$keyname . $no] = substr($val, $cnt, 1);
847        } else {
848            $arr[] = substr($val, $cnt, 1);
849        }
850        $no++;
851    }
852    return $arr;
853}
854
855// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
856function sfArrKeyValue($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "") {
857   
858    $max = count($arrList);
859   
860    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
861        $max = $len_max;
862    }
863   
864    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
865        if($keysize != "") {
866            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
867        } else {
868            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
869        }
870        $val = $arrList[$cnt][$valname];
871       
872        if(!isset($arrRet[$key])) {
873            $arrRet[$key] = $val;
874        }
875       
876    }
877    return $arrRet;
878}
879
880// ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ(Ãͤ¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç)
881function sfArrKeyValues($arrList, $keyname, $valname, $len_max = "", $keysize = "", $connect = "") {
882   
883    $max = count($arrList);
884   
885    if($len_max != "" && $max > $len_max) {
886        $max = $len_max;
887    }
888   
889    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
890        if($keysize != "") {
891            $key = sfCutString($arrList[$cnt][$keyname], $keysize);
892        } else {
893            $key = $arrList[$cnt][$keyname];
894        }
895        $val = $arrList[$cnt][$valname];
896       
897        if($connect != "") {
898            $arrRet[$key].= "$val".$connect;
899        } else {
900            $arrRet[$key][] = $val;     
901        }
902    }
903    return $arrRet;
904}
905
906// ÇÛÎó¤ÎÃͤò¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊÖ¤¹¡£
907function sfGetCommaList($array, $space=true) {
908    if (count($array) > 0) {
909        $line = "";
910        foreach($array as $val) {
911            if ($space) {
912                $line .= $val . ", ";
913            }else{
914                $line .= $val . ",";
915            }
916        }
917        if ($space) {
918            $line = ereg_replace(", $", "", $line);
919        }else{
920            $line = ereg_replace(",$", "", $line);
921        }
922        return $line;
923    }else{
924        return false;
925    }
926   
927}
928
929/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòCSV¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
930function sfGetCSVList($array) {
931    if (count($array) > 0) {
932        foreach($array as $key => $val) {
933            $val = mb_convert_encoding($val, CHAR_CODE, CHAR_CODE);
934            $line .= "\"".$val."\",";
935        }
936        $line = ereg_replace(",$", "\n", $line);
937    }else{
938        return false;
939    }
940    return $line;
941}
942
943/* ÇÛÎó¤ÎÍ×ÁǤòPDF¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£*/
944function sfGetPDFList($array) {
945    foreach($array as $key => $val) {
946        $line .= "\t".$val;
947    }
948    $line.="\n";
949    return $line;
950}
951
952
953
954/*-----------------------------------------------------------------*/
955/*  check_set_term
956/*  ǯ·îÆü¤ËÊ̤줿2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÎÂÅÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À°¹çÀ­¤È´ü´Ö¤òÊÖ¤¹
957/*¡¡°ú¿ô (³«»Ïǯ,³«»Ï·î,³«»ÏÆü,½ªÎ»Ç¯,½ªÎ»·î,½ªÎ»Æü)
958/*¡¡ÌáÃÍ array(£±¡¤£²¡¤£³¡Ë
959/*          £±¡¥³«»Ïǯ·îÆü (YYYY/MM/DD 000000)
960/*          £²¡¥½ªÎ»Ç¯·îÆü (YYYY/MM/DD 235959)
961/*          £³¡¥¥¨¥é¡¼ ( 0 = OK, 1 = NG )
962/*-----------------------------------------------------------------*/
963function sfCheckSetTerm ( $start_year, $start_month, $start_day, $end_year, $end_month, $end_day ) {
964
965    // ´ü´Ö»ØÄê
966    $error = 0;
967    if ( $start_month || $start_day || $start_year){
968        if ( ! checkdate($start_month, $start_day , $start_year) ) $error = 1;
969    } else {
970        $error = 1;
971    }
972    if ( $end_month || $end_day || $end_year){
973        if ( ! checkdate($end_month ,$end_day ,$end_year) ) $error = 2;
974    }
975    if ( ! $error ){
976        $date1 = $start_year ."/".sprintf("%02d",$start_month) ."/".sprintf("%02d",$start_day) ." 000000";
977        $date2 = $end_year   ."/".sprintf("%02d",$end_month)   ."/".sprintf("%02d",$end_day)   ." 235959";
978        if ($date1 > $date2) $error = 3;
979    } else {
980        $error = 1;
981    }
982    return array($date1, $date2, $error);
983}
984
985// ¥¨¥é¡¼²Õ½ê¤ÎÇØ·Ê¿§¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îfunction SC_View¤ÇÆɤ߹þ¤à
986function sfSetErrorStyle(){
987    return 'style="background-color:'.ERR_COLOR.'"';
988}
989
990/* DB¤ËÅϤ¹¿ôÃͤΥÁ¥§¥Ã¥¯
991 * 10·å°Ê¾å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡£
992 */
993function sfCheckNumLength( $value ){
994    if ( ! is_numeric($value)  ){
995        return false;
996    }
997   
998    if ( strlen($value) > 9 ) {
999        return false;
1000    }
1001   
1002    return true;
1003}
1004
1005// °ìÃפ·¤¿ÃͤΥ­¡¼Ì¾¤ò¼èÆÀ
1006function sfSearchKey($array, $word, $default) {
1007    foreach($array as $key => $val) {
1008        if($val == $word) {
1009            return $key;
1010        }
1011    }
1012    return $default;
1013}
1014
1015// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ($products_check:true¾¦ÉÊÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À¤±¼èÆÀ)
1016function sfGetCategoryList($addwhere = "", $products_check = false, $head = CATEGORY_HEAD) {
1017    $objQuery = new SC_Query();
1018    $where = "del_flg = 0";
1019   
1020    if($addwhere != "") {
1021        $where.= " AND $addwhere";
1022    }
1023       
1024    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1025   
1026    if($products_check) {
1027        $col = "T1.category_id, category_name, level";
1028        $from = "dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2 ON T1.category_id = T2.category_id";
1029        $where .= " AND product_count > 0";
1030    } else {
1031        $col = "category_id, category_name, level";
1032        $from = "dtb_category";
1033    }
1034   
1035    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
1036           
1037    $max = count($arrRet);
1038    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1039        $id = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1040        $name = $arrRet[$cnt]['category_name'];
1041        $arrList[$id] = "";
1042        /*
1043        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1044            $arrList[$id].= "¡¡";
1045        }
1046        */
1047        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1048            $arrList[$id].= $head;
1049        }
1050        $arrList[$id].= $name;
1051    }
1052    return $arrList;
1053}
1054
1055// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ¡Ê¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎValue:0)
1056function sfGetLevelCatList($parent_zero = true) {
1057    $objQuery = new SC_Query();
1058    $col = "category_id, category_name, level";
1059    $where = "del_flg = 0";
1060    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
1061    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_category", $where);
1062    $max = count($arrRet);
1063   
1064    for($cnt = 0; $cnt < $max; $cnt++) {
1065        if($parent_zero) {
1066            if($arrRet[$cnt]['level'] == LEVEL_MAX) {
1067                $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1068            } else {
1069                $arrValue[$cnt] = "";
1070            }
1071        } else {
1072            $arrValue[$cnt] = $arrRet[$cnt]['category_id'];
1073        }
1074       
1075        $arrOutput[$cnt] = "";
1076        /*         
1077        for($n = 1; $n < $arrRet[$cnt]['level']; $n++) {
1078            $arrOutput[$cnt].= "¡¡";
1079        }
1080        */
1081        for($cat_cnt = 0; $cat_cnt < $arrRet[$cnt]['level']; $cat_cnt++) {
1082            $arrOutput[$cnt].= CATEGORY_HEAD;
1083        }
1084        $arrOutput[$cnt].= $arrRet[$cnt]['category_name'];
1085    }
1086    return array($arrValue, $arrOutput);
1087}
1088
1089function sfGetErrorColor($val) {
1090    if($val != "") {
1091        return "background-color:" . ERR_COLOR;
1092    }
1093    return "";
1094}
1095
1096
1097function sfGetEnabled($val) {
1098    if( ! $val ) {
1099        return " disabled=\"disabled\"";
1100    }
1101    return "";
1102}
1103
1104function sfGetChecked($param, $value) {
1105    if($param == $value) {
1106        return "checked=\"checked\"";
1107    }
1108    return "";
1109}
1110
1111// SELECT¥Ü¥Ã¥¯¥¹Íѥꥹ¥È¤ÎºîÀ®
1112function sfGetIDValueList($table, $keyname, $valname) {
1113    $objQuery = new SC_Query();
1114    $col = "$keyname, $valname";
1115    $objQuery->setwhere("del_flg = 0");
1116    $objQuery->setorder("rank DESC");
1117    $arrList = $objQuery->select($col, $table);
1118    $count = count($arrList);
1119    for($cnt = 0; $cnt < $count; $cnt++) {
1120        $key = $arrList[$cnt][$keyname];
1121        $val = $arrList[$cnt][$valname];
1122        $arrRet[$key] = $val;
1123    }
1124    return $arrRet;
1125}
1126
1127function sfTrim($str) {
1128    $ret = ereg_replace("^[¡¡ \n\r]*", "", $str);
1129    $ret = ereg_replace("[¡¡ \n\r]*$", "", $ret);
1130    return $ret;
1131}
1132
1133/* ½ê°¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁؤοÆID¤òÇÛÎó¤ÇÊÖ¤¹ */
1134function sfGetParents($objQuery, $table, $pid_name, $id_name, $id) {
1135    $arrRet = sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1136    // ÇÛÎó¤ÎÀèƬ1¤Ä¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
1137    array_shift($arrRet);
1138    return $arrRet;
1139}
1140
1141
1142/* ¿ÆID¤ÎÇÛÎó¤ò¸µ¤ËÆÃÄê¤Î¥«¥é¥à¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£*/
1143function sfGetParentsCol($objQuery, $table, $id_name, $col_name, $arrId ) {
1144    $col = $col_name;
1145    $len = count($arrId);
1146    $where = "";
1147   
1148    for($cnt = 0; $cnt < $len; $cnt++) {
1149        if($where == "") {
1150            $where = "$id_name = ?";
1151        } else {
1152            $where.= " OR $id_name = ?";
1153        }
1154    }
1155   
1156    $objQuery->setorder("level");
1157    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, $arrId);
1158    return $arrRet;
1159}
1160
