source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/recv.php @ 14808

Revision 14808, 15.4 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2
3$objSiteSess = new SC_SiteSession();
4$objCartSess = new SC_CartSession();
5$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
6$objCustomer = new SC_Customer();
7
8$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
9$arrInfo = $objSiteInfo->data;
10
11define("ZERO_RECV_APPROVE_MAIL", $arrInfo["email03"]);    // ¾µÇ§¾ðÊó¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
12define("ZERO_SEND_MAIL", true);    // ¾µÇ§¾ðÊó¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
13
14$log_path = DATA_PATH . "logs/zero.log";
15gfPrintLog("** zero start **", $log_path);
16
17$arrResult = $_GET;
18// GET¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ
19foreach($arrResult as $key => $val){
20    gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path);
21}
22
23$objQuery->begin();
24$order_id = lfDoComplete($objQuery, $arrResult);
25$objQuery->commit();
26
27// ´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
28if(sfIsInt($order_id)) {
29    sfSendOrderMail($order_id, '1');
30    print("OK");
31}else{
32    // ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¼õ¿®¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®
33    gfPrintLog(" zero error ", $log_path);;
34    if(ZERO_SEND_MAIL){
35        ob_start();
36        print($order_id . "\n");
37        print_r($arrResult);
38        $msg = ob_get_contents();
39        ob_end_clean();
40        mb_send_mail(ZERO_RECV_APPROVE_MAIL, "¥¼¥í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥é¡¼:" . $arrResult['sendid'], $msg . "\n");
41        gfPrintLog(" send error mail ", $log_path);;
42    }
43    print("NG");
44}
45gfPrintLog("** zero end **", $log_path);
46//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47// ´°Î»½èÍý
48function lfDoComplete($objQuery, $arrResult) {
49    global $objCartSess;
50    global $objSiteSess;
51    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
52    $objCustomer = new SC_Customer();
53    global $arrInfo;
54   
55    gfprintlog($objCustomer->isLoginSuccess(),DATA_PATH . "logs/zero.log");
56   
57    // sendid ¤ÎÃͤò¶èÀÚ¤ë
58    $arrSendid = preg_split("/\\".SEND_PARAM_DELIMITER."/", $arrResult["sendid"]);
59   
60    $uniqid = $arrSendid[0];          // order_temp_id
61    $money =  $arrResult["money"];    // payment_total
62
63    $arrCrilentIP = $objQuery->select("memo02, memo04", "dtb_payment", "payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1]));
64    //$client_id = $objQuery->getAll("SELECT memo04 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? and del_flg = 0", array($arrSendid[1]));
65   
66    // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼
67    if(count($arrResult)){
68        if(in_array($arrResult["clientip"], $arrCrilentIP)) return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£";
69    }else{
70        return "²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£";
71    }
72   
73    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
74    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
75   
76    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼
77    if(count($arrData) <= 0) return "¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£";
78   
79    // ·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼
80    if($arrData["del_flg"] == 1) return "»ØÄꤷ¤¿ID¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï·èºÑ´°Î»ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£";
81   
82    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ª»Ùʧ¤¤¹ç·×¤È¡¢¥¼¥í¤«¤éÊ֤äƤ­¤¿¶â³Û¤È¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¨¥é¡¼
83    if($arrData["payment_total"] != $money) return "¤ª»Ùʧ¤¤¶â³Û¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£";
84   
85    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ÎÉüµ¢
86    $_SESSION = unserialize($arrData["session"]);
87
88    // ²ñ°÷¾ðÊóÅÐÏ¿½èÍý
89    if ($objCustomer->isLoginSuccess()) {
90        // ¿·¤ªÆϤ±Àè¤ÎÅÐÏ¿
91        lfSetNewAddr($uniqid, $objCustomer->getValue('customer_id'));
92        // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
