source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zero.php @ 14885

Revision 14885, 7.8 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/mdl_zero.inc");
10
11//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
12class LC_Page {
13    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
14    function LC_Page() {
15        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
16        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.tpl';
17        $this->tpl_subtitle = '¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
18    }
19}
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_AdminView();
22$objQuery = new SC_Query();
23
24// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯
25lfZeroCheck();
26
27// ǧ¾Ú³Îǧ
28$objSess = new SC_Session();
29sfIsSuccess($objSess);
30
31// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
32$objFormParam = new SC_FormParam();
33$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
34// POSTÃͤμèÆÀ
35$objFormParam->setParam($_POST);
36
37// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
38sfAlterMemo();
39
40switch($_POST['mode']) {
41case 'edit':
42    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
43    $objPage->arrErr = lfCheckError();
44
45    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·   
46    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
47        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
48        lfUpdPaymentDB();
49       
50        // javascript¼Â¹Ô
51        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
52    }
53    break;
54case 'module_del':
55    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
56    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
57        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
58        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_ZERO_ID));
59    }
60    break;
61default:
62    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
63    lfLoadData();   
64    break;
65}
66
67$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
68
69$objView->assignobj($objPage);                    //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
70$objView->display($objPage->tpl_mainpage);        //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
71//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
72/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
73function lfInitParam($objFormParam) {
74    $objFormParam->addParam("PCÈÇ", "pc", INT_LEN, "n");
75    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "pc_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
76    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "pc_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
77
78    $objFormParam->addParam("·ÈÂÓÈÇ", "mobile", INT_LEN, "n");
79    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "mobile_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
80    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "mobile_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
81   
82    return $objFormParam;
83}
84
85// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
86function lfCheckError(){
87    global $objFormParam;
88   
89    $arrErr = $objFormParam->checkError();
90   
91    if($_POST["pc"]){
92        if(empty($_POST["pc_send"])) $arrErr["pc_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
93        if(empty($_POST["pc_clientip"])) $arrErr["pc_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
94    }
95
96    if($_POST["mobile"]){
97        if(empty($_POST["mobile_send"])) $arrErr["mobile_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
98        if(empty($_POST["mobile_clientip"])) $arrErr["mobile_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
99    }
100   
101    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
102    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect();
103   
104    return $arrErr;
105}
106
107// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
108function lfChkConnect(){
109    $arrRet = array();
110   
111    // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ
112    if($_POST["pc"]){
113        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
114        $arrSendData = array(
115            'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
116            'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê
117            'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É
118            'money' => 0                            // ¶â³Û
119        );
120       
121        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
122        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_PC_URL, $arrSendData, false);
123       
124        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
125        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
126            $arrRet["pc_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
127        }
128    }
129
130    // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ
131    if($_POST["mobile"]){
132        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
133        $arrSendData = array(
134            'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
135            'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê
136            'money' => 0                                // ¶â³Û
137        );
138         
139        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
140        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_MOBILE_URL, $arrSendData, false);
141       
142        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
143        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
144            $arrRet["mobile_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
145        }
146    }
147   
148    return $arrRet;   
149}
150
151// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
152function lfLoadData(){
153    global $objFormParam;
154   
155    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
156    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'");
157   
158    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
159    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
160
161    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
162    $arrDisp = array();
163    $arrDisp = $arrRet[0];
164    if (!empty($arrDisp["pc_send"])) $arrDisp["pc"] = 1;
165    if (!empty($arrDisp["mobile_send"])) $arrDisp["mobile"] = 1;
166    $objFormParam->setParam($arrDisp);
167}
168
169// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
170function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
171    global $objQuery;
172   
173    $arrVal = array(MDL_ZERO_ID);
174    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
175   
176    $arrRet = array();
177    $sql = "SELECT
178                module_id,
179                memo01 as pc_send,
180                memo02 as pc_clientip,
181                memo04 as mobile_send,
182                memo05 as mobile_clientip
183            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
184    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
185
186    return $arrRet;
187}
188
189
190// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
191function lfUpdPaymentDB(){
192    global $objQuery;
193    global $objSess;
194    $arrData = array();
195
196    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
197    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
198    $arrDel = array(MDL_ZERO_ID);
199    $objQuery->query($del_sql, $arrDel);
200
201    // PCÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
202    if($_POST["pc"]){
203        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
204        $arrData["fix"] = 3;
205        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
206        $arrData["update_date"] = "now()";
207        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
208        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
209        $arrData["memo01"] = $_POST["pc_send"];
210        $arrData["memo02"] = $_POST["pc_clientip"];
211        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
212        $arrData["del_flg"] = "0";
213    }
214   
215    // ·ÈÂÓÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
216    if($_POST["mobile"]){
217        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
218        $arrData["fix"] = 3;
219        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
220        $arrData["update_date"] = "now()";
221        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
222        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
223        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
224        $arrData["memo04"] = $_POST["mobile_send"];
225        $arrData["memo05"] = $_POST["mobile_clientip"];
226        $arrData["del_flg"] = "0";
227    }
228   
229    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£
230    if(count($arrData) > 0){
231        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
232        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
233       
234        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
235        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();
236       
237        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
238        if(count($arrPaymentData) > 0){
239            $objQuery->update("dtb_payment", array("memo01"=>"","memo02"=>"","memo03"=>"","memo04"=>"","memo05"=>""), " module_id = '" . MDL_ZERO_ID . "'");
240            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_ZERO_ID . "'");
241        }else{
242            $arrData["rank"] = $max_rank + 1;
243            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
244        }
245    }
246}
247
248
249function lfZeroCheck(){
250    if(!empty($_GET["clientip"])){
251        global $objPage;
252        global $objView;
253        global $objQuery;
254        require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/recv.php");
255        exit();
256    }
257}
258
259
260?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.