1161/* »ÒID¤ÎÇÛÎó¤òÊÖ¤¹ */
1162function sfGetChildsID($table, $pid_name, $id_name, $id) {
1163    $arrRet = sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id);
1164    return $arrRet;
1165}
1166
1167/* ¥«¥Æ¥´¥êÊѹ¹»þ¤Î°ÜÆ°½èÍý */
1168function sfMoveCatRank($objQuery, $table, $id_name, $cat_name, $old_catid, $new_catid, $id) {
1169    if ($old_catid == $new_catid) {
1170        return;
1171    }
1172    // µì¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯ºï½ü½èÍý
1173    // °ÜÆ°¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£     
1174    $where = "$id_name = ?";
1175    $rank = $objQuery->get($table, "rank", $where, array($id));
1176    // ºï½ü¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥é¥ó¥¯¤è¤ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò°ì¤Ä²¼¤Ë¤º¤é¤¹¡£
1177    $where = "rank > ? AND $cat_name = ?";
1178    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = (rank - 1) WHERE $where";
1179    $objQuery->exec($sqlup, array($rank, $old_catid));
1180    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅÐÏ¿½èÍý
1181    // ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂç¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
1182    $max_rank = $objQuery->max($table, "rank", "$cat_name = ?", array($new_catid)) + 1;
1183    $where = "$id_name = ?";
1184    $sqlup = "UPDATE $table SET rank = ? WHERE $where";
1185    $objQuery->exec($sqlup, array($max_rank, $id));
1186}
1187
1188/* ÀǶâ·×»» */
1189function sfTax($price, $tax, $tax_rule) {
1190    $real_tax = $tax / 100;
1191    $ret = $price * $real_tax;
1192    switch($tax_rule) {
1193    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1194    case 1:
1195        $ret = round($ret);
1196        break;
1197    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1198    case 2:
1199        $ret = floor($ret);
1200        break;
1201    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1202    case 3:
1203        $ret = ceil($ret);
1204        break;
1205    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1206    default:
1207        $ret = ceil($ret);
1208        break;
1209    }
1210    return $ret;
1211}
1212
1213/* ÀǶâÉÕÍ¿ */
1214function sfPreTax($price, $tax, $tax_rule) {
1215    $real_tax = $tax / 100;
1216    $ret = $price * (1 + $real_tax);
1217   
1218    switch($tax_rule) {
1219    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1220    case 1:
1221        $ret = round($ret);
1222        break;
1223    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1224    case 2:
1225        $ret = floor($ret);
1226        break;
1227    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1228    case 3:
1229        $ret = ceil($ret);
1230        break;
1231    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1232    default:
1233        $ret = ceil($ret);
1234        break;
1235    }
1236    return $ret;
1237}
1238
1239// ·å¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ»Í¼Î¸ÞÆþ
1240function sfRound($value, $pow = 0){
1241    $adjust = pow(10 ,$pow-1);
1242
1243    // À°¿ô³î¤Ä0½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð·å¿ô»ØÄê¤ò¹Ô¤¦
1244    if(sfIsInt($adjust) and $pow > 1){
1245        $ret = (round($value * $adjust)/$adjust);
1246    }
1247   
1248    $ret = round($ret);
1249
1250    return $ret;
1251}
1252
1253/* ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ */
1254function sfPrePoint($price, $point_rate, $rule = POINT_RULE, $product_id = "") {
1255    if(sfIsInt($product_id)) {
1256        $objQuery = new SC_Query();
1257        $where = "now() >= cast(start_date as date) AND ";
1258        $where .= "now() < cast(end_date as date) AND ";
1259       
1260        $where .= "del_flg = 0 AND campaign_id IN (SELECT campaign_id FROM dtb_campaign_detail where product_id = ? )";
1261        //ÅÐÏ¿(¹¹¿·)ÆüÉÕ½ç
1262        $objQuery->setorder('update_date DESC');
1263        //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼èÆÀ
1264        $arrRet = $objQuery->select("campaign_name, campaign_point_rate", "dtb_campaign", $where, array($product_id));
1265    }
1266    //Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦Éʤϡ¢ºÇ¿·¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
1267    if($arrRet[0]['campaign_point_rate'] != "") {
1268        $campaign_point_rate = $arrRet[0]['campaign_point_rate'];
1269        $real_point = $campaign_point_rate / 100;
1270    } else {
1271        $real_point = $point_rate / 100;
1272    }
1273    $ret = $price * $real_point;
1274    switch($rule) {
1275    // »Í¼Î¸ÞÆþ
1276    case 1:
1277        $ret = round($ret);
1278        break;
1279    // ÀÚ¤ê¼Î¤Æ
1280    case 2:
1281        $ret = floor($ret);
1282        break;
1283    // ÀÚ¤ê¾å¤²
1284    case 3:
1285        $ret = ceil($ret);
1286        break;
1287    // ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È:ÀÚ¤ê¾å¤²
1288    default:
1289        $ret = ceil($ret);
1290        break;
1291    }
1292    //¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦Éʤξì¹ç
1293    if($campaign_point_rate != "") {
1294        $ret = "(".$arrRet[0]['campaign_name']."¥Ý¥¤¥ó¥ÈΨ".$campaign_point_rate."%)".$ret;
1295    }
1296    return $ret;
1297}
1298
1299/* µ¬³ÊʬÎà¤Î·ï¿ô¼èÆÀ */
1300function sfGetClassCatCount() {
1301    $sql = "select count(dtb_class.class_id) as count, dtb_class.class_id ";
1302    $sql.= "from dtb_class inner join dtb_classcategory on dtb_class.class_id = dtb_classcategory.class_id ";
1303    $sql.= "where dtb_class.del_flg = 0 AND dtb_classcategory.del_flg = 0 ";
1304    $sql.= "group by dtb_class.class_id, dtb_class.name";
1305    $objQuery = new SC_Query();
1306    $arrList = $objQuery->getall($sql);
1307    // ¥­¡¼¤ÈÃͤò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÇÛÎó¤ò¼èÆÀ
1308    $arrRet = sfArrKeyValue($arrList, 'class_id', 'count');
1309   
1310    return $arrRet;
1311}
1312
1313/* µ¬³Ê¤ÎÅÐÏ¿ */
1314function sfInsertProductClass($objQuery, $arrList, $product_id) {
1315    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
1316    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 <> 0 AND classcategory_id1 <> 0";
1317    $count = $objQuery->count("dtb_products_class", $where,  array($product_id));
1318   
1319    // ¤¹¤Ç¤Ëµ¬³ÊÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1320    if($count == 0) {
1321        // ´û¸µ¬³Ê¤Îºï½ü
1322        $where = "product_id = ?";
1323        $objQuery->delete("dtb_products_class", $where, array($product_id));
1324        $sqlval['product_id'] = $product_id;
1325        $sqlval['classcategory_id1'] = '0';
1326        $sqlval['classcategory_id2'] = '0';
1327        $sqlval['product_code'] = $arrList["product_code"];
1328        $sqlval['stock'] = $arrList["stock"];
1329        $sqlval['stock_unlimited'] = $arrList["stock_unlimited"];
1330        $sqlval['price01'] = $arrList['price01'];
1331        $sqlval['price02'] = $arrList['price02'];
1332        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1333        $sqlval['create_date'] = "now()";
1334       
1335        if($_SESSION['member_id'] == "") {
1336            $sqlval['creator_id'] = '0';
1337        }
1338       
1339        // INSERT¤Î¼Â¹Ô
1340        $objQuery->insert("dtb_products_class", $sqlval);
1341    }
1342}
1343
1344function sfGetProductClassId($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) {
1345    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1346    $objQuery = new SC_Query();
1347    $ret = $objQuery->get("dtb_products_class", "product_class_id", $where, Array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1348    return $ret;
1349}
1350
1351/* ʸËö¤Î¡Ö/¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹ */
1352function sfTrimURL($url) {
1353    $ret = ereg_replace("[/]+$", "", $url);
1354    return $ret;
1355}
1356
1357/* ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ */
1358function sfGetProductsClass($arrID) {
1359    list($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2) = $arrID;
1360   
1361    if($classcategory_id1 == "") {
1362        $classcategory_id1 = '0';
1363    }
1364    if($classcategory_id2 == "") {
1365        $classcategory_id2 = '0';
1366    }
1367       
1368    // ¾¦Éʵ¬³Ê¼èÆÀ
1369    $objQuery = new SC_Query();
1370    $col = "product_id, deliv_fee, name, product_code, main_list_image, main_image, price01, price02, point_rate, product_class_id, classcategory_id1, classcategory_id2, class_id1, class_id2, stock, stock_unlimited, sale_limit, sale_unlimited";
1371    $table = "vw_product_class AS prdcls";
1372    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
1373    $objQuery->setorder("rank1 DESC, rank2 DESC");
1374    $arrRet = $objQuery->select($col, $table, $where, array($product_id, $classcategory_id1, $classcategory_id2));
1375    return $arrRet[0];
1376}
1377
1378/* ½¸·×¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» */
1379function sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo, $objCustomer = "") {
1380    // ¾¦Éʤιç·×¸Ä¿ô
1381    $total_quantity = $objCartSess->getTotalQuantity(true);
1382   
1383    // ÀǶâ¤Î¼èÆÀ
1384    $arrData['tax'] = $objPage->tpl_total_tax;
1385    // ¾®·×¤Î¼èÆÀ
1386    $arrData['subtotal'] = $objPage->tpl_total_pretax; 
1387   
1388    // ¹ç·×Á÷ÎÁ¤Î¼èÆÀ
1389    $arrData['deliv_fee'] = 0;
1390       
1391    // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1392    if (OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE == 1) {
1393        $arrData['deliv_fee']+= $objCartSess->getAllProductsDelivFee();
1394    }
1395   
1396    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬Í­¸ú¤Î¾ì¹ç
1397    if (OPTION_DELIV_FEE == 1) {
1398        // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1399        $arrData['deliv_fee']+= sfGetDelivFee($arrData['deliv_pref'], $arrData['payment_id']);
1400    }
1401   
1402    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Î¹ØÆþ¿ô¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1403    if(DELIV_FREE_AMOUNT > 0) {
1404        if($total_quantity >= DELIV_FREE_AMOUNT) {
1405            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1406        }   
1407    }
1408       
1409    // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¾ò·ï¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1410    if($arrInfo['free_rule'] > 0) {
1411        // ¾®·×¤¬ÌµÎÁ¾ò·ï¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