93        lfSetCustomerPurchase($objCustomer->getValue('customer_id'), $arrData, $objQuery);
94    } else {
95        //¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿
96        switch(PURCHASE_CUSTOMER_REGIST) {
97        //̵¸ú
98        case '0':
99            // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷ÅÐÏ¿
100            if($arrData['member_check'] == '1') {
101                // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
102                $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
103                // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
104                lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
105            }
106            break;
107        //Í­¸ú
108        case '1':
109            // ²¾²ñ°÷ÅÐÏ¿
110            $customer_id = lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo);
111            // ¹ØÆþ½¸·×¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ¿±Ç
112            lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery);
113            break;
114        }
115    }
116
117    // °ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
118    $order_id = lfRegistOrder($objQuery, $arrData);
119    // ¥«¡¼¥È¾¦Éʤò¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë
120    lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id, $objCartSess);
121    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
122    lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid);
123    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤«¤é¤ÎÁ«°Ü¤Î¾ì¹çÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
124    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) {
125        lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id);
126    }
127   
128    return $order_id;
129}
130
131// ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê²¾ÅÐÏ¿¡Ë
132function lfRegistPreCustomer($arrData, $arrInfo) {
133    // ¹ØÆþ»þ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿
134    $sqlval['name01'] = $arrData['order_name01'];
135    $sqlval['name02'] = $arrData['order_name02'];
136    $sqlval['kana01'] = $arrData['order_kana01'];
137    $sqlval['kana02'] = $arrData['order_kana02'];
138    $sqlval['zip01'] = $arrData['order_zip01'];
139    $sqlval['zip02'] = $arrData['order_zip02'];
140    $sqlval['pref'] = $arrData['order_pref'];
141    $sqlval['addr01'] = $arrData['order_addr01'];
142    $sqlval['addr02'] = $arrData['order_addr02'];
143    $sqlval['email'] = $arrData['order_email'];
144    $sqlval['tel01'] = $arrData['order_tel01'];
145    $sqlval['tel02'] = $arrData['order_tel02'];
146    $sqlval['tel03'] = $arrData['order_tel03'];
147    $sqlval['fax01'] = $arrData['order_fax01'];
148    $sqlval['fax02'] = $arrData['order_fax02'];
149    $sqlval['fax03'] = $arrData['order_fax03'];
150    $sqlval['sex'] = $arrData['order_sex'];
151    $sqlval['password'] = $arrData['password'];
152    $sqlval['reminder'] = $arrData['reminder'];
153    $sqlval['reminder_answer'] = $arrData['reminder_answer'];
154   
155    // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®Íѥե饰¤ÎȽÄê
156    switch($arrData['mail_flag']) {
157    case '1':   // HTML¥á¡¼¥ë
158        $mail_flag = 4;
159        break;
160    case '2':   // TEXT¥á¡¼¥ë
161        $mail_flag = 5;
162        break;
163    case '3':   // ´õ˾¤Ê¤·
164        $mail_flag = 6;
165        break;
166    default:
167        $mail_flag = 6;
168        break;
169    }
170    // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Õ¥é¥°
171    $sqlval['mailmaga_flg'] = $mail_flag;
172       
173    // ²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿
174    $sqlval['status'] = 1;
175    // URLȽÄêÍÑ¥­¡¼
176    $sqlval['secret_key'] = sfGetUniqRandomId("t");
177   
178    $objQuery = new SC_Query();
179    $sqlval['create_date'] = "now()";
180    $sqlval['update_date'] = "now()";
181    $objQuery->insert("dtb_customer", $sqlval);
182   
183    // ¸ÜµÒID¤Î¼èÆÀ
184    $arrRet = $objQuery->select("customer_id", "dtb_customer", "secret_key = ?", array($sqlval['secret_key']));
185    $customer_id = $arrRet[0]['customer_id'];
186   
187    //¡¡²¾ÅÐÏ¿´°Î»¥á¡¼¥ëÁ÷¿®
188    $objMailPage = new LC_Page();
189    $objMailPage->to_name01 = $arrData['order_name01'];
190    $objMailPage->to_name02 = $arrData['order_name02'];
