source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zero.tpl @ 14684

Revision 14684, 11.6 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡¡-->
9<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
11
12<head>
13<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->" />
14<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
15<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
16<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/contents.css" type="text/css" media="all" />
17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script>
18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script>
19<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script>
20<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script>
21<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/admin.js"></script>
22<!--{include file='css/contents.tpl'}-->
23<title><!--{$tpl_subtitle}--></title>
24<script type="text/javascript">
25<!--
26self.moveTo(20,20);self.focus();
27
28function lfnChangeEnable(obj) {
29   
30    var name = obj.name;
31    var checked = obj.checked;
32   
33    var send = name+"_send";
34    var clientip = name+"_clientip";
35   
36   
37    if(name = 'pc'){
38        document.form1[send].disabled = !checked;
39        document.form1[clientip].disabled = !checked;
40       
41        if(checked){
42            if(document.form1[send].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[send].style.backgroundColor = "";
43            if(document.form1[clientip].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[clientip].style.backgroundColor = "";
44        }else{
45            document.form1[send].style.backgroundColor = "#f0f0f0";
46            document.form1[clientip].style.backgroundColor = "#f0f0f0";
47        }
48    }
49
50}
51
52function win_open(URL){
53    var WIN;
54    WIN = window.open(URL);
55    WIN.focus();
56}
57//-->
58</script>
59</head>
60
61<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='lfnChangeEnable(document.form1.pc);lfnChangeEnable(document.form1.mobile); <!--{$tpl_onload}-->'>
62<noscript>
63<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" />
64</noscript>
65
66<div align="center">
67<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
68<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
69<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->">
70<input type="hidden" name="mode" value="edit">
71    <tr valign="top">
72        <td class="mainbg">
73            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
74            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
75                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
76                <tr>
77                    <td align="center">
78                        <table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
79                            <tr><td height="14"></td></tr>
80                            <tr>
81                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
82                            </tr>
83                            <tr>
84                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
85                                <td bgcolor="#cccccc" >
86                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
87                                        <tr>
88                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="442" height="7" alt=""></td>
89                                        </tr>
90                                        <tr>
91                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
92                                            <td bgcolor="#636469" width="402" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td>
93                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
94                                        </tr>
95                                        <tr>
96                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="442" height="7" alt=""></td>
97                                        </tr>
98                                        <tr>
99                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td>
100                                        </tr>
101                                    </table>
102
103                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
104                                        <tr class="fs12n">
105                                            <td bgcolor="#ffffff">
106                                                ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç
107                                                ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥íÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/>
108                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/>
109                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.zeroweb.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/>
110                                                <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a>
111                                            </td>
112                                        </tr>
113                                    </table>
114                                   
115                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
116                                        <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr>
117                                    </table>
118
119                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
120                                        <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="pc"}-->
121                                            <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">PCÈÇ</label></td>
122                                        </tr>
123                                        <tr class="fs12n">
124                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td>
125                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
126                                            <!--{assign var=key value="pc_send"}-->
127                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
128                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
129                                            </td>
130                                        </tr>
131                                        <tr class="fs12n">
132                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td>
133                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
134                                            <!--{assign var=key value="pc_clientip"}-->
135                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
136                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
137                                            </td>
138                                        </tr>
139                                        <tr class="fs12n">
140                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td>
141                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
142                                                <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_PC_URL}-->
143                                            </td>
144                                        </tr>
145                                        <!--{assign var=key value="pc_service"}-->
146                                        <!--{if $arrErr[$key] != ""}-->
147                                        <tr class="fs12n">
148                                            <td bgcolor="#ffffff" colspan=2>
149                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
150                                            </td>
151                                        </tr>
152                                        <!--{/if}-->
153                                    </table>
154                                   
155                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
156                                        <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr>
157                                    </table>
158
159                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
160                                        <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="mobile"}-->
161                                            <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">·ÈÂÓÈÇ</label></td>
162                                        </tr>
163                                        <tr class="fs12n">
164                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td>
165                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
166                                            <!--{assign var=key value="mobile_send"}-->
167                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
168                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
169                                            </td>
170                                        </tr>
171                                        <tr class="fs12n">
172                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td>
173                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
174                                            <!--{assign var=key value="mobile_clientip"}-->
175                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
176                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->">
177                                            </td>
178                                        </tr>
179                                        <tr class="fs12n">
180                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td>
181                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff">
182                                                <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_MOBILE_URL}-->
183                                            </td>
184                                        </tr>
185                                        <!--{assign var=key value="mobile_service"}-->
186                                        <!--{if $arrErr[$key] != ""}-->
187                                        <tr class="fs12n">
188                                            <td bgcolor="#ffffff" colspan=2>
189                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
190                                            </td>
191                                        </tr>
192                                        <!--{/if}-->
193                                    </table>
194
195                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
196                                        <tr>
197                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
198                                            <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td>
199                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
200                                        </tr>
201                                        <tr>
202                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
203                                            <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
204                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
205                                                <tr>
206                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" onClick="document.body.style.cursor = 'wait';"></td>
207                                                </tr>
208                                            </table>
209                                            </td>
210                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
211                                        </tr>
212                                        <tr>
213                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="442" height="8" alt=""></td>
214                                        </tr>
215                                    </table>
216                                </td>
217                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
218                            </tr>
219                            <tr>
220                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
221                            </tr>
222                            <tr><td height="30"></td></tr>
223                        </table>
224                    </td>
225                </tr>
226                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
227            </table>
228            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
229        </td>
230    </tr>
231</form>
232</table>
233<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
234</div>
235
236</body>
237</html>
238
239
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.