1412        if($arrData['subtotal'] >= $arrInfo['free_rule']) {
1413            $arrData['deliv_fee'] = 0;
1414        }
1415    }
1416
1417    // ¹ç·×¤Î·×»»
1418    $arrData['total'] = $objPage->tpl_total_pretax; // ¾¦Éʹç·×
1419    $arrData['total']+= $arrData['deliv_fee'];      // Á÷ÎÁ
1420    $arrData['total']+= $arrData['charge'];         // ¼ê¿ôÎÁ
1421    // ¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×
1422    $arrData['payment_total'] = $arrData['total'] - ($arrData['use_point'] * POINT_VALUE);
1423    // ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»
1424    $arrData['add_point'] = sfGetAddPoint($objPage->tpl_total_point, $arrData['use_point'], $arrInfo);
1425   
1426    if($objCustomer != "") {
1427        // ÃÂÀ¸Æü·î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç
1428        if($objCustomer->isBirthMonth()) {
1429            $arrData['birth_point'] = BIRTH_MONTH_POINT;
1430            $arrData['add_point'] += $arrData['birth_point'];
1431        }
1432    }
1433   
1434    if($arrData['add_point'] < 0) {
1435        $arrData['add_point'] = 0;
1436    }
1437   
1438    return $arrData;
1439}
1440
1441/* ¥«¡¼¥ÈÆ⾦Éʤν¸·×½èÍý */
1442function sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo) {
1443    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
1444    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
1445    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
1446    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
1447   
1448    $objPage->tpl_total_pretax = 0;     // ÈñÍѹç·×(Àǹþ¤ß)
1449    $objPage->tpl_total_tax = 0;        // ¾ÃÈñÀǹç·×
1450    $objPage->tpl_total_point = 0;      // ¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×
1451   
1452    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1453    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
1454    $max = count($arrCart);
1455    $cnt = 0;
1456
1457    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
1458        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
1459        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
1460        $limit = "";
1461        // DB¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1462        if (count($arrData) > 0) {
1463           
1464            // ¹ØÆþÀ©¸Â¿ô¤òµá¤á¤ë¡£         
1465            if ($arrData['stock_unlimited'] != '1' && $arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1466                if($arrData['sale_limit'] < $arrData['stock']) {
1467                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1468                } else {
1469                    $limit = $arrData['stock'];
1470                }
1471            } else {
1472                if ($arrData['sale_unlimited'] != '1') {
1473                    $limit = $arrData['sale_limit'];
1474                }
1475                if ($arrData['stock_unlimited'] != '1') {
1476                    $limit = $arrData['stock'];
1477                }
1478            }
1479                       
1480            if($limit != "" && $limit < $arrCart[$i]['quantity']) {
1481                // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉÊ¿ô¤òÀ©¸Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
1482                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'quantity', $limit);
1483                $quantity = $limit;
1484                $objPage->tpl_message = "¢¨¡Ö" . $arrData['name'] . "¡×¤ÏÈÎÇäÀ©¸Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢°ìÅ٤ˤ³¤ì°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£";
1485            } else {
1486                $quantity = $arrCart[$i]['quantity'];
1487            }
1488           
1489            $objPage->arrProductsClass[$cnt] = $arrData;
1490            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['quantity'] = $quantity;
1491            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['cart_no'] = $arrCart[$i]['cart_no'];
1492            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name1'] = $arrClassName[$arrData['class_id1']];
1493            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['class_name2'] = $arrClassName[$arrData['class_id2']];
1494            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
1495            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
1496           
1497            // ²èÁü¥µ¥¤¥º
1498            list($image_width, $image_height) = getimagesize(IMAGE_SAVE_DIR . basename($objPage->arrProductsClass[$cnt]["main_image"]));
1499            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_width"] = $image_width + 60;
1500            $objPage->arrProductsClass[$cnt]["tpl_image_height"] = $image_height + 80;
1501           
1502            // ²Á³Ê¤ÎÅÐÏ¿
1503            if ($arrData['price02'] != "") {
1504                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price02']);
1505                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price02'];
1506            } else {
1507                $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'price', $arrData['price01']);
1508                $objPage->arrProductsClass[$cnt]['uniq_price'] = $arrData['price01'];
1509            }
1510            // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕͿΨ¤ÎÅÐÏ¿
1511            $objCartSess->setProductValue($arrCart[$i]['id'], 'point_rate', $arrData['point_rate']);
1512            // ¾¦Éʤ´¤È¤Î¹ç·×¶â³Û
1513            $objPage->arrProductsClass[$cnt]['total_pretax'] = $objCartSess->getProductTotal($arrInfo, $arrCart[$i]['id']);
1514            // Á÷ÎÁ¤Î¹ç·×¤ò·×»»¤¹¤ë
1515            $objPage->tpl_total_deliv_fee+= ($arrData['deliv_fee'] * $arrCart[$i]['quantity']);
1516            $cnt++;
1517        } else {
1518            // DB¤Ë¾¦Éʤ¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥È¾¦Éʤκï½ü
1519            $objCartSess->delProductKey('id', $arrCart[$i]['id']);
1520        }
1521    }
1522   
1523    // Á´¾¦Éʹç·×¶â³Û(Àǹþ¤ß)
1524    $objPage->tpl_total_pretax = $objCartSess->getAllProductsTotal($arrInfo);
1525    // Á´¾¦Éʹç·×¾ÃÈñÀÇ
1526    $objPage->tpl_total_tax = $objCartSess->getAllProductsTax($arrInfo);
1527    // Á´¾¦Éʹç·×¥Ý¥¤¥ó¥È
1528    $objPage->tpl_total_point = $objCartSess->getAllProductsPoint();
1529   
1530    return $objPage;   
1531}
1532
1533/* DB¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆüÉÕ¤Îʸ»úÎó¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£*/
1534function sfDispDBDate($dbdate, $time = true) {
1535    list($y, $m, $d, $H, $M) = split("[- :]", $dbdate);
1536
1537    if(strlen($y) > 0 && strlen($m) > 0 && strlen($d) > 0) {
1538        if ($time) {
1539            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d", $y, $m, $d, $H, $M);
1540        } else {
1541            $str = sprintf("%04d/%02d/%02d", $y, $m, $d, $H, $M);                       
1542        }
1543    } else {
1544        $str = "";
1545    }
1546    return $str;
1547}
1548
1549function sfGetDelivTime($payment_id = "") {
1550    $objQuery = new SC_Query();
1551   
1552    $deliv_id = "";
1553   
1554    if($payment_id != "") {
1555        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1556        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1557        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1558    }
1559   
1560    if($deliv_id != "") {
1561        $objQuery->setorder("time_id");
1562        $where = "deliv_id = ?";
1563        $arrRet= $objQuery->select("time_id, deliv_time", "dtb_delivtime", $where, array($deliv_id));
1564    }
1565   
1566    return $arrRet;
1567}
1568
1569
1570// ÅÔÆ»Éܸ©¡¢»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1571function sfGetDelivFee($pref, $payment_id = "") {
1572    $objQuery = new SC_Query();
1573   
1574    $deliv_id = "";
1575   
1576    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âбþ¤·¤¿ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1577    if($payment_id != "") {
1578        $where = "del_flg = 0 AND payment_id = ?";
1579        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_payment", $where, array($payment_id));
1580        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1581    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤ÎÇÛÁ÷¶È¼Ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1582    } else {
1583        $where = "del_flg = 0";
1584        $objQuery->setOrder("rank DESC");
1585        $objQuery->setLimitOffset(1);
1586        $arrRet = $objQuery->select("deliv_id", "dtb_deliv", $where);
1587        $deliv_id = $arrRet[0]['deliv_id'];
1588    }
1589   
1590    // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤«¤éÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¼èÆÀ
1591    if($deliv_id != "") {
1592       
1593        // ÅÔÆ»Éܸ©¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ª¤¯
1594        if($pref == "") {
1595            $pref = 13;
1596        }
1597       
1598        $objQuery = new SC_Query();
1599        $where = "deliv_id = ? AND pref = ?";
1600        $arrRet= $objQuery->select("fee", "dtb_delivfee", $where, array($deliv_id, $pref));
1601    }   
1602    return $arrRet[0]['fee'];   
1603}
1604
1605/* »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¼èÆÀ */
1606function sfGetPayment() {
1607    $objQuery = new SC_Query();
1608    // ¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾ò·ï³Û°Ê²¼¤Î¹àÌܤò¼èÆÀ
1609    $where = "del_flg = 0";
1610    $objQuery->setorder("fix, rank DESC");
1611    $arrRet = $objQuery->select("payment_id, payment_method, rule", "dtb_payment", $where);
1612    return $arrRet;
1613}
1614
1615/* ÇÛÎó¤ò¥­¡¼Ì¾¤´¤È¤ÎÇÛÎó¤ËÊѹ¹¤¹¤ë */
1616function sfSwapArray($array) {
1617    $max = count($array);
1618    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
1619        foreach($array[$i] as $key => $val) {
1620            $arrRet[$key][] = $val;
1621        }
1622    }
1623    return $arrRet;
1624}
1625
1626/* ¤«¤±»»¤ò¤¹¤ë¡ÊSmartyÍÑ) */
1627function sfMultiply($num1, $num2) {
1628    return ($num1 * $num2);
1629}
1630
1631/* DB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿® */
1632function sfSendTemplateMail($to, $to_name, $template_id, $objPage) {
1633    global $arrMAILTPLPATH;
1634    $objQuery = new SC_Query();
1635    // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1636    $where = "template_id = ?";
1637    $arrRet = $objQuery->select("subject, header, footer", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1638    $objPage->tpl_header = $arrRet[0]['header'];