191    $objMailPage->CONF = $arrInfo;
192    $objMailPage->uniqid = $sqlval['secret_key'];
193    $objMailView = new SC_SiteView();
194    $objMailView->assignobj($objMailPage);
195    $body = $objMailView->fetch("mail_templates/customer_mail.tpl");
196   
197    $objMail = new GC_SendMail();
198    $objMail->setItem(
199                        ''                                      //¡¡°¸Àè
200                        , sfMakeSubject("²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤´³Îǧ")     //¡¡¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È
201                        , $body                                 //¡¡ËÜʸ
202                        , $arrInfo['email03']                   //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¥¢¥É¥ì¥¹
203                        , $arrInfo['shop_name']                 //¡¡ÇÛÁ÷¸µ¡¡Ì¾Á°
204                        , $arrInfo["email03"]                   //¡¡reply_to
205                        , $arrInfo["email04"]                   //¡¡return_path
206                        , $arrInfo["email04"]                   //  Errors_to
207                        , $arrInfo["email01"]                   //  Bcc
208                                                        );
209    // °¸Àè¤ÎÀßÄê
210    $name = $arrData['order_name01'] . $arrData['order_name02'] ." ÍÍ";
211    $objMail->setTo($arrData['order_email'], $name);           
212    $objMail->sendMail();
213   
214    return $customer_id;
215}
216
217// ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
218function lfRegistOrder($objQuery, $arrData) {
219    $objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
220    $sqlval = $arrData;
221
222    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤Þ¤Ê¤¤Îó¤ò½üµî
223    unset($sqlval['mailmaga_flg']);     // ¥á¥ë¥Þ¥¬¥Á¥§¥Ã¥¯
224    unset($sqlval['deliv_check']);      // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Á¥§¥Ã¥¯
225    unset($sqlval['point_check']);      // ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯
226    unset($sqlval['member_check']);     // ¹ØÆþ»þ²ñ°÷¥Á¥§¥Ã¥¯
227    unset($sqlval['password']);         // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
228    unset($sqlval['reminder']);         // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¼ÁÌä
229    unset($sqlval['reminder_answer']);  // ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Åú¤¨
230    unset($sqlval['mail_flag']);        // ¥á¡¼¥ë¥Õ¥é¥°
231    unset($sqlval['session']);          // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó
232   
233    // Ãíʸ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹:»ØÄ̵꤬¤±¤ì¤Ð¿·µ¬¼õÉÕ¤ËÀßÄê
234    if($sqlval["status"] == ""){
235        $sqlval['status'] = '1';           
236    }
237   
238    // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷Àè¤ËÅÐÏ¿½»½ê¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£
239    if($arrData["deliv_check"] == "-1") {
240        $sqlval['deliv_name01'] = $arrData['order_name01'];
241        $sqlval['deliv_name02'] = $arrData['order_name02'];
242        $sqlval['deliv_kana01'] = $arrData['order_kana01'];
243        $sqlval['deliv_kana02'] = $arrData['order_kana02'];
244        $sqlval['deliv_pref'] = $arrData['order_pref'];
245        $sqlval['deliv_zip01'] = $arrData['order_zip01'];
246        $sqlval['deliv_zip02'] = $arrData['order_zip02'];
247        $sqlval['deliv_addr01'] = $arrData['order_addr01'];
248        $sqlval['deliv_addr02'] = $arrData['order_addr02'];
249        $sqlval['deliv_tel01'] = $arrData['order_tel01'];
250        $sqlval['deliv_tel02'] = $arrData['order_tel02'];
251        $sqlval['deliv_tel03'] = $arrData['order_tel03'];
252    }
253   
254    $order_id = $arrData['order_id'];       // ¥ª¡¼¥À¡¼ID
255    $sqlval['create_date'] = 'now()';       // ¼õÃíÆü
256   
257    // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óID
258    if($objCampaignSess->getIsCampaign()) $sqlval['campaign_id'] = $objCampaignSess->getCampaignId();
259
260    // ¥²¥Ã¥È¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥È
261    //$sqlval = lfGetInsParam($sqlval);
262   
263    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
264    $objQuery->insert("dtb_order", $sqlval);
265   
266    return $order_id;
