source: branches/dev/data/include/file_manager.inc @ 17

Revision 17, 7.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7 
8/*
9 * ´Ø¿ô̾¡§sfGetFileList()
10 * ÀâÌÀ¡¡¡§»ØÄê¥Ñ¥¹ÇÛ²¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¼èÆÀ
11 * °ú¿ô1 ¡§¼èÆÀ¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹
12 */
13function sfGetFileList($dir) {
14    $arrFileList = array();
15    $arrDirList = array();
16   
17    if (is_dir($dir)) {
18        if ($dh = opendir($dir)) {
19            $cnt = 0;
20            // ¹ÔËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
21            while (($file = readdir($dh)) !== false) $arrDir[] = $file;
22            $dir = ereg_replace("/$", "", $dir);
23            // ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¿ô»ú¤Ç¥½¡¼¥È
24            natcasesort($arrDir);
25            foreach($arrDir as $file) {             
26                // ./ ¤È ../¤ò½ü¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤ß¤ò¼èÆÀ
27                if($file != "." && $file != "..") {
28
29                    $path = $dir."/".$file;
30                    // SELECTÆâ¤Î¸«¤¿ÌܤòÀ°¤¨¤ë¤¿¤á»ØÄêʸ»ú¿ô¤ÇÀÚ¤ë
31                    $file_name = sfCutString($file, FILE_NAME_LEN);                     
32                    $file_size = sfCutString(sfGetDirSize($path), FILE_NAME_LEN);
33                    $file_time = date("Y/m/d", filemtime($path));
34                   
35                    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç³ÊǼÇÛÎó¤òÊѤ¨¤ë
36                    if(is_dir($path)) {
37                        $arrDirList[$cnt]['file_name'] = $file;
38                        $arrDirList[$cnt]['file_path'] = $path;
39                        $arrDirList[$cnt]['file_size'] = $file_size;
40                        $arrDirList[$cnt]['file_time'] = $file_time;
41                        $arrDirList[$cnt]['is_dir'] = true;
42                    } else {
43                        $arrFileList[$cnt]['file_name'] = $file;
44                        $arrFileList[$cnt]['file_path'] = $path;
45                        $arrFileList[$cnt]['file_size'] = $file_size;
46                        $arrFileList[$cnt]['file_time'] = $file_time;
47                        $arrFileList[$cnt]['is_dir'] = false;
48                    }
49                    $cnt++;
50                }
51            }
52            closedir($dh);
53        }
54    }
55
56    // ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀèƬ¤Ë¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¸
57    return array_merge($arrDirList, $arrFileList);
58}
59
60/*
61 * ´Ø¿ô̾¡§sfGetDirSize()
62 * ÀâÌÀ¡¡¡§»ØÄꤷ¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤ò¼èÆÀ
63 * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
64 */
65function sfGetDirSize($dir) {
66    if(file_exists($dir)) {
67        // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¾ì¹ç²¼ÁØ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁíÎ̤ò¼èÆÀ
68        if (is_dir($dir)) {
69            $handle = opendir($dir);
70            while ($file = readdir($handle)) {
71                // ¹ÔËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
72                $dir = ereg_replace("/$", "", $dir);
73                $path = $dir."/".$file;
74                if ($file != '..' && $file != '.' && !is_dir($path)) {
75                    $bytes += filesize($path);
76                } else if (is_dir($path) && $file != '..' && $file != '.') {
77                    // ²¼ÁØ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¥¤¥È¿ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë°Ù¡¢ºÆµ¢Åª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£
78                    $bytes += sfGetDirSize($path);
79                }
80            }
81        } else {
82            // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç
83            $bytes = filesize($dir);
84        }
85    }
86    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê(¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï0byte¤òÊÖ¤¹