1639    $objPage->tpl_footer = $arrRet[0]['footer'];
1640    $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1641   
1642    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1643    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1644   
1645    $objMailView = new SC_SiteView();
1646    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1647    $objMailView->assignobj($objPage);
1648    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]);
1649   
1650    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1651    $objSendMail = new GC_SendMail();
1652    $from = $arrInfo['email03'];
1653    $error = $arrInfo['email04'];
1654    $tosubject = $tmp_subject;
1655    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error);
1656    $objSendMail->setTo($to, $to_name);
1657    $objSendMail->sendMail();   // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1658}
1659
1660/** ¼õÃí´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1661 *  $template_id ¤¬ 1¡§·ÈÂÓÍѥƥó¥×¥ì¡¼¥È¡¢0¡§PCÍѥƥó¥×¥ì¡¼¥È
1662 */
1663function sfSendOrderMail($order_id, $template_id, $subject = "", $body = "", $send = true) {
1664    global $arrMAILTPLPATH;
1665   
1666    $objPage = new LC_Page();
1667    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1668    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1669    $objPage->arrInfo = $arrInfo;
1670   
1671    $objQuery = new SC_Query();
1672       
1673    if($subject == "" && $body == "" ) {
1674        // ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1675        $where = "template_id = ?";
1676        $arrRet = $objQuery->select("subject, body", "dtb_mailtemplate", $where, array($template_id));
1677        $objPage->tpl_body = $arrRet[0]['body'];
1678        $tmp_subject = $arrRet[0]['subject'];
1679    } else {
1680        $objPage->tpl_body = $body;
1681        $tmp_subject = $subject;
1682    }
1683   
1684    // ¼õÃí¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1685    $where = "order_id = ?";
1686    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order", $where, array($order_id));
1687    $arrOrder = $arrRet[0];
1688    $arrOrderDetail = $objQuery->select("*", "dtb_order_detail", $where, array($order_id));
1689   
1690    $objPage->Message_tmp = $arrOrder['message'];
1691       
1692    // ¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
1693    $customer_id = $arrOrder['customer_id'];
1694    $arrRet = $objQuery->select("point,name01,name02", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
1695    $arrCustomer = $arrRet[0];
1696
1697    $objPage->arrCustomer = $arrCustomer;
1698    $objPage->arrOrder = $arrOrder;
1699   
1700    //¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó
1701    if($arrOrder['memo02'] != "") {
1702        $arrOther = unserialize($arrOrder['memo02']);
1703       
1704        foreach($arrOther as $other_key => $other_val){
1705            if(sfTrim($other_val["value"]) == ""){
1706                $arrOther[$other_key]["value"] = "";
1707            }
1708        }
1709       
1710        $objPage->arrOther = $arrOther;
1711    }
1712
1713    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹
1714    global $arrPref;
1715    $objPage->arrOrder['deliv_pref'] = $arrPref[$objPage->arrOrder['deliv_pref']];
1716   
1717    $objPage->arrOrderDetail = $arrOrderDetail;
1718   
1719    $objCustomer = new SC_Customer();
1720    $objPage->tpl_user_point = $objCustomer->getValue('point');
1721   
1722    $objMailView = new SC_SiteView();
1723    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1724    $objMailView->assignobj($objPage);
1725    $name = $objPage->arrOrder['order_name01']." ".$objPage->arrOrder['order_name02'];
1726    $objPage->tpl_body = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $objPage->tpl_body );
1727    $tmp_subject = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $tmp_subject );
1728   
1729    // $template_id==1¤Ï·ÈÂÓÍÑ
1730    if($template_id == '1'){
1731       $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[1]);
1732       $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body );
1733    }else{
1734       $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[0]);
1735       $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body );
1736    }
1737   
1738    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1739    $objSendMail = new GC_SendMail();
1740    $bcc = $arrInfo['email01'];
1741    $from = $arrInfo['email03'];
1742    $error = $arrInfo['email04'];
1743
1744    $tosubject = sfMakeSubject($tmp_subject);
1745   
1746    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1747    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ");
1748
1749
1750    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£
1751    if($send) {
1752        if ($objSendMail->sendMail()) {
1753            sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $tosubject, $body);
1754        }
1755    }
1756    return $objSendMail;
1757}
1758
1759// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍѤ·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®
1760function sfSendTplMail($to, $subject, $tplpath, $objPage) {
1761    $objMailView = new SC_SiteView();
1762    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1763    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1764    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ
1765    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1766    $objPage->tpl_infoemail = $arrInfo['email02'];
1767    $objMailView->assignobj($objPage);
1768    $body = $objMailView->fetch($tplpath);
1769    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1770    $objSendMail = new GC_SendMail();
1771    $to = mb_encode_mimeheader($to);
1772    $bcc = $arrInfo['email01'];
1773    $from = $arrInfo['email03'];
1774    $error = $arrInfo['email04'];
1775    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1776    $objSendMail->sendMail();   
1777}
1778
1779// Ä̾ï¤Î¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
1780function sfSendMail($to, $subject, $body) {
1781    $objSiteInfo = new SC_SiteInfo();
1782    $arrInfo = $objSiteInfo->data;
1783    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý
1784    $objSendMail = new GC_SendMail();
1785    $bcc = $arrInfo['email01'];
1786    $from = $arrInfo['email03'];
1787    $error = $arrInfo['email04'];
1788    $objSendMail->setItem($to, $subject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc);
1789    $objSendMail->sendMail();
1790}
1791
1792//·ï̾¤Ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÍѤ¤¤ë
1793function sfMakeSubject($subject){
1794   
1795    $objQuery = new SC_Query();
1796    $objMailView = new SC_SiteView();
1797    $objPage = new LC_Page();
1798   
1799    $arrInfo = $objQuery->select("*","dtb_baseinfo");
1800    $arrInfo = $arrInfo[0];
1801    $objPage->tpl_shopname=$arrInfo['shop_name'];
1802    $objPage->tpl_infoemail=$subject;
1803    $objMailView->assignobj($objPage);
1804    $mailtitle = $objMailView->fetch('mail_templates/mail_title.tpl');
1805    $ret = $mailtitle.$subject;
1806    return $ret;
1807}
1808
1809// ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÍúÎò¤Ø¤ÎÅÐÏ¿
1810function sfSaveMailHistory($order_id, $template_id, $subject, $body) {
1811    $sqlval['subject'] = $subject;
1812    $sqlval['order_id'] = $order_id;
1813    $sqlval['template_id'] = $template_id;
1814    $sqlval['send_date'] = "Now()";
1815    if($_SESSION['member_id'] != "") {
1816        $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
1817    } else {
1818        $sqlval['creator_id'] = '0';
1819    }
1820    $sqlval['mail_body'] = $body;
1821   
1822    $objQuery = new SC_Query();
1823    $objQuery->insert("dtb_mail_history", $sqlval);
1824}
1825
1826/* ²ñ°÷¾ðÊó¤ò°ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø */
1827function sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval) {
1828    $objCustomer = new SC_Customer();
1829    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
1830    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
1831        // ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®
1832        $sqlval['order_temp_id'] = $uniqid;
1833        $sqlval['update_date'] = 'Now()';
1834        $sqlval['customer_id'] = $objCustomer->getValue('customer_id');
1835        $sqlval['order_name01'] = $objCustomer->getValue('name01');
1836        $sqlval['order_name02'] = $objCustomer->getValue('name02');
1837        $sqlval['order_kana01'] = $objCustomer->getValue('kana01');
1838        $sqlval['order_kana02'] = $objCustomer->getValue('kana02');
1839        $sqlval['order_sex'] = $objCustomer->getValue('sex');
1840        $sqlval['order_zip01'] = $objCustomer->getValue('zip01');
1841        $sqlval['order_zip02'] = $objCustomer->getValue('zip02');
1842        $sqlval['order_pref'] = $objCustomer->getValue('pref');
1843        $sqlval['order_addr01'] = $objCustomer->getValue('addr01');
1844        $sqlval['order_addr02'] = $objCustomer->getValue('addr02');
1845        $sqlval['order_tel01'] = $objCustomer->getValue('tel01');
1846        $sqlval['order_tel02'] = $objCustomer->getValue('tel02');
1847        $sqlval['order_tel03'] = $objCustomer->getValue('tel03');
1848        if (defined('MOBILE_SITE')) {
1849            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email_mobile');
1850        } else {
1851            $sqlval['order_email'] = $objCustomer->getValue('email');
1852        }
1853        $sqlval['order_job'] = $objCustomer->getValue('job');
1854        $sqlval['order_birth'] = $objCustomer->getValue('birth');
1855    }
1856    return $sqlval;
1857}
1858
1859// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß½èÍý
1860function sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval) {
1861    if($uniqid != "") {
1862        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
1863        $objQuery = new SC_Query();
1864        $where = "order_temp_id = ?";
1865        $cnt = $objQuery->count("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
1866        // ´û¸¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
1867        if ($cnt == 0) {
1868            // ½é²ó½ñ¤­¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿ºÑ¤ß¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à