267}
268
269// ¼õÃí¾ÜºÙ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
270function lfRegistOrderDetail($objQuery, $order_id) {
271    $objCartSess = new SC_CartSession();
272   
273    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ
274    $arrCart = $objCartSess->getCartList();
275    $max = count($arrCart);
276   
277    // ´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ÜºÙ¥ì¥³¡¼¥É¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
278    $objQuery->delete("dtb_order_detail", "order_id = $order_id");
279
280    // µ¬³Ê̾°ìÍ÷
281    $arrClassName = sfGetIDValueList("dtb_class", "class_id", "name");
282    // µ¬³ÊʬÎà̾°ìÍ÷
283    $arrClassCatName = sfGetIDValueList("dtb_classcategory", "classcategory_id", "name");
284           
285    for ($i = 0; $i < $max; $i++) {
286        // ¾¦Éʵ¬³Ê¾ðÊó¤Î¼èÆÀ   
287        $arrData = sfGetProductsClass($arrCart[$i]['id']);
288       
289        // ¸ºß¤¹¤ë¾¦ÉʤΤßɽ¼¨¤¹¤ë¡£
290        if($arrData != "") {
291            $sqlval['order_id'] = $order_id;
292            $sqlval['product_id'] = $arrCart[$i]['id'][0];
293            $sqlval['classcategory_id1'] = $arrCart[$i]['id'][1];
294            $sqlval['classcategory_id2'] = $arrCart[$i]['id'][2];
295            $sqlval['product_name'] = $arrData['name'];
296            $sqlval['product_code'] = $arrData['product_code'];
297            $sqlval['classcategory_name1'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id1']];
298            $sqlval['classcategory_name2'] = $arrClassCatName[$arrData['classcategory_id2']];
299            $sqlval['point_rate'] = $arrCart[$i]['point_rate'];         
300            $sqlval['price'] = $arrCart[$i]['price'];
301            $sqlval['quantity'] = $arrCart[$i]['quantity'];
302            lfReduceStock($objQuery, $arrCart[$i]['id'], $arrCart[$i]['quantity']);
303            // INSERT¤Î¼Â¹Ô
304            $objQuery->insert("dtb_order_detail", $sqlval);
305        } else {
306            sfDispSiteError(CART_NOT_FOUND);
307        }
308    }
309}
310
311// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÅÐÏ¿
312function lfRegistCampaignOrder($objQuery, $objCampaignSess, $order_id) {
313
314    // ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
315    $cols = "order_id, campaign_id, customer_id, message, order_name01, order_name02,".
316            "order_kana01, order_kana02, order_email, order_tel01, order_tel02, order_tel03,".
317            "order_fax01, order_fax02, order_fax03, order_zip01, order_zip02, order_pref, order_addr01,".
318            "order_addr02, order_sex, order_birth, order_job, deliv_name01, deliv_name02, deliv_kana01,".
319            "deliv_kana02, deliv_tel01, deliv_tel02, deliv_tel03, deliv_fax01, deliv_fax02, deliv_fax03,".
320            "deliv_zip01, deliv_zip02, deliv_pref, deliv_addr01, deliv_addr02, payment_total";
321
322    $arrOrder = $objQuery->select($cols, "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id));
323           
324    $sqlval = $arrOrder[0];
325    $sqlval['create_date'] = 'now()';
326       
327    // INSERT¤Î¼Â¹Ô
328    $objQuery->insert("dtb_campaign_order", $sqlval);
329   
330    // ¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Î¹¹¿·
331    $total_count = $objQuery->get("dtb_campaign", "total_count", "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
332    $arrCampaign['total_count'] = $total_count += 1;
333    $objQuery->update("dtb_campaign", $arrCampaign, "campaign_id = ?", array($sqlval['campaign_id']));
334   
335}
336
337/* ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îºï½ü */
338function lfDeleteTempOrder($objQuery, $uniqid) {
339    $where = "order_temp_id = ?";
340    $sqlval['del_flg'] = 1;
341    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, $where, array($uniqid));
342    // $objQuery->delete("dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
343}
344
345// ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤¬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê̤ΤªÆϤ±Àè¤ËÄɲ乤ë
346function lfSetNewAddr($uniqid, $customer_id) {
347    $objQuery = new SC_Query();
348    $diff = false;
349    $find_same = false;
350   
351    $col = "deliv_name01,deliv_name02,deliv_kana01,deliv_kana02,deliv_tel01,deliv_tel02,deliv_tel03,deliv_zip01,deliv_zip02,deliv_pref,deliv_addr01,deliv_addr02";