87    if($bytes == "") $bytes = 0;
88   
89    return $bytes;
90}
91
92/*
93 * ´Ø¿ô̾¡§sfDeleteDir()
94 * ÀâÌÀ¡¡¡§»ØÄꤷ¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü
95 * °ú¿ô1 ¡§ºï½ü¥Õ¥¡¥¤¥ë
96 */
97function sfDeleteDir($dir) {
98    $arrResult = array();
99    if(file_exists($dir)) {
100        // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
101        if (is_dir($dir)) {
102            if ($handle = opendir("$dir")) {
103                $cnt = 0;
104                while (false !== ($item = readdir($handle))) {
105                    if ($item != "." && $item != "..") {
106                        if (is_dir("$dir/$item")) {
107                            sfDeleteDir("$dir/$item");
108                        } else {
109                            $arrResult[$cnt]['result'] = @unlink("$dir/$item");
110                            $arrResult[$cnt]['file_name'] = "$dir/$item";
111                        }
112                    }
113                    $cnt++;
114                }
115            }
116            closedir($handle);
117            $arrResult[$cnt]['result'] = @rmdir($dir);
118            $arrResult[$cnt]['file_name'] = "$dir/$item";
119        } else {
120            // ¥Õ¥¡¥¤¥ëºï½ü
121            $arrResult[0]['result'] = @unlink("$dir");
122            $arrResult[0]['file_name'] = "$dir";           
123        }
124    }
125   
126    return $arrResult;
127}
128
129/*
130 * ´Ø¿ô̾¡§sfGetFileTree()
131 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Ä¥ê¡¼À¸À®ÍÑÇÛÎó¼èÆÀ(javascript¤ËÅϤ¹ÍÑ)
132 * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
133 * °ú¿ô2 ¡§¸½ºß¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬ | ¶èÀÚ¤ê¤Ç³ÊǼ
134 */
135function sfGetFileTree($dir, $tree_status) {
136   
137    $cnt = 0;
138    $arrTree = array();
139    $default_rank = count(split('/', $dir));
140
141    // ʸËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
142    $dir = ereg_replace("/$", "", $dir);   
143    // ºÇ¾å°ÌÁؤò³ÊǼ(user_data/)
144    if(sfDirChildExists($dir)) {
145        $arrTree[$cnt]['type'] = "_parent";
146    } else {
147        $arrTree[$cnt]['type'] = "_child"; 
148    }
149    $arrTree[$cnt]['path'] = $dir;
150    $arrTree[$cnt]['rank'] = 0;
151    $arrTree[$cnt]['count'] = $cnt;
152    // ½é´üɽ¼¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó
153    if($_POST['mode'] != '') {
154        $arrTree[$cnt]['open'] = lfIsFileOpen($dir, $tree_status);
155    } else {
156        $arrTree[$cnt]['open'] = true;
157    }
158    $cnt++;
159
160    sfGetFileTreeSub($dir, $default_rank, $cnt, $arrTree, $tree_status);
161
162    return $arrTree;
163}
164
165/*
166 * ´Ø¿ô̾¡§sfGetFileTree()
167 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Ä¥ê¡¼À¸À®ÍÑÇÛÎó¼èÆÀ(javascript¤ËÅϤ¹ÍÑ)
168 * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
169 * °ú¿ô2 ¡§¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î³¬ÁØ(/¶èÀÚ¤ê¤Ç¡¡0,1,2¡¦¡¦¡¦¤È¥«¥¦¥ó¥È)
170 * °ú¿ô3 ¡§Ï¢ÈÖ
171 * °ú¿ô4 ¡§¸½ºß¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬ | ¶èÀÚ¤ê¤Ç³ÊǼ
172 */
173function sfGetFileTreeSub($dir, $default_rank, &$cnt, &$arrTree, $tree_status) {
174   
175    if(file_exists($dir)) {
176        if ($handle = opendir("$dir")) {
177            while (false !== ($item = readdir($handle))) $arrDir[] = $item;
178            // ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¿ô»ú¤Ç¥½¡¼¥È
179            natcasesort($arrDir);
180            foreach($arrDir as $item) {
181                if ($item != "." && $item != "..") {
182                    // ʸËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
183                    $dir = ereg_replace("/$", "", $dir);
184                    $path = $dir."/".$item;
185                    // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¤ß¼èÆÀ
186                    if (is_dir($path)) {
187                        $arrTree[$cnt]['path'] = $path;
188                        if(sfDirChildExists($path)) {
189                            $arrTree[$cnt]['type'] = "_parent";
190                        } else {