1869            $sqlval = sfGetCustomerSqlVal($uniqid, $sqlval);
1870            $sqlval['create_date'] = "now()";
1871            $objQuery->insert("dtb_order_temp", $sqlval);
1872        } else {
1873            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
1874        }
1875    }
1876}
1877
1878/* ²ñ°÷¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯(²¾²ñ°÷¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤) */
1879function sfCheckCustomerMailMaga($email) {
1880    $col = "email, mailmaga_flg, customer_id";
1881    $from = "dtb_customer";
1882    $where = "email = ? AND status = 2";
1883    $objQuery = new SC_Query();
1884    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where, array($email));
1885    // ²ñ°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1886    if($arrRet[0]['customer_id'] != "") {
1887        return true;
1888    }
1889    return false;
1890}
1891
1892// ¥«¡¼¥É¤Î½èÍý·ë²Ì¤òÊÖ¤¹
1893function sfGetAuthonlyResult($dir, $file_name, $name01, $name02, $card_no, $card_exp, $amount, $order_id, $jpo_info = "10"){
1894
1895    $path = $dir .$file_name;       // cgi¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥¹À¸À®
1896    $now_dir = getcwd();            // require¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢cgi¼Â¹Ô¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
1897    chdir($dir);
1898   
1899    // ¥Ñ¥¤¥×ÅϤ·¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤écgiµ¯Æ°
1900    $cmd = "$path card_no=$card_no name01=$name01 name02=$name02 card_exp=$card_exp amount=$amount order_id=$order_id jpo_info=$jpo_info";
1901
1902    $tmpResult = popen($cmd, "r");
1903   
1904    // ·ë²Ì¼èÆÀ
1905    while( ! FEOF ( $tmpResult ) ) {
1906        $result .= FGETS($tmpResult);
1907    }
1908    pclose($tmpResult);             //  ¥Ñ¥¤¥×¤òÊĤ¸¤ë
1909    chdir($now_dir);                //¡¡¸µ¤Ë¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ëµ¢¤ë
1910   
1911    // ·ë²Ì¤òÏ¢ÁÛÇÛÎó¤Ø³ÊǼ
1912    $result = ereg_replace("&$", "", $result);
1913    foreach (explode("&",$result) as $data) {
1914        list($key, $val) = explode("=", $data, 2);
1915        $return[$key] = $val;
1916    }
1917   
1918    return $return;
1919}
1920
1921// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
1922function sfGetOrderTemp($order_temp_id) {
1923    $objQuery = new SC_Query();
1924    $where = "order_temp_id = ?";
1925    $arrRet = $objQuery->select("*", "dtb_order_temp", $where, array($order_temp_id));
1926    return $arrRet[0];
1927}
1928
1929// ¥«¥Æ¥´¥êID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1930$g_category_on = false;
1931$g_category_id = "";
1932
1933/* ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1934function sfGetCategoryId($product_id, $category_id) {
1935    global $g_category_on;
1936    global $g_category_id;
1937    if(!$g_category_on) {
1938        $g_category_on = true;
1939        $category_id = (int) $category_id;
1940        $product_id = (int) $product_id;
1941        if(sfIsInt($category_id) && sfIsRecord("dtb_category","category_id", $category_id)) {
1942            $g_category_id = $category_id;
1943        } else if (sfIsInt($product_id) && sfIsRecord("dtb_products","product_id", $product_id, "status = 1")) {
1944            $objQuery = new SC_Query();
1945            $where = "product_id = ?";
1946            $category_id = $objQuery->get("dtb_products", "category_id", $where, array($product_id));
1947            $g_category_id = $category_id;
1948        } else {
1949            // ÉÔÀµ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢0¤òÊÖ¤¹¡£
1950            $g_category_id = 0;
1951        }
1952    }
1953    return $g_category_id;
1954}
1955
1956// ROOTID¼èÆÀȽÄêÍѤΥ°¥í¡¼¥Ð¥ëÊÑ¿ô(°ìÅÙ¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éºÆ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë)
1957$g_root_on = false;
1958$g_root_id = "";
1959
1960/* ÁªÂòÃæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
1961function sfGetRootId() {
1962    global $g_root_on;
1963    global $g_root_id;
1964    if(!$g_root_on) {
1965        $g_root_on = true;
1966        $objQuery = new SC_Query();
1967        if($_GET['product_id'] != "" || $_GET['category_id'] != "") {
1968            // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë
1969            $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']);
1970            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
1971             $arrRet = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $category_id);
1972             $root_id = $arrRet[0];
1973        } else {
1974            // ROOT¥«¥Æ¥´¥êID¤ò¤Ê¤·¤ËÀßÄꤹ¤ë
1975            $root_id = "";
1976        }
1977        $g_root_id = $root_id;
1978    }
1979    return $g_root_id;
1980}
1981
1982/* ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¾¦Éʤò¸¡º÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎWHEREʸ¤ÈÃͤòÊÖ¤¹ */
1983function sfGetCatWhere($category_id) {
1984    // »Ò¥«¥Æ¥´¥êID¤Î¼èÆÀ
1985    $arrRet = sfGetChildsID("dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
1986    $tmp_where = "";
1987    foreach ($arrRet as $val) {
1988        if($tmp_where == "") {
1989            $tmp_where.= " category_id IN ( ?";
1990        } else {
1991            $tmp_where.= ",? ";
1992        }
1993        $arrval[] = $val;
1994    }
1995    $tmp_where.= " ) ";
1996    return array($tmp_where, $arrval);
1997}
1998
1999/* ²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¼° */
2000function sfGetAddPoint($totalpoint, $use_point, $arrInfo) {
2001    // ¹ØÆþ¾¦Éʤιç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍøÍѤ·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´¹»»²ÁÃͤò°ú¤¯Êý¼°
2002    $add_point = $totalpoint - intval($use_point * ($arrInfo['point_rate'] / 100));
2003   
2004    if($add_point < 0) {
2005        $add_point = '0';
2006    }
2007    return $add_point;
2008}
2009
2010/* °ì°Õ¤«¤Äͽ¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ID */
2011function sfGetUniqRandomId($head = "") {
2012    // ͽ¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àʸ»úÎó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
2013    $random = gfMakePassword(8);
2014    // Ʊ°ì¥Û¥¹¥ÈÆâ¤Ç°ì°Õ¤ÊID¤òÀ¸À®
2015    $id = uniqid($head);
2016    return ($id . $random);
2017}
2018
2019// ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥ª¥¹¥¹¥áÉʤμèÆÀ
2020function sfGetBestProducts( $conn, $category_id = 0){
2021    // ´û¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë
2022    $sql = "SELECT name, main_image, main_list_image, price01_min, price01_max, price02_min, price02_max, point_rate,
2023             A.product_id, A.comment FROM dtb_best_products as A LEFT JOIN vw_products_allclass AS allcls
2024            USING (product_id) WHERE A.category_id = ? AND A.del_flg = 0 AND status = 1 ORDER BY A.rank";
2025    $arrItems = $conn->getAll($sql, array($category_id));
2026
2027    return $arrItems;
2028}
2029
2030// ÆüìÀ©¸æʸ»ú¤Î¼êÆ°¥¨¥¹¥±¡¼¥×
2031function sfManualEscape($data) {
2032    // ÇÛÎó¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
2033    if(!is_array($data)) {
2034        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2035            $ret = pg_escape_string($data);
2036        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2037            $ret = mysql_real_escape_string($data);
2038        }
2039        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2040        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2041        return $ret;
2042    }
2043   
2044    // ÇÛÎó¤Î¾ì¹ç
2045    foreach($data as $val) {
2046        if (DB_TYPE == "pgsql") {
2047            $ret = pg_escape_string($val);
2048        }else if(DB_TYPE == "mysql"){
2049            $ret = mysql_real_escape_string($val);
2050        }
2051
2052        $ret = ereg_replace("%", "\\%", $ret);
2053        $ret = ereg_replace("_", "\\_", $ret);
2054        $arrRet[] = $ret;
2055    }
2056
2057    return $arrRet;
2058}
2059
2060// ¼õÃíÈֹ桢ÍøÍѥݥ¤¥ó¥È¡¢²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼èÆÀ
2061function sfGetCustomerPoint($order_id, $use_point, $add_point) {
2062    $objQuery = new SC_Query();
2063    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
2064    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
2065    if($customer_id != "" && $customer_id >= 1) {
2066        $arrRet = $objQuery->select("point", "dtb_customer", "customer_id = ?", array($customer_id));
2067        $point = $arrRet[0]['point'];
2068        $total_point = $arrRet[0]['point'] - $use_point + $add_point;
2069    } else {
2070        $total_point = "";
2071        $point = "";
2072    }
2073    return array($point, $total_point);
2074}
2075
2076/* ¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤ÇÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È */
2077function sfDomainSessionStart() {
2078    $ret = session_id();
2079/*
2080    ¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âsession_start()¤¬É¬Íפʥڡ¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç
2081    ¥³¥á¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯
2082    if($ret == "" && !headers_sent()) {
2083*/
2084    if($ret == "") {
2085        /* ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î»ØÄê
2086         ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊĤ¸¤ë¤Þ¤ÇÍ­¸ú
2087         ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÍ­¸ú
2088         ¡¦Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥ó´Ö¤Ç¶¦Í­ */
2089        session_set_cookie_params (0, "/", DOMAIN_NAME);
2090
2091        if(!ini_get("session.auto_start")){
2092            // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï
2093            session_start();
2094        }
2095    }
2096}
2097
2098/* ʸ»úÎó¤Ë¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤òÆþ¤ì¤ë */
2099function sfPutBR($str, $size) {
2100    $i = 0;
2101    $cnt = 0;
2102    $line = array();
2103    $ret = "";
2104   
2105    while($str[$i] != "") {
2106        $line[$cnt].=$str[$i];
2107        $i++;
2108        if(strlen($line[$cnt]) > $size) {
2109            $line[$cnt].="<br />";
2110            $cnt++;
2111        }
2112    }
2113   
2114    foreach($line as $val) {
2115        $ret.=$val;
2116    }
2117    return $ret;
2118}
2119
2120// Æó²ó°Ê¾å·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å[/]¤ò°ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2121function sfRmDupSlash($istr){