352    $where = "order_temp_id = ?";
353    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order_temp", $where, array($uniqid));
354   
355    // Í×ÁÇ̾¤Îdeliv_¤òºï½ü¤¹¤ë¡£
356    foreach($arrRet[0] as $key => $val) {
357        $keyname = ereg_replace("^deliv_", "", $key);
358        $arrNew[$keyname] = $val;
359    }
360   
361    // ²ñ°÷¾ðÊó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó
362    $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
363    $where = "customer_id = ?";
364    $arrCustomerAddr = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
365   
366    // ²ñ°÷¾ðÊó¤Î½»½ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç
367    if($arrNew != $arrCustomerAddr[0]) {
368        // Ê̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½»½ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë
369        $col = "name01,name02,kana01,kana02,tel01,tel02,tel03,zip01,zip02,pref,addr01,addr02";
370        $where = "customer_id = ?";
371        $arrOtherAddr = $objQuery->select($col, "dtb_other_deliv", $where, array($customer_id));
372
373        foreach($arrOtherAddr as $arrval) {
374            if($arrNew == $arrval) {
375                // ¤¹¤Ç¤ËƱ¤¸½»½ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
376                $find_same = true;
377            }
378        }
379       
380        if(!$find_same) {
381            $diff = true;
382        }
383    }
384   
385    // ¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±À褬ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ̤ΤªÆϤ±Àè¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
386    if($diff) {
387        $sqlval = $arrNew;
388        $sqlval['customer_id'] = $customer_id;
389        $objQuery->insert("dtb_other_deliv", $sqlval);
390    }
391}
392
393/* ¹ØÆþ¾ðÊó¤ò²ñ°÷¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë */
394function lfSetCustomerPurchase($customer_id, $arrData, $objQuery) {
395    $col = "first_buy_date, last_buy_date, buy_times, buy_total, point";
396    $where = "customer_id = ?";
397    $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_customer", $where, array($customer_id));
398    $sqlval = $arrRet[0];
399   
400    if($sqlval['first_buy_date'] == "") {
401        $sqlval['first_buy_date'] = "Now()";
402    }
403    $sqlval['last_buy_date'] = "Now()";
404    $sqlval['buy_times']++;
405    $sqlval['buy_total']+= $arrData['total'];
406    $sqlval['point'] = ($sqlval['point'] + $arrData['add_point'] - $arrData['use_point']);
407   
408    // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
409    if($sqlval['point'] < 0) {
410        $objQuery->rollback();
411        sfDispSiteError(LACK_POINT);
412    }
413   
414    $objQuery->update("dtb_customer", $sqlval, $where, array($customer_id));
415}
416
417// ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹½èÍý
418function lfReduceStock($objQuery, $arrID, $quantity) {
419    $where = "product_id = ? AND classcategory_id1 = ? AND classcategory_id2 = ?";
420    $arrRet = $objQuery->select("stock, stock_unlimited", "dtb_products_class", $where, $arrID);
421   
422    // Çä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
423    if(($arrRet[0]['stock_unlimited'] != '1' && $arrRet[0]['stock'] < $quantity) || $quantity == 0) {
424        $objQuery->rollback();
425        sfDispSiteError(SOLD_OUT, "", true);
426    // ̵À©¸Â¤Î¾ì¹ç¡¢ºß¸Ë¤ÏNULL
427    } elseif($arrRet[0]['stock_unlimited'] == '1') {
428        $sqlval['stock'] = null;
429        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
430    // ºß¸Ë¤ò¸º¤é¤¹
431    } else {
432        $sqlval['stock'] = ($arrRet[0]['stock'] - $quantity);
433        if($sqlval['stock'] == "") {
434            $sqlval['stock'] = '0';
435        }       
436        $objQuery->update("dtb_products_class", $sqlval, $where, $arrID);
437    }
438}
439
440// GET¤ÎÃͤò¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÍѤËÀ°¤¨¤ë
441function lfGetInsParam($sqlVal){
442   
443    foreach($_GET as $key => $val){
444        // ¥«¥é¥à¤Î¸ºß¥Á¥§¥Ã¥¯
445        if(sfColumnExists("dtb_order", $key)) $sqlVal[$key] = $val;
446    }
447   
448    return $sqlVal;
449}
450?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.