191                            $arrTree[$cnt]['type'] = "_child"; 
192                        }
193                       
194                        // ³¬Áؤò³ä¤ê½Ð¤¹
195                        $arrCnt = split('/', $path);
196                        $rank = count($arrCnt);
197                        $arrTree[$cnt]['rank'] = $rank - $default_rank + 1;
198                        $arrTree[$cnt]['count'] = $cnt;
199                        // ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
200                        $arrTree[$cnt]['open'] = lfIsFileOpen($path, $tree_status);
201                        $cnt++;
202                        // ²¼Áإǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¼èÆÀ¤Î°Ù¡¢ºÆµ¢Åª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹
203                        sfGetFileTreeSub($path, $default_rank, $cnt, $arrTree, $tree_status);
204                    }
205                }
206            }
207        }
208        closedir($handle);
209    }
210}
211
212/*
213 * ´Ø¿ô̾¡§sfDirChildExists()
214 * ÀâÌÀ¡¡¡§»ØÄꤷ¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÇÛ²¼¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤«
215 * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
216 */
217function sfDirChildExists($dir) {
218    if(file_exists($dir)) {
219        if (is_dir($dir)) {
220            $handle = opendir($dir);
221            while ($file = readdir($handle)) {
222                // ¹ÔËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
223                $dir = ereg_replace("/$", "", $dir);
224                $path = $dir."/".$file;
225                if ($file != '..' && $file != '.' && is_dir($path)) {
226                    return true;
227                }
228            }
229        }
230    }
231   
232    return false;
233}
234
235/*
236 * ´Ø¿ô̾¡§lfIsFileOpen()
237 * ÀâÌÀ¡¡¡§»ØÄꤷ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Á°²ó³«¤«¤ì¤¿¾õÂ֤ˤ¢¤Ã¤¿¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
238 * °ú¿ô1 ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
239 * °ú¿ô2 ¡§¸½ºß¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ñ¥¹¤¬ | ¶èÀÚ¤ê¤Ç³ÊǼ
240 */
241function lfIsFileOpen($dir, $tree_status) {
242    $arrTreeStatus = split('\|', $tree_status);
243    if(in_array($dir, $arrTreeStatus)) {
244        return true;
245    }
246   
247    return false;
248}
249
250/*
251 * ´Ø¿ô̾¡§sfDownloadFile()
252 * °ú¿ô1 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
253 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
254 */
255function sfDownloadFile($file) {
256    // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë
257    Header("Content-disposition: attachment; filename=".basename($file));
258    Header("Content-type: application/octet-stream; name=".basename($file));
259    Header("Cache-Control: ");
260    Header("Pragma: ");
261    echo (sfReadFile($file));
262}
263
264/*
265 * ´Ø¿ô̾¡§sfCreateFile()
266 * °ú¿ô1 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
267 * °ú¿ô2 ¡§¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
268 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®
269 */
270function sfCreateFile($file, $mode = "") {
271    // ¹ÔËö¤Î/¤ò¼è¤ê½ü¤¯
272    if($mode != "") {
273        $ret = @mkdir($file, $mode);
274    } else {
275        $ret = @mkdir($file);
276    }
277   
278    return $ret;
279}
280
281/*
282 * ´Ø¿ô̾¡§sfReadFile()
283 * °ú¿ô1 ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹
284 * ÀâÌÀ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëÆɹþ
285 */
286function sfReadFile($filename) {
287    $str = "";
288    // ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥â¡¼¥É¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
289    $fp = @fopen($filename, "rb" );
290    //¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâÍƤòÁ´¤ÆÊÑ¿ô¤ËÆɤ߹þ¤à
291    if($fp) {
292        $str = @fread($fp, filesize($filename)+1);
293    }
294    @fclose($fp);
295
296    return $str;
297}
298?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.