2122    if(ereg("^http://", $istr)) {
2123        $str = substr($istr, 7);
2124        $head = "http://";
2125    } else if(ereg("^https://", $istr)) {
2126        $str = substr($istr, 8);
2127        $head = "https://";
2128    } else {
2129        $str = $istr;
2130    }
2131    $str = ereg_replace("[/]+", "/", $str);
2132    $ret = $head . $str;
2133    return $ret;   
2134}
2135
2136function sfEncodeFile($filepath, $enc_type, $out_dir) {
2137    $ifp = fopen($filepath, "r");
2138   
2139    $basename = basename($filepath);
2140    $outpath = $out_dir . "enc_" . $basename;
2141   
2142    $ofp = fopen($outpath, "w+");
2143   
2144    while(!feof($ifp)) {
2145        $line = fgets($ifp);
2146        $line = mb_convert_encoding($line, $enc_type, "auto");
2147        fwrite($ofp,  $line);
2148    }
2149   
2150    fclose($ofp);
2151    fclose($ifp);
2152   
2153    return  $outpath;
2154}
2155
2156function sfCutString($str, $len, $byte = true, $commadisp = true) {
2157    if($byte) {
2158        if(strlen($str) > ($len + 2)) {
2159            $ret =substr($str, 0, $len);
2160            $cut = substr($str, $len);
2161        } else {
2162            $ret = $str;
2163            $commadisp = false;
2164        }
2165    } else {
2166        if(mb_strlen($str) > ($len + 1)) {
2167            $ret = mb_substr($str, 0, $len);
2168            $cut = mb_substr($str, $len);
2169        } else {
2170            $ret = $str;
2171            $commadisp = false;
2172        }
2173    }
2174
2175    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇʬÃǤµ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
2176    if (isset($cut)) {
2177        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î [ °Ê¹ß¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2178        $head = strrchr($ret, '[');
2179
2180        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î ] °ÊÁ°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2181        $tail_pos = strpos($cut, ']');
2182        if ($tail_pos !== false) {
2183            $tail = substr($cut, 0, $tail_pos + 1);
2184        }
2185
2186        // ʬ³ä°ÌÃÖ¤è¤êÁ°¤Ë [¡¢¸å¤Ë ] ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢[ ¤«¤é ] ¤Þ¤Ç¤ò
2187        // Àܳ¤·¤Æ³¨Ê¸»ú¥¿¥°1¸Äʬ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
2188        if ($head !== false && $tail_pos !== false) {
2189            $subject = $head . $tail;
2190            if (preg_match('/^\[emoji:e?\d+\]$/', $subject)) {
2191                // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºï½ü¤¹¤ë¡£
2192                $ret = substr($ret, 0, -strlen($head));
2193            }
2194        }
2195    }
2196
2197    if($commadisp){
2198        $ret = $ret . "...";
2199    }
2200    return $ret;
2201}
2202
2203// ǯ¡¢·î¡¢Äù¤áÆü¤«¤é¡¢Àè·î¤ÎÄù¤áÆü+1¡¢º£·î¤ÎÄù¤áÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2204function sfTermMonth($year, $month, $close_day) {
2205    $end_year = $year;
2206    $end_month = $month;
2207   
2208    // ³«»Ï·î¤¬½ªÎ»·î¤ÈƱ¤¸¤«Èݤ«
2209    $same_month = false;
2210   
2211    // ³ºÅö·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2212    $end_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month + 1, 0, $year));
2213   
2214    // ·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2215    if($end_last_day < $close_day) {
2216        // Äù¤áÆü¤ò·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2217        $end_day = $end_last_day;
2218    } else {
2219        $end_day = $close_day;
2220    }
2221   
2222    // Á°·î¤Î¼èÆÀ
2223    $tmp_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2224    $tmp_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2225    // Á°·î¤ÎËöÆü¤òµá¤á¤ë¡£
2226    $start_last_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $month, 0, $year));
2227   
2228    // Á°·î¤ÎËöÆü¤¬Äù¤áÆü¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç
2229    if ($start_last_day < $close_day) {
2230        // ·îËöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
2231        $tmp_day = $start_last_day;
2232    } else {
2233        $tmp_day = $close_day;
2234    }
2235   
2236    // Àè·î¤ÎËöÆü¤ÎÍâÆü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2237    $start_year = date("Y", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2238    $start_month = date("m", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2239    $start_day = date("d", mktime(0, 0, 0, $tmp_month, $tmp_day + 1, $tmp_year));
2240   
2241    // ÆüÉդκîÀ®
2242    $start_date = sprintf("%d/%d/%d 00:00:00", $start_year, $start_month, $start_day);
2243    $end_date = sprintf("%d/%d/%d 23:59:59", $end_year, $end_month, $end_day);
2244   
2245    return array($start_date, $end_date);
2246}
2247
2248// PDFÍѤÎRGB¥«¥é¡¼¤òÊÖ¤¹
2249function sfGetPdfRgb($hexrgb) {
2250    $hex = substr($hexrgb, 0, 2);
2251    $r = hexdec($hex) / 255;
2252   
2253    $hex = substr($hexrgb, 2, 2);
2254    $g = hexdec($hex) / 255;
2255   
2256    $hex = substr($hexrgb, 4, 2);
2257    $b = hexdec($hex) / 255;
2258   
2259    return array($r, $g, $b);   
2260}
2261
2262//¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤È¥á¡¼¥ëÇÛ¿®
2263function sfRegistTmpMailData($mail_flag, $email){
2264    $objQuery = new SC_Query();
2265    $objConn = new SC_DBConn();
2266    $objPage = new LC_Page();
2267   
2268    $random_id = sfGetUniqRandomId();
2269    $arrRegistMailMagazine["mail_flag"] = $mail_flag;
2270    $arrRegistMailMagazine["email"] = $email;
2271    $arrRegistMailMagazine["temp_id"] =$random_id;
2272    $arrRegistMailMagazine["end_flag"]='0';
2273    $arrRegistMailMagazine["update_date"] = 'now()';
2274   
2275    //¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿Íѥե饰
2276    $flag = $objQuery->count("dtb_customer_mail_temp", "email=?", array($email));
2277    $objConn->query("BEGIN");
2278    switch ($flag){
2279        case '0':
2280        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine);
2281        break;
2282   
2283        case '1':
2284        $objConn->autoExecute("dtb_customer_mail_temp",$arrRegistMailMagazine, "email = '" .addslashes($email). "'");
2285        break;
2286    }
2287    $objConn->query("COMMIT");
2288    $subject = sfMakeSubject('¥á¥ë¥Þ¥¬²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
2289    $objPage->tpl_url = SSL_URL."mailmagazine/regist.php?temp_id=".$arrRegistMailMagazine['temp_id'];
2290    switch ($mail_flag){
2291        case '1':
2292        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2293        $objPage->tpl_kindname = "HTML";
2294        break;
2295       
2296        case '2':
2297        $objPage->tpl_name = "ÅÐÏ¿";
2298        $objPage->tpl_kindname = "¥Æ¥­¥¹¥È";
2299        break;
2300       
2301        case '3':
2302        $objPage->tpl_name = "²ò½ü";
2303        break;
2304    }
2305        $objPage->tpl_email = $email;
2306    sfSendTplMail($email, $subject, 'mail_templates/mailmagazine_temp.tpl', $objPage);
2307}
2308
2309// ºÆµ¢Åª¤Ë¿ÃÊÇÛÎó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ°ì¼¡¸µÇÛÎó(Hidden°úÅϤ·ÍÑÇÛÎó)¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
2310function sfMakeHiddenArray($arrSrc, $arrDst = array(), $parent_key = "") {
2311    if(is_array($arrSrc)) {
2312        foreach($arrSrc as $key => $val) {
2313            if($parent_key != "") {
2314                $keyname = $parent_key . "[". $key . "]";
2315            } else {
2316                $keyname = $key;
2317            }
2318            if(is_array($val)) {
2319                $arrDst = sfMakeHiddenArray($val, $arrDst, $keyname);
2320            } else {
2321                $arrDst[$keyname] = $val;
2322            }
2323        }
2324    }
2325    return $arrDst;
2326}
2327
2328// DB¼èÆÀÆü»þ¤ò¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ´¹
2329function sfDBDatetoTime($db_date) {
2330    $date = ereg_replace("\..*$","",$db_date);
2331    $time = strtotime($date);
2332    return $time;
2333}
2334
2335// ½ÐÎϤκݤ˥ƥó¥×¥ì¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂؤ¨¤é¤ì¤ë
2336/*
2337    index.php?tpl=test.tpl
2338*/
2339function sfCustomDisplay($objPage, $is_mobile = false) {
2340    $basename = basename($_SERVER["REQUEST_URI"]);
2341
2342    if($basename == "") {
2343        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"] . "index.php";
2344    } else {
2345        $path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
2346    }   
2347
2348    if($_GET['tpl'] != "") {
2349        $tpl_name = $_GET['tpl'];
2350    } else {
2351        $tpl_name = ereg_replace("^/", "", $path);
2352        $tpl_name = ereg_replace("/", "_", $tpl_name);
2353        $tpl_name = ereg_replace("(\.php$|\.html$)", ".tpl", $tpl_name);
2354    }
2355
2356    $template_path = TEMPLATE_FTP_DIR . $tpl_name;
2357
2358    if($is_mobile === true) {
2359        $objView = new SC_MobileView();         
2360        $objView->assignobj($objPage);
2361        $objView->display(SITE_FRAME);     
2362    } else if(file_exists($template_path)) {
2363        $objView = new SC_UserView(TEMPLATE_FTP_DIR, COMPILE_FTP_DIR);
2364        $objView->assignobj($objPage);
2365        $objView->display($tpl_name);
2366    } else {
2367        $objView = new SC_SiteView();
2368        $objView->assignobj($objPage);
2369        $objView->display(SITE_FRAME);
2370    }
2371}
2372
2373//²ñ°÷ÊÔ½¸ÅÐÏ¿½èÍý
2374function sfEditCustomerData($array, $arrRegistColumn) {
2375    $objQuery = new SC_Query();
2376   
2377    foreach ($arrRegistColumn as $data) {
2378        if ($data["column"] != "password") {
2379            if($array[ $data['column'] ] != "") {
2380                $arrRegist[ $data["column"] ] = $array[ $data["column"] ];
2381            } else {
2382                $arrRegist[ $data['column'] ] = NULL;
2383            }
2384        }
2385    }
2386    if (strlen($array["year"]) > 0 && strlen($array["month"]) > 0 && strlen($array["day"]) > 0) {
2387        $arrRegist["birth"] = $array["year"] ."/". $array["month"] ."/". $array["day"] ." 00:00:00";
2388    } else {
2389        $arrRegist["birth"] = NULL;
2390    }
2391
2392    //-- ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°Å¹æ²½¡£¡Ê¹¹¿·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUPDATEʸ¤ò¹½À®¤·¤Ê¤¤¡Ë
2393    if ($array["password"] != DEFAULT_PASSWORD) $arrRegist["password"] = sha1($array["password"] . ":" . AUTH_MAGIC);
2394    $arrRegist["update_date"] = "NOW()";
2395   
2396    //-- ÊÔ½¸ÅÐÏ¿¼Â¹Ô
2397    if (defined('MOBILE_SITE')) {
2398        $arrRegist['email_mobile'] = $arrRegist['email'];
2399        unset($arrRegist['email']);
2400    }
2401    $objQuery->begin();
2402    $objQuery->update("dtb_customer", $arrRegist, "customer_id = ? ", array($array['customer_id']));
2403    $objQuery->commit();
2404}
2405
2406// PHP¤Îmb_convert_encoding´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2407function sf_mb_convert_encoding($str, $encode = 'CHAR_CODE') {
2408    return  mb_convert_encoding($str, $encode);
2409}   
2410
2411// PHP¤Îmktime´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2412function sf_mktime($format, $hour=0, $minute=0, $second=0, $month=1, $day=1, $year=1999) {
2413    return  date($format,mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year));
2414}   
2415
2416// PHP¤Îdate´Ø¿ô¤òSmarty¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
2417function sf_date($format, $timestamp = '') {
2418    return  date( $format, $timestamp);
2419}
2420
2421// ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
2422function sfChangeCheckBox($data , $tpl = false){
2423    if ($tpl) {
2424        if ($data == 1){
2425            return 'checked';
2426        }else{
2427            return "";
2428        }
2429    }else{
2430        if ($data == "on"){
2431            return 1;
2432        }else{
2433            return 2;
2434        }
2435    }
2436}
2437
2438function sfCategory_Count($objQuery){
2439    $sql = "";
2440   
2441    //¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâÍƤκï½ü
2442    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_count");
2443    $objQuery->query("DELETE FROM dtb_category_total_count");
2444   
2445    //³Æ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ³ÊǼ
2446    $sql = " INSERT INTO dtb_category_count(category_id, product_count, create_date) ";
2447    $sql .= " SELECT T1.category_id, count(T2.category_id), now() FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_products AS T2 ";
2448    $sql .= " ON T1.category_id = T2.category_id  ";
2449    $sql .= " WHERE T2.del_flg = 0 AND T2.status = 1 ";
2450    $sql .= " GROUP BY T1.category_id, T2.category_id ";
2451    $objQuery->query($sql);
2452   
2453    //»Ò¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ë
2454    $arrCat = $objQuery->getAll("SELECT * FROM dtb_category");
2455   
2456    $sql = "";
2457    foreach($arrCat as $key => $val){
2458       
2459        // »ÒID°ìÍ÷¤ò¼èÆÀ
2460        $arrRet = sfGetChildrenArray('dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $val['category_id']);
2461        $line = sfGetCommaList($arrRet);
2462       
2463        $sql = " INSERT INTO dtb_category_total_count(category_id, product_count, create_date) ";
2464        $sql .= " SELECT ?, SUM(product_count), now() FROM dtb_category_count ";
2465        $sql .= " WHERE category_id IN (" . $line . ")";
2466               
2467        $objQuery->query($sql, array($val['category_id']));
2468    }
2469}
2470
2471// 2¤Ä¤ÎÇÛÎó¤òÍѤ¤¤ÆÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òºîÀ®¤¹¤ë
2472function sfarrCombine($arrKeys, $arrValues) {
2473
2474    if(count($arrKeys) <= 0 and count($arrValues) <= 0) return array();
2475   
2476    $keys = array_values($arrKeys);
2477    $vals = array_values($arrValues);
2478   
2479    $max = max( count( $keys ), count( $vals ) );
2480    $combine_ary = array();
2481    for($i=0; $i<$max; $i++) {
2482        $combine_ary[$keys[$i]] = $vals[$i];
2483    }
2484    if(is_array($combine_ary)) return $combine_ary;
2485   
2486    return false;
2487}
2488
2489/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é»ÒIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2490function sfGetChildrenArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2491    $objQuery = new SC_Query();
2492    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2493    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2494   
2495    $arrPID = array();
2496    $arrPID[] = $id;
2497    $arrChildren = array();
2498    $arrChildren[] = $id;
2499   
2500    $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID);
2501   
2502    while(count($arrRet) > 0) {
2503        $arrChildren = array_merge($arrChildren, $arrRet);
2504        $arrRet = sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrRet);
2505    }
2506   
2507    return $arrChildren;
2508}
2509
2510/* ¿ÆIDľ²¼¤Î»ÒID¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë */
2511function sfGetChildrenArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2512    $arrChildren = array();
2513    $max = count($arrData);
2514   
2515    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2516        foreach($arrPID as $val) {
2517            if($arrData[$i][$pid_name] == $val) {
2518                $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2519            }
2520        }
2521    }   
2522    return $arrChildren;
2523}
2524
2525
2526/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¿ÆIDÇÛÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2527function sfGetParentsArray($table, $pid_name, $id_name, $id) {
2528    $objQuery = new SC_Query();
2529    $col = $pid_name . "," . $id_name;
2530    $arrData = $objQuery->select($col, $table);
2531   
2532    $arrParents = array();
2533    $arrParents[] = $id;
2534    $child = $id;
2535   
2536    $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child);
2537
2538    while($ret != "") {
2539        $arrParents[] = $ret;
2540        $ret = sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $ret);
2541    }
2542   
2543    $arrParents = array_reverse($arrParents);
2544   
2545    return $arrParents;
2546}
2547
2548/* »ÒID½ê°¤¹¤ë¿ÆID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2549function sfGetParentsArraySub($arrData, $pid_name, $id_name, $child) {
2550    $max = count($arrData);
2551    $parent = "";
2552    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2553        if($arrData[$i][$id_name] == $child) {
2554            $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2555            break;
2556        }
2557    }
2558    return $parent;
2559}
2560
2561/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Î·»Äï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2562function sfGetBrothersArray($arrData, $pid_name, $id_name, $arrPID) {
2563    $max = count($arrData);
2564   
2565    $arrBrothers = array();
2566    foreach($arrPID as $id) {
2567        // ¿ÆID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2568        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2569            if($arrData[$i][$id_name] == $id) {
2570                $parent = $arrData[$i][$pid_name];
2571                break;
2572            }
2573        }
2574        // ·»ÄïID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2575        for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2576            if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2577                $arrBrothers[] = $arrData[$i][$id_name];
2578            }
2579        }                   
2580    }
2581    return $arrBrothers;
2582}
2583
2584/* ³¬Áع½Â¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ID¤Îľ°¤Î»Ò¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë */
2585function sfGetUnderChildrenArray($arrData, $pid_name, $id_name, $parent) {
2586    $max = count($arrData);
2587   
2588    $arrChildren = array();
2589    // »ÒID¤ò¸¡º÷¤¹¤ë
2590    for($i = 0; $i < $max; $i++) {
2591        if($arrData[$i][$pid_name] == $parent) {
2592            $arrChildren[] = $arrData[$i][$id_name];
2593        }
2594    }                   
2595    return $arrChildren;
2596}
2597
2598
2599// ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ
2600function sfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false) {
2601    $objQuery = new SC_Query();
2602    $col = "";
2603    $col .= " cat.category_id,";
2604    $col .= " cat.category_name,";
2605    $col .= " cat.parent_category_id,";
2606    $col .= " cat.level,";
2607    $col .= " cat.rank,";
2608    $col .= " cat.creator_id,";
2609    $col .= " cat.create_date,";
2610    $col .= " cat.update_date,";
2611    $col .= " cat.del_flg, ";
2612    $col .= " ttl.product_count";   
2613    $from = "dtb_category as cat left join dtb_category_total_count as ttl on ttl.category_id = cat.category_id";
2614    // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
2615    if($count_check) {
2616        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0";
2617    } else {
2618        $where = "del_flg = 0";
2619    }
2620    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC");
2621    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where);
2622   
2623    $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id);
2624   
2625    foreach($arrRet as $key => $array) {
2626        foreach($arrParentID as $val) {
2627            if($array['category_id'] == $val) {
2628                $arrRet[$key]['display'] = 1;
2629                break;
2630            }
2631        }
2632    }
2633
2634    return $arrRet;
2635}
2636
2637// ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÏ¢·ë¤·¤¿Ê¸»úÎó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2638function sfGetCatCombName($category_id){
2639    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2640    $objQuery = new SC_Query();
2641    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2642    $ConbName = "";
2643   
2644    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2645    foreach($arrCatID as $key => $val){
2646        $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2647        $arrVal = array($val);
2648        $CatName = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2649        $ConbName .= $CatName . ' | ';
2650    }
2651    // ºÇ¸å¤Î ¡Ã ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
2652    $ConbName = substr_replace($ConbName, "", strlen($ConbName) - 2, 2);
2653   
2654    return $ConbName;
2655}
2656
2657// »ØÄꤷ¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ID¤ÎÂ祫¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2658function sfGetFirstCat($category_id){
2659    // ¾¦Éʤ¬Â°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥êID¤ò½Ä¤Ë¼èÆÀ
2660    $objQuery = new SC_Query();
2661    $arrRet = array();
2662    $arrCatID = sfGetParents($objQuery, "dtb_category", "parent_category_id", "category_id", $category_id);
2663    $arrRet['id'] = $arrCatID[0];
2664   
2665    // ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¾Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2666    $sql = "SELECT category_name FROM dtb_category WHERE category_id = ?";
2667    $arrVal = array($arrRet['id']);
2668    $arrRet['name'] = $objQuery->getOne($sql,$arrVal);
2669   
2670    return $arrRet;
2671}
2672
2673//MySQLÍѤÎSQLʸ¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
2674function sfChangeMySQL($sql){
2675    // ²þ¹Ô¡¢¥¿¥Ö¤ò1¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ´¹
2676    $sql = preg_replace("/[\r\n\t]/"," ",$sql);
2677   
2678    $sql = sfChangeView($sql);      // viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2679    $sql = sfChangeILIKE($sql);     // ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2680    $sql = sfChangeRANDOM($sql);    // RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2681
2682    return $sql;
2683}
2684
2685// SQL¤ÎÃæ¤Ëview¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
2686function sfInArray($sql){
2687    global $arrView;
2688
2689    foreach($arrView as $key => $val){
2690        if (strcasecmp($sql, $val) == 0){
2691            $changesql = eregi_replace("($key)", "$val", $sql);
2692            sfInArray($changesql);
2693        }
2694    }
2695    return false;
2696}
2697
2698// SQL¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥ÈÂбþ
2699function sfQuoteSmart($in){
2700   
2701    if (is_int($in) || is_double($in)) {
2702        return $in;
2703    } elseif (is_bool($in)) {
2704        return $in ? 1 : 0;
2705    } elseif (is_null($in)) {
2706        return 'NULL';
2707    } else {
2708        return "'" . str_replace("'", "''", $in) . "'";
2709    }
2710}
2711   
2712// viewɽ¤ò¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2713function sfChangeView($sql){
2714    global $arrView;
2715    global $arrViewWhere;
2716   
2717    $arrViewTmp = $arrView;
2718
2719    // view¤Îwhere¤òÊÑ´¹
2720    foreach($arrViewTmp as $key => $val){
2721        $arrViewTmp[$key] = strtr($arrViewTmp[$key], $arrViewWhere);
2722    }
2723   
2724    // view¤òÊÑ´¹
2725    $changesql = strtr($sql, $arrViewTmp);
2726
2727    return $changesql;
2728}
2729
2730// ILIKE¸¡º÷¤òLIKE¸¡º÷¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2731function sfChangeILIKE($sql){
2732    $changesql = eregi_replace("(ILIKE )", "LIKE BINARY ", $sql);
2733    return $changesql;
2734}
2735
2736// RANDOM()¤òRAND()¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
2737function sfChangeRANDOM($sql){
2738    $changesql = eregi_replace("( RANDOM)", " RAND", $sql);
2739    return $changesql;
2740}
2741
2742// view¤Îwhere¤òÃÖ´¹¤¹¤ë
2743function sfViewWhere($target, $where = "", $arrval = array(), $option = ""){
2744    global $arrViewWhere;
2745    $arrWhere = split("[?]", $where);
2746    $where_tmp = " WHERE " . $arrWhere[0];
2747    for($i = 1; $i < count($arrWhere); $i++){
2748        $where_tmp .= sfQuoteSmart($arrval[$i - 1]) . $arrWhere[$i];
2749    }
2750    $arrViewWhere[$target] = $where_tmp . " " . $option;
2751}
2752
2753// ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆµ¢Åª¤Ë¥³¥Ô¡¼
2754function sfCopyDir($src, $des, $mess, $override = false){
2755    if(!is_dir($src)){
2756        return false;
2757    }
2758
2759    $oldmask = umask(0);
2760    $mod= stat($src);
2761   
2762    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºîÀ®¤¹¤ë
2763    if(!file_exists($des)) {
2764        if(!mkdir($des, $mod[2])) {
2765            print("path:" . $des);
2766        }
2767    }
2768   
2769    $fileArray=glob( $src."*" );
2770    foreach( $fileArray as $key => $data_ ){
2771        // CVS´ÉÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥³¥Ô¡¼¤·¤Ê¤¤
2772        if(ereg("/CVS/Entries", $data_)) {
2773            break;
2774        }
2775        if(ereg("/CVS/Repository", $data_)) {
2776            break;
2777        }
2778        if(ereg("/CVS/Root", $data_)) {
2779            break;
2780        }
2781       
2782        mb_ereg("^(.*[\/])(.*)",$data_, $matches);
2783        $data=$matches[2];
2784        if( is_dir( $data_ ) ){
2785            $mess = sfCopyDir( $data_.'/', $des.$data.'/', $mess);
2786        }else{
2787            if(!$override && file_exists($des.$data)) {
2788                $mess.= $des.$data . "¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹\n";
2789            } else {
2790                if(@copy( $data_, $des.$data)) {
2791                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼À®¸ù\n";
2792                } else {
2793                    $mess.= $des.$data . "¡§¥³¥Ô¡¼¼ºÇÔ\n";
2794                }
2795            }
2796            $mod=stat($data_ );
2797        }
2798    }
2799    umask($oldmask);
2800    return $mess;
2801}
2802
2803// »ØÄꤷ¤¿¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë
2804function sfDelFile($dir){
2805    $dh = opendir($dir);
2806    // ¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü
2807    while($file = readdir($dh)){
2808        if ($file == "." or $file == "..") continue;
2809        $del_file = $dir . "/" . $file;
2810        if(is_file($del_file)){
2811            $ret = unlink($dir . "/" . $file);
2812        }else if (is_dir($del_file)){
2813            $ret = sfDelFile($del_file);
2814        }
2815       
2816        if(!$ret){
2817            return $ret;
2818        }
2819    }
2820   
2821    // ÊĤ¸¤ë
2822    closedir($dh);
2823   
2824    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü
2825    return rmdir($dir);
2826   
2827}
2828
2829/*
2830 * ´Ø¿ô̾¡§sfWriteFile
2831 * °ú¿ô1 ¡§½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¡¼¥¿
2832 * °ú¿ô2 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
2833 * °ú¿ô3 ¡§½ñ¤­¹þ¤ß¥¿¥¤¥×
2834 * °ú¿ô4 ¡§¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
2835 * Ìá¤êÃÍ¡§·ë²Ì¥Õ¥é¥° À®¸ù¤Ê¤é true ¼ºÇԤʤé false
2836 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë½ñ¤­½Ð¤·
2837 */
2838function sfWriteFile($str, $path, $type, $permission = "") {
2839    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
2840    if (!($file = fopen ($path, $type))) {
2841        return false;
2842    }
2843
2844    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯
2845    flock ($file, LOCK_EX);
2846    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤­¹þ¤ß
2847    fputs ($file, $str);
2848    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü
2849    flock ($file, LOCK_UN);
2850    //¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊĤ¸¤ë
2851    fclose ($file);
2852    // ¸¢¸Â¤ò»ØÄê
2853    if($permission != "") {
2854        chmod($path, $permission);
2855    }
2856   
2857    return true;
2858}
2859   
2860function sfFlush($output = " ", $sleep = 0){
2861    // ¼Â¹Ô»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤
2862    set_time_limit(0);
2863    // ½ÐÎϤò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤(==ÆüËܸ켫ưÊÑ´¹¤â¤·¤Ê¤¤)
2864    ob_end_clean();
2865   
2866    // IE¤Î¤¿¤á¤Ë256¥Ð¥¤¥È¶õʸ»ú½ÐÎÏ
2867    echo str_pad('',256);
2868   
2869    // ½ÐÎϤϥ֥é¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦
2870    echo $output;
2871    // ½ÐÎϤò¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë
2872    flush();
2873   
2874    ob_end_flush();
2875    ob_start();
2876   
2877    // »þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë½èÍý
2878    sleep($sleep);
2879}
2880
2881// @version¤Îµ­ºÜ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
2882function sfGetFileVersion($path) {
2883    if(file_exists($path)) {
2884        $src_fp = fopen($path, "rb");
2885        if($src_fp) {
2886            while (!feof($src_fp)) {
2887                $line = fgets($src_fp);
2888                if(ereg("@version", $line)) {
2889                    $arrLine = split(" ", $line);
2890                    $version = $arrLine[5];
2891                }
2892            }
2893            fclose($src_fp);
2894        }
2895    }
2896    return $version;
2897}
2898
2899// »ØÄꤷ¤¿URL¤ËÂФ·¤ÆPOST¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
2900function sfSendPostData($url, $arrData, $arrOkCode = array()){
2901    require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
2902   
2903    // Á÷¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®
2904    $req = new HTTP_Request($url);
2905   
2906    $req->addHeader('User-Agent', 'DoCoMo/2.0¡¡P2101V(c100)');
2907    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST);
2908   
2909    // POST¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
2910    $req->addPostDataArray($arrData);
2911   
2912    // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
2913    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) {
2914       
2915        // ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤¬¥¨¥é¡¼È½Äê¤Ê¤é¡¢¶õ¤òÊÖ¤¹
2916        $res_code = $req->getResponseCode();
2917       
2918        if(!in_array($res_code, $arrOkCode)){
2919            $response = "";
2920        }else{
2921            $response = $req->getResponseBody();
2922        }
2923       
2924    } else {
2925        $response = "";
2926    }
2927   
2928    // POST¥Ç¡¼¥¿¥¯¥ê¥¢
2929    $req->clearPostData(); 
2930   
2931    return $response;
2932}
2933
2934/** ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍÑ´Ø¿ô **/
2935
2936/**
2937 *  ÅϤµ¤ì¤¿ÊÑ¿ô¤òDump¤¹¤ë
2938 *
2939 *  @param  mixed  $obj   Dump¤·¤¿¤¤ÊÑ¿ô
2940 *  @param  string $color ½ÐÎϤ¹¤ë¿§
2941 * 
2942 *  @return void ¤Ê¤·
2943 */
2944function sfPrintR($obj, $color='green') {
2945    if ( DEBUG_MODE === false ) {
2946        return;
2947    }
2948   
2949    $arrColor = array(
2950        'green' => '#00FF00',
2951        'red'   => '#FF0000',
2952        'blue'  => '#0000FF'
2953    );
2954   
2955    if ( empty($arrColor[$color]) ) {
2956        $color = $arrColor['green'];
2957    } else {
2958        $color = $arrColor[$color];
2959    }
2960   
2961    print("<div style='font-size: 12px;color: $color;'>\n");
2962    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong><br />\n");
2963    print("<pre>\n");
2964    print_r($obj);
2965    print("</pre>\n");
2966    print("<strong>**¥Ç¥Ð¥Ã¥°Ãæ**</strong></div>\n");
2967}
2968
2